గజానన దర్శనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:43 pm

Moderator: satyamurthy

గజానన దర్శనం

Postby satyamurthy on Thu Mar 17, 2011 1:27 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

సూత ఉవాచ:
12.001_1 ఇతిశృత్వా తు వచనం నిర్గతం బ్రహ్మణో ముఖాత్
12.001_3 హర్షేణ మహతా యుక్తో మునిః పప్రచ్ఛ తం పునః
వ్యాస ఉవాచ:
12.002_1 అవధానం మయా ప్రాప్తం పీత్వా వాగమృతం తవ
12.002_3 ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి మంత్రరాజ మిమం పితః
12.003_1 కో జజాప కధం సిధ్ధిం అవాపచ గజాననాత్
12.003_3 ఏన్మేమే సంశయం ఛింది త్వత్తోన్యో నాస్తి మే గురుః
భృగురువాచ:
12.004_1 ఇత్యేవం మునినా పృష్టో జగాద వదతాం వరః
12.004_3 కృపయా అవనతం బ్రహ్మా తం వ్యాసం రాజసత్తమ
బ్రహ్మోవాచ:
12.005_1 సాధు సాధుత్వయాపృష్టం పుణ్యవానసి సాంప్రతం
12.005_3 నహ్యపుణ్యవతాం బ్రహ్మన్ కధాయాః శ్రవణే రతిః
12.006_1 ఉపాసనామార్గం ఇమం సమ్యక్ త్వాలబోధయామ్యహం
12.006_3 స్నిగ్ధే ప్రజ్ఞాధికే శిష్యే యతో గోప్యం నకించనః
12.007_1 ఓంకార రూపీ భగవన్ గ్లౌం బీజంచ గణనాయకస్య
12.007_3 యథా సర్వేషు కార్యేషు పూజ్యతే అసౌ వినాయకః
12.008_1 నిర్విఘ్న కామనావద్భి ర్నోచేద్విఘ్నం కరోతి నః
12.008_3 తధోకార బీజయుక్తా ఓంకార పల్లవా న్వితాః
12.009_1 మంత్రా సర్వాగమే ప్రొక్తా అన్యే యే నిష్ఫలాశ్చ తే
12.009_3 సదస ద్వ్యక్త మవ్యక్తం సర్వం హి గణనాయకః
12.010_1 ఏవం సర్వే దేవ సిద్ధ ముని రాక్షస కిన్నరాః గంధర్వా
12.010_3 శ్చారణా నాగా యక్ష గుహ్యక మానవాః
12.011_1 ఉపాసకాః గణేశస్య సర్వే లోకాశ్చరాచరాః
12.011_3 అతఏవ గణేశాద్ధి పరం కించిన్నవిద్యతే
12.012_1 ఇదానీం కథయిష్యామి కధామేకాం పురాతనీం
12.012_3 మంత్రరాజ జపేనాయం యథా తుష్టో గజాననః
12.013_1 కదాచిత్ దైవ యోగేన ప్రళయే సముపస్థితే
12.013_3 వాయుభిః పర్వతా భిన్నాః పతితాః సరితోదిశం
12.014_1 తపంతి ద్వాదశాదిత్యాః శోషయిత్వా జలం మహత్
12.015_1 జ్వాలామాలీ మహావహ్ని రఖిలం జ్వలయత్యపి
12.016_1 సంవర్తకా మహామేఘాః వర్షంతి సరితో జలం
12.017_1 హస్తి హస్తోపమాభిస్తు ధారాభి ర్ద్విజసత్తమ
12.017_3 ఉల్లంఘయంతి మర్యాదాం సాగరాః సరితోऽపిచ
12.018_1 ఏవం సర్వే వినస్యంతి ఆబ్రహ్మ స్థావరాదయః
12.018_3 ఏవం మాయామయే నష్టే అవికారో అసౌ గజాననః
12.019_1 అణుభ్యో ణుతరం రూపం కృత్వా క్వాపి వ్యవస్థితః
12.019_3 తతః కాలే, బహుతరే గతే అంథః తమసావృతే
12.020_1 ఏకాక్షరం పునర్భ్రహ్మ, నాదయుక్తం అజాయత
12.020_3 వైకారికం వినారూపం యదా నందమయం స్థితం
12.021_1 మాయావికార మాసాద్య తదే వాభూద్గజాననః
12.021_3 అతఏవచ సంభూతాః గుణాః సత్వం రజస్తమాః
12.022_1 తతస్త్రయ స్సముత్పన్నా విష్ణుర్బ్రహ్మా హరోపి చ
12.022_3 మాయయా రచితం సర్వం త్రైలోక్యం సచరాచరం
12.023_1 తతస్తన్మాయయా భ్రాంతాః బభ్రముస్తే సురాస్త్రయః
12.023_3 తమేకజనకం స్వస్య ద్రష్టుం ప్రష్టుం సముత్సుకాః
12.024_1 కి మస్మాభిః కర్మ కార్యమితి జిజ్ఞాసయా మునే
12.024_3 ఏకవింశతి స్వర్గాణి పూర్వమూర్ధ్వం విలోక్యతే
12.025_1 అంతరిక్షం తధా తిర్య క్పశ్చాత్ పాతాలమాయయుః
12.025_3 అదృష్ట్వా పరమాత్మానం తపశ్చేరు స్తతోభ్రుశం
12.026_1 నిరాహారా జపపరా దివ్యవర్ష సహస్రకం శ్రాంతాః
12.026_3 ఖేద మనుప్రాప్తాః తతస్తే పృథివీం పునః
12.027_1 విచిన్వంతో యయు ర్ద్రష్టుం వనాని ఉపవనానిచ
12.027_3 సరితః సాగరాన్ శైలన్ శిఖరాణి గుహాऽపిచ
12.028_1 తతో జలాశయం తే తు మహాంతం దదృశుః పురః
12.028_3 నానా జలచరైః వృక్షైః పక్షిభిర్వివిధైర్యుతం
12.029_1 బలాకాభి శ్చక్రవాకై ర్హంసైః కారండకైరపి
12.029_3 నాదితం నళినీజాలం బిసఖండాశనే రతైః
12.030_1 స్నాత్వా వశ్రమ్య తత్తీరే సముత్తీర్య పురోయయుః
12.030_3 నానావీచి సమాయుక్తం మహాంతం తం జలాశయం
12.031_1 సుదుస్తర తరం పుంసాం జషనక్ర సమాకులం
12.031_3 ఈక్షాంచక్రుః సుదుర్దర్శం ప్రళయానల సన్నిభం
12.032_1 కోటిసూర్య ప్రతీకాశం తేజోరాశిం పురో మునే
12.032_3 చింతామాపుః పరాం తేతు తేజసా హృతదృష్టయః
12.033_1 తతో గగన మర్గేణ తేజోమధ్యా ద్వినిర్గతాః
12.033_3 క్షధా తృష్షా పరిశ్రాంతాః నిశ్వసంతో ముహుర్ముహుః
12.034_1 నిందంతశ్చ, శపంతశ్చ, స్వాత్మానం జాతసాధ్వసాః
12.034_3 తతోऽతి కరుణావిష్టే లోకాధ్యక్ష్యో అఖిలార్ధవిత్
12.035_1 దర్శయామాస తాన్ రూపం మనో నయన నందనం
12.035_3 పాదాంగుళీ నఖశ్రీభిర్జిత రక్తాబ్జ కేసరం
12.036_1 రక్తాంబర ప్రభావాత్తు జితః సంధ్యార్కమండలం
12.036_3 కటిసూత్ర ప్రభాజాతైః జిత హేమాద్రి శేఖరం
12.037_1 ఖద్గ ఖేట ధను శ్శక్తి శోభి చారు చతుర్భుజం
12.037_3 సునానం పూర్ణిమా చంద్రజితకాంతి ముఖంబుజం
12.038_1 అహర్నిశం ప్రభాయుక్తం పద్మచారు సులోచనం
12.038_3 అనేక సూర్య శోభాజిన్ముకుట భ్రాజిమస్తకం
12.039_1 నానా తారాంకిత వ్యోమ కాంతిజిదుత్తరీయకం
12.039_3 వరాహ దంష్ట్రా శోభాజి దేవదంత విరాజితం
12.040_1 ఐరావతాది దిక్పాల భయకారి సుపుష్కరం
12.040_3 దృష్ట్వైవ సహసా దేవం ప్రణేముః తే ముదా మునేః
12.041_1 పాదాంబుజ ముపస్పృశ్య తతస్తోతుం ప్రచక్రముః

ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే గజానన దర్శన నామ ద్వాదశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION