బ్రహ్మచింతావర్ణనం చ

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:44 pm

Moderator: satyamurthy

బ్రహ్మచింతావర్ణనం చ

Postby satyamurthy on Thu Mar 17, 2011 1:35 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

రాజోవాచ:
14.001_1 తతః కిమకరోద్బ్రహ్మా వీక్షాండాని సహస్రశః
14.001_3 కధం చ సృష్టిమకరో దాజ్ఞాంప్రాప్య గజాననాత్
భృగురవాచ:
14.002_1 అభవద్గర్వసంపన్నః స్వాత్మన్యేవం విచారయన్
14.002_3 వేద్మి శాస్త్రాణి వేదాంశ్చ పురాణాని ఆగమానపి
14.003_1 జ్ఞాన విజ్ఞాన సంపన్నః శాపానుగ్రహ శక్తిమాన్
14.003_3 బ్రహ్మాండానిచ దృష్టాని సృష్టీనాం రచనస్తథా
14.004_1 ఇదానీం సృష్టికరణేऽశక్యం మేనైవ కించన
14.004_3 ఇత్యేవం గర్వసంపన్నే సృష్ట్యర్థం కమలోద్భవే
14.005_1 విఘ్నాః నానావిధాః భూప ప్రాదురాసన్ సహస్రశః
14.005_3 తం వేష్టయిత్వా బ్రహ్మాణం స్థితిః పరమ దారుణా
14.006_1 యథామత్తాః పుష్పరసై స్స్రరఘాః మధుజాలకం త్రినేత్రాః
14.006_3 పంచహస్తాశ్చ కుపాస్యాః సప్తపాణయః
14.007_1 త్ర్యంఘ్రయః పంచ తుండాశ్చ సప్తతుండా ష్షడంఘ్రయః
14.007_3 దశాస్యాః పంచపాదాశ్చ తాలదంతా వృకోదరాః
14.008_1 నానారూపాః మహాసత్వాః సంఖ్యాతుం నచ తే క్షమాః
14.008_3 చకంపే దృహిణస్తేషాం నా నా రావాన్నిశమ్య తాన్
14.009_1 కేచిత్తం ముష్టిభిర్జఘ్నుః నేముశ్చ నునువుః పరే
14.009_3 చతుశ్సిఖాసు సంగృహ్య డోలయమాసురాదరాత్
14.010_1 చత్వార్యపి ముఖాన్యస్య జహనునం తదాపరే
14.010_3 నినందుశ్చ ప్రశంసాంచ చక్రుః కేచి త్సిషేవిరే
14.011_1 మోచయామాసు రపరే బబంధురపరే పునః
14.011_3 మోచితం పునరప్యన్వే విచకర్షు రితప్తతః
14.012_1 ఆలిలింగుశ్చ తం కేచి చ్చుచుంబుః శిశువత్పరే
14.012_3 అష్ట శ్మశ్రుషు తం ధ్రుత్వా ననర్తైకో ష్టహస్తవాన్
14.013_1 ఏవం స పరవాన్ బ్రహ్మా చింతాశోక సమన్వితః
14.013_3 ఆఖర్వం సృష్టిగర్వం తం తత్యాజ హృది సంగతం
14.014_1 జగామ మహతీం మూర్భాం నిరాశః స్వస్య జీవనే
14.015_1 ముహూర్తమాత్రే తు గతే సస్మార మనసా విభుం
14.016_1 ప్రార్థయామాస కారుణ్యాద్రుదన్నివ గజాననం
బ్రహ్మోవాచ:
14.017_1 నచాయుష్యం స్వల్పం వివిధ జననే సక్తమనసో
14.018_1 నమే తత్వజ్ఞానం భవజలధి తారం సువిమలం జనుర్భూమౌ లబ్ధ్వా తవ భజనతో యామి పరాం కదా భుక్తిం ముక్తిం
14.018_3 నిరుపమ సుఖాం వా ఖిలగురో త్వత్కటాక్షామృతే నాక్తో భక్తః సీదతి తేవిభో ఇయం లజ్జా తవైవాసాం నమే మృత్యుశ్చిరాయుషః
భృగురువాచ:
14.019_1 ఇత్యసౌ ప్రార్ధయన్నేవ శుశ్రువ గగనేరితం
14.019_3 గిరం తపసేతి తతః ప్రార్థయామాస తాం పునః
14.020_1 అంతర్హితాశ్చ తేవిఘ్నాః శృతయా నభసో గిరి
14.020_3 నానారూపా మహావీర్యా ముక్త్వా తం కమలాసనం
14.021_1 సముక్త శ్చింతయామాస పద్మయోని ర్మహాయశాః
14.021_3 వినామంత్రం వినాస్తానం కథం తప్స్యే తపో మహత్
14.022_1 ఇతి వ్యాకులచిత్తోసౌ బభ్రామ జలమధ్యతః
14.022_3 అనన్యమనసా ధ్యాయన్ గజానన మనామయం
14.023_1 ముకుటేన విరాజంతం ముక్తారత్న యుజా శుభం
14.023_3 రక్త చందన లిప్తాంగం సిందూరారుణ మస్తకం
14.024_1 ముక్తాదామ లసత్కంఠం సర్ప యజ్ఞోపవీతినం
14.024_3 అనర్ఘ్యరత్న ఘటిత బాహు భూషణ భూషితం
14.025_1 స్ఫురన్మరకత భ్రాజదంగ్ళీయక శోభితం
14.025_3 మహాహి వ్ర్ర్ష్టిత బృహన్నభి శోభిత మహోదరం
14.026_1 విచిత్ర రత్నఖచిత కటిసూత్ర విరాజితం
14.026_3 సువర్ణ సూత్ర విలసత్ రక్తవస్త్ర సమావృతం
14.027_1 బాలచంద్రం లసద్దంతశోభా రాజత్కరం పరం
14.027_3 ఏవం ధ్యాయతి తస్మింస్తు పునరేవ నభోవచః
14.028_1 ఉదియాయ వటంపస్య వటం పశ్యేతి సుందరం
14.028_3 శృత్వేతివచనం బ్రహ్మ పునశ్చింతా మవాపసః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనా ఖండే బ్రహ్మ చింతావర్ణనం నామ చతుర్దశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION