పూజా నిరూపణం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:13 am

Moderator: satyamurthy

పూజా నిరూపణం

Postby satyamurthy on Fri Mar 18, 2011 9:17 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

భృగురువాచ:
15.001_1 వ్యాసాయా కథయ చ్ఛాగ్రే బ్రహ్మా లోకపితామహాః
15.001_3 సోమకాంత కధాంతాంతు ప్రవక్ష్యామి శృణు సాదరం
బ్రహ్మోవాచ:
15.002_1 తతోహం సు మహత్ స్వప్నం దదర్శ మునిసత్తమ
15.002_3 భ్రమతాం భ్రమతా వ్యోమజలే వృష్టో వతో మహాన్
15.003_1 మహావాతాత పాద్యస్తు నష్టే స్థావర జంగమే
15.003_3 అవశిష్టః కధమపి ఏకఏవ వటోమహాన్
15.004_1 ఏవం సంశయమాపన్న స్తత్పత్రే బాలకం లఘుం
15.004_3 చతుర్భాహుం సుమకుటం కుండలాభ్యాం విరాజితం
15.005_1 మణిముక్తామయం దామ బిభ్రత్కంఠే సుశోభితం
15.005_3 అర్థచంద్రం రక్తవస్త్రం కటిసూత్రాం తధైవచ
15.006_1 ఏకదంతం నరవపుర్గజాస్యం తేజసా జ్వలన్
15.006_3 దృష్ట్వైవం తర్కయామాస బాలకం కధమత్ర వై
15.007_1 పుష్కరేణచ తద్బాలం జలం మన్మస్తకే క్షిపత్
15.007_3 తతోహ మాజహాసోచ్చై శ్చితానంద సమన్వితః
15.008_1 మయా హసతి బాలః స ఉత్తతార వటాత్తతః
15.008_3 స మమాకం సమాగత్య మంజువాక్యం జగాద హ
బాల ఉవాచ:
15.009_1 లఘోర్లఘుతరోసి త్వం వృధా వృద్ధోపి మూఢధీః
15.009_3 విఘ్నై రభిహతోసి త్వం సృష్టిచింతా సమావృతః
15.010_1 తపశ్చింతాపరో నిత్యం విభ్రమ జ్జల మధ్యగః
15.010_3 సర్వచింతా హరం తే అహముపాయం చతురానన
15.011_1 ఉపాదిశామి తే మంత్రం ఏకాక్షర మిమం మమ
15.011_3 పునశ్చరణ మార్గేణ దశ లక్షం జపస్వ తం
15.012_1 తతః ప్ర్తత్యక్షతాం యాస్యే దాస్యే సామర్ధ్యముత్తమం
15.012_3 దృష్ట్వైవం స్వప్నమాశ్చర్యం ప్రతిబుద్ధో భవం హ్యవం
15.013_1 శుశోచ చ కదా మేస్యా ద్ధర్శనం పరమేశితుః
15.013_3 దృష్ట స్వప్నో భవం మగ్నః ఆనందమయ సాగరే
15.014_1 తతస్స్నాత్వా పరం మంత్రం జజాప బహు వాసరం
15.014_3 ఏకపాదేన కమలే తిష్ఠన్ ధ్యాయన్ గజాననం
15.015_1 జితేంద్రియో జితాహారః కాష్ట పాషాణవత్ స్థిరః
15.015_3 దివ్యవర్ష సహస్రం స తపస్తేః పురంమహత్
15.016_1 తతోమే ముఖతో జ్వాలాః ప్రాదురాసన్ దురాసదాః
15.016_3 తాభిస్సర్వాణి భూతాని పీడామాపుః సుదారుణాం
15.017_1 తతో గజాననో దృష్ట్యా తాం నిష్టాం మమ సుద్దృఢాం
15.017_3 తుతోష పరయా భక్త్యా ప్రదురాసీత్తతః పురః
15.018_1 కోటిసూర్య సమానశ్రీ ర్జ్వాలామాలీవ హవ్యభుక్
15.018_3 దహన్నివ త్రిలోకీం సః సంహరన్నివ రోదసీ
15.019_1 పరశు కమల ధారీ దివ్యమాలా విభూషః సకల దురిత హారీ సర్వ సౌందర్య కోశః
15.019_3 కరివర ముఖశోభీ భక్తవాంఛా ప్రపోషః సుర మనుజ మునీనాం సర్వవిఘ్నైక నాశః
15.020_1 తేజోరాశి మహం దృష్ట్వాచ కంటే వ్యాససన్మునే
15.021_1 చింతమవాప పరమాం వ్యగ్రచిత్తో జపాచ్చ్యుతః
గణేశ ఉవాచ:
15.023_1 న భయం కురు లోకేశ సఏవాహం సమాగతః
15.023_3 యేన తే మంత్ర ఆదేష్టఃశి స్వప్నే ఏకాక్షర శ్శుభః
15.024_1 తేన సిద్ధిరనుప్రాప్తా వరం దాతుం సమాగతః
15.024_3 సౌమ్యభావే వ ప్రసన్నోస్మి పరం వరయ సువ్రత
15.025_1 దాస్యామి తే ప్రసన్నోహిం యద్యత్తే హృది వర్తతే
15.025_3 మయి ప్రసన్నే సర్వం తద్భవితా నాత్రసంశయః
మునిరువాచ:
15.026_1 ఇథ్థం నిశమ్య గణనాధ వచో విశుద్ధం
15.026_3 బ్రహ్మా జహర్ష ర్పరమం ప్రసమీక్ష్యమాణః
15.027_1 నత్వా చరాచరగురుం సకలై శ్శిరోభిః
15.027_3 ప్రాహా ప్రసన్న హృదయః సఫలం జనుర్మే
బ్రహ్మోవాచ:
15.028_1 యో వేదానాం సశాస్త్రాణాం జ్ఞానినాం యోగినామపి
15.028_3 సర్వోపనిషదాంచైవ గోచరోనచ దాచన
15.029_1 స పుణ్యనిచయై ర్మే అద్య యాతః ప్రత్యక్షతాం విభుః
15.029_3 అనాది నిధనో అనంతోऽఅప్రమేయో నిర్గుణోపిచ
15.030_1 యది ప్రసన్నో దేవేశ విఘ్నేశ కరుణాకర
15.030_3 తవ భక్తిం దృఢాం దేహి యయా దుఃఖం న సంస్పృశేత్
15.031_1 ఇదానీం దేహి సామర్థ్యం నానా నిర్మాణమే మమ
15.031_3 విఘ్నానిచ శమం యాంతు యది తుష్టోసి మే ప్రభో
15.032_1 స్మృతమాత్రః సదా మే త్వం సర్వం కార్యం సమాపయ
15.032_3 అంతే ముక్తిం స్థిరాం దేహి జ్ఞానంచ విమలం మమ
గజానన ఉవాచ:
15.033_1 ఏవమస్తు కురుష్వ త్వం సృష్టిం నానావిధాం బహు
15.033_3 మాం స్మృత్వా సర్వవిఘ్నాని నాశం యాస్యంతి సర్వతః
15.034_1 దృడా భక్తిః శుభం జ్ఞానం మత్ప్రసాద ద్భవిష్యతి
15.034_3 నిశ్శంకం కురు కార్యాణి సర్వాణి చతురానన
మునిరువాచ:
15.035_1 ఏవం లబ్ధవరో బ్రహ్మా పూజయామాస తం విభుం
15.035_3 యద్యచ్ఛిత్తే చింతయేత్ తైస్తై తత్తదేవోవ ఉపతిష్టతే
15.036_1 పూజార్థం దేవదేవస్య గణేశస్య ప్రసాదతః
15.036_3 దక్షిణానపరే ద్వేతు కన్యకే సముపస్థితే
15.037_1 చారు ప్రసన్ననయన వదనైః సువిరాజతే
15.037_3 అనేక రత్నఖచిత నానాలంకార శోభితే
15.038_1 దివ్య గంధయుతే, దివ్య వస్త్ర మాలా విభూషితే
15.038_3 తే తస్మై దక్షిణార్థం సం కల్పయామాస పద్మభూః
15.039_1 రంభా గర్భేణ నీరాజ్యం దివ్య పుష్పాంజలిం దదౌ
15.039_3 సహస్ర నామాభి స్తుత్వా ప్రదక్షిణ మధాకరోత్
15.040_1 నమస్యః ప్రార్థయామాస దీనానాం శంకరోభవ
15.040_3 ఏవం సం పూజిత స్తేన బ్రహ్మణా పరమేష్టినా
15.041_1 తతః ప్రసన్నో భగవాన్ విఘ్నహర్తా గజాననః
15.041_3 సిద్ధి బుద్ధీన్ గృహీత్వా తే అంతర్థాన మగాద్విభుః
15.042_1 క స్తతః కారయామాస సృష్టిం పూర్వవదాయతాం
15.042_3 ఆజ్ఞయా పరమేశస్య ప్రసాదాచ్చ ప్రసన్నధీః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే గజానన పూజా నిరూపణం నామ పంచదశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION