రాజోపదేశ కథనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:46 pm

Moderator: satyamurthy

రాజోపదేశ కథనం

Postby satyamurthy on Tue Mar 15, 2011 8:11 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

సూత ఉవాచ:
9.001_1 తతోభృగుః క్షణం ధ్వాత్వా పునస్తంప్రాహ భూపతిం
9.001_3 అత్యంత విహ్వలో దుఃఖం వీనీక్ష్యతత్పూర్వకర్మజం
9.002_1 క్వ పాపనికరాంతేతు క్వోపాయాః కథితా మయా
9.002_3 తథాప్యేకం బ్రవీమి త్వాం ఉపాయమఘ నాశనం
9.003_1 గణేశస్య పురాణం త్వం శ్రోష్యసే యది సత్వరం
9.003_3 తదైవ మోక్ష్యసే దుఃఖసాగరా న్నాస్త్యత్ర సంశయః
9.004_1 ఇత్యుక్త్వా తం గణేశస్య నామాష్టశత ముత్తమం
9.005_1 జప్త్వా జలం మంత్రయిత్వా సిషేచ నృపతిం తదా
9.005_3 సిక్తమాత్రే జలే తేన తన్నాసా రంధ్రతో అలఘః
9.006_1 కృష్ణాస్యః ప్రాపతద్భూమౌ వవృధే తత్ క్షణాదసౌ
9.006_3 సప్తతాళప్రమాణో భూత్ వ్యాదితాస్యో భయంకరః
9.007_1 కరాళజిహ్వో రక్తాస్యో దీర్ఘబాహుర్జటాదరః
9.008_1 ముఖాదురు వమన్నగ్నిం క్షణాచ్ఛ పూయశోణితే
9.008_3 నేత్రాణామంధతాకుర్వన్ అంధకార ఇవాపరః
9.009_1 అలోక్య దుద్రువుస్సర్వే తదాశ్రమ నివాసినః
9.009_3 దంష్ట్రారావైః దశదిశః పూరయంతం తమద్భుతం
9.010_1 అపృచ్ఛ త్తం ద్విజవరః తత్సమం క్షంతు పూరుషం
9.010_3 విద్వానపీతి కోసిత్వం నామతే కిం వదస్వ మే
9.011_1 ప్రత్యువాచ మునిం తంతు పరిపృష్టో ద్విజేనసః
9.011_3 ప్రాణిమాత్రశరీరస్థో నామ్నాహం పాపపూరుషః
9.012_1 త్వన్మంత్ర జలపాతేన నిస్సృతో రాజదేహతః
9.012_3 క్షుధాతురో భక్ష్యమీహే దేహి మహ్యం నచేత్తదా
9.013_1 భక్షయిష్యే మునే లోకాన్ సోమకాంతం తవాగ్రతః
9.013_3 వదమే వసతా రమ్యామితో నిస్సారితస్యచ
9.014_1 తతస్తు బహిరభ్యేత్య తమువాచ మునిః పునః
9.014_3 అస్మిన్ రసాలే సరలే విరసే వనకోటరే
9.015_1 గళితానిచ పత్రాణి భక్షయస్వ మమాజ్ఞయా
9.015_3 నో చేత్వాం భస్మసాత్కుర్యాం నానృతంమే వచో అధమ
సూత ఉవాచ:
9.016_1 ఇతి తన్మునివాక్యః తేశుష్కం సవృక్షమస్పృశత్
9.016_3 భస్మసాదభవత్ వృక్షో ద్విజాస్తత్ స్పర్శమాత్రతః
9.017_1 మునేః సందర్శనాద్బీతః తస్మిన్భస్మన్యలీయత
9.017_3 తస్మిన్ విలీనే స మునిః సోమకాంతం పునర్జగౌ
భృగురువాచ:
9.018_1 పురాణ శ్రవణాద్యత్తేజాతం పుణ్యం నృపోత్తమ
9.018_3 అయం యావచ్చ్యూతతరు రత్రచోత్తిష్టతే పునః
9.019_1 తావ త్సంపాదయాస్మిన్ తద్భస్మన్యేవ దినే దినే
9.019_3 వివృద్ధే స్మింస్తరౌ రాజన్ న్నిష్పాప అస్త్వం భవిష్యసి
రాచోవాచ:
9.020_1 గణేశస్య పురాణం యన్నద్దృష్టం నచవై శృతం
9.020_3 కుత్ర తల్లభ్యతే బ్రహ్మన్ వ్యాకర్తా కస్యవా మునే
మునిరువాచ:
9.021_1 బ్రహ్మణాకథితం పూర్వం వేదవ్యాసాయ ధీమతే
9.021_3 వ్యాసాచ్చానుగృహీమహం పురాణం పాపనాశనం
9.022_1 అహం తే అద్య ప్రవక్ష్యామి తీర్థే స్నానం సమాచర
9.022_3 శ్రోష్యే పురాణమితి సంకల్ప్య సువ్రత
సూత ఉవాచ:
9.023_1 భృగుణా నోదిత్యస్సాత్వా భృగు తీర్థేతి విశ్రుతే
9.023_3 సోమకాంతో ముదాయుక్తః తత్ సంకల్పమాచరత్
9.024_1 గణేశస్య పురాణం యత్తత్ శ్రోష్యే అద్య ప్రభృతి అహం
9.024_3 సంకల్పమాత్రే తు కృతే బభౌ రాజా నిరామయః
9.025_1 భృగు ప్రసాదా న్నీరక్తః కృమిక్షత వివర్జితః
9.025_3 గృహీత్వా తం భృగు రగాద్విస్మితం హర్షితం నృపం
9.026_1 ఉపవిశ్య ఆసనే స్వీయే దాపయత్తస్య చాసనం
9.026_3 ఉపవిష్టో బభాషే తం దివ్యకాంతిం నృపోత్తమం
రాజోవాచ:
9.027_1 భవత్ప్రసాదాత్ సకలా గరిష్టా సంకల్పమాత్రేణ గతావ్యధా మే
9.027_3 ఆశ్చర్యభూతం సకలం వదస్య పురాణమేతత్ ద్విరదాననస్య
భృగురువాచ:
9.028_1 శ్రుణుష్వావహితో భూత్వా యత్పురాణం వదామ్యహం
9.028_3 అనంత పుణ్యనిచయైర్యస్య శ్రవణ గోచరా
9.029_1 మతిరుత్పద్యతే పుంసాం నాన్యధా పాపకారిణామ్
9.029_3 యస్యాకర్ణన మాత్రేణ సప్త జన్మార్జితాన్యపి
9.030_1 లఘు శుష్కార్ద్రస్థూలాని పాపా నిచ మహాంత్యపి
9.030_3 తత్ క్షణాద్విలయం యాంతి గణేశస్య ప్రసాదతః
9.031_1 అవ్యయస్యా ప్రమేయస్య నిర్గుణస్య నిరాకృతేః
9.031_3 మనోవాగనిరూప్యస్య కేవలానంద రూపిణః
9.032_1 యస్య స్వరూపం నవిదు ర్బ్రహ్మేశానాదయః సురాః
9.032_3 సహస్రవదనో యస్య మహిమానం నచ క్షమః
9.033_1 యావద్విశేషవిదపి ప్రవక్తుం రాజసత్తమ
9.033_3 మయా యధాశృతం పూర్వం తత్పురాణం సుపుణ్యదం
9.034_1 అతీంద్రియ జ్ఞానవతో వ్యాసాత్ చామిత తేజసః
9.034_3 యజ్ఞవిధ్వంస శోకార్తో దక్షః శుశ్రావ ముద్గలాత్
9.035_1 యస్య భక్తిర్ధ్రుఢా రాజన్ గణేశే సర్వసిద్ధిదే
9.035_3 స ఏతత్ శృణుయాన్నిత్యం నవాచ్యతాదృతే ఇతరే
9.036_1 యది సర్వేపి కుర్వీరన్ విఘ్నరాజస్య సేవనం
9.036_3 క్వతదావిఘ్న నిచయా విహరేయుర్యథా సుఖం
9.037_1 దుఃఖాన్యనుభవేయుః కే నానా విరహజా న్యుత
9.037_3 చకారేదం పురా వ్యాసో భూతభవ్య భవిష్యవిత్
9.038_1 వేదార్థజ్ఞాన రహితాన్ వేదాధ్యయన వర్జితాన్
9.038_3 వర్ణాశ్రమాచార శూన్యాన్ జాతి సంకరకారిణః
9.039_1 కలౌ విలోక్యతు జనాన్ కుటిలాన్ పాపకారిణః
9.039_3 అష్టాదశపురాణాని కృతవాన్ ధర్మగుప్తయే
9.040_1 తావత్యుప పురాణాని తతో అర్థాన్ బుబుధుర్జనాః
9.040_3 అతయేవ గణేశస్య రూపంజానంతి ఇమేజనాః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే రాజోపదేశ కథనం నామ నవమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION