సుధర్మా చ్యవన సంవాదం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:45 pm

Moderator: satyamurthy

సుధర్మా చ్యవన సంవాదం

Postby satyamurthy on Tue Mar 15, 2011 7:54 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

సూత ఉవాచ:
5.001_1 తతో మాతరమభ్యేత్య స్నేహ కాతరయాధియః
5.001_3 తాం జగాద కధం మాతః త్యజసే అనపరాధినం
పుత్ర ఉవాచ:
5.002_1 సహైవయాతు పుత్రో యయాతి వాఛ్యస్త్వయాపితా
5.002_3 తన వాక్యానురోధేన యదిమాం సహ నేష్యతి
5.003_1 తదావాం సేవనం కుర్యాం నమోరాజ్యే మతిస్తదా
5.003_3 కింతద్రాజ్యం సుఖం దద్యా ద్భవద్భ్యాం రహితస్య మే
సుధర్మ ఉవాచ:
5.004_1 ఏతావద్ధుఃఖ శోకాభ్యాం యుక్తో రాజా నమేవచః
5.004_3 కరిష్యతి మహాబాహో తస్మాద్గచ్ఛ మమాజ్ఞయా
5.005_1 పాతివ్రత్యేన ధర్మేణ పరవత్యాస్మి బాలక
5.005_3 భర్తురన్యో నదేవోస్తియోషితాం మాన్య ఏవచ
సూత ఉవాచ:
5.006_1 ఇత్యాకర్ణ్య మనశ్చక్రే మాతరం స సుహృత్సుతః
5.006_3 ప్రదక్షిణీకృత్య తతో నుజ్ఞాం ప్రాప్య పురం యయౌ
5.007_1 అలంకృతై ర్నాగరికైః పతాకా ధ్వజపల్లవైః
5.007_3 సిక్తమార్గం సుగంధాఢ్యం యధేంద్ర నగరంతథా
5.008_1 దత్వాతాంబూల వాసాంసి విసృజ్య స్వజనానం నృపః
5.008_3 ప్రవివేశ గృహం శ్రీమత్ హర్షశోకసమన్వితః
5.009_1 చకార రాజ్యం ధర్మేణ సుతవత్ పాల యన్ ప్రజాః
5.009_3 ధర్మార్థ కామ మోక్షేషు యథా శిక్షం మనోదధే
ఋషయః ఊచుః:
5.010_1 కథం రాజా సోమకాంతః కింవనం సముపాగతః
5.010_3 కింసహాయశ్చ కించక్రే కర్మనో వద విస్తరాత్
సూత ఉవాచః:
5.011_1 హంత వః కథయిష్యామి సోమకాంతో యథావనం
5.011_3 గత్వచకార యత్కార్మమ్ సాదరం శృణుతానఘాః
5.012_1 సుబల జ్ఞానగమ్యాభ్యాం అమాత్యాభ్యాం సుధర్మయా
5.012_3 ధర్మపత్న్యా యుతో అణ్యం ప్రవివేశ దురాసదం
5.013_1 అగ్రతః ప్రకృతిర్యాతాః మధ్యే రాజాథ పృష్టతః
5.013_3 ధర్మపత్నీ సుధర్మాగాత్ సీతేవ రామపృష్టతః
5.014_1 ఏకాశనా శ్చ చత్వారః ఏకచిత్తా వనాలయాః
5.014_3 సమదుఃఖ సుఖాశ్చాపి వనాద్వన ముపాయయుః
5.015_1 క్షుథా తృష్ణా శ్రమైర్వాపి నిమ్నోన్నత గతాధ్వభిః
5.015_3 అత్యంతం కర్షితాచ్ఛాయామాశ్రిత్య ఉపావిశన్ క్వచిత్
5.016_1 పునర్వనాంతరం గత్వాదదృశు స్తే సరో మహత్
5.016_3 యత్ర మాతంగ దదృశాః నక్రా భాంతి సకచ్ఛపాః
5.017_1 తాలా స్తమాలా స్సరళాః ప్రియాళాః వకుళాశ్శుభాః
5.017_3 సరళాః పనసా జంబు నింబాశ్వద్ధ వటాదయః
5.018_1 వృక్షా నానాలతాజాలై ర్వేష్టితాః పరితో బహుః
5.018_3 యత్రాస్తే తిమిరంగాఢం గిరిదర్యుదరే యధా
5.019_1 యత్రవాయుః సుఖస్పర్శః పద్మకాదంబ గంధవాన్
5.019_3 యస్మాన్నయంతి మునయః కుసుమాని ఫలాని చ
5.020_1 యత్ర హంసా బకాశ్యేనా శుభాః కాకాశ్చకోకిలాః
5.020_3 శారికా శ్చక్రవాకాశ్చ నానారావాన్ వికుర్వతే
5.021_1 సయత్ర శీతోష్ణకరాంశుసంధి ర్నానాలతా పుష్ప కుజాశ్రితానాం
5.021_3 క్షుట్ తృడ్భయం యత్ర నచైవ మృత్యుః యథా స్వర్గే పుణ్యవతాం ద్విజేంద్రాః
5.022_1 తత్ర గత్వా జలంసర్వే పపుః శీతం శ్రమాపహం
5.022_3 స్నాత్వా నిత్యక్రియాం కృత్వా ఫలాని బుభుజుశ్చ తే
5.023_1 సుష్వాప చ క్షణం రాజా కచ్ఛే కోమలవాలుకే
5.023_3 ధర్మపత్నీ సుధర్మాచ పాద సంవాహనే స్థితా
5.024_1 తస్యానుమత మాజ్ఞాయ ద్వామాత్యావగచ్ఛతాం
5.024_3 ఆదాతుం కందమూలాని ఫలానిచ బిసానిచ
5.025_1 దదర్శి తత్రాద్భుత రూపముగ్రం బాలం సుధర్మా ప్రభయా జ్వలంతం
5.025_3 ఉత్కృష్టరూపస్య కృతే స్మరంతం జాతం పురా బాలమితి స్మమేనే
5.026_1 దృష్ట్వైవ తం సాజహృషే సుధర్మా మేనేచ తం సా హితకారిణంచ
5.026_3 క్షుబ్ధం ప్రసన్నం హృదయం నమీక్ష్యాపకారిణం చోపకరంహి వక్తి
5.027_1 పప్రచ్ఛ తం కశ్చ కుతః ప్రయాతః కస్యాసి పుత్రో జననీచ కా తే
5.027_3 వదస్వ శబ్దామృత ధారయా మే సఖైవ కర్ణౌ పరితోషయాశు
సూత ఉవాచ:
5.028_1 ఇతిస్మ ప్పష్టస్స జగాద బాలః తాం రాజపుత్రీం సుధయా గిరామే
5.028_3 పితా భృగుర్భామీని మే పులోమా మాతా జలార్థీ స్వగృహా దిహాగాం
5.029_1 చ్యవనః ఖలు నామ్నాహం పితురాజ్ఞా కరశ్శుభే
5.029_3 త్వంచ అకా కతమో యంతే కథం వనమిదం గతః
5.030_1 స్రవంతి కథ మంగాని వర్షాకాలే గిరేరివ
5.030_3 అతిదుర్గంధతా చాస్యకేన వా వదకర్మణా
5.031_1 కృమిభార సమాకీర్ణ అముం వాసే వసేకధం
5.031_3 స్వయం చారుత రాభుత్వా సుకుమారీ సులోచనా
5.032_1 చారుప్రసన్న వదనా చారు సర్వాంగ శోభినీ
5.032_3 కచ్ఛిత్పూర్వం నపిత్రాతే సుహృద్భి ర్భ్రాతృభిర్ద్విజైః
5.033_1 విజ్ఞాతోయం పరః కుష్టీ కృమిభారా కులోపిచ
5.033_3 కథమేనం వృతవతీ దుర్గమంచా గతా వనం
సూత ఉవాచ:
5.034_1 ఇతి పృష్టా సుధర్మా సా మునిపుత్రేణ ధీమతా
5.034_3 వ్యాచష్టే సకలం తస్మై శోకహర్ష సమన్వితా
సుధర్మ ఉవాచ:
5.035_1 సౌరాష్ట్రదేశే విఖ్యాతం దేవతాఖ్యం పురం మహత్
5.035_3 తత్రాయం సోమకాంతో మే భర్తా రాజ్యం చకారహ
5.036_1 అతిమానీ వదాన్యశ్చ శూరో దృఢ పరాక్రమః
5.036_3 అసంఖ్యాత బలోపేతో రిపురాష్ట్ర విమర్దనః
5.037_1 యజ్వాతి సుందర శ్రీమాన్ సుహృదానంద కారకః
5.037_3 వివేక్తా సర్వకార్యాణాం నీతిశాస్త్ర విశారదః
5.038_1 రాజ్యంస్వం బుభుజే రాజా బహుకాలం ద్విజోత్తమ
5.038_3 ఇమా మవస్థాం సంప్రాప్తః పూర్వకర్మ విపాకతః
5.039_1 అమాత్యద్వయ సంయుక్తో వన మేతత్సమాగతః
5.039_3 భ్రమయంతీ పృష్టలగ్నాస్య పుత్రే రాజ్యం ప్రయచ్ఛతః
5.040_1 సుబల జ్ఞాగమ్యాభ్యాం ప్రకృతిభ్యా మిహాగతాః
5.040_3 రాజ్ఞో నుజ్ఞా సమాధాయ ఫలార్ధం తౌగతౌ వనే
5.041_1 ఇహాస్మాన్రాక్షసాః ప్రెతాః భూతాని మృగపక్షిణః
5.041_3 నానావిధాః భీషయంతి కథం నో భక్షయం తిన
5.042_1 న జానే దుఃఖ భోగాయ స్థాపయంత్యగ్రతోపి చ
5.042_3 దుఃఖస్యాంతం నపశ్యామి కర్మణో దుష్కృతస్యచ
5.043_1 కటుతిక్తామ్ల లవణ మధుర స్నిగ్ధ భోజనే
5.043_3 నతధా రుచిరస్యాభూత్పరీతస్య ద్విజాతిభిః
5.044_1 యథేదానీం కందమూల కషాయామ్ల ఫలాదిషు
5.044_3 దరిద్రాణాం మహాహారః పాకోపి భక్షితస్యచ
5.045_1 నతధా శ్రీమతాం శ క్తిరశనే పాక ఏవచ
5.045_3 యశ్శేతే కోమలే దివ్యే శయనేస్మ మనోరమే
5.046_1 ఇదానీం యత్ర కుత్రాపి పస్య కాల విపర్యయం
5.046_3 యస్య దిగ్వ్యాపినశ్చాసన్ నానాపరిమళాశ్శుభాః
5.047_1 పూయ శోణితదిగ్థస్య పూతిగంధోపి సాంప్రతం
5.047_3 య ఆనంద మయే సింధౌ మగ్నో భూ త్పండితైర్వృతః
5.048_1 స ఇదానీం దుఃఖ మయే కృమిభిః పరివారితః
5.048_3 కధం తరేమ దుఃఖాబ్దిం నజానే భృగు నందన
5.049_1 భవపోత ఇవా గాధే మజ్జంతం నౌరివార్ణవే
ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనా ఖండే సుధర్మా చ్యవన సంవాదో నామ పంచమో అధ్యాయ సమాప్తః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION