మంత్రోపదేశ వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:12 am

Moderator: satyamurthy

మంత్రోపదేశ వర్ణనం

Postby satyamurthy on Tue Mar 22, 2011 6:59 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
21.001_1 ఇతస్తతో భ్రమన్ ధావన్ వల్లభస్య అజస్తదా
21.001_3 నవివేద గతం వస్త్రం భూషణం చాతి విహ్వలః
21.002_1 పప్రచ్ఛ బ్రాహ్మణాన్ మార్గే వృక్షాంశ్చైవ వినాయకం
21.002_3 వినాయకో గతః కుత్ర క్వచిత్ రుష్టో గదంతు మే
21.003_1 ఏవం స భ్రాంతు హృదయో భ్రమచ్ఛక్షు ర్న్రుపోత్తమ
21.003_3 నిపపాత ధరాపృష్టే క్షణం విగత చేతనః
21.004_1 ఏతస్మిన్నంతరే స్వప్నే పశ్యద్బ్రాహ్మణ మగ్రతః
21.004_3 దత్తం తవేప్సితం బాల ముద్గలేఅ మయాహితత్
21.005_1 యత్ త్వయా యాచితంపూర్వం విఘ్నేశాత్ దృష్టిగోచరాత్
21.005_3 ఇత్యుక్త్వా ప్రస్థితే తస్మిన్ బ్రాహ్మణే సృపసత్తమః
21.006_1 సుప్తోద్ధిత ఇవ ప్రాయో దక్షో హృష్టమనా భవత్
21.006_3 కస్మైచి త్పరిపప్రచ్ఛ త్వరితాయ ద్విజాతయే
21.007_1 అంతికం దర్శితం తేన బహుశిష్యోప శోభితం
21.008_1 ముద్గలస్యాతి భక్తస్య గజానన రతస్యచ
21.008_3 ఆశ్రమం పరమం దివ్యం సర్వసత్వా అభయప్రదం
21.009_1 ముద్గలం మనసా ధ్యాయన్ భ్రమన్ యాతస్తదాశ్రమం
21.009_3 నానాశ్చర్య యుతం రమ్యం అలకా నందనాతిగం
21.010_1 దదర్శ ముద్గలం తత్ర పరార్థ్యాసన గం ద్విజం
21.010_3 వేద వేదాంగ తత్వజ్ఞం సర్వశాస్త్ర విశారదం
21.011_1 యోగాభ్యాస బలైర్నానారూపిణం సూర్యతేజసం
21.011_3 వైనాయకీం మహామూర్తిం రత్నకాంచన నిర్మితాం
21.012_1 చతుర్భుజాం త్రినయనాం నానాలంకార శోభినీం
21.012_3 ఉపచారై ష్షోడశభిః పూజయంతం విధానతః
21.013_1 ననామ దక్షస్తం దృష్ట్వా దండవత్ పృథివీతలే
21.013_3 ముంచన్నశ్రూణి నేత్రాభ్యాం నిశ్వసంశ్చ ముహుర్ముహుః
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
21.014_1 పప్రచ్ఛ ముద్గలః తంతు కస్త్వం కస్మాదిహాగతః
21.014_3 నుదామి దుఃఖం కింతేస్తి వద సర్వమశేషతః
21.015_1 ఏవం విప్రవచశ్శ్రుత్వా కమలా నందనస్తదా
21.015_3 సావధాన మనాభూత్వా జగాద ద్విజపుంగవం
దక్ష ఉవాచ:
21.016_1 సత్యమేవ వదే బ్రహ్మన్ అభిప్రాయం తవాం తికే
21.016_3 కర్ణాటదేశే రాజా అభూ న్నగరే భానుసంజ్ఞకే
21.017_1 వల్లభో నామ నీతిజ్ఞో జ్ఞానీ దాతా దయాన్వితః
21.017_3 తస్య పత్నీతు కమలా జనయామాస మాంయదా
21.018_1 తద దుర్గంధి క్షతయుక్ శోణిత స్రావి నాసికః
21.018_3 అంధః కుబ్ఞః కణహీనః శబ్దహీనః శ్వసన్ బహు
21.019_1 అభవన్నాగరా దృష్ట్వా త్యజైనం ఇతి చాబ్రువన్
21.019_3 పితా మే ద్వాదశాబ్దాని నానాయత్నమధా కరోత్
21.020_1 శరీర పాటవార్ధం మే నాలభత్త న్మహేశ్వరాత్
21.020_3 ఉపాయం స తతోమాచ మాతరం కమలాంచ మే
21.021_1 బహి ర్నిష్కాస యామాస నిర్దయీనాంతరాత్మనా
21.021_3 తతో మే జననీ ఖేదాదటమానా పురం పురం
21.022_1 అగత్య కౌండిన్య పురం మయా సహ క్షుధార్దితా
21.022_3 భిక్షాటనే క్రియా మాణే పూర్వపుణ్య ప్రభావతః
21.023_1 అభవద్ధర్శనం తేవా మంధస్యేవ యధాశశీ
21.023_3 తవగాత్ర భవాద్వాయోః స్పర్శా ద్దోషాగతా మమ
21.024_1 రఘునాదం అఘ్రిసంస్పరాత్ దహల్య అ యా యధాపురా
21.024_3 దివ్యదేహం సమాపన్నః ప్రసాదాత్తవ సువ్రత
21.025_1 న మయా విదితం కించిజ్జనన్యా మే నివేదితం
21.025_3 అహంచ విస్మితో భూత్వా న్‍శ్చయం కృతవాన్ హృది
21.026_1 యదంగ వాయుస్పర్శేన దివ్యదేహమహం గతః
21.026_3 తద్దర్శనం యదాస్యాన్మే తదా దేహం ధరామ్యహం
21.027_1 ఏవం భ్రమన్ బహుదినం తతో సౌ అకరుణానిధిః
21.027_3 ఆవిరాసీఇ న్మత్పురతః కోటిసూర్య సమప్రభః
21.028_1 ఉభయోస్తపసా తుష్టో దేవ దేవో గజాననః
21.028_3 తం దృష్ట్వా కమలా కామాన్ సంప్రాప్తా మనసీప్సితాన్
21.029_1 తతో మామబ్రవీ ద్దేవః ప్రసన్నో మంజుళాం గిరం
21.029_3 యదర్ధం నియమం కృత్వా భ్రమన్ ఖేదముపాగతః
21.030_1 సోహం తే దర్శనం యాతో ముద్గలో బ్రాహ్మణోత్తమః
21.030_3 శృత్వా తద్వచనం హృష్ట మభవత్ నసంమామ
21.031_1 తతో గజాననమహం స్తుతవాన్ వివిధైః మస్తవై
21.031_3 ఉవాచ సుప్రసన్నాత్మా వరం వృణు మహామతే
21.032_1 అహం చాకధయం తస్మై యద్యన్మే మనసేప్సితం
21.032_3 తతో బ్రాహ్మణరూపం తత్ త్యక్త్వా అన్యద్రూపమాదధే
21.033_1 చతుర్భుజం మహాకాయం మకుటాటోప మస్తకం
21.033_3 పరశుం కమలం మాలాం మోదకానావహాత్కరైః
21.034_1 దివ్యాంబర ధరం ఖ్రాజద్విషాణకర పుష్కరం
21.034_3 కుం‍డలే ప్రావహచ్ఛ్రుత్యోః సూర్యబింబే ఇవాపరే
21.035_1 దివ్యాలంకార సంయుక్తం భుజంగ వలయోదరం
21.035_3 దేవర్షి గంధర్వ గణైః కినరై రుపశోభితం
21.036_1 తత ఆనందపూర్ణో అహం దృష్ట్వా రూపం తధాభవం
21.036_3 పూర్ణ చంద్రం యధా దృష్ట్వో పూర్ణో భవతి వారధిః
21.037_1 తేనోక్తం ముద్గలః సర్వాన్ కామాంస్తే పరిపూర్యతి
21.037_3 తదైవాంతర్హితం రూపం దృష్టం యావన్నసాదరం
21.038_1 యథా స్వప్నగతం సర్వం జాగరే నైవదృశ్యతే
21.038_3 తతో అహం ధితరాం ఖిన్నో న్యపతం భువి మూర్ఛితః
21.039_1 ప్రతిలభ్య తతస్సంజ్ఞాం వరం వృణ్వితి సంస్మరన్
21.039_3 యయాచే దేవదేవేశం సర్వవ్యాపిన మీశ్వరం
21.040_1 గృహేమే సుస్థిరా లక్ష్మీ ర్భక్తిర్మే తాదృశీ తవ
21.040_3 దృష్టశ్చే త్పూర్వపుణ్యేన ద్వయమేత త్ప్రదీయతాం
21.041_1 తతో అహం శ్రుతవాన్ దత్తమితి వాచంనభోగతాం
21.041_3 తతో హృష్టమనాఅ విప్ర తవ సాన్నిధ్య మాగతః
21.042_1 ముద్గలస్త్వం ద్విపస్యో అసౌ ద్విపాస్యస్త్వం సముద్గలః
21.042_3 ఇతి మే మనసి స్పష్టం భాతి సర్వం గజానన
భృగురువాచః
21.043_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా ముద్గలో వాక్యమబ్రవీత్
21.044_1 స భాగ్యః కృతకృత్యోసి భక్తిమాన్ కమలాసుత
21.044_3 మహిమా తా భక్తేర్హి వక్తుం శక్యో నకేనచిత్
21.045_1 తపామి సుదృఢం చాహం దశ వర్ష శతం తపః
21.045_3 నయా ఏతాదృశో దేవో దృష్ట అసీత్ కదాచన
21.046_1 యస్సర్వ జగతాం నాధః చరాచర గురోర్గురుః
21.046_3 యో రజస్స త్వమసాం నేతా నిత్యం గుణాశ్రయః
21.047_1 యో బ్రహ్మా శివవిష్ణూనాం శరీరాణి కరోతి హి
21.047_3 భూతానాం చ విభూతినాం మాత్రేంద్రియ ధియామపి
21.048_1 యం నదేవా విదుస్సమ్యకే నవేదా నర్షయోరపి చ
21.048_3 ఏవం గజాననం త్వం హి ప్రత్యక్షం దృష్ట దాన్ స్ఫుటం
21.049_1 అహం త్వచ్చరణౌ వందే యత్స్త్వం భక్తిమాన్ పరః
21.049_3 తతః పరస్పరం తౌ తు నేమతుశ్చాలి లింగతుః
21.050_1 గురు బంధూ చిరంకాలం ఏకచిత్తౌ సమాగతౌ
21.050_3 తత ఏకాక్షరం మంత్రం స జప ధ్యాన పూర్వకం
21.051_1 ముద్గలో రాజపుత్రాయ నమ్రాయ ఉప దిదేశహ
21.051_3 ఉవాచ చైనం భూయోపి మంత్రస్యాస్య దినే దినే
21.052_1 అనుష్టానం కురుష్వ త్వం ప్రసన్నస్తే భవిష్యతి
21.052_3 గజాననో దదేత్కామాన్ మనస వాంఛితాన్ త్వయా
21.053_1 ఏనం చేత్యజసే మంత్రం సర్వశో నాశమేష్యసి
21.053_3 యద్యస్య భక్తిం సుచరం లోకేస్మిన్ విచరిష్యసి
21.054_1 ఇంద్రాది లోకపాలానాం గణో వశ్యత్వమేష్యతి
21.054_3 ఐహి భుక్త్వా అఖిలాన్ భోగాన్ అంతే మోక్షమవాప్స్యసి

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే మంత్రోపదేశవర్ణనం నామ ఏకోవింశతితమో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION