వ్యాస ప్రశ్న వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:44 pm

Moderator: satyamurthy

వ్యాస ప్రశ్న వర్ణనం

Postby satyamurthy on Wed Mar 16, 2011 1:15 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

భృగురువాచ:
10.001_1 నారాయణాంశ సంభూతః పారాశర్యో మహామునిః
10.001_3 అతీతానాగత జ్ఞానే వేదశాస్త్రార్ధ తత్వవిత్
10.002_1 కృత్వా వేదం చతుర్భాగం తదర్థ జ్ఞాన సిద్ధయే
10.002_3 స విద్యామదగర్వేణ పురాణం కర్తుమారభత్
10.003_1 సమాప్తి సాధనంనైవ కృతవాన్ మంగళంపురా
10.003_3 గణేశస్య నతింవాపి స్తుతింవా తస్యవా క్వచిత్
10.004_1 తతో విఘ్నాభిభూతస్సన్నర్థం కంచన నాస్మరత్
10.004_3 భ్రాంతిరేవాభవత్తస్య లౌకికేऽలౌకికే పధి
10.005_1 నిత్యే నైమిత్తికే కామ్యే శ్రౌతే స్మార్తేచ కర్మణి
10.005_3 వ్యాఖ్యాతుర్వేద శాస్త్రాణాం సర్వజ్ఞస్య సతోఅపి హి
10.006 - ???
10.007_1 ఓషధీభిశ్చ మంత్రైశ్చ భగ్నవీర్య ఇవాహిరాట్
10.007_3 తస్తంభేస్వోత్మనిభృశం తత్ హేద్థేతుం నాధ్యగచ్ఛత
10.008_1 తతోऽగచ్ఛత్ సత్యలోకం ధాతారం ప్రష్టుమాదరాత్
10.008_3 విస్మయాక్రాంత హృదయో హ్రీణః పారాశరో మునిః
10.009_1 నమస్కృత్వా దేవగణాన్ దేవర్షీన్ కమలాసనం
10.009_3 పూజితో బ్రహ్మణా దత్తే నిషసాऽదాసనే శుభే
10.010_1 పాణినా చాస్పృశత్పాదౌ పారాశర్యో మహామునిః
10.010_3 ప్రణయావనతో భూత్వా బ్రహ్మాణం ప్రష్టుమారభత్
వ్యాస ఉవాచ:
10.011_1 బ్రహ్మన్ అద్భుతమేతద్ధి కింమే దైవాదుపస్థితం
10.011_3 వేదార్ధాని పురాణాని కర్తుం మే బుద్ధిరావృతా
10.012_1 ఆవీక్షతో ఖిలాన్ లోకాన్ జ్ఞాచార వివర్జితాన్
10.012_3 కలౌ కర్మజడాన్ స్తబ్దాన్నాస్తికాన్ వెదనిందకాన్
10.013_1 విధించైవ నిషేధంచ జ్ఞానస్యంతి మమవాక్యతః
10.013_3 మమైవతు గతం జ్ఞానం భృతః క్షీణ ఇవాభవత్
10.014_1 న హేతుం తత్ర పశ్యామి స్ఫూర్తిః కాపి నజాయతే
10.014_3 తద్థేతుం స్ఫూర్తి హేతుంచ ద్రష్టుంత్వామహ మాగతః
10.015_1 అన్యం కం శరణం యామి వినా త్వాం చతురానన
10.015_3 సర్వజ్ఞః సర్వకర్తాత్వం మమభ్రాంతిం నివారయ
10.016_1 వదహేతుం మమ భ్రాంతేః నారాయణ స్వరూపిణః
10.016_3 నిత్యాచారవతో బ్రహ్మస్సర్వజ్ఞ స్య సతోపిచ
సూత ఉవాచ:
10.017_1 ఏవమాకర్ణ్య తద్వాక్యం విచార్య కమలాసనః
10.017_3 ప్రణతం మునిమప్యాహ ప్రహసన్ విస్మయన్నివ
బ్రహ్మోవాచ:
10.018_1 హంతతే కథయిష్యామి గతిం సూక్ష్మాం హి కర్మణాం
10.018_3 విచార్య సమ్యక్కర్తవ్యం కర్మసాధు ఇతరచ్చయత్
10.019_1 అన్యధా కుర్వతః పుంసః కృతం భవతి చాన్యథా
10.019_3 బుద్ధ్యా యుక్త్వార్జనేనాపి గురూణిచ లఘానిచ
10.020_1 కార్యాణి సాధయేద్ధీమాన్ న గర్వాన్నచ మత్సరాత్
10.020_3 వాహనత్వం సమాపన్నో గర్వేణతు ఖగేస్వరః
10.021_1 మత్సరాన్నశితం సర్వం ఆంబికేయ సుతేన చ
10.021_3 మత్సరాదేవ రామేణ క్షత్ర ముత్సాదితం పురా
10.022_1 యో అనాధినిధనో దేవో జగత్కర్తా జగన్మయః
10.022_3 జగద్ధాతా జగద్ధర్తా సదసద్వ్యక్తమవ్యయం
10.023_1 యోకర్తు మన్యధాకర్తుం శక్తః కర్తుంచ సర్వదా
10.023_3 యస్యాజ్ఞవశగా నిత్యం దేవా ఇంద్ర పురోగమాః
10.024_1 అహం విష్ణుశ్చ సూర్యాగ్ని వరుణాదయః
10.024_3 యోవఘ్నహర్తా భక్తానాం విఘ్నకర్తేతరస్య చ
10.025_1 తస్మిం స్త్వర కృతవాన్ గర్వం స్వవిద్యాబల సంశ్రయాత్
10.025_3 సర్వజ్ఞతా భిమానేన నకృతం పూజనం త్వయా
10.026_1 స్మరణం వా గణేశస్య ప్రారంభే అన్యస్యవా తథా
10.026_3 నకృతం చ త్వయా వ్యాస తేన భ్రాతిస్తవానఘ
10.027_1 ఆరంభే సర్వకార్యాణాం ప్రవేశే వాపి నిర్గమే
10.027_3 శ్రౌత్రే స్మార్తే లౌకికే యోऽస్మృతో వుఘ్నం కరోతి చ
10.028_1 యమహుః పరమానందం యమహుః పరమాగతిం
10.029_1 యమహుః పరమం బ్రహ్మ వేదశాస్త్రార్థ దర్శినః
10.029_3 తం గచ్ఛ శరణం వత్స ద్విరదానన మాదరాత్
10.030_1 స చేత్ప్రసన్నో భగవాన్ వాంఛితం తేకరిష్యతి
10.030_3 నోచే ద్వర్ష సహస్రేణ న స్వవాంఛాం అవాస్స్యసి
వ్యాస ఉవాచ:
10.031_1 కోసౌ గణేశః కిం చాస్య రూపం వేద్యం కధం చ తత్
10.031_3 కస్యవా యం ప్రసన్నో భూత్పూర్వం హి చతురానన
10.032_1 కతివా హ్యవతారశ్చ కింకిం కార్యంచ వై కృతం
10.032_3 పూర్వంచ పూజితః కేన కస్మిన్కాలే స్మృతోऽపిచ
10.033_1 మమవిక్షిప్త చిత్తస్య పృచ్ఛతః ప్రపితామహ
10.033_3 ఏతత్సర్వం సువిస్తార్య బ్రూహి మే కరుణానిధే

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే వ్యాసప్రశ్న వర్ణనం నామ దశమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION