Sarada maa song

Last visit was: Sat Dec 16, 2017 6:34 pmIf you have clear Info you can directly post in above forums, otherwise please post here. It is an open forum. You can also ask your questions.

Sarada maa song

Postby Siva on Fri Nov 25, 2011 10:46 pm

Sarada maa song was composed by Swami Abhedananda who was one of the famous sixteen sishyas of Sri Ramakrishna Paramahamsa. Every day this song was sung in every Ramakrishna math in Aarati.
Sarada-maa-song.pdf
Sarada maa stotram written by Swami Abhedananda.
(36.38 KiB) Downloaded 674 times

Image
prakRiti paramAM abhayAM varadAM
nararUpadharAM janatApaharAM
sharaNAgatasEvaka tOSHakarIM
praNamAmi parAM jananIM jagatAM

guNahInasutAn aparAdhayutAn
kRipayAd yasamuddhara mOhagatAn
taraNIM bhavasAgara pArakarIM
praNamAmi parAM jananIM jagatAM

viSHayaM kusumaM parihRitya sadA
charaNAmburuhAmRita shAnti sudhAm
piba bhRingamanO bhavarOgaharAM
praNamAmi parAM jananIM jagatAM

kRipAM kuru mahAdEvI
sutESHu praNatESHu cha
charaNAshrayadAnEna
kRipAmayi namOstutE

lajjApaTAvRitE nityaM shAradE jNAnadAyikE
pApEbhyO naH sadA rakSHa kRipAmayi namOstutE

rAmakRiSHNa gata prANAM tannAma shravaNa priyAM
tadbhAva raNjitAkAraM praNamAmi muhurmuhuH

pavitraM charitaM yasyAH pavitraM jIvanaM tathA
pavitratA svarUpiNyai tasyai kurmO namO namaH


dEvIM prasannAM praNatArti hantrIM
yOgIndrapUjyAM yugadharmapAtrIM
tAM shAradAM bhakti vijNAnadAtrIM
dayAsvarUpAM praNamAmi nityaM

snEhEna badhnAsi manOsmadIyaM
dOSHAnashESHAn saguNIkarOSHi
ahEtunA nO dayasE sadOSHAn
svAnkE gRihitvA yadidaM vichitraM

prasIda mAtarvinayEna yAchE
nityaM bhavasnEhavatI sutESHu
prEmaikabinduM chiradagdhachittE
viSHiNcha chittaM kuru naH sushAntam

jananIM shAradAndEvIM
rAmakRiSHNaM jagadguruM
pAdapadmE tayOH shritvA
praNamAmi muhurmuhuH

Written by
Swami Abhedananda

Sarada rudrakshaSarada pendantsSarada yantra
Sarada statueSarada giftsSarada puja

Topic Tags

Ramakrishna Paramahamsa, Religious texts, Saints, Sarada maa, Stotra

  • NAVIGATION