సిద్ధక్షేత్ర మహాత్మ్యం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:58 pm

Moderator: satyamurthy

సిద్ధక్షేత్ర మహాత్మ్యం

Postby satyamurthy on Fri Mar 18, 2011 9:24 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

సోమకాంత ఉవాచ:
18.001_1 కధం జజాప సహరిం కుత్రావా మంత్రముత్తమం
18.001_3 సిద్ధించ స కధం వదమేతత్స విస్తరం
భృగురువాచ:
18.002_1 సిద్ధిక్షేత్ర మితిఖ్యాతం భువి సిద్ధికరం పరం
18.002_3 తత్ర గత్వా మహావిష్ణుః తతాప పరమం తపః
18.003_1 ధ్యాయన్ వినాయకం దేవం షడక్షర విధానతః
18.003_3 ఆరధయామాస తదా జిత్వా ఖాని ప్రయత్నతః
18.004_1 బాణాస్త్రేణతు కృత్యైవ పూర్వదిగ్భంధమాదృతః
18.004_3 భూతశుద్ధి విభాయైవ ప్రాణానాం స్థాపనం తథా
18.005_1 కృత్వా అంతర్మాతృకా న్యాసం ఆధారాది క్రమేణ తు
18.005_3 బహిశ్చ మాతృకాన్యాసం మప్తకాది క్రమేణ తు
18.006_1 ప్రాణానాయమ్య మూలేన ధ్యాత్వా దేవం గజాననం
18.006_3 ఆవహనాది ముద్రాభిః పూజయిత్వా మనోమయైః
18.007_1 ద్రవ్యై ర్నానావిధై శ్చైవ శోషశైశ్వోపచారకైః
18.007_3 జజాప పరమం మంత్రం విష్ణుర్యోగేశ్వరేశ్వరః
18.008_1 గతే వర్షశతే కాలే పరమాత్మా గణాధిపః
18.008_3 ప్రత్యక్షతాం యయౌ తస్య కోటిసూర్యాగ్ని సన్నిభః
18.009_1 అతి ప్రసన్నహృదయే బభాషే గరుడధ్వజః
18.009_3 యా చస్వత్వం వరాన్మత్తో యాం స్త్వం కామయసే హరే
18.010_1 దదామి తానహం సర్వాం స్తపసా తేన తోషితః
18.010_3 పుర్వమేవార్చితః స్యాంచే ద్విజయస్తే ధ్రువం భవేత్
హరిరువాచ:
18.011_1 బ్రహ్మేశానా వింద్ర ముఖ్యాశ్చ దేవా యంత్వాం ద్రష్టుం
18.012_1 నైవ శక్తాస్తపోభిః తం త్వాం నానారూప మేకస్వరూపం
18.012_3 పశ్యే వ్యక్తావ్యక్త రూపం గణేశం
18.013_1 త్వం యోణుభ్యోऽణుస్వరూపో మమాద్భ్యోవ్యోమాదిభ్య
18.013_3 స్త్వం మహాన్ సత్వరూపః సృష్టించాంతం పాలనం
18.013_5 త్వంకరోషి వారం వారం ప్రాణినాం దైవయోగాత్
18.014_1 సర్వస్యాత్మా సర్వగః సర్వశక్తిః సర్వవ్యాపీ సర్వకర్తా పరేశః
18.014_3 సర్వద్రష్టా సర్వసంహారకర్తా పాతా ధాతా విశ్వనేతా పితాపి
18.015_1 ఏతాదృశస్య తే దేవ దర్శనాన్మమ సిద్ధయః
18.015_3 సంభవిష్యంతి సర్వత్ర తథాప్యేకం వదామి తే
18.016_1 మమైవ యోగనిద్రాంతే శృతేర్మలసముద్భవౌ
18.016_3 మధుకైటభౌ మహాసత్త్వౌ కం తం ఖాదితు ముద్యతౌ
18.017_1 తాభ్యామహం తతో యుద్ధం కృతవాన్ బహువత్సరం
18.017_3 తతః క్షీణబలస్త్వాహం శరణం సముపాగతః
18.018_1 అతో యధా తయోర్మత్తో వధః స్యాత్త ద్విచార్యతాం
18.018_3 అన్యేషామపి దైత్యానాం జయేన యశముత్తమం
18.019_1 యయా మే కీర్తిరతులా త్రైలోక్యం పావయిష్యతి
గణేశ ఉవాచ:
18.020_1 యద్యత్తే పార్థితం విష్ణో తత్తత్తే భవితా ధ్రువం
18.020_3 యశోబలం పరా కీర్తి రవిఘ్నశ్చ భవిష్యతి
మునిరువాచ:
18.021_1 ఏవముక్త్వా మహావిష్ణుం తత్రైవాంతర్ధధే విభుః
18.022_1 తత ఆనంద పూర్ణోసౌ మేనే తా వసురౌ జితౌ
18.022_3 ప్రాసాదం నిర్మమే తత్ర స్ఫాటికం భూరి రత్నకం
18.023_1 లసత్కాంచన శిఖరం చతుర్ద్వారం సుశోభనం
18.023_3 ప్రతిమాం స్థాపయామాస గండకీయోపలైః కృతాం
18.024_1 దేవాశ్చ మునమః సిద్ధి వినాయక ఇతి ప్రథాం
18.024_3 చక్రురత్ర యతః సిద్ధిః ప్రాప్తేయం హరిణా శుభా
18.025_1 సిద్ధక్షేత్రం తతస్తత్తు ప్రపధే భువి సర్వశః
18.025_3 తతో జగామ సహరిర్యత్ర తౌ మధుకైటభౌ
18.026_1 దృష్ట్వా తా హరి మాయాంతం జహసతు ర్నినిందతుః
18.027_1 మేఘశ్యామం ముఖం తే అద్య దర్శితం నౌ కుతః పునః
18.028_1 ఆవాంతు తే మహాముక్తిం దాస్యావోతః పునః కిల ?
18.028_3 లఘుతాంచ ప్రయాతోసి కిమర్ధం రణమాగతః
హరిరువాచ:
18.029_1 సహసా దహతే సర్వం లఘురేవ హుతాశనః
18.029_3 లఘుదీపో మహద్రాత్రౌ యథా సంహరతే తమః
18.030_1 తథావా మహ మద్యైవ శక్తో నాశాశయ దుర్మదౌ
మునిరువాచ:
18.031_1 ఇతి తస్య వచశ్శ్రుత్వా అతిక్ర్దుద్ధౌ మధుకైటభౌ
18.032_1 సహసా జఘ్నతు ర్విష్ణుం ముష్టిభ్యాం హృదయే భృశం
18.032_3 తత‍ః పునర్మల్ల యుద్ధం తయోస్తస్య వ్యవర్థత
18.033_1 యుద్ధో బహుదినం తాభ్యాం వరం దాతుం సముత్సుకః
18.034_1 ఉవాచ శ్లక్ష్ణయా వాచా హరిస్తౌ మధుకైటభౌ
18.034_3 మమ ప్రహారాన్హి యునాం సహధే బహులా స్సమాః
18.035_1 యువయోః పురుషార్థేన ప్రీతోహం దైత్యపుంగవౌ
18.035_3 యువయోః సద్రుశౌనైవ సంభూతౌ సభవిష్యతః
మధుకైటభౌ ఊచతుః:
18.036_1 అస్మత్త స్త్వంవరాన్ భూహి దాస్యావస్తాన్ హరే బహూన్
18.036_3 ఆవాహి తవ యుద్ధేన సంతుష్టౌ చ భ్రుశంత్వయి
మునిరువాచ:
18.037_1 తయోర్వచన మాకర్ణ్య మాయ మోహిత యోర్హరిః
18.037_3 శృత్వా బభాణష దైత్యౌః మే వరాన్ దాతూ సముద్యతౌ
18.038_1 తదా మే అవధ్యతాం యాతం వరఏష వృతోమయా
18.038_3 తదా సర్వం జలమయం దృష్ట్వాతౌ మధుకైటభౌ
18.039_1 ఊచతుః పరమప్రీతౌ తప హస్తాన్మృతిశ్శుభా
18.039_3 అంతే త్వచ్ఛింతనా త్సద్యో ముక్తిం యాంతి సనాతనీం
18.040_1 యత్ర నోర్వీ జలమయీ తత్ర నౌ జహి మాధవ
18.040_3 సర్వం త్యజావో నోసత్యం సత్యే సర్వం ప్రతిష్ఠితం
మునిరువాచ:
18.041_1 తయోరిద్ధం వచశ్శ్రుత్వా జఘనే తౌ దధార హ
18.041_3 చక్రేణ క్షురధారేణ చిఛేద శిరసే తయోః
18.042_1 తతో దేవా ముముదిరే వపర్షుః కుసుమాని చ
18.043_1 గంధర్వా ననృతుస్సర్వే జగురప్సరసాం గణాః
18.043_3 తతస్తు విష్ణురభ్యేత్య బ్రహ్మాణం పరమేష్టినం
18.044_1 కథయామాస వృత్తాంతం సర్వంహర్ష వినిర్భరః
హరిరువాచ:
18.045_1 యథాऽశక్తో విజేతుం తౌ తదా అహం గిరిశంగతః
18.046_1 శంకరేలోపదిష్టోహం షడ్వర్ణం మంత్రముత్తమం
18.046_3 ఆరాధయ మహంతేన దేవం విఘ్నేశ్వరం విభుం
18.047_1 తేన దత్తాఃవరా మహ్యం నానా కామఫలప్రదాః
18.047_3 తత్ప్రభావాన్మయా దుష్టౌ నిహతౌ మధుకైటభౌ
18.048_1 స్తుతః సంపూజితః సోథ తత్రైవ అంతర్ధధే విభుః
18.048_3 విజ్ఞాతో మహిమా తస్య గణేశస్య మహాత్మనః
18.049_1 శంకరస్య ప్రసాదేన హనిష్యే దైత్యదానవాన్
18.049_3 దేవాశ్చ మునయః స్సర్వఏ స్తుత్వా దేవం గజాననం
18.050_1 బ్రహ్మాణం శంకరంమాంచ యయుః స్వం స్వం నికేతనం
18.050_3 య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం మహాత్మ్యం పాపనాశనం
18.051_1 కస్మాదపి భయం నస్యా ల్లభతే సార్వకామదం

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే సిద్ధక్షేత్రోత్పత్తి కధనం నామ అష్టాదశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION