కమలాపుత్ర వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:11 am

Moderator: satyamurthy

కమలాపుత్ర వర్ణనం

Postby satyamurthy on Tue Mar 22, 2011 6:55 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

భృగురువాచ:
19.001_1 శృత్వా ఆఖ్యానమిదం వ్యాసః షడర్ణవిధి మప్యధ
19.001_3 పునరూచే విధాతారం నాతి పూర్ణాశయో యథా
వ్యాస ఉవాచ:
19.002_1 సిద్ధక్షేత్రస్య మహాత్మ్యం గణనాధస్య చైవహి
19.002_3 శృతం పాపహరం సర్వం కామదం పుణ్యవర్థనం
19.003_1 పునశ్చ వదమే బ్రహ్మన్ వినాయక కధామిమాం
19.003_3 తృప్తిం నయాతి పరమాం పిబన్నపి కధామృతం
బ్రహ్మోవాచ:
19.004_1 పారాశర్యం మహాఖ్యానం కదయామి తవాగ్రతః
19.004_3 సర్వదేవాధి దేవస్య గణేశస్య విభోః శుభం
19.005_1 విదర్భదేశే రాజా అభూద్దానశూరో మహాబలీ
19.006_1 నామ్నా భీమ ఇతి ఖ్యాతో దాతా భీమపరాక్రమీ
19.006_3 కౌండిన్యనగరే తస్య నివాసో అభూన్మహామతే
19.007_1 సామంతాః కరదాయస్య కరదా ఇతరే నృపాః
19.007_3 వాజినాం వారణానాం చ పత్తీనాం కోటయో దశ
19.008_1 రథానామగ్రతో యాంతి తత్ప్రుంష్టతోపిచ
19.008_3 బ్రాహ్మణానాం సహస్రాణి యమాశ్రిత్య ముదం యయుః
19.009_1 తస్య భార్యా మహాభాగా నామ్నా అభుచ్చారుహాసినీ
19.009_3 వికసత్పద్మ వదనా మృగశాబాక్షి లోచనా
19.010_1 బ్రహ్మన్యా దైవత పరా నిత్యం ధర్మపరయణా
19.010_3 పతివ్రతా పతిప్రాణా పతివాక్యరతా సదా
19.011_1 అపుత్రా దైవయోగేన జాత సా వరవర్ణినీ
19.011_3 తాం నిరీక్ష్య తదా భీమశ్చారు సర్వాంగశోభినం
19.012_1 అవద ద్ధుఃఖితో వాక్యం పుత్రహీనో నృపోత్తమః
19.012_3 సర్వం రాజ్యం పరిత్యజ్య గంతవ్యం వనముత్తమం
19.013_1 అపుత్రస్య గతిర్నైవ స్వర్గోవాఅ సుఖమేవచ
19.014_1 వృధా మేజననీ జన్మ పితాగేహం ధనం కులం
19.014_3 విఫలం సకలంకర్మ వినాపుత్రేణ నిశ్చితం
19.015_1 స ఏవం నిశ్చయంకృత్వా ద్వావమాత్యా సమాహ్వయత్
19.015_3 మనోరంజన నామైకః సుమంతుర్నామకో అపరః
19.016_1 అవ్వీక్షకీం త్రయీవార్తం జానంతౌ షోడశీః కలాః
19.016_3 ఆగత్య తత్ క్షణాదేవ నృపం తం నేమతుర్మునే
19.017_1 తా వువాచ తతో భీమో రాజ్య్ంమే పరిపాల్యతాం
19.018_1 మమ వా మమపత్న్యావా దురితం పూర్వజన్మజం
19.019_1 తేన నౌ నాస్తి సంతాన ముభయత్ర సుఖావహం
19.019_3 యద్యహం పునరాగంతా తదా తన్మమ దీయతాం
19.020_1 నో చేత్ ఉభాభ్యాం రాజ్యం మే విభజ్య పరిగృహ్యతాం
19.020_3 ఏవం నిశ్చత్య సపృపః స్వస్తివాచన పూర్వకం
19.021_1 దృత్వా దానాని బహుశో బ్రాహ్మణేభ్యో యయౌ పురాత్
19.022_1 సహభార్యా నృపవరో అమాత్యాభ్యాసహ నాగరెః
19.023_1 గావ్యూతిమాత్రం గత్వాతు విససర్జా ఖిలాంస్తదా
19.023_3 అమాత్యౌ ఊచతూ రాజన్నావాం యావః సహైవతే
19.024_1 సుహృదో నాగరాశ్చైవ రురుదుః భ్రుశ దుఃఖితాః
19.024_3 తానువాచ నభీః కర్యాఅమాత్యౌ వో ధిపతీకృతౌ
19.025_1 యధాహం వస్తధైవౌతౌ పాలనం సంకరిష్యతః
19.025_3 ఇతి తాన్ సమనుశ్వాస్య తానువాచ పునర్నృపః
19.026_1 దత్తం రాజ్యం భవద్భ్యాం మే రక్ష తం సర్వధాపురం
19.026_3 ఇతి సర్వాన్ విసృజ్యైవ సపత్నికో యయౌ పురాత్
19.027_1 భ్రమమాణో దదర్శైకం కాసారం కమలైర్యుతం
19.027_3 పుష్పితద్రుమ సంశోభి నానా జలచరాన్వితాం
19.028_1 తతో అస్య నికటే రమ్యమాశ్రమం పశ్యతశ్శుభం
19.028_3 రాజా చ రాజపత్నీచ సర్వానంద వివర్ధనం
19.029_1 యత్ర వైరం నచస్రుస్తే జాతివైరా గజాదయః
19.029_3 సింహాశ్చ నకులా సర్పా బిడాలారః మూషికాదయః
19.030_1 దదర్శతు స్తత్ర మినిం విశ్వామిత్రం కశాసనే
19.031_1 శిష్యైః పరివృతం శాంతం వేదాధ్యయన తత్పరైః
19.032_1 ప్రణిపత్య మహాత్మానం కృతాంజలిపుటా వుభౌ
19.032_3 పునః పునః నమస్కారాన్ పాదౌధృత్వా ప్రచక్రతుః
19.033_1 ఉద్ధాప్య మునిశార్దూలో విశ్వామిత్ర స్తపోనిధిః
19.033_3 ఉవాచ శ్లక్ష్ణయా వాచా నిజ్ఞాతార్ధో నృపం తధా
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
19.034_1 భవితా తే సుతో రాజన్ గుణయుక్తో మహాయశాః
19.035_1 కుతస్త్వమాగతః కిం తేనాగరం నామ తద్వద
19.035_3 తతస్తే పాప నాశార్థం యతిష్యే నృపసత్తమ
భీమ ఉవాచ:
19.036_1 విదర్భవిషయే స్వామిన్ కౌడిన్యం నగరం మమ
19.037_1 భీమ ఇత్యేవ మేనామ పత్నీయం చారుహాసినీ
19.037_3 పుత్రార్థం చ కృతో యత్నస్తపోదాన వ్రతాదిభిః
19.038_1 నాగతా కరుణా దేవే పూర్వ జన్మ కృతాదఘాత్
19.038_3 త్యక్త్వా రాజ్యం వనే యతౌ దృష్ట్వా త్వచ్ఛరణౌ మునే
19.039_1 భ్రమన్వనాని బహుశో దైవే నేహోపపా దితః
19.039_3 సాధూనాం సంగతి స్సద్యో దదాతి ఫలముత్తమం
19.040_1 అతో మే భవదాశీర్చిర్జాతః పుత్రో న సంశయః
19.040_3 విద్యావ్రత తపోదాన యజ్ఞస్వాధ్యాయ కారిణః
19.041_1 దయా దమవతస్తేద్య నాశీర్వ్యర్థా భవేన్మునే
19.041_3 పరం తు కలుషం మే కిం పూర్వజన్మ కృతం మునే
19.042_1 వద తత్ర ప్రతీకారం సర్వజ్ఞోసి మతోమమ
బ్రహ్మోవాచ:
19.043_1 ఇతి తస్య వచః శృత్వా విశ్వామిత్రో మహామునిః
19.043_3 తస్మైరాజ్ఞై పూర్వకధాం కధయామాస సాదరం
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
19.044_1 కులధర్మా స్త్వయా త్యక్తాః శ్రీమదాంధేన దుర్మతే
19.044_3 వేదే శాస్త్రే పురాణే చ లౌకికే చ ప్రతిష్టితా
19.045_1 తే సర్వే పూర్వజా నిత్యం పుపుజుర్గణ నాయకం
19.045_3 తస్య క్రోధవశాన్నైవ సంతతి స్తవ జాయతే
19.046_1 యేన తే కులదేవత్వం సంప్రాప్తో అసౌ గజాననః
19.046_3 భణే తత్తే మహావీర శృణుసాదర మాదితః
19.047_1 సప్తమః పురుష స్త్వత్తః పూర్వం భీమోనృపో అభవత్
19.048_1 రూపవాన్ ధనరసంపన్నో వల్లభో నామసత్తమః
19.048_3 తస్యాపి బహుకాలేన శిశురేకో అభవన్నృప
19.049_1 అధ తస్య భవద్ధేహో మూకో బధిర ఏవచ
19.049_3 అతిదుర్గంధవత్ పూయ స్రావవాన్ కుబ్జ ఏవచ
19.050_1 తం దృష్ట్వా జననీ తస్య కమలా దుఃఖితా భ్రుశం
19.051_1 అచింతయ త్స్వాంత మధ్యే లోకే సమ్యగపుత్రతా
19.052_1 నైతాదృశం పుత్రవత్వం శ్లాఘ్యం దుఃఖకరం భృశం
19.052_3 మరణం మే విధాత్రా కిం నాస్యవా క్రియతే అధునా
19.053_1 కధంవా ముఖ మద్యాహం దర్శయిష్యే సుహృజ్ఞనాన్
19.053_3 ఏవం విలపతీ దుఃఖాత్ రురీద భ్రుశదారుణం
19.054_1 శృత్వా తద్రుదితం భర్తా సూతికాగార మాగమత్
19.054_3 దృష్ట్వా తధావిధం బాలం పత్నించ భ్రుశ దుఃఖితాం
19.055_1 బభాష మృదువాక్యేన సాంత్వయన్ కర్మమార్గవిత్
19.055_3 మా దుఃఖం కురు కల్యాణి కర్మణాం గతి రీదృశీ
19.056_1 పూర్వజన్మ కృతాత్పాపా జ్జాయతే దుఃఖ భాక్ నరః
19.057_1 దుఃఖవాన్ సుఖమాప్నోతి సుఖవానపి తత్పునః
19.058_1 నహి శోచ్యోహి బాలోయం సమీచీనో భవిష్యతి
19.058_3 యథాస్య పూర్వవృత్తంస్యా త్తథైవాస్య భవిష్యతి
19.059_1 వయం చ ప్రయతిష్యామో మణి మంత్ర మహోషధై
19.059_3 తపోభిశ్చ జపై ర్దేవపూజా యాత్రావిధానతః
19.060_1 సమ్యక్కర్తుం శిశుం సుభ్రూః ప్రస్తుతం యత్సమాచర
19.060_3 ఏవంప్రబోధితా సాధ్వీ త్యక్త్వా శోకం శిశుం తతః
19.061_1 క్షాళయిత్వా జలైఃస్తంతు జహర్ష సఖిభిస్సహ
19.061_3 సర్వమాభ్యుదయం చక్రే పుత్రస జననోచితం
19.062_1 పూజయమాస విప్రాన్ స సా తత్పత్నీ రనీకశః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే కమలాపుత్ర వర్ణనం నామ ఏకో నవింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION