నానా పక్షి నివారణం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:45 pm

Moderator: satyamurthy

నానా పక్షి నివారణం

Postby satyamurthy on Tue Mar 15, 2011 8:09 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

భృగురువాచ:
8.001_1 ఇతి తేనోదితం వాక్యం ముహుర్గానిం ప్రకుర్వతః
8.001_3 కరుణాయుత మాకర్ణ్యా నోద్భిన్నం హృదయం తవ
8.002_1 వజ్రాత్పారతరం, కిన్ను బ్రహ్మణా త్వయి నిర్మితం
8.002_3 హింసనాద్బహు జంతూనాం మనుష్యాణాం సహస్రశః
8.003_1 అతినష్టురతాం ప్రాప్తం క్రుతఘ్ను స్యైవమానసం
8.003_3 అవోచస్త్వం తతస్తంతు కృతాంత ఇవ నిష్టురః
చోర ఉవాచ:
8.004_1 కింతే, వాక్యచయై ర్విప్ర వృధామయి నియోజితైః
8.004_3 అశ్రోతిరి చ పాండిత్యంన్యుబ్జె కుంభే యధాజభృలం
8.005_1 క్వేయం మమ మతిర్మూధ క్వోపదేశ స్తవాప్యయం
8.005_3 తత్వచింతేవ మధుపే సాంప్రతం మే నరోచతే
8.006_1 అర్థాసక్తస్య నక్వాపి, పితృబంధు విచరణా
8.006_3 యధా కామాతురస్యాపి నభీతిర్ హ్రీశ్చ విద్యతే
8.007_1 శుద్ధిః కాకే ద్యూతకారే సత్యం ధైర్యం నపుంసకే
8.007_3 కామశాంతిస్త్రియాంసర్వే క్షమా దృష్ట్వా త్వయానుకిం
8.008_1 అంతికేత్వం నిసృష్టోసి, వ్యాపార రహితస్యమే
8.008_3 విధాత్రా దైవయోగేవ నత్వాం ముంచామి కర్హిచిత్
భృగురువాచ:
8.009_1 ఇత్యుక్త్వా నిశితం ఖడ్గం హస్త ఆదాయ దక్షిణే
8.009_3 చకర్తాథ శిరస్తస్య బిడాల ఇవ మూషికం
8.010_1 ఏవం తే బ్రహ్మహత్యానాం సఖ్యాకర్తుం నశక్యతే
8.010_3 స్త్రీబాలవృద్ధ జంతూనాం హత్యానంచ విశేషతః
8.011_1 సంఖ్యాతా పరపాపానాం విభాగే జాయతే యతః
8.011_3 తతో బహుతిథే కాలే గతే కామందతే జరా
8.012_1 ఆగతాథ కఫోగ్లానిః స్వేదోహిక్కాథ వేపథుః
8.012_3 అభూత్తంద్రీ చోపవిష్టే ప్రసుస్తేన చ సాభవత్
8.013_1 అనాదరంచ చక్రుస్తే పుత్రా దాస్యోధ సేవకాః
8.013_3 సుహృదశ్చ సుతాశ్చాపి నప్తారో అధాపి మిత్రకాః
8.014_1 ఏక ఏవా భవత్తత్ర దృష్ట ఆప్తో రహస్యకృత్
8.014_3 అనివార్యగతి ర్విప్రః సచాపి ప్రేషిత స్వయా
8.015_1 ఆకారయితుం సర్వాంస్తాన్ మునీన్కానన వాసినః
8.015_3 తేచాపి త్వద్భయాదేవ ద్విజవాక్యాత్సమాగతాః
8.016_1 అబ్రవీస్తాన్ నమస్కృత్య మత్తో దానాని గృహ్యతాం
8.016_3 తేబ్రువ న్నచ గృహ్ణీమో దానాని పతితన్య తే
8.017_1 యాజనా ధ్యాపనాధ్యైనా త్సంబంధాద్భాషణాదపి
8.017_3 పరం సంచరతే పాపం సహయానా సనాశనాత్
8.018_1 ఇతి తే భాషమాణాస్త్వాం గత్వాచ నిజమాశ్రమం
8.018_3 సన్నుః సచైలం సర్వేపి పావమానీస్తతో జపన్
8.019_1 తతో అను తాపో మనసిజాతః కామంద తేభ్రుశం
8.019_3 ఆమయా త్స్వజనైస్త్యాగా ద్భ్రాహ్మణైః పరివర్జనాత్
8.020_1 జీర్ణ దేవాలయోద్ధారే భవత్తే మతిరూర్జితా
8.020_3 ధనం స్వం విపులం వీక్ష్య కుప్య రత్నాదిసంయుతం
8.021_1 తతోనాదిః పరామూర్తిః గణేశస్య వనే శుభా
8.021_3 జీర్ణదేవాలయే క్షుద్రే స్థితాతే కధితాద్విజైః
8.022_1 తతో అతి విస్తృతం దీర్ఘం చతుస్తోరణ సంయుతం
8.022_3 చతుర్ద్వారం సురుచిరం చతుశ్శిఖరశోభితం
8.023_1 నానాస్తంభ రచితం నానా వేదిభిః రావృతం
8.023_3 ముక్తాప్రవాళ రత్నాద్యైః ఖచితం రుచిరాంగణం
8.024_1 నానాపుష్ప ద్రుమ యుతం నానాఫల ద్రుమైశ్చితం
8.024_3 చతుర్ధిక్షు చారు వారిమయవాపీ విరాజితం
8.025_1 ప్రాసాదం నిర్మితవతః తద్రవ్యంతే వ్యయం గతం
8.025_3 కించి‍త్ స్త్రియాచ పుత్రైశ్చ సుహృద్భి ర్భంధు భిర్హృతం
8.026_1 తతో నాతిచిరకాలే పంచత్వం చాగతోభవాన్
8.026_3 యామ్యదూతైః కశాఘాతై ర్భద్ధస్సంతాడిశోభ్రుశం
8.027_1 కంటకై ర్విద్ద సర్వాంగః శిలాయాం పోధితోపి చభృ
8.027_3 మజ్జితో నరకే ఘోరే పూయ శోణితకర్దమే
8.028_1 ఏవం నీతిస్తు తైర్దూతై శ్చిత్రగుప్త యమాంతికే
8.028_3 యమేనపృష్టః కింపుణ్యం ఉత భోక్యసి పాతకం
8.029_1 తతః సౌరాష్ట్రదేశే త్వం రాజత్వేన వినిర్మితః
8.029_3 ఇతి తే కధితం పూర్వజన్మ పాపకరం మయా
8.030_1 శరాణగత కారుణ్యా త్తపోబల సమాశ్రయాత్
8.030_3 కాంత ప్రాసాద కరణాత్ సోమకాంతోऽభవోన్నృపః
8.031_1 కాంతయా కాంతతరయా భాసికాంత్యా శశీయధా
సూత ఉవాచ:
8.032_1 భ్రృగుణాభిహితం శృత్వా సోమకాంతో నృపాధమః
8.032_3 తద్వాక్యే సంశయాపన్నః ఆసీదశ్మేవ నిష్ట్రియః
8.033_1 వేదశాస్త్రార్థ విదుషో భూతభావి భవద్విదః
8.033_3 తపస్వినో భ్రగోర్వాక్యే యతః స సంశయం దధౌ
8.034_1 నిరగన్ క్షణమాత్రేణ తస్యాంగాత్ పక్షిణోభ్రుశం
8.034_3 నానా వర్ణాక్రుతిధరాః బభక్షుర్ నృపతింతదా
8.035_1 ఉడ్డీయోడ్డీయ చంచ్వాగ్రై ర్దదంశు ర్నృపశుందృఢైః
8.035_3 ఉత్కృత్యో త్కృత్య మాంసాని చక్షుస్తే మునిసన్నిధౌ
8.036_1 తతో అతి దుఃఖిత తనుః శరణం పునరాగతః
8.036_3 అవద ద్దీనయా వాచా భృగుం జ్ఞాన తపోనిధిం
రాజోవాచ:
8.037_1 త్వద్వనే జాతివైరాణాం పరస్ఫర భయం నహి
8.037_3 త్వత్సమక్షం కధమిమే, మృతం మాం మారయంతి చ
8.038_1 త్వత్పాదప్రవణం దీనం సష్టం శరణాగతం
8.038_3 ఇదానీం మోచాయ మునే సర్వసత్వ భయంకరభృ
సూత ఉవాచ:
8.039_1 ఇత్యుక్తః పునరప్యాహ భృగుస్తం దీనవత్సలః
8.039_3 మద్వాక్య సంశయా దుద్ధం అనుభూతం నృపస్త్వయా
8.040_1 ప్రతీకారం వదిష్యామి స్వస్ధోభవ క్షణంసృపభృ
8.040_3 మమ హుంకారమాత్రేణ గమిష్యంతి ద్విజా ఇమే
సూత ఉవాచ:
8.041_1 ద్విజస్య హుంకృతిం శృత్వా ద్విజాశ్చాంతర్హితాస్తదా
8.041_3 తుతోష నృపతిశ్చాపి పత్న్యామాత్య సమన్వితః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే నానాపక్షినివారణం నామ అష్టమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION