భృగురాశ్రమ ప్రవేశం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:44 pm

Moderator: satyamurthy

భృగురాశ్రమ ప్రవేశం

Postby satyamurthy on Tue Mar 15, 2011 8:05 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

సూత ఉవాచ:
6.001_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా చ్యవనో భృగునందనః
6.001_3 త్వరయా సముపాదాయ కలశం జలసంభృతం
6.002_1 దుఃఖితః పరదుఃఖేన తూష్ణీమేవాగమద్గృహం
6.002_3 తంభృగుః పరిపప్రచ్ఛ విలంబకారిణం సుతం
భృగురువాచ:
6.003_1 కిమ పూర్వం త్వయా దృష్టం లక్ష్యసే చకితోయథా
6.003_3 విలంబశ్చ కథంజాతో వద పుత్ర మమాగ్రతః
6.004_1 సౌరాష్ట్రదేశే విఖ్యాతే దైవతే నగరే మునే
6.004_3 సోమకాంత ఇతి ఖ్యాతో రాజా రాజీవలోఛనః
6.005_1 చక్రే రాజ్యం బహువిధం ధర్మేణ పాలయన్ప్రజాః
6.005_3 దుర్భగత్వం గతోదైవాత్పుత్రే రాజ్యం నివేశ్యసః
6.006_1 పత్న్యా సుధర్మయా యుక్తో భర్తృరాజ్ఞాభృతా పితః
6.006_3 సుబల జ్ఞాన గమ్యాభ్యాం ప్రకృతిభ్యామిహాగతః
6.007_1 గలత్కుష్తీ కృమియుతో విబ్రమన్ దుర్గమంసరః
6.007_3 సహభగతాం ప్రాప్తో యధేద్రో గౌతమామునేః
6.008_1 క్వసా సుధర్మా చార్వంగీ క్వ గలత్కుష్ట్వాన్ పతిః
6.008_3 ఇతి మే పృచ్ఛతొ వృత్తం తదీయం గతవాన్ క్షణః
6.009_1 తదీయైః కరుణావాక్యైః మనో మే కలిలం త్వ భూత్
6.009_3 తతోహం కలశం పూర్ణం కృత్వా శ్రీఘ్రముపాగతః
సూత ఉవాచ:
6.010_1 సర్వం చాకథయత్తస్మై తయా యత్కధితం వచః
6.010_3 శృత్వా తచ్ఛ పునఃపుత్రం చ్యవనం భృగురబ్రవీత్
భృగు ఉవాచ:
6.011_1 సర్వనానయ తాన్ శీఘ్రం గచ్ఛ పుత్ర మమాజ్ఞయా
6.011_3 ద్రక్ష్యామి కౌతుకం తేషాం స్వీయం వా దర్శయామి తాన్
సూత ఉవాచ:
6.012_1 ఇద్ధం సచోదితః పిత్రా చ్యవనః కరుణానిధిః
6.012_3 జగామ సరసోభూమం సుధర్మాం ద్రష్టు ముత్సకః
6.013_1 తస్మిన్నెవ క్షణే అమత్యౌ ఫలకం ద భరాన్వితౌ
6.013_3 సుబల జ్ఞానగమ్యౌ తావాగతౌ రాజసన్నిధిం
6.014_1 తతాఊచుః సతుమునిః సుధర్మాం చారులోచనాం
6.014_3 పితా మే స్వాశ్రమం సర్వానాకారయతి సువ్రతే
6.015_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా సుధర్మా శోక విహ్వలా
6.015_3 తదైవ సావధానాభూ త్తనుః ప్రాణ ఇవాగతే
6.016_1 సుశీలా రాజపత్నీసా పీత్వా తద్వచనామృతం
6.016_3 అగమత్ సా సుచార్వంగీ ప్రకృతిద్వయ సంయుతా
6.017_1 సోమకాంతేన పతినా మునిపుత్ర పురస్సరా
6.017_3 గణేశ స్కంద సహితా శివేవ శివ సంయుతా
6.018_1 శుశుభే మార్గమధ్యే సా వాచస్పతి పురస్సరా
6.018_3 మంత్రఘోషయుతం ప్రాప భృగోరాశ్రమ మండలం
6.019_1 నానాపుష్ప లతాకీర్ణం నానాపక్షి వినాదితం
6.019_3 మార్జారా నకులాశ్యేనాః గజా గావో మయూరకాః
6.020_1 భుజంగాః పక్షిణ స్సింహా వ్యాఘ్రా క్రీదంతి యత్ర చ
6.020_3 నచ వాయుః భ్రుశం వాతి న సూర్య స్తపతే భ్రుశం
6.021_1 నవర్షతి భ్రుశం మేఘో వర్షతేచ తదిచ్ఛయా
6.021_3 వివిశుస్తే హర్షయుతాః మునిపుత్ర పురస్సరాః
6.022_1 తత్రాద్భుతం వ్యఘ్రమృగాజినస్థం దదర్శ సూర్య మిన జ్వలంతం
6.022_3 రాజాధ పత్నీ ప్రకృతిద్వయంచ ననామ బద్ధాంజలి రబ్రవీచ్ఛ
రాజోవాచ:
6.023_1 అద్యాశిష్యో మే సఫలాః ద్విజేంద్ర ద్విజేరితా ధర్మచయ స్యపోపి
6.023_3 ఆజన్మతో హం పరిపూతయేష పితుర్జనన్యాశ్చ సుజీవితం మే
6.024_1 భవ దృశిఃసంప్రతి హంత్యధైనః పూర్వార్జితైః పుణ్యచయైః కృతాపి
6.024_3 అగామికళ్యాణ కరీ మునీంద్ర కాలత్రయే జన్మ కరోతి పూతం
6.025_1 సౌరాష్ట్ర దేశే ఖలు దేతాఖ్యే పురే కృతం రాజ్యమమోఘ దృష్టే
6.025_3 భీతేన పాపాద్విజ దేవతాది పూజాకృతా నీతి మతా మునీంద్ర
6.026_1 ఆకస్మికం మే దురితం కిమేత త్ప్రాదుర్భవో గ్రతరం దురంతం
6.026_3 యేనాహ మిదృక్ దశాం ప్ర్ణీతో న జానే కించిత్ప్రతీకారమత్రః
6.027_1 అపాయతాం యాంతి కృతా ఉపాయాః యుష్మత్కృతో పాయ ముపాయమీహే
6.027_3 నిర్వైరతాం యాంతి హి జాతవైరాః తవాశ్రమే హం శరణం ప్రపన్నః
సూత ఉవాచ:
6.028_1 శ్రుత్వేతి వచనంతస్య భృగుస్తు కరుణాయుతః
6.028_3 ఉవాచ సోమకాంతం తం ధ్యానేనాలోక్య సువ్రతః
భృగురువాచ:
6.029_1 ఉపాయం వచ్మి నృపతే మా చింతాం కర్తుమర్హసి
6.029_3 మమాశ్రమ గతా దుఃఖం నవిందంతి జన్మినః
6.030_1 జన్మాంతర కృతం చైవ దురితంతే నృపోత్తమ
6.030_3 యేనేమాం గమితో అవస్థాం కథయిష్యే తదప్యహం
6.031_1 కుర్వంతు భోజనం సర్వే చిరకాలం బుభుక్షితాః
6.031_3 వనాద్వనాంతరం యాతాః శ్రాంతాః క్లాంతాననా భృశం
సూత ఉవాచ:
6.032_1 ఇత్యుక్తా స్నాపయామాస సుతైలాభ్యం న పూర్వకం
6.032_3 భోజయామాస చన్నాని షద్రసాని త్వనేకశః
6.033_1 బుభుజుస్తేపి విశ్రాంతాః భృగోరమిత తేజసః
6.033_3 ఆజ్ఞాయా మునివర్యస్య సుస్నాతాః సుష్ట్వలంకృతాః
6.034_1 సుషుపుర్మృదు శయ్యాయాం హిత్వా చింతాం దురత్యయాం
6.034_3 మునినా కల్పితాయాం తే స్వరాజ్యం గమితా ఇవ

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే భృగోరాశ్రమ ప్రవేశం నామ షష్ఠోధ్యాయ సమాప్తః


Topic Tags

Bhrigu maharshi, Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION