సోమకాంత వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:45 pm

Moderator: satyamurthy

సోమకాంత వర్ణనం

Postby satyamurthy on Tue Mar 15, 2011 7:43 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

సూతఉవాచ:
2.001_1 శ్రూయాతాం ఋషయ స్సర్వే అసోమకాంత స్య దుష్క్రుతం
2.001_3 అకస్మా దభవత్తస్య గలత్కుష్ఠో తి దారుణః (దుఃఖదః)
2.002_1 ధర్మశీలస్య రాజ్ఞోథ పూర్వకర్మ విపాకతః
2.002_3 శుభంవా ప్యశుభం కర్మ నముంచతి సరం క్వచిత్
2.003_1 యస్యాం యస్యామవస్థాయాం కృతం భవతి కర్మయత్
2.003_3 తస్యాం తస్యామవస్థాయాం భుజ్యతే ప్రాణిభిర్థ్రువం
2.004_1 దుఖః సాగర మగ్నోఅభూదప్లవో జలదౌ యథా
2.004_3 వేదనామలభద్భహ్వీం భుజంగేనేవ దంశితః
2.005_1 నానా క్షతసమాకీర్ణః స్రవద్రక్త ఇత స్తతః
2.005_3 పూయ శోణితవాన్ రాజా కృమిభి ర్విహ్వలీకృతః
2.006_1 అస్థి శేషోऽభవద్రాజా యక్ష్మణేస్రవసమావృతః
2.006_3 చింతయా వ్యాకులీభూతః సర్వేద్రియ రుజాన్వితః
2.007_1 తతోऽమత్యాన్ జగౌ రాజా మన స్సంరుధ్య యత్నంతః
రాజోవాచ:
2.008_1 ధిజ్మే రాజ్యంచ రూపంచ ధిగ్బలం జీవతం ధనం
2.008_3 కేనేదం కర్మబీజేన వ్యసనం సముపస్థితం
2.009_1 కాంత్యా సోమో జితో యేన సోమకాంత స్తతోభవం
2.009_3 యేన మే సాధవో దీనాః శ్రోతియా ఆశ్రమా అపి
2.010_1 పాలితాః పుత్రవ జ్ఞాన పదా లోకాస్తధాపరే
2.010_3 యేన మే నిర్జితాబాణైః శత్రవో ఘోరరూపిణః
2.011_1 యేన మే సకలాపృథ్వీ కృతాన్వ వశవర్తీనీ
2.011_3 సమ్యగారాధితో దేవః పరమాత్మా సదాశివః
2.012_1 దుష్ట సంగమహీనేన చిత్తనిగ్రహ కారిణాః
2.012_3 యేన మేవ పుషాపూర్వం ఇష్టగంధా నిషేవితాః
2.013_1 తదిదానీం పూతిగంథం అతోమే జీవతంవృధా
2.013_3 అతోహం కాననం యాస్యే సర్వేషాం అభ్యనుజ్ఞయా
2.014_1 హేమకంఠ సుతం సర్వే బుద్ధివిక్రమ సంయుతం
2.014_3 సించంతు రాజ్యాహేతేర్మో పాలయంతు పరాక్రమైః
2.015_1 ఇదానీం నప్రదర్శిష్యే ముఖం లోకే కథం చన
2.015_3 నమే రాజ్యైర్నదారైర్వా జీవతేన శ్రియాపివా
2.016_1 ప్రయోజనం మహామాత్యాః కరిష్యే స్వహితం వనే
సూత ఉవాచ:
2.017_1 ఇత్యుక్త్వా నిపపాతో ర్వ్యాం తరుర్వాత హతో యధా
2.018_1 పూయశోణిత ఘర్మౌఘైః వ్యాప్తోసౌ ద్విజసత్తమాః
2.018_3 కోలాహలో మహనాసీద మాత్యానాం చ యోషితాం
2.019_1 హా హాకారశ్చ లోకానాం క్షణమాసీత్సుదారుణః
2.019_3 వస్త్రప్రోంఛన వాతాధ్యైః ఔషధైః క్షిప్రకారిభిః
2.020_1 మంత్రి మంత్ర ప్రయోగైస్తం సచేతన మకారయన్
2.020_3 స్వస్థేజాతే నృపే తస్మిన్నమాత్యాః ప్రాబ్రువన్నిదం
అమాత్యా ఊచుః:
2.021_1 తవప్రసాదా దమరేంద్రతుల్యం భుక్తం సుఖం సర్వజనే ష్వసిద్ధం
2.021_3 కథం త్విదా నీం త్వదృతే వసామః కథంచ జీవేమ పశుఘ్న తుల్యాః
2.022_1 కరోతు రాజ్యం తవ సూనురేకః ప్రభూత కోశో బలవాన్ రిపుఘ్నః
2.022_3 విహాయ సర్వం సుఖమద్య రాజన్ సహైవ యామస్తు వనాయగంతుం
సూత ఉవాచ:
2.023_1 తతస్సు ధర్మా వచనం జగాద వనే నృపం సేవితు మేకవీరా
2.024_1 వ్రజే సహానేన ప్రధాన వర్యాః ప్రశిష్ట రాజ్యం సహమే సుతేన
2.025_1 దుఃఖస్య భోక్తా నపరోస్తి నైవ సుఖస్య వా పూర్వకృతస్య జంతోః
2.025_3 యథా యథా కర్మ ఫలం ప్రసక్తం తదేవ భోగ్యం స్వయమేవ తాదృక్
2.026_1 మయాపి నానావిధ భోగవత్యా సుఖేన రాజ్యం పరిభుక్త మస్య
2.026_3 స్త్రీణాంహి భర్తాగమనం సహైవ పరత్ర లోకే మునిభిః ప్రదిష్టః
2.027_1 తతః పుత్రో హేమకంఠో వినీతః శోకసంకులః
2.027_3 ఉవాచ తస్మిన్నమయే సోమకాంత మిదం వచః
హేమకంఠ ఉవాచ:
2.028_1 నమే రాజ్యేన దారైశ్చ ప్రాణై ర్థనచయైరపి
2.028_3 త్వాం వినా నృపశార్దూల కృత్యం నైవాప్తి యత్క్వచిత్
2.029_1 యధా స్నేహం వినా దీపో వినా ప్రాణం యధా తనుః
2.029_3 వృధా రాజ్యం తథా రాజస్త్వాంవినా ధర్మపాలకః
సూత ఉవాచ:
2.030_1 శ్రుత్వా హృష్టమనా రాజా పుత్రం ప్రోవాచ ధర్మతః
2.030_3 అమాత్యానాం సుధర్మాయాః పుత్రస్య వచనామృతం
రాజోవాచ:
2.031_1 పితు ర్వాక్యరతో నిత్యం శ్రద్ధయా శ్రాద్ధకృత్తథా
2.031_3 పిండదో యో గయా యాంతు సపుత్రః పుత్ర ఉచ్చతే
2.032_1 అతోనిత్యా సమాయుక్తః కురు రాజ్యం మమాజ్ఞయా
2.032_3 అమాత్యయుక్తః శాధిత్వం పుత్రవచ్ఛాఖిలాః ప్రజాః
2.033_1 ధర్మశాస్త్రార్ధ తత్వజ్ఞో నీతిజ్ఞో ఖిలతో షకృత్
2.033_3 పిత్రూనుద్ధరతే యస్తు పుత్రవాన్ పుత్ర ఉచ్యతే
2.034_1 అహం వనం గమిష్యామి గలత్కుష్టోऽతి గర్హితః
2.034_3 పత్న్యా సుధర్మయా సార్ధం అనుజానీహి సువ్రత

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే ద్వితీయో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION