భృగు సోమకాంత సంవాదం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:43 pm

Moderator: satyamurthy

భృగు సోమకాంత సంవాదం

Postby satyamurthy on Tue Mar 15, 2011 6:50 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

1.001_1 ఓం నమస్తస్మై గణేశాయ బ్రహ్మవిద్యా ప్రదాయినే
1.001_3 యస్యాగస్త్యాయతే నామ విఘ్నసాగర శోషణే
ఋషయః ఊచుః:
1.002_1 సూత సూత మహాప్రాజ్ఞ వేదశాస్త్ర విశారద
1.002_3 సర్వవిద్యానిధే త్వత్తో వక్తాఅన్యో నోవలభ్యతే
1.003_1 జన్మజన్మాంతరీయం నః స్థితం పుణ్యం మహత్తరం
1.003_3 తేన సందర్శనం జాతం సర్వజ్ఞస్య సతస్తవ
1.004_1 వయం ధన్యతమా లోకే జీవితంన స్సుజీవితం
1.004_3 పితరో వేదశాస్త్రాణి తపాంస్యాశ్రమ ఏవచ
1.005_1 అష్టాదశ పురాణాని విస్తరాత్ వితానిశ్రానః
1.005_3 అన్యాన్యపి హి నః శ్రోతుంమిచ్ఛామో వద సత్తమ
1.006_1 శౌనకేయే మహాసత్రే సక్తా ద్వాదశ వార్షికే
1.006_3 త్వత్కథామృత పానాన్నో నాన్య ద్విశ్రామ కారణం
సూత ఉవాచ:
1.007_1 సాధుపృష్టం మహాభాగ భవద్బిః పుణ్య కర్మభిః
1.007_3 సాధూనాం సమచిత్తానాం మతిర్లోకోపకారిణీ
1.008_1 మమాపి అపరితోషో అస్తి కథానాం కథనే ద్విజాః
1.008_3 అతోహం సాధువృత్తేభ్యః కథయిష్యే విశేషతః
1.009_1 అన్యాన్యుపపురాణాని వర్తంతేऽష్టాదశైవ చ
1.009_3 గణేశం నారదీయం చ సృసింహాదీ న్యధాపి చ
1.010_1 గణేశస్య పురాణం యత్తత్రాదౌ కథయామ్యహం
1.010_3 దుర్లభం శ్రవణం యస్య మర్త్యలోకే విశేషతః
1.011_1 యస్య స్మరణమాత్రేణ కృతకృత్యో భవేన్నరః
1.011_3 ప్రభావమస్య గదితుం నేశః శేష శ్చతుర్ముఖః
1.012_1 సంక్షేపతో బ్రవీమ్యేత త్తథాపి భవదాజ్ఞయా
1.012_3 బహు జన్మార్జితైః పుణ్యై రస్యతు శ్రవణం భవేత్
1.013_1 పాషండినాం నాస్తికానాం నభవేత్పాప కర్మిణాం
1.013_3 నిత్యత్వా న్నిర్గుణత్వాచ్ఛ అనాదిత్వాచ్ఛ తత్వతః
1.014_1 గణేశస్య స్వరూపంచ వక్తుం కేనాపి న శక్యతే
1.014_3 తథాప్యుపాసనాసక్తైః నిర్గుణం తన్నిరూప్యతే
1.015_1 ఓంకాం రూపీ భగవాన్ యో వేదాదౌ ప్రతిష్టితః
1.015_3 యం సదా మునయో దేవాః న్మరంతీంద్రాదయో హృది
1.016_1 యం పూజయంతి సతతం బ్రహ్మేశానేంద్ర విష్ణవః
1.016_3 యో హేతుస్సర్వజగతాం సర్వకారణ కారణం
1.017_1 యదాజ్ఞయా కస్సృజతే అధ విష్ణుర్యదాజ్ఞయా పాలన మాతనోతి
1.017_3 యదాజ్ఞయా సంహరతే హరోపి యదాజ్ఞయా సంచరతే దినేశః
1.018_1 యదాజ్ఞయా వాతి సమీరణోపి యదాజ్ఞయాపః ప్రవహంతి దిక్షు
1.018_3 యదాజ్ఞయా భాని పతంతి భూమౌ యదాజ్ఞయా అగ్నిర్జ్వలతి త్రిలోకే
1.019_1 తస్య యచ్ఛరితం గుప్తం కస్యాపి న నివేదితం
1.019_3 తదహం వః ప్రవక్ష్యామి సాదరం శ్రూయతాం ద్విజాః
1.020 - 1.021 ???
1.022_1 బ్రహ్మణా కథితం పూర్వం వ్యాసాయామిత తేజసే
1.022_3 భృగవే కధితం తేన సోమకాంతాయతే చపి
1.023_1 వ్రతైర్యజ్ఞైస్తపోభిశ్చ దానాస్తీర్థైశ్చకోటయః
1.023_3 భవం యేషాం పుణ్యానాం తేషాం బుద్ధిః ప్రజాయతే
1.024_1 గణేశాఖ్య పురాణస్య శ్రవణే ద్విజసత్తమాః
1.024_3 మాయా యేషాం సంసారే సదారాపత్య భూమిషు
1.025_1 మయూరేశ కథాయాం తే సాదరాః మునిసత్తమాః
1.025_3 శ్రూయతామస్య మహిమా సోమకాంత ప్రసంగతః
కథా ప్రారంభః:
1.026_1 సౌరాష్ట్రే దేవనగరే సోమకాంతో భవన్నృపః
1.026_3 వేదశాస్త్రార్థ తత్వఙ్ఞో ధర్మశాస్త్రార్థ తత్పరః
1.027_1 దశ నాగ సహస్రాణి హయానాం ద్విగుణానిచ
1.027_3 రధినాం షట్సహస్రాణి ప్రయాంతం అనుయాంతిచ
1.028_1 పదాతయో అప్య సంఖ్యాతాః అగ్నిశస్త్రధరా స్తథా
1.028_3 కోదండధారిణశ్చాన్యే నిషంగద్వయ ధారిణః
1.029_1 బుధ్యా బృహస్పతిం జిగ్వే సంపదా ధనదంచ యః
1.029_3 క్షమయా పృథివీం జిగ్వే గాంభీర్యేణ మహోదధిం
1.030_1 సూర్యాచంద్రమసౌ జిగ్వే భాసా కాంత్యాచ యోనృపః
1.030_3 ప్రతాపే నానలం జగ్యే సౌందర్యేణ మనోభవం
1.031_1 యస్యామాత్యా ప్రబలినః పంచాసన్ దృఢవిక్రమాః
1.031_3 నీతి శాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞాః పర రాష్ట్రవిమర్దినః
1.032_1 రూపవాస్ర్పథమస్తత్ర విద్యధీశ స్తధాపరః
1.032_3 క్షేమంకరో ఙ్ఞానగమ్యః సుబలః పంచస్మృతః
1.033_1 రాజకార్యకరా నిత్యం రాజ్ఞః ప్రియతమాః భ్రుశం
1.033_3 ఏతైర్నానావిధాదేశాః ఆక్రాంతాః స్వపరాక్రమాత్
1.034_1 ఏతే అతిసుందరా నానాభూషా వస్త్రైరలంకృతా
1.034_3 తస్యరాజ్ఞో భవద్భార్యా సుధర్మా గుణశాలినీ
1.035_1 యద్రూపమవలోక్యైవ రతి రంభా తిలోత్తమాః
1.035_3 లజ్జితా నసుఖంక్వాపి లేభిరే నచ మేనిరే
1.036_1 అనేక రత్నఖచితే తటంకే కాంచనే శుభే
1.036_3 బిభ్రతీ కర్ణయోః కంఠే నిష్కం ముక్తాఫలాని చ
1.037_1 కటౌ రత్నమయీం కాంచీం తాదృశే నూపురేంఘ్రిగే
1.037_3 అంగుళీయాన్యుత్తమాని కర పాదాంగుళీషు చ
1.038_1 వాసాంస్యనేక వర్ణాని మహార్హాణి సహస్రశః
1.038_3 భగద్భజనే సక్తా తథాచాతిథి పూజనే
1.039_1 సేవనే అహర్నిశం భర్తుర్వచనేచ రతా సదా
1.039_3 హేమకంఠ ఇతి ఖ్యాతః పుత్రోభూదనయోః శ్శుభః
1.040_1 గజాయుత బలో ధీమాన్ విక్రమీ శత్రుతాపనః
1.040_3 ఏవమాసీ త్సోమకాంతః పృథివ్యాం రాజసత్తమః
1.041_1 సర్వాన్రాజ్ఞో వశే కృత్వాచక్రే రాజ్యం ధరాతలే
1.041_3 నిత్యం ధర్మరతోయజ్వా దాతా త్యాగీ ద్విజోత్తమాః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనా ఖండే ప్రథమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam, Religious texts, Sanskrit documents

  • NAVIGATION