బ్రహ్మా వ్యాస మహర్షికి గణేశ మంత్రమును ఉపదేశించుట

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:45 pm

Moderator: satyamurthy

బ్రహ్మా వ్యాస మహర్షికి గణేశ మంత్రమును ఉపదేశించుట

Postby satyamurthy on Wed Mar 16, 2011 1:19 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

భృగురువాచ:
11.001_1 జగాద భూశ్చతురానన స్తమేవం కృతప్రశ్న
11.001_3 వివక్షయాథ క్రమేణ సర్వం కథయామి తేహం
11.002_1 గణేశ మంత్రాన్ బహుదా విచార్య
11.003_1 అనంతాహి మునే మంత్రా గణేశస్య మహాత్మనః
11.003_3 ఉపాసనం వదిష్యామి శీఘ్రం సిద్ధికరస్య తే
11.004_1 సప్తకోటి మహామంత్రాః గణేశస్యాగమే స్థితాః
11.004_3 తద్రహస్యం శివోవేద కించి త్కించిదహం మునే
11.005_1 షడక్షర ఏకాక్షరయోః తేషు విద్యతే
11.005_3 తయోః స్మరణమాత్రేణ సర్వసిద్ధిః కరే భవేత్
11.006_1 జీవన్ముక్తా భవంత్యేవ యదుపాసనయామునే
11.006_3 తఏవ ధన్యాస్తే పూజ్యాస్తే నమస్యాః సుర్తెరపి
11.007_1 యదుపాసనయా దాస్యం యేషాం కుర్వంతి సిద్ధయః
11.007_3 ఇచ్ఛావిహారా సర్వజ్ఞాః నానారూపా భవంతి తే
11.008_1 యే కుర్వంతి గణేశస్య భక్తిం భావ సమన్వితాః
11.008_3 నయ యేషాం భక్తతేలేశోపి తేషాం జన్మ నిరర్ధకం
11.009_1 నాలోకయేన్ముఖం తేషాం విముఖా యే గజాననే
11.009_3 తేషాం దర్శన మాత్రేణ విఘ్నానిస్యుః పదే పదే
11.010_1 విఘ్నాన్యుపశమం యాంతి తదుపాసక దర్శనాత్
11.010_3 సమస్యంతి చ భూతాని స్థావరాణి చరాణిచ
11.011_1 అతస్తేహం ప్రవక్ష్యామి మంత్ర మేకాక్షరం శుభం
11.011_3 తదనుష్టాన మాత్రేణ వాంఛితం సమవాప్స్యసి
11.012_1 అనుష్టానం ప్రవక్ష్యామి యథోక్తం శంభునా మమ
11.012_3 స్నానం కృత్వా ధౌతవస్త్రే పరిధాయ శుచిర్నరః
11.013_1 చేలాజినం కుశైః కృత్వా స్వాసనం సాధక స్సుధీః
11.013_3 తస్మిన్ స్థిత్వా భూతశుద్ధిం ప్రాణానాం స్థాపనం తథా
11.014_1 అంతర్భహి ర్మాత్రుకాణాం న్యాసం కృత్వాత అంద్రితః
11.014_3 ప్రాణాయామం తతః కృత్వా మూలమంత్రం జపన్ హృది
11.015_1 మంత్ర సంధ్యా ముపాసీత ఆగమోక్తాం యథావిధి
11.015_3 ఆపాదమస్తకం దేవం ధ్యాత్వా నిశ్చల తేజసా
11.016_1 మానసై రుపచారైః తం పూజయేత్ సుసమాహితః
11.016_3 తతో జపేద్యధాశక్తి పురశ్చరణ మార్గతః
11.017_1 అనుకూలో భవేద్యావ ద్వరం దాతుం గజాననః
11.017_3 స్వం రూపం దర్శయే ద్యావత్ తాజ్జపపరో భవేత్
భృగురువాచ:
11.018_1 ఏవముక్త్వా మునిం బ్రహ్మా విలోక్య శుభవాసరం
11.018_3 ఏకాక్షరం మంత్రరాజ మేకార్ణం గణపస్యచ
11.019_1 అశిక్షయత్ తదా సర్వం సంభ్రాంతం మునిసత్తమం
బ్రహ్మోవాచ:
11.020_1 సూర్యకోటి ప్రతీకాంశం వరం దాతుం సమాగతం
11.021_1 యదా ద్రక్ష్యసి తం దేవం తదాచిత్తం స్థిరీకురు
11.021_3 మమైవ హృదయే నిత్యం స్థిరోభవ గజానన
11.022_1 వృణీష్వేతి వరం తస్మాత్ స తే దాస్యతి అసంశయం
11.022_3హృదిస్థితే తత్ర దేవే దివ్యంజ్ఞాన మవాస్స్యసి
11.023_1 భూతం భావి భవచ్ఛైవ జ్ఞాస్యసి త్వం అశేషతః
11.023_3 హిత్వా భ్రాంతిం ధృడాం వత్స నానాగ్రంధాన్ కరిష్యసి
వ్యాస ఉవాచ:
11.024_1 గతా భ్రాంతిర్మమ పితురుపదేశే కృతే త్వయా
11.024_3 అనుష్ఠానం కరిష్యామి పితామహ తవాజ్ఞయా
బ్రహ్మోవాచ:
11.025_1 ఏకాంతే నిర్జనే దేశే వ్యగ్రతా హేతువర్జితా
11.025_3 అనుష్ఠానం కురు విభోః గజాననం అనుస్మరన్
11.026_1 నాస్తికే నిందకే కౄరే నాచారే చ ఖతే శఠే
11.026_3 న వక్తవ్యో మంత్రరాజ సాదృశే శరణాగతే
11.027_1 ధృడ భక్తౌ శ్రద్ధధానే వినీతే వేదవాదిని
11.027_3 సాకాంక్షే నిరనుక్రోశే శాస్త్రజ్ఞేచ ప్రకాశయ
11.028_1 ప్రాపయత్యేవ నరకాన్ దశపూర్వాన్ దశాపరాన్
11.028_3 మంత్రరాజస్తు వక్తారం అమప్రకాశ్యేప్రకాశితః
11.029_1 యో జపేద్భక్తిపూర్వంతు సలభేత్ ఈప్సితం ఫలం
11.029_3 పుత్రపౌత్ర సమాయుక్తో ధనధాన్య సమన్వితః
11.030_1 ఏకదంత ప్రభావేన లబ్ధ్వా జ్ఞానం సునిర్మలం
11.030_3 ఇహ భుక్త్వాऽఖిలాన్భోగాన్ అంతే మోక్షమవాప్నుయాత్

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే మంత్రకధనం నామ ఏకాదశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam, Gayatri mantra, Meditation

  • NAVIGATION