సోమకాంత పూర్వ జన్మ కథనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:42 pm

Moderator: satyamurthy

సోమకాంత పూర్వ జన్మ కథనం

Postby satyamurthy on Tue Mar 15, 2011 8:07 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

ఋషయః ఊచుః:
7.001_1 తత్ర గత్వాకిమకరోత్ సోమకాంతో నృపస్తదాఁ
7.001_3 ఉపాయః కథితః కోవాభృగుణా సర్వవేదినా
7.002_1 కథయస్వ కథామేతాం శృణ్వతాం నోద్విజోత్తమ్
7.002_3 సతృప్తి మధిగచ్ఛామః పీత్వా త్వద్వచనామృతం
సూత ఉవాచ:
7.003_1 సాధుపృష్టం మహాభాగాఃయూయం తు జ్ఞానసాగరాః
7.003_3 యఃకథాంతం నప్రయాతి శ్రోతావక్తా అధవా ద్విజాః
7.004_1 లిఖ్యమానం వాచయతి పుస్తకం హరతేపివా
7.004_3 నపృచ్ఛతిచ యశ్శిష్యోగురుః పృష్టో నవక్తిచేత్
7.005_1 ఉభౌ తౌ మూక బధిరౌ లోకే దృష్టౌ ద్విజోత్తమాః
7.005_3 శృణ్వంతు కథయిష్యామి సోమకాంత కథామిమాం
7.006_1 తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయాం దిననాధే తథోదితే
7.006_3 స్నానం సంధ్యా జపం హోమం కృత్వా సభృగుసత్తమః
7.007_1 స్నాతాయ కృతజప్యాయ పత్నీ ప్రకృతి సంయుజే
7.007_3 పూర్వజన్మ కథాం తస్మై రాజ్ఞె కధితుమారభత్
భృగురువాచ:
7.008_1 కోల్హార నగరే రమ్యే వింద్యాచల సమీపితః
7.008_3 చిద్రూపఇతి విఖ్యాతో వైశ్యో బహుధనో అభవత్
7.009_1 తస్య భార్యాతు సభగానామ్నా ఖ్యాతా సులోచనా
7.009_3 సుశీలా దాన శీలాచ పతివాక్యపరా సతీ
7.010_1 తస్యాస్త్వం పుత్రతాం చాతో భవే పూర్వే నృపోత్తమభృ
7.010_3 కామాంద ఇతి తే నామ చక్రతుస్తౌ ద్విజేరితౌ
7.011_1 అతి స్నేహం దివారాత్రా వతిలాలన మేకకే
7.011_3 వార్థభృక్యకాలజే తౌతు పితరౌ త్వయి చక్రతుః
7.012_1 వివాహం చక్రతుస్తౌ రు దన కౌతుకమంగళై:
7.012_3 మృగాక్షీ సుకుమారాంగీ నామ్నా ఖ్యాతా కుతుంబినీ
7.013 - 7.015 ???
7.016_1 అనురక్తా త్వయిసదా ద్విజదేవాతిధి ప్రియా
7.016_3 బభూవ యోషి ద్యోషిత్సు రత్న భూతాతి సుందరీ
7.017_1 కుటుంబినీతి స్వంనామ విదధే సార్థకంతు సా
7.017_3 సప్తపుత్రా పంచకన్యా పంచబాణప్రియానుకిం
7.018_1 తతో బహుతిధే కాలే పంచత్వమగమత్ పితా
7.018_3 మాతా తవ సతీ తేన సహదగ్ధా దివంగతా
7.019_1 తతస్త్వం సఖివర్గైస్తం ద్రవ్యం నాశితవానన్ బహు
7.019_3 నీతం నష్టం భక్షితంచ వినాశ మగమద్ధనం
7.020_1 చింతయా ధర్మపత్నీ త్వాం నిరాకృతవతీ భృశం
7.020_3 న గృహీతంతు తద్వాక్యం తతో వక్రీతవాన్ గృహం
7.021_1 గతాసా బాలకైః సార్థ మనుజ్ఞాతా పితుర్గృహం
7.021_3 అవత్య పోషణకృతే ఋతేత్వాం వంశ కంటకం
7.022_1 తత ఉద్వృత్తతాం యాతః ఉన్మత్త ఇవ మధ్యపః
7.022_3 అన్యాయ కారీ నగరే జాతో మత్త ఇవ ద్వివః
7.023_1 పరస్వహారో వనితాసు జారో గ్రామేఘ చోరో జనతాపకారః
7.023_3 ద్యూతేషు వీరో పృజినౌఘసారో హింసావిహారో బహీనశూరః
7.024_1 యే యే జనాస్తే సుఖ సంగతృప్తా స్తేభ్యో గృహీత్వా బహు విత్తమాదః
7.024_3 నిక్షేపతః పితృకృతాత్ సుహృద్బ్యో మిషాత్కుతశ్చిత్ నగరస్థితేభ్యః
7.025_1 శపథాన్ అనృతాంశ్చ కర్థనూన మణృతాణాం ప్రమదా జనేషు సాక్ష్యం
7.025_3 ఇతిసర్వజనాః సుభీతిమాపుః ఉరగాత్పద్మగతాత్ ఇదివోగ్రవీర్యాత్
7.026_1 అసహ్యతాం తేన జనస్య యాతో గోక్షూరకః పాదైయసగో యదైవభృ
7.026_3 రాజ్ఞో గృహీత్వా నుమతిం జానాస్తే నిర్వాపయామాను రతోపురాత్త్వాం
7.027_1 వనే స్థిత్వం బహుజంతుఘాతీ స్త్రీబాలవృద్ధాన్ వినిహంసి నిత్యం
7.027_3 మహాజనం వీక్ష్య పలాయసీచ సింహం నిరీక్ష్యేవ వృకో మృగోవా
7.028_1 మత్స్యాన్ బకాన్ సారస కుక్కుటాంశ్చ పృకాన్ మృగా వాన్ నర కోకిలాంశ్చభృ
7.028_3 హత్వా త్సిఖడ్గాన్ శశకాంశ్చ గోధాముధా స్వదేహం వృజినాద పోషః
7.029_1 సింహాన్ వ్యాఘ్రాంశ్చ జంబూకాన్ నిస్సార్య గిరిగహ్వరాత్
7.029_3 నానస్థాన గతాంశ్చోరాన్ మేలయిత్వా సుదుర్ధరాన్
7.030_1 కాష్టైర్లోష్టైశ్య పాషాణైశ్చకర్థ గృహముత్తమం
7.030_3 విశాలం క్రోశవిస్తారం నానాకౌతుక మండితం
7.031_1 పిత్రా భీతేన పత్నీ సా ప్రాపితా బాలకైన్సృహభృ
7.031_3 గృహాగతం తే సదనం రాజతో జనతోపిచభృ
7.032_1 నానాలంకార వసనా బాలకా ఆపితేజసా
7.032_3 దేవాంగనేన శుశుభేత్వంచ చోరసమన్వితః
7.033_1 త్వంచ మార్గే జనాన్ దీనాన్ హత్వా హత్వా గృహాంగతః
7.033_3 చోరైః సబాల యోషిద్భిర్భాసిరాజేవ తద్గతః
7.034_1 కదాచిత్ బ్రాహ్మణో విద్వాన్ విఖ్యాతో గుణవర్ధనః
7.034_3 మధ్యాహ్నే మార్గమధ్యేతు త్వయా దృష్టః సఏకకః
7.035_1 గృహీత్వా దక్షిణం పాణిం తం విప్రం ధృతవానసి
7.035_3 స వేపమాన స్త్వద్బుద్ధిం జానన్ధర్షణయా తయా
7.036_1 ఉచే త్వాం స్వాంతకం మత్వా మూర్చితో జీవితేచ్ఛయా
7.036_3 అత్యంతం కరుణావాక్యై ర్భోధయస్త్వాం సహేతుకైః
గుణవర్ధన ఉవాచ:
7.037_1 ధనవాన్ సుభగో భూత్వా కథం మాం హంతు మిచ్చసి
7.037_3 ద్విజం నవోఢా భర్తారం శాంతం చానపరాధినం
7.038_1 దుర్భుద్ధివాసనాం త్యక్త్వా సద్ధర్మేషు మతిం కురు
7.038_3 ప్రథమా మే గతాకాంతా ప్రాప్తా కాంతేత్పరా పరా
7.039_1 స్వాచారా పరమోదా సాధ్వీ సర్వగణాకభృరా
7.039_3 పిత్రూణామనృణార్థాయ ధర్మసంతాన వృద్ధయే
7.040_1 కృతా సా అతిప్రయత్నేన గార్హస్థం ధర్మమిచ్ఛతా
7.040_3 మద్వినా తద్వినా వాంహి జన్మనీ భవతోవృధా
7.041_1 పితామేహి భవత్వంచ మాతాపుత్రోప్య హంతవభృ
7.041_3 జీవదాతా భయత్రాతా పితాశాస్త్రే నిగద్యతే
7.042_1 దస్యవోపి హి రక్షంతి ద్విజం వాశరణాగతం
7.042_3 ద్విజం యోగ్యం శరణ్యం మా మతస్త్వం మోక్తుమర్హసి
7.043_1 నోఛేత్ కాల్స సహస్రం త్వం నిరయాన్ ప్రతి పద్యసే
7.043_3 భోక్తారః సర్వఏవైతే స్త్రీపుత్రాః సుహృదోజనాః
7.044_1 న పాపభాగినస్వేతే సుఖిన స్త్వత్ప్రభృతారకాః
7.044_3 కియద్భి ర్జన్మభిః పపం భోక్ష్యసే నవితర్కయే

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే సోమకాంత పూర్వజన్మ కథనం నామ సప్తమోధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION