దేవీ ప్రార్ధనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:12 am

Moderator: satyamurthy

దేవీ ప్రార్ధనం

Postby satyamurthy on Fri Mar 18, 2011 9:20 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

రాజోవాచ:
16.001_1 శృత్వా కథాం గణేశస్య హర్షశ్చేతసి జాయతే
16.001_3 పునశ్చ వద విప్రర్షే నతృప్యామి కధామృతాత్
16.002_1 అంతర్హితే భగవతి గణేశే పరమాత్మని
16.002_3 కధం వినిర్మమే సృష్టిం బ్రహ్మా తద్వర్ణయ ప్రభో
16.003_1 యచ్చాగ్రే కథయామాస వ్యాసాయాఖ్యానకం విధిః
16.003_3 తదంగ హిం తం విస్తరేణైవ శ్రోతుమిచ్ఛామి సన్మునే
భృగురువాచ:
16.004_1 సిద్ధక్షేత్రస్య మహాత్మ్యం వ్యాసాయాకథయత్ ప్ప్రభుః
16.004_3 ఆనుపూర్వ్యేణ తత్తేహం కథయిష్యే సృజచ్చ యత్
16.005_1 న బ్రహ్మా నిర్మమే పూర్వం మనసా సప్త పుత్రకాన్
16.005_3 ఆహ తాన్ సృష్టిసాహాయ్యం సృజద్వం స్వ స్వ బుద్ధితః
16.006_1 తేతు తద్వచనం శృత్వా తపసే కృత నిశ్చయాః
16.006_3 తపస్తస్త్వా సువిపులం పరం బ్రహ్మసమాగతాః
16.007_1 తతో అన్యాన్ కల్పయామాస సప్తపుత్రాన్ ప్రజాపతిః
16.007_3 తేऽత్యంత జ్ఞాన సంపన్నాః న చక్రు స్రృష్టిముత్తమాం
16.008_1 తతః స్వయం సమారేభే సనకాదీన్ విలోక్యతాన్
16.009_1 ముఖతో బ్రహ్మణానగ్నిం మసృజత్కలమలాసనః
16.010_1 బాహూరు పాదతో అన్యాంస్త్రీన్ వర్ణా శ్చంద్రమసం హృదః
16.010_3 చక్షుర్భ్యాంచ రవిం శ్రోత్రాన్మారుతం ప్రాణమేవచ
16.011_1 అంతరిక్షం తధా నాభేః శిరసో దివమేవ చ
16.011_3 భూమిం పద్భ్యాం దిశః శ్రోత్రా దన్యాం ల్లోకా నకల్పయత్
16.012_1 అన్యదుచ్చావచం విశ్వం స్థావరం జంగమం చ యత్
16.012_3 సముద్రాన్ సరిత శ్శైలాం స్తృణ గుల్మ మహీరుహాన్
16.013_1 తతః కతిపయాహస్సు గతేషు మునిసత్తమాః
16.013_3 నిద్రితస్య మహావిష్ణోః శ్రోత్త్రాజ్జాతౌ మహాసురౌ
16.014_1 మధుకైటభ నామానౌ విఖ్యాతౌ భువనత్రయే
16.014_3 దంష్ట్రాంకరాళ వదనౌ పింగాక్షౌ దీర్ఘ నాసికౌ
16.015_1 మహాకాయౌ మహాసారా వత్యుచ్చౌపర్వతావివ
16.015_3 వర్షాముదిర సబ్దౌతౌ గర్జంతౌ భ్రుశగర్వితౌ
16.016_1 వచోభి ర్బహుభిర్ఘుష్టౌ ధిక్కారం తస్య చక్రతుః
16.016_3 విప్రాన్ దేవాన్ ఋషీన్ సాధూన్ శాస్త్రాణి చ నినిందతుః
16.017_1 తయోశ్శబ్దేన ధరణీచ కంపే శేషసహితా చ
16.017_3 ఉద్విగ్న మాసత్సకలం బ్రహ్మాండం స్వనత స్తయోః
16.018_1 తతస్తౌ క్రోధరక్తాక్షా కంతం ఖాదితుముద్యతే
16.018_3 తతోసౌ వరదాం దేవీం విష్ణుమోహన కారిణీం
16.019_1 విష్ణు నేత్రగతాం నిద్రాం తుష్టావ కమలాసనః
16.019_3 మధుకైటభ నాశాయ ప్రబోధాయ హరేరపి
16.020_1 గజానన ప్రసాదేన విష్ణుహస్తాత్తయోర్వధం
16.020_3 జ్ఞాత్వా సమ్యగ్విచార్యై చింతా హర్ష సమన్వితః
బ్రహ్మోవాచ:
16.021_1 స్వహా స్వథా రూపధరా సుథా త్వం మాత్రార్థ మాత్రా స్వరరూపిణీచ
16.022_1 కర్తీచ హర్తీ జననీ జనస్య సతోऽసత శ్శక్తిరసి త్వమేవ
16.023_1 శృతి స్స్వరా కాళరాత్రిః అనాది నిధనా క్షపా
16.023_3 జగద్ధాత్రీ సృష్టి స్థిత్యంత కారిణీ
16.024_1 సావిత్రీచ తధా సంధ్యా మహామాయా క్షుధా తృషా
16.024_3 సర్వేషాం వస్తుజాతానాం శక్తి స్త్వమసి పార్వతి
16.025_1 త్రైలోక్యరకర్తా త్వన్నాథో త్త్యదానవ సూదనః
16.025_3 నిద్రయా వ్యాప్త చిత్తోసౌ జ్ఞాన విజ్ఞానవాన్ హరిః
16.026_1 జగదుత్పద్యతే యేన పాల్యతే హ్రియతేऽపిచ
16.026_3 సోऽపి త్వయా అవతారాణాం సంకటే వినియోజ్యతే
16.027_1 దుష్టాత్మానౌ మోహయైతౌ త్వం దేత్యౌ మధుకైటభౌ
16.027_3 హంతుమేతౌ దురాథర్షౌ జ్ఞానమస్య ప్రథీయతాం
16.028_1 అహమారాధితశ్చాభ్యాం పూర్వజన్మని అతంద్రితః
16.028_3 వరాన్ బహువిధాన్ ప్రాదామవధ్యౌ మమ తావుభౌ
16.029_1 తయో రుచ్ఛావచాన్ శబ్దానతోహం అసహం ఇహు
16.029_3 మాయేవ హంతు కామాత్తౌ స్తుతానానా విధైస్తవై
16.030_1 తధాపి మద్వధాత్తౌ ననివృత్తౌ దుష్టభావతః
16.031_1 అతస్త్వాం ప్రార్ధయే దేవి విష్ణుబోధన హేతవే

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే దేవీప్రార్థనంనామ షోడశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION