సోమకాంత తపశ్చర్య

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:32 pm

Moderator: satyamurthy

సోమకాంత తపశ్చర్య

Postby satyamurthy on Tue Mar 15, 2011 7:50 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

సూత ఉవాచ:
4.001_1 జాతే అభిషేకే రాజాసౌ చకార ద్విజపూజనం
4.001_3 మణి ముక్తా ప్రవాళాని దదౌసాంగం గవాయుతం
4.002_1 తోషయామాస సర్వాంస్తాన్ గజగోశ్వ ధనాం శుకైః
4.002_3 నానాదేశ్యాని వాసాంసి సువర్ణాంతరితానిచ
4.003_1 నానావర్ణాని కాశ్మీర దేశజాని మహాంతి చ
4.003_3 రాజభ్యో రాజపత్నీభ్యో గ్రామముఖ్యే భ్య ఎవచ
4.004_1 తద్భృతేభ్యో గుణిభ్యశ్చ దదౌరాజా యధార్హతః
4.004_3 అమాత్యేభ్యో దదావన్యాన్ గ్రామా న్బహు ధనాన్యపి
4.005_1 తతోవనం యయౌ రాజా దుఖః శోక సమన్వితః
4.005_3 పూర్వజన్మార్జితైర్దోషైః అత్యంత మలినో శుచిః
4.006_1 తస్మిన్ ప్రయాతే లొకానాం హాహాకారో మహానభూత్
4.006_3 స్వం స్వం కార్యం విహాయైవ ప్రతిజగ్ముర్నరా ధిపం
4.007_1 అమాత్యాః రాజభార్యాచ హేమఖంఠ స్సుహృద్వృతః
4.007_3 ఉత్తిష్ఠన్ ప్రప పాతాగ్రే స్కలన్ వరున్ దా న్నపి
4.008_1 అమాత్యాః నాగరా స్తం తు దుఃఖిత అప్యవారయన్
4.008_3 గవ్యూతి ద్వితయం గత్వా తస్థౌ రాజాశ్రమాన్వితః
4.009_1 దృష్ట్వా వాపీం శీతజలాం నానా వృక్ష సమాన్వితాం
4.009_3 ఉవాచ నాగరాన్సర్వాన్ అమాత్యా స్వజనానపి
4.010_1 అపరాధ్ధం మయా యద్యచ్చిరం రాజ్యం ప్రకుర్వతా
4.010_3 తత్ క్షంతవ్యం నమామ్యేష బద్దాంజలి పుటం జనాః
4.011_1 కృపావిధేయా పుత్రే మే యది దైవాత్సమాగతే
4.011_3 విజ్ఞాపయామి నస్సర్వాన్ మయి స్నెహో నహీయతాం
4.012_1 గచ్ఛంతు నగరం సర్వే సస్త్రీవృద్ధా స్సమాగతాః
4.012_3 పుత్రేణ పాల్యమానా మే తిష్టంతు విగతజ్వరాః
4.013_1 అనుజానం తు మాం సర్వే సుచిత్తో యామ్యహం వనం
4.013_3 యుష్మాసు ప్రయాతేషు మనోమేనిశ్చలం భవేత్
4.014_1 ఉపకారం మహాంతం మే కుర్వంతు కృపయాఖిలాః
4.014_3 దుఃఖితో నిష్టురం వక్తుం మర్తుకామోపి నోత్సహే
4.015_1 మహాత్పాపం మయైవైతజ్జన్మ జన్మాంతరార్జితం
4.015_3 యద్వియోగోహి రాజ్యస్య లోకానాం హితకారిణాం
4.016_1 పరంతు కింకరోమ్యేష యద్గలత్కుష్టవానహం
4.016_3 సర్వోపి స్వకృతం భుజై సుకృతం దుష్కృతంథా
సూత ఉవాచ:
4.017_1 ఇతిశృత్వా వచోరాజ్ఞో మూర్ఛితా స్సుహృదస్తధా
4.017_3 ఘ్నంతః కేచిత్పాణితలైః శిరాంసి భ్రుశ దుఖిఃతాః
4.018_1 కేచిత్పరస్పరం చక్రుః అభిజ్ఞా పండితాశ్చయే
4.018_3 సాంత్వనం పూర్వజాతావాం నృపాణాం చరితై న్నృపే
4.019_1 అనిర్వాఛ్య మనస్థాం తత్ సమీక్ష్యే యు రథాపరే
4.019_3 యథా స్వరూపే విజ్ఞాతే యొగినో జ్ఞానవృత్తయః
4.020_1 దుఖిఃతం సోమకాంతం తం వనం గం తుం సముత్సుక‍ం
4.020_3 నియమ్య దుఖిఃతం ధైర్యేణ ధీరాః కేచి దధాబ్రువన్
జనా ఊచుః:
4.021_1 పోషయిత్వా పాలయిత్వాఅ ననస్త్వం త్యక్తుమర్హసి
4.021_3 యధా నత్యజతే శైత్యం జల మౌష్ణ్యం తనూనపాత్
4.022_1 మర్యాదాం జలధిర్వాపి సూర్యప్రకాస్యమేవచ
4.022_3 కధంవా నగరం యామ స్త్వాంవినా జనవత్సల
4.023_1 యధోడు తినా హీనం వ్యోమ తారాన్వితం నృప
4.023_3 పురం తద్వన్నశోభేత త్వాం వినా శత్రుకర్షణ
4.024_1 సహైవ యామ స్తీర్థాని ద్విత్రాణి వయమప్యుత
4.024_3 రుపాంతే కాంతిమత్కాంత భవితా తీర్థ సేవనాత్
4.025_1 తతస్సహైవ యాస్యామో నగరం ధ్వజసంకులం
4.025_3 హర్షేణ మాహతాయఉక్తా వాద్యబంది పురస్పరాః
సూత ఉవాచ:
4.026_1 ఇతితద్వచనం శృత్వా క్రోధ దుఃఖ సమన్వితః
4.026_3 ఉవాచ రాజా తాన్నాత్వా మైవం మైవం పునః పునః
4.027_1 తతో బ్రవీద్ధే మకంఠః సామాత్యో వత్సలం నృపం
4.027_3 స్నేహ కారుణ్య భావేన వినయేన సమన్వితః
పుత్ర ఉవాచ:
4.028_1 వినాత్వాం నోత్సహే గంతుం కర్తుం రాజ్యం చ జీవితుం
4.028_3 న మయా దృష్ట పూర్వస్తే విరహస్తం సహేకథం
రాజోవాచ:
4.029_1 ఏతదర్ధం మయాపూర్వం ధర్మశాస్త్రం సునీతిమత్
4.029_3 ఉపదిష్టం తవశుభం నవృధా కర్తుమర్హసి
4.030_1 శ్రూయతే జామదగ్న్యేన జననీ నిహతా పురా
4.030_3 పితృవాక్యాను రోధేన నీతిజ్ఖేన సుధీమతా
4.031_1 రామస్తురాజ్యం త్యక్తైవ వనం యాతః సహానుజః
4.031_3 అదృష్ట్యా కారణం సీతాం తత్యాజ లక్ష్మణో వనే
4.032_1 హేమఖంఠ పురం శీఘ్రం అమాత్యై స్త్రిభిరన్వితః
4.032_3 అతోమమాజ్ఞయా గచ్ఛ కురురాజ్యం మయార్పితం
4.033_1 విజ్ఞే యధా కార్యసక్తె చిత్తం తస్య పరాత్మని
4.033_3 యధావ స్థాపితే విత్తే చిత్తం లోకస్య వర్తతే
4.034_1 తథా మయి వనం యాతే స్వాంతం మే త్వయి వర్తతే
4.034_3 దైవ యోగేన సుభగో జాతో యాస్యే పునర్గృహం
4.035_1 భవిష్యతి తథా ధర్మో మద్వాక్యం కారిణస్తవ
4.035_3 నతథా సహయాతేన తస్మాద్గచ్ఛ వ్రజామి చ
సూత ఉవాచ:
4.036_1 అమాత్యానగరా పుత్రః ప్రయాతుం కృతమానసాః
4.036_3 కష్టేన మహతా యుక్తాః నమశ్చక్రుర్ నృపం తధా
4.037_1 అనుజ్ఞాతా స్తతస్తేన ఆశీర్భిరభినంద్య చ
4.037_3 ప్రదక్షిణీకృత్య నృపం నివృత్తా నగరం ప్రతి
4.038_1 అగ్రే క్రుత్వా మహాసేనాం గజాశ్వ రథపత్తినీం
4.038_3 ఛత్ర ధ్వజయుతో మానీ హేమకంఠో గమత్పురీం

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే చతుర్థో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION