దక్ష స్తుతి

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:11 am

Moderator: satyamurthy

దక్ష స్తుతి

Postby satyamurthy on Tue Mar 22, 2011 6:58 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

బ్రహ్మోవాచ:
20.001_1 తతస్స బ్రహ్మాణాన్ సాధూన్ దైవాజ్ఞాఅన్ వేదనిష్టితాన్
20.001_3 ఆ కార్య ప్రతిపూజ్యాదౌ రత్నవాసో ధనాదిభిః
20.002_1 పృష్ట్వా తాన్ దక్ష ఇత్యేవ నామచక్రే సుతంస్యసః
20.002_3 జప మంత్ర ప్రయోగాంశ్వ చకార ఔషధ సంచయాన్
20.003_1 స్వయంచ ద్వాదశాబ్దాని చకార పరమం తపః
20.003_3 పుత్ర రోగ విముక్త్యర్థం సంతానస్య ప్రవృద్ధయే
20.004_1 నాపశ్య ద్రోగనిర్ముక్తం పుత్రం తం స యధానృపః
20.004_3 తదా నిర్వేదమాపన్నో జగాద క్రోధమూర్చితః
20.005_1 గచ్ఛః మే భవనాద్రాజ్ఞీ కమలే పుత్రసంయుతా
20.005_3 నేమం పుత్రం నచ త్వాహం ద్రష్టుం శక్త ఇతః పరం
20.006_1 ఇతి నిర్భర్త్సితా త్పితేన వల్లభేన తదాసుతం
20.006_3 ఆదాయ కమలా తస్మా న్నగరా త్ప్రస్థితా వనం
20.007_1 రుదతీ శోకసం విగ్నా దుఃఖితా అశ్రుప్రమార్జతే
20.007_3 వహంతీ పృష్టభాగే తం క్షుత్ తృష్ణ శ్రమ వికర్శితా
20.008_1 గ్రామాత్ గ్రామాంతరం యాతా భిక్షాచారా భృశాతురా
20.008_3 తస్కరైర్లుంఠితం తస్యా వసనం భూషణాదికం
20.009_1 తతో గ్రామాంతం గత్వా న్యస్య పుత్రం శివాలయే
20.009_3 భిక్షాయై పురమధ్యే సా భ్రామనృప వల్లభా
20.010_1 కదాచిత్ సహ పుత్రేణ భిక్షీతుం సా పురం యయౌ
20.010_3 కస్యచి ద్ద్విజముఖ్యస్య వాయుస్పర్శేన సోర్భాకః
20.011_1 భక్తే రతిసయాత్త్సాక్షాత్ కృతోలంబోదరేణ సః
20.011_3 చక్షుష్మాన్ శ్రుతిసంపన్నో దివ్య దేహో భవత్తదా
20.012_1 జహర్ష కమలా త్యక్త్వా సర్వం దుఃఖం నిరీక్ష్యతం
20.012_3 మంజులాం సుఖదాం వాచ ముచ్చరంతం ముహూర్ముహుః
20.013_1 తర్కయామాస కమలా మణిమంత్ర మహౌషధైః
20.013_3 అనుష్ఠానై ర్మహాహోమైః ర్న సమ్యగ్యో బభూవహ
20.014_1 స కధం మారుత స్పర్శాత్ సమీచీనో భవక్సుతః
20.014_3 అధ తం పురుషం క్వాహం ద్రక్ష్యే దుష్కర్మ నాశనం
20.015_1 ఇత్యుక్త్వా సుతమాలింగ్య సా తస్థౌ విగతజ్వరా
20.015_3 తమాదాయ గతా భిక్షాంకర్తుం తన్నగరే పునః
20.016_1 నాగరా భోజయామాసు రుభావామంత్ర్య సాదరం
20.016_3 నానాపక్వాన్న శాకాద్యైః శర్కరా ఘృత పాయసైః
20.017_1 ఏవం ప్రతిదినం తౌతు భుక్త్వాను దివసం ముదా
20.017_3 లేఖే తుర్థన వస్త్రాణి నూతనాని వరాణిచ
20.018_1 తతో అపృచ్ఛన్నాగరికః పితుస్తే నామ మేవద
20.018_3 కోదేశః కింపురం జ్ఞాతః కాచ తే వృత్తమేవ చ
20.019_1 ఇతి తద్గిరమాకర్ణ్య దక్షో నామ తమబ్రవీత్
20.019_3 తతో మాతరమాగమ్య పితరం నగరం కులం
20.020_1 వృత్తంచ పరిప్రచ్ఛ తతస్తం పునబ్రవీత్
20.020_3 కర్నాటే భానునగరే వల్లభో మే పితా మహాన్
20.021_1 క్షత్రియోబలసంపన్నః ఖ్యాతో రిపుబలార్దనః
20.021_3 ఉత్పన్నోహం యదా బ్రహ్మ న్నంధో బధిర ఏవచ
20.022_1 అనేక క్షత సంపన్నో మాతా త్యక్తుం తదోద్యతా
20.023_1 పిత్రా నిషేధితా సాచయత్నం బహు తథాకరోత్
20.023_3 ద్వాదశాబ్దం తపస్తప్త్వా పితా పుణ్యం న్యవేదయత్
20.024_1 నచ మే పాటవం దేహే పశ్యతి స్మ పితా యదా
20.024_3 తదా విసర్జయామాస మాతరం మాం చ నాగరః
20.025_1 ఇతి సర్వం జగౌ తస్మై దక్షో మాతృముఖోద్గతం
20.025_3 అత్రాహం సుభగో జాతో వాయుస్పర్శేన కస్యచిత్
20.026_1 శృత్వైవం తు గతే తస్మిన్ పురుషే పురవాసిని
20.026_3 దక్షోజగామ త్వరితో మాతరం ప్రతినందయన్
20.027_1 తతస్తన్నగరే తౌద్వౌ ఉపదిష్టౌ ద్విజన్మనా
20.027_3 గణేశారాధన విధౌ కరుణాయుత చేతసా
20.028_1 తతః సా కమలా దక్షో నిర్వాణం పరమాస్ధితౌ
20.028_3 ఏకాంగుష్టేన తపసా గణేశరాధనే రతా
20.029_1 దేవ నామ చతుర్థ్యంతం ఓంకారం పల్లవాన్వితం
20.029_3 అష్టాక్షరం పరంమంత్రం జపంతౌ భక్తి తత్పరౌ
20.030_1 వాయుభక్షౌ శుష్కతనూ నిరీక్ష్య భగవాంన్ తదా
20.030_3 ఆవిరాసీ త్తయోరగ్రే కరుణాబ్దిః వినాయకః
20.031_1 చతుర్భుజో మహాకాయో వారణాస్యొ అతి సుందరః
20.031_3 అనేక సూర్యసంకాశో నిశిసూర్య ఇవోదిత
20.032_1 రత్నకాం చన ముక్తావన్మకుట భ్రాజి మస్తకః
20.032_3 పీత కౌశేయ వసనో హాటకాంగద భూషణః
20.033_1 ఏకజానుని పాతేన సంనివిష్టో మహాసనే
20.033_3 కటిసూత్రం కాంచనీయం ముద్రికాం రత్నసంయుతాం
20.034_1 మాహా హిం జఠరే బిభ్రదేకదంతం గజార్థకం
20.034_3 ఏవం రూపం దదృశతుః పునశ్చ ద్విజరూపిణం
20.035_1 జగాద సద్విజ:తౌతు భవన్నిర్వాణ తోషితః
20.035_3 ఆగతో అహం వరం దాతుం వృణుతం మనసీప్సితం
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
20.036_1 ఏవం ప్రసన్నే విఘ్నేశే ప్రత్యక్షే ద్విజరూపతః
20.036_3 ననామ వరయా భక్త్యా భణద్భద్ధాఅంజలిశ్చ తం
దక్ష ఉవాచ:
20.037_1 పూర్వ జన్మ కృతం పుణ్యం ఫలితం మే ద్విజోత్తమ
20.037_3 యన్మయా దర్శి రూపం తే ద్వివిధం పరమంమహత్
20.038_1 నైనాయకంచ వైప్రంచ జన్మమే జనిసార్థకం
20.038_3 కారణానాం పరం త్వం చ కారణం చందసామపి
20.039_1 పరం జ్ఞేయం పరం బ్రహ్మా శృతిగమ్యం సనాతనం
20.039_3 త్వమేవ సాక్షీ సర్వస్య సర్వస్యాంతరర్బహిస్తథా
20.040_1 త్వమేవ కర్తా కార్యాణాం లఘుస్ధూల శరీరిణాం
20.040_3 నానారూప ఏక రూపీ త్వం నిరూపశ్చ నిరాకృతిః
20.041_1 త్వమేవ శంకరో విష్ణుః త్వమేవేంద్రో నలోర్యమా
20.041_3 భూవాయు ఖస్వరూపోపి జలసోమర రూపవాన్
20.042_1 విశ్వకర్తా విశ్వపాతా విశ్వసంహార కారకః
20.042_3 చరాచర గురో ర్గోప్తా జ్ఞాన విజ్ఞాన వానపి
20.043_1 భూతం భావి భవచ్చైవ త్వమేవేంద్రీయ దేవతాః
20.043_3 కలా కాష్టా ముహూర్తాశ్చ శ్రీ ధ్రుతిః కాంతి రేవచ
20.044_1 త్వమేవ సాంఖ్యం యోగశ్చ శాస్త్రాణి శృతిరేవచ
20.044_3 పురాణాని చతుష్షష్టి కళా ఉపనిషత్తథా
20.045_1 త్వమేవ బ్రాహ్మణో వైశ్యః క్షత్రియః శూద్ర ఏవచ
20.045_3 దిశోవిదిశ స్త్వంక్షేత్రం పుణ్య క్షేత్రాణి యాన్యు త
20.046_1 త్వం ప్రమేయో అప్రమేయశ్చ యోగినాం జ్ఞానగోచరః
20.046_3 త్వమేవ స్వర్గః పాతాళాం వనాన్యుపవనానిచ
20.047_1 ఓషధ్యోధ లతా వృక్ష్యా కందమూల ఫలానిచ
20.047_3 అండజా జారజా జీవాః స్వేదజా ఉద్భిజా అపి
20.048_1 కామః క్రోధః క్షుధా లోభః దంభో దర్పో దయా క్షమా
20.048_3 నిద్రా తంద్రీ విలాసశ్చ హర్షః శోక స్త్వమేవచ
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
20.049_1 ఇతి దక్ష వచశ్శ్రుత్వా సుప్రసన్నో వినాయకః
20.049_3 మేఘగంభీరయా వాచా స్మయన్నివ జగాద తం
గజానన ఉవాచ:
20.050_1 ప్రీతో అహం తే మహాభాగ్య స్తుత్యా గంభీరయా నయా
20.050_3 వరం దాతుం సముత్కంఠా స్తథాపి సదదామితే
20.051_1 యద్యహం వరదః స్యాంతే కృధ్యేద్భక్తో మమోపరి
20.051_3 సేవ దాస్యతి వరం యదంగస్య ప్రభంజనాత్
20.052_1 దివ్యదేహమను ప్రాప్త శ్చక్షుశ్రోత్ర సమన్వితః
20.052_3 జాతస్త్వం తస్య నామాపి వదామి ముద్గలేతి చ
20.053_1 స ధ్యాతమాత్రో విప్రేశః స్వరూపం దర్శయిష్యతి
20.053_3 యాన్ యాన్ కామయసే కామాన్ సతే నర్వాన్ ప్రదాస్యతి
20.054_1 ఇత్యుక్త్వా పరమాత్మాసౌ తత్రైవారాంతరధీయత
20.055_1 తస్మిన్నంతర్హితే దక్షో రురోద భృశ దుఃఖితః
20.056_1 దరిద్రేణ నిధౌ లభ్దే గతే తస్మిన్యధైవసః
20.056_3 గతాయాం గవి వత్సోవా రోరవీతి యథా భ్రుశం
20.057_1 ముంచన్ అశ్రూణి నేతాభ్యాం పపాత ధణేతలే
20.057_3 క్వగతః క్వగత ఇతి ముహుర్జల్పన్ వినాయకః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖ్ండే దక్షస్తుతిర్నామ వింశతి తమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION