మంత్రోపదేశం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:10 am

Moderator: satyamurthy

మంత్రోపదేశం

Postby satyamurthy on Fri Mar 18, 2011 9:22 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

17.001_1 యావదుత్తిష్టతేవిష్ణు స్తావత్తాభ్యాం త్రివిష్టపం
17.001_3 ఆక్రాంత మింద్రసదనం యామ్యం కౌభేర మేవచ
17.002_1 తౌ దృష్ట్వా సర్వతో దేవాః పలాయనపరా బభుః
17.002_3 నిపేతుర్భముః కేచిత్ ముమూర్ఛుశ్చ స్ఖలుః పరే
17.003_1 తతో దేవ్యా వినిర్ముక్తో నిద్రయా హరిరీశ్వరః
17.003_3 ఆశ్వాస్య సర్వదేవాంన్ తాస్తాభ్యాం యుద్ధం చకారహ
17.004_1 ఆక్రమం సర్వదేవానాం కృతం తాధ్యం నివారితుం
17.004_3 శేషాదిసర్వనాగానాం మునీనాం యక్ష రక్షసాం
17.005_1 శుశుభేసహరిస్తత్ర శంఖ చక్ర గదాధరః
17.005_3 కిరీట కుండలధరో నీల మేఘ ఘనచ్ఛవిః
17.006_1 తతస్స భగవాన్ శంఖం ప్రదధ్మౌ భృశ వేగవాన్
17.006_3 తేన శబ్దేన మహతా క్షొభయామాస రోదసీ
17.007_1 పాంచజన్య స్వనం శృత్వా బిభిదే హృదయం తయోః
17.007_3 తతస్తౌ భయ సంవిగ్నౌ పరస్పర మధోచతుః
17.008_1 భూమండలం చ పాతాళం స్వర్గణా మేక వింశతిః
17.009_1 ఆక్రాంతాః సమ్యక్ ఆవాఖ్యాం తదాయం నశృతస్స్వనః
17.010_1 వజ్రసార మయం యేన చకంపే హృదయం ద్వయోః
17.010_3 తస్మాదనేన యోద్ధవ్యం పురుషేణ బలీయసా
17.011_1 రణ కండూతి శాంత్యర్థం విజయాయ ఇతరాయ వా
17.011_3 రిపుమేనం హనిష్యామో గచ్చామోవా పునర్భవం
17.012_1 ఏవం తౌ నిశ్చయంకృత్వా యుయుత్సుం హరిమూచతుః
17.012_3 రణకండూతిశాంత్త్యర్థం దృష్టోసి పురుషోత్తమ
17.013_1 కధం ఉత్తమతాం యాసి ఆవయోః దృష్టిగోచరః
మునిరువాచ:
17.014_1 ఇతివాక్యం తయోః శ్రుత్వా జగాద విష్టరశ్రవాః
హరిరువాచ:
17.015_1 సమ్యగుక్తం మహాదైత్యౌ యధేష్టం యుధ్యతాం మయా
17.015_3 నహి కామయతే కశ్చి స్మరణం స్వమాత్మనః
దైత్యా ఊచతుం:
17.016_1 చతుర్భుజోసి దేవేశ బాహుయుద్ధం దదస్వనౌ
మునిరువాచ:
17.017_1 ఏవముక్తో హరిస్తాభ్యాం తథేత్యాహ ముదాన్వితః
17.017_3 త్యక్త్వా ఆయుధాని యుయుథే ద్వాభ్యా మేకః చశ్చర్భుజః
17.018_1 జఘ్నతుస్తౌ శిరోమూర్థ్నా జంఘాభి రధ జంఘయోః
17.018_3 కూర్పరౌ కూర్పరై స్స్వీయై ర్బాహూ బాహుభిరేవ చ
17.019_1 గుల్ఫా గుల్ఫైః కటిం తాభ్యాం నాసికాభ్యాం చ నాసికాం
17.020_1 ముష్టిభ్యాం ముష్టి దేశంచ పృష్టాభ్యాం పృష్టమేవచ
17.020_3 ఆస్ఫోటేన వికర్షాభ్యాం బహుభిర్మండలై రపి
17.021_1 ఏవం పరస్పరం యుద్ధం ప్రావర్తత చిరం తథా
17.021_3 సహస్రం పంచగుణితం అత్రికాంతం మహామునే
17.022_1 వర్షాణాం నతు తౌ జేతుం శశాక హరిరీశ్వరః
17.022_3 తతో దధార రూపం స గాంధర్వం గీతకోవిదం
17.023_1 గత్వా వనాంతరం చారు వీణాగానం చకార సః
17.023_3 హరిణా శ్వాపదాలోకా దేవగంధర్వరాక్షసాః
17.024_1 స్వస్వ వ్యాపార రహితాః సర్వే తత్పరతాం యయుః
17.024_3 ఆలాపం తస్య గిరిశః కైలాసే శృతవాన్ ముహుః
17.025_1 నికుంభం పుష్పదంతంచ జగాద భగనేత్రఃహా
17.025_3 ఏతమానయ తం శీఘ్రం యోసౌ గాయతి కాననే
17.026_1 తౌ గత్వా దర్శనం తస్య గృహీత్వా వై తమూచతుః
17.026_3 తవ గీతస్వనం శృత్వా శంకరో హర్ష నిర్భరః
17.027_1 త్వాం సమాహ్వయతో దేవో గానం శ్రోతుం తవానఘ
17.027_3 ఆవాభ్యాం సహ యాహిత్వం శీఘ్రం యామ తదంతికం
17.028_1 తయోర్వాక్య మతిశ్రుత్వా గంథర్వో హరిభక్తిమాన్
17.028_3 తాభ్యాంసహ యయౌ తత్ర యత్ర దేవో మహేశ్వరః
17.029_1 దదర్శ పార్వతీకాంతం చంద్రార్థకృత శేఖరం
17.029_3 గజచర్మ పరీధానం రుండమాలా విభూషితం
17.030_1 రాజత్ పింగ పింగ జటాభారం సర్ప యజ్ఞోపవీతినం
17.030_3 ననామ భువి విశ్వేశం ప్రణతార్తి విన్నాశనం
17.031_1 ఉద్ధాప్య గిరిశః స్వేన పాణినా తమధోక్షజం
17.031_3 ఆసనంచ దదౌ తస్మై పూజయామాస శంకరః
17.032_1 తతో జగాద స హరి రద్య మే సఫలం జనుః
17.032_3 యతో అద్య దర్శనంతే అభూత్ ధర్మ కామార్థ మోక్షదం
17.033_1 తోషయామాస తం దేవం గంధర్వో గాన తత్పరం
17.033_3 వీణావాదైః కలరవైః ఆలాపై ర్వివిధైరపి
17.034_1 స్కందం గణేశ్వరం దేవీం పార్వతీంచ సురాన్ ఋషీన్
17.034_3 తతో మహేశ్వరః ప్రీత్యా విలింగ ప్రకటం హరిం
17.035_1 శంఖచక్ర గదా పద్మ పీతాంబధరం శుభం
17.035_3 ఉవాచ చ హరే మతో వృణు కామానశేషతః
17.036_1 దాస్యామి తవ గానేన పరాంముద ముపాగతః
భృగురువాచ:
17.037_1 తతఊచే స్వభూస్తం తు వృత్తాంతం దైత్యయోః పరం
హరిరువాచ:
17.038_1 మయి క్షేరాబ్ధిశయనే నిద్రితే మధుకైటభౌ
17.038_3 ఉత్సన్నౌ కర్ణమలతో బ్రహ్మాండం భక్షితుం గతౌ
17.039_1 తేన నిద్రాస్తుతా భర్గ తయాహం ప్రతిబోధితః
17.039_3 యుద్ధంచ కృతవాన్ స్తాభ్యాం మల్లలీలా ముపాగతః
17.040_1 నాస్మి శక్తో విజేతుంతో తత ఏతత్ కృతం మయా
17.040_3 ఇదానీం తద్వధో పాయం వదమే కరుణానిధే
భర్గ ఉవాచ:
17.041_1 వినాయక మనర్భ్యైవ గతోసి రణభూమికాం
17.041_3 శక్తిహీనశ్చ తేనాసి సుభ్రుశం క్లేశవానపి
17.042_1 గణేశం పూజయిత్వైవ వ్రజ యుద్ధాయ మారిష
17.042_3 నచ తౌ మాయయా మోహ్య వశతాం ప్రాప యిష్యతి
17.043_1 మత్ప్రసాదేన దుష్టో తౌ వధిష్యసి న స‍ శయ:
హరిరువాచ:
17.044_1 కథం వినాయకం దేవం ఉపాసే భర్గతద్వద
ఈశ్వర ఉవాచ:
17.045_1 ఉక్తా గణేశ్వరస్యేవ మంత్రాణాం సప్తకోటయః
17.045_3 తత్రాపిచ మహామంత్రా స్తేష్యపి ఏకాక్షరోమహాన్
17.046_1 షడక్ష్రశ్చ భగవన్ తయో రేకం వదామి తే
17.046_3 తదేకాక్షరం త్యక్త్వా సిద్ధారి చక్రయోగతః
17.047_1 ఋణం ధనం శోధయిత్వా తం జగాద షడక్షరం
17.047_3 మహా మంత్రం గణేశస్య సర్వ సిద్ధిప్రదం శుభం
17.048_1 అస్యానుష్ఠాన మాత్రేణ కార్యం తే సిద్ధిమేష్యతి
17.048_3 తతో జగామ హరి రనుష్ఠానాయ సత్వరః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే మంత్రోపదేశో నామసప్తదశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION