ఆచార నిరూపణం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:46 pm

Moderator: satyamurthy

ఆచార నిరూపణం

Postby N.KRISHNA SWAMY on Tue Mar 15, 2011 7:48 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

సూత ఉవాచ:
3.001_1 తత ఉద్ధాయ రాజా స గృహీత్వా దక్షిణే కరే
3.001_3 పుత్రం వివేశ హర్మ్యాగ్రం యత్ర మంత్రయతే సదా
3.002_1 యత్ర సింహాసనం దివ్యం కాంచనం బహురత్నయుక్
3.002_3 ముక్తా ప్రవాల ఖచితం భాతి శక్రపదం యథా
3.003_1 తత్రాసతుః పితాపుత్రౌ భాతో ద్వావప్యనేకథా
3.003_3 ప్రతిరత్నం గతౌ యస్మాత్సముదాయ వృతావివ
3.004_1 ఆచారం ప్రథమం ప్రాహ నీతిం నానావిధాం నృపః
3.004_3 పుత్రాయ కరుణాయక్తో యశసే స్వకులస్యచ
సోమకాంత ఉవాచ:
3.005_1 యామ మాత్రావశిష్టాయాం నిశాయాం జాగ్రుతః పుమాన్
3.005_3 త్యక్త్వా శయ్యాం శుచిస్థానే ఉపవిశ్య గురుం స్మరేత్
3.006_1 దేవతాం చింతయిత్వేష్టాం ప్రణమేత్ స్తుతి పూర్వకం
3.006_3 ప్రార్థ్య పృథ్వీం క్షమస్వేతి పాదస్పర్శం జగన్మయే
3.007_1 ప్రాతర్ణమామి గణనాధ మశేష హేతుం బ్రహ్మాది దేవ వరదం సకలాగ మాఢ్యం
3.007_3 ధర్మార్థ కామ ఫలదం జనమోక్ష హేతుం వాచమగోచర మనాది మనంతరూపం
3.008_1 ప్రాతర్నమామి కమలాపతి ముగ్రవీర్యం నానవతార నిరతం నిజరక్షణాయ
3.008_3 క్షీరాబ్ధి వాస మమరాధిప బంధుమిశం పాపాపహం రిపుహరం భవ ముక్తిహేతుం
3.009_1 ప్రాతర్నమామి గిరిజాపతి మిందుమౌళిం వ్యాఘ్రా జినావృత ముదస్తదయం మనోజే
3.009_3 నారాయణేంద్ర వరదం సురసిధ్ధ జుష్టం సర్పాంస్త్రి శూల డమరూన్ దధతం పురారిం
3.010_1 ప్రాతర్నమామి దిననాధ మవాపహారం గాఢాంధకార హర ముత్తమ లోక వంద్యం
3.010_3 వేదత్రయాత్మక ముదస్త సురారిమాయం జ్ఞానైక హేతు మురుశక్తి ముదారభావం
3.011_1 ప్రాతర్నమామి గిరిజాం భవభూతి హేతుం సంసార సింధు పరపార కరీం త్రినేత్రాం
3.011_3 తత్వాదికారణ ముదస్త సురారిమాయాం మాయామయీం సురమునీంద్రా నుతాం సురేశీం
3.012_1 ఏవ మన్యాంశ్చ సంస్మృత్య దేవా న్మునిగణాం స్తథా
3.012_3 మానసై రుపచారైశ్చ పూజయిత్వా క్షమాపయేత్
3.013_1 తతోగచ్ఛే త్సోదపాత్రో గ్రామస్య నైఋతీం దిశం
3.013_3 మృదంగుహీత్వా సుశ్వేతాం బ్రాహ్మణః క్షత్రియో రుణాం
3.014_1 వైశ్య శూద్రౌతధాశ్యామాం స నదీతీరతః ఖనేత్
3.014_3 నోర్వరాయా న వల్మీకాత్ బ్రాహ్మ ణాగారతః క్వచిత్
3.015_1 తృణాది నా చ్చాదయిత్వా ధరాం మూత్రపురీషయోః
3.015_3 కృత్వోత్సర్గం దివారాత్రౌవుదగ్దక్షిణ దిజ్ముఖః
3.016_1 ఆదౌ గుదం ప్రమృజ్యైవ తృణకాష్టాదినా నరః
3.016_3 పంచవారం మృదా ద్భిశ్చ క్షాళయే త్తదనంతరం
3.017_1 దశవారం వామహస్తం సప్తవార ముభౌకరౌ
3.017_3 లింగం తధైక వారంతు వామహస్తం త్రివారతః
3.018_1 మూత్రోత్సర్గే క్షాళయీత ద్వౌకరౌ చ ద్వివారతః
3.018_3 పాదౌ సదైకవారంతు గృహస్తస్యైవ మీరితం
3.019_1 వ్రతవాన్వ్ధిగుణం కుర్యా త్త్రిగుణం వనగోచరః
3.019_3 యతి శ్చతుర్గుణం కుర్యాద్రాత్రా వర్ధంతు మౌనవాన్
3.020_1 అర్ధం పాదం దివరాత్రౌ శౌచం స్త్రీశూద్ర ఏవచ
3.020_3 తత ఆచమ్య కాష్టంతు క్షీర కంటక వృక్షయోః
3.021_1 గృహిత్వా ప్రార్థనా పూర్వం దంతాన్ జిహ్వాం విశోధయేత్
3.021_3 బలమోజో యశస్తేజః పశు బుద్ధి ధనా నిచ
3.022_1 మేథాం బ్రహ్మధియం చైవ త్వం మే దేహి వనస్పతే
3.022_3 తతః శ్శీత జలైస్స్నానం కృత్వా మలహారం పురా
3.023_1 తతో మంత్రైశ్య గృహ్యోక్తైః సంధ్యోపాస్తిం తతశ్ఛరేత్
3.023_3 జపం హోమంచ స్వాధ్యాయం తర్పణం దేవ పూజనం
3.024_1 వైశ్వదేవం తథాతిథ్యం భోజనం ద్విజసాక్షికం
3.024_3 పురాణ శ్రవణం దానం పరనిందా వివర్జనం
3.025_1 పరోపకారం కుర్యాచ్ఛ ద్రవ్య ప్రాణ వచో మృతైః
3.025_3 పరాపకారం నో కుర్యా దాత్మ స్తవనమేవచ
3.026_1 గురుద్రోహం వేదనిందాం నాస్తిక్యం పాపసేవనం
3.026_3 అభక్ష్య భక్షణం చైవ పరదార నిషేవణం
3.027_1 స్వదార వర్జనం చైవ కుర్యాత్ ఋతుగతిం చరేత్
3.027_3 మాతా పితృ గురూణాం చ గవాం శుశ్రూషణం సదా
3.028_1 దీనాంధ కృపణేభ్యశ్చ దద్యాదన్నం సవస్త్రకం
3.028_3 ప్రాణాత్యయేపి సత్యస్య త్యాగం నైవ సమాచరేత్
3.029_1 ఈశ్వరానుగ్రహో యేషాం సాధూనాం చ ప్రపాలనం
3.029_3 అపరాధానుసారేణ ధర్మశాస్త్రం విలోక్యచ
3.030_1 పృష్ట్వావా పండితాన్ దండం కుర్యా న్నీతివిశారదః
3.030_3 విశ్వాసో యస్య నైవస్యా త్తత్ర నో విశ్వసేత్క్వచిత్
3.031_1 విశ్వస్తే త్యంతవిశ్వాసో నకర్తవ్యో బుభూషతా
3.031_3 కృతవైరే ధ విశ్వస్తే కదాపి నచవిశ్వసేత్
3.032_1 షడ్గుణానాం ప్రయోగేన వర్థ యేద్రాష్ర మాత్మనః
3.032_3 దానం స్వశక్త్యా కుర్వీత క్షీణతామన్యధా వ్రజ్రేత్
3.033_1 పరే వ్యాకులితే యాన మధమం పరిచక్షతే
3.033_3 చారదృష్టి ర్దూత వక్త్ర ఉద్యద్దండో నృపొభవేత్
3.034_1 దండస్యైవ భయాల్లోకాః స్వేస్వే ధర్మే వ్యవస్థితాః
3.034_3 అన్యధా నియమో నస్యా త్పారక్యం స్వీయ మిత్యదః
3.035_1 అధమో యది నిందేత స్తువీత యదివా క్వచిత్
3.035_3 నకృద్దే న్నచ తుష్యేచ్చ కిం తయచింతయాపి చ
3.036_1 పూర్వాపకారీ యదిచ పునర్వా శరణం వ్రజేత్
3.036_3 పూర్వంచ ధనికోయః స్యాత్పరిపాల్యః సదైవహి
3.037_1 మంత్రగుప్తిః సదాకార్యా తన్మూలం రాజ్యముచ్చ్యతే
3.037_3 కామాది షడ్రివూన్హిత్వా తతోన్యా న్విజయీత చ
3.038_1 వృత్తిచ్చేదం ప్రజాచ్చేదం దేవతోచ్ఛేద మేవచ
3.038_3 అరామ చైత్య యో చ్ఛేదం నకుర్యా న్నృప సత్తమః
3.039_1 పర్వకాలే దదేర్దానం యశసే త్యాగమేవచ
3.039_3 న మిత్రవంచనాం కుర్యాత్ స్త్రీషు గోప్యం వదేన్నచ
3.040_1 ఋణతో బ్రాహ్మణంచైవ పంకతోగాం సముద్ధరేత్
3.040_3 అనృతం నవదేత్క్వాపి సత్యం క్వాపి నహాపయేత్
3.041_1 అమాత్యానాం ప్రజానాం చ భృత్యానాం చిత్తహృద్భవేత్
3.041_3 బ్రాహ్మణేభ్యో నమస్కుర్యా ద్ధేవతాభ్య స్పదైవచ
సూత ఉవాచ:
3.042_1 ఇత్యన్యదపి శిక్ష్యాప్య హేమకంఠం సుతం నృపః
3.042_3 ఆచారం సహధర్మేణ నీతిశాస్త్రం యధాశృతం
3.043_1 క్షేమంకరం రూపవంతం విద్యాధీశం తదైవచ
3.043_3 ఆహ్వయామా సచామాత్యాన్ సుముహూర్తం విలోక్యచ
3.044_1 సంభారా నుపకల్యైవ నానాస్థానగతా న్నృపః
3.044_3 బ్రాహ్మణాన్వేద విదుషో యజ్ఞకర్మ సునిష్ఠితాన్
3.045_1 రాజ్ఞోధ మహతో రాజపత్నీశ్చ సుహృద స్స్వకాన్
3.045_3 ఆహ్వాయమాన నృపతిః శ్రేణీముఖ్యాంశ్చ నాగరాన్
3.046_1 అభిషేకాయ లొకాయ పుత్రస్య రిపుఘాతినః
3.046_3 గణేశం పూజయిత్వేష్ట దేవతాం చ యధావిధి
3.047_1 వాచయిత్యా స్వస్త్యయనం మాతృపూజన పూర్వకం
3.047_3 కృత్వాభ్యుదయకం శ్రాధ్ధం బ్రహ్మణాస్తర్ప్య చాంధసా
3.048_1 కారయిత్వా మంత్రఘోషైః అభిషేకం సుతస్యసః
3.048_3 ఉవాచ సోమకాంత స్త్రీన్ మంత్రిముఖ్యా నిదంవచః
రాజోవాచ:
3.049_1 మమాయం సుతిత్యేవ మమాత్యా బుద్ధిరస్తువః
3.049_3 భవాతా మేవ హస్తేషు సుతఏషనిరూపితః
3.050_1 మమానుశాసనం యద్వత్కృతం నీతివిశారదైః
3.050_3 తధాస్యశాసనం కార్యం శ్రేణీ ముఖ్య సమన్వితైః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే ఆచారాది నిరూపణం నామ తృతీయో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION