భల్లాల వినాయక కథనం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:32 pm

Moderator: satyamurthy

భల్లాల వినాయక కథనం

Postby satyamurthy on Tue Mar 22, 2011 7:07 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

రాజోవాచ:
22.001_1 ఆశ్చర్యభూతం కధితం దక్షపుత్రస్య చేష్టితం
22.001_3 విస్మయో మే మహాంన్ తత్ర సంజాతో మునిసత్తమ
22.002_1 అంధః కుబ్జః స్రవద్రక్తః పూతిగంధ సమన్వితః
22.002_3 వాచావిహీనో అమేధ్యశ్చ శ్వాసమాత్రా వశేషితః
22.003_1 కథం ముద్గల దేహోద్ధ వాయునా దివ్యదేహభాక్
22.003_3 సంజాతః కేన పుణ్యేన ముక్తోవా పాతకాత్కుతః
22.004_1 దివ్యవర్ష సహస్రం యస్తతాప పరమం తపః
22.004_3 కధం తస్యాభవన్నేవ దర్శనం దేవకాంక్షితం
22.005_1 కధం వల్లభ పుత్రాయ దేవదేవ నిభననః
22.005_3 ప్రత్యక్షోऽభూద్వినా క్లేశైః సచ కః పూర్వజన్మని
22.006_1 ఏతత్ సంశయో జాతం మే నుంద సర్వజ్ఞ తే నమః
22.006_3 న తృప్యామి పిబన్నిత్యం గజానన కధామృతం
విశ్వమిత్ర ఉవాచ:
22.007_1 సమ్యక్పృష్టం త్వయా రాజన్ సంశయచ్ఛేదనాయ తే
22.007_3 వదామి నిఖిలం సమ్యక్ శృణుష్వైకమనా నృప
22.008_1 సింధుదేశేతి అవిఖ్యాతా పల్లీ నామ్నా భవత్పురీ
22.008_3 తస్యాం ఆసీ ద్ధనీవైశ్యః శ్రేష్టః కళ్యాణసంజ్ఞకః
22.009_1 వదాన్యః కుశలో ధీమాన్ ద్విజ దేవ పరాయణః
22.009_3 ఇందుమతీ ఇతి విఖ్యాతా పత్నీతస్య శుభాననా
22.010_1 పతివ్రతా పతిప్రాణా పతివాక్య పరయణా
22.010_3 తయోః కాలేన సంజాతో గుణవాన్ పుత్ర ఉత్తమః
22.011_1 కళ్యాణః ప్రదదౌ ధేనర్వస్త్రాలంకరణానిచ
22.011_3 బ్రాహ్మణేభ్యో అథ రత్నాని కాంచనం భూరిదక్షిణాం
22.012_1 జోతిర్విద్భి ర్నిగదితం నామచక్రే సుతస్యసః
22.012_3 భల్లాల ఇతి విఖ్యాతం బలవత్వాత్ శుభంతదా
22.013_1 నచ కాలేన మహతా వయస్యైశ్చ సమన్వితః
22.013_3 దేవపూజరతో నిత్యం గ్రామాద్భహి రయాన్ముదా
22.014_1 ఏకదాతే వనం యాతా భల్లాల ప్రముఖాః స్సుతాః
22.014_3 నానా క్రీడరతాః స్నాతాః ఉపలం స్థాప్య సుందరం
22.015_1 గణేశ బుథ్యా సంపూజ్య దూర్వాంకుర సుపల్లవైః
22.015_3 కేచిత్ ధ్యానరతాస్తస్య నామ జాప్యం ప్రచక్రిరే
22.016_1 కేచిచ్చ ననృతుస్తత్ర యథేచ్ఛం దేవభక్తితః
22.016_3 కేచిచ్ఛ గానకుశలాః జగుర్దేవస్య తుష్టయే
22.017_1 కేచిత్కాష్టైః పల్లవైశ్చ మండపం చకృరోజసా
22.017_3 కేచి ద్భిత్తిపరీవేషం కేచిత్ ప్రసాద ముత్తమం
22.018_1 కేచి న్మానస పూజాభిః కేచిత్పుష్ప లతాదిభిః
22.018_3 ధూపం దీపం నైవేద్యం ఫల తాంబూలదక్షినః
22.019_1 నివేద్య పుపుజు స్తస్మై ముదా పరమయా యుతాః
22.019_3 కేచిచ్చ పండితా భూత్వా పురాణా న్యబ్రువం స్తథా
22.020_1 వ్యాచక్రు ర్ధర్మశాస్త్రాణి గ్రంథానన్యాంశ్చ కేచనః
22.020_3 ఏవం దేవరతా స్సర్వై నిన్యుర్వై దివసాన్ బహూన్
22.021_1 న క్షుధాం న తృషాం కోపి జానన్ దేవస్య భక్తితః
22.021_3 ఏకదా జనకస్తేషాం కల్యాణ వైశ్యమన్వయుః
22.022_1 అబ్రువన్ రోషితాః సర్వే స్వభల్లాలం నివారయ
22.022_3 శిశూన్ సర్వాన్ సమాహూయ వనం యాతి దినే దినే
22.023_1 నాయాంతి ప్రతరాశాయ న మధ్యాహ్నేన నిశాముఖే
22.023_3 కృశానో బాలకా జాతాః స్వసుతం శిక్షయాధునా
22.024_1 నోచేత్ వద్వయం నిబద్వినం తాడయామ ఇతః పరం
22.024_3 పురధిప మధాభ్యేత్య త్వాం బహిఃకరవా మహి
22.025_1 ఇతి తేషాంవచశ్శ్రుత్వా శృతపూర్వం కదాచన
22.025_3 సరోషా వేశా త్సకశ్యాణో జపాకుసుమలోచనః
22.026_1 మహాంతం దండమాదయ తాడనార్థం సుతం యయౌ
22.026_3 దండాఘాతేన గత్వైవ మండపం ప్రభబంజ హ
22.027_1 బాలకాశ్చ తతస్సర్వే జగ్ము ర్దశ దిశో నృప
22.027_3 ఏక ఏవ స, భల్లాలో దృఢ భక్త్యా స్థిరోభవత్
22.028_1 దృఢముష్ట్యా సతం ధృత్వా దండేనా తాడయ ద్బ్రుశం
22.028_3 యధా సర్వశరీరాత్తు ధారాః శోణితసంభవాః
22.029_1 ప్రాదురాసన్ వారిథారా వర్షకాలే యధా గిరేః
22.029_3 చిక్షేప దూరతః పశ్చా ద్దేవం సింధూర సుందరం
22.030_1 బబంధ తం సుతం వృక్షే వల్లీపాశ శతైర్ద్రుఢం
22.030_3 పుత్రస్నేహం పరిత్యజ్య యమదూత ఇవాపరః
22.031_1 ముక్తో దంతై ర్నహస్తాభ్యాం పదాభ్యాం సయధా భవేత్
22.031_3 ఉవాచ పశ్చాత్తం పుత్రంకో దేవస్త్వాం మోచయిష్యతి
22.032_1 స దాతా భోజనం పానం గోపనం చ కరిష్యతి
22.032_3 యది చేత్ గృహమాయసి తదా సత్యం మరిష్యసి
మునిరువాచ:
22.033_1 విభజ్య దేవాలయ మాశుయాత కల్యాణ వైశ్యో అతిరుషా నివిష్టః
22.034_1 స్వమందిరం బధ్యవనే స్వపుత్రం దైవస్యయోగా దభవత్ సుదుష్టః
22.034_3 తస్మిన్ప్రయాతే సచ వైశ్యపుత్రః శుశోచ దేవం మనసా విచింత్య
22.035_1 విఘ్నారి రిత్యేవ కధంను దేవ నామా భవత్సర్వ జనేషు గీతం
22.036_1 దుష్టాంశ విఘ్నాని ననాశయేస్త్వం దుష్టాంతకత్వేన కధం ప్రసిద్ధః
22.036_3 శేషోऽపనిందా సవితాధ దీప్తం చంద్రో అమృతం వహ్ని రధోష్ణతాం చ
22.037_1 త్యజే త్ స్వభక్తాన్నచ సంత్యజేథా వేదేషు శాస్త్రేషు కధం ప్రసిద్ధిః
22.037_3 ఏవం విలప్యాధ నిజం శశాప కళ్యాణసంజ్ఞం పితరం సుదుష్టం
22.038_1 యేనేదం మమ విథ్వస్తం దేవాలయ మనుత్తమం
22.038_3 గణేశమూర్తి విక్షేపం తాడనం చ మమాకరోత్
22.039_1 సచాంధోబధిరః కుబ్జో మూకో భవతి నిశ్చితం
22.039_3 యది మే సుదృఢా భక్తిః ద్విరదానన ఉత్తమా
22.040_1 తదోక్తం మమ సత్యంస్యా త్తస్యసర్వం మయోదితం
22.041_3 న బద్ధే భక్తి మనసే శక్తోసౌ దేహబంధనే
22.042_1 అనన్య బుద్ధ్యా పరిచింత్య దేపం త్యజామి దేహం విజనే వనే అస్మిన్
22.042_3 పలాయనం నైవకృతం యదైవ తధైవ దేహోర్పిత ఏష దేవే
22.043_1 తస్వైవం నిశ్చయం బుధ్వా ప్రాదురాసీ ద్గజాననః
22.043_3 బ్రాహ్మణస్య స్వరూపేణ భల్లాలస్య ప్రభావతః
22.044_1 యథా నిశా తమోపాయే శ్రీసూర్య ఉదయాచలే
22.044_3 తధైవ బంథనాని అస్య తేజసా శిధిలాని చ
22.045_1 జాతాని తతేనం నమశ్చక్రే థ దండవత్
22.045_3 దేహస్య చరుతా జాతా నక్షతం నచశోణితం
22.046_1 జ్ఞానంచ నిర్మలం జాతం దేవదేవస్య దర్శనాత్
22.046_3 తుష్టావ వివిధై ర్వాక్యై ర్యధామతి గజాననం
భల్లాల ఉవాచ:
22.047_1 త్వమేవ మాతాసి పితాసి బంధుస్త్వమేవ కర్తాసి చరాచరస్య
22.047_3 నిర్మసి దుష్టాంశ్చ ఖలాంశ్చ సాధూన్ యోనౌ వియోనౌ వినియుంక్ష్యధాపి
22.048_1 త్వమేవ దిక్చక్ర నభో ధరాబ్ధి గిరీంద్ర కాలానల వాయురూపః
22.048_3 రవీందు తారా గ్రహ లోకపాలవర్గః ఇంద్రియార్ధః ఔషధి ధాతురూపః
మునిరువాచ:
22.049_1 ఇతిస్తుతిం సమాకర్ణ్య సుప్రసన్నో గజాననః
22.049_3 ఆలింగ్య నిజభక్తం తమువాచ ఘన నిస్స్వనః
గజానన ఉవాచ:
22.050_1 ప్రాసాదో యేన భగ్నో మే నరకే స పతిష్యతి
22.050_3 తవ శాపోపి తస్యైవం భవిష్యతి మమాజ్ఞయా
22.051_1 అంధోధ బధిరః కుబ్జో మూకో సృక్స్రావ సంయుతః
22.051_3 మమ శాపం సమాసాద్య భవిష్యతి నసంశయః
22.052_1 పితా సమాతృకం చైనం కరిష్యతి గృహాద్బహిః
22.052_3 అన్యతే వాంచితం బ్రూహి దుష్ప్రాపమపి తే దదే
మునిరువాచ:
22.053_1 భల్లాలో ధాబ్రవీ ద్దేవం త్వయి భక్తిః దృడాస్తు మే
22.053_3 అస్మిన్ క్షేత్రే స్థిరోభూత్వా లోకాన్ రక్షస్వ విఘ్నతః
గణేశ ఉవాచ:
22.054_1 త్వన్నామ పూర్వం మన్నామ భవిష్యతి జనేశుభం
22.054_3 భల్లాల వినాయకేతి నగరే సుప్రతిష్టతం
22.055_1 మయి చిత్తం స్థిరం తేస్యాత్ భక్తి రవ్యభిచారిణీ
22.055_3 యాత్రాం మమ కరిష్యంతి నగరే వల్లిసంజ్ఞకే
22.055_5 బాద్రశుక్ల చతుర్ధ్యాం యే తేషాంకామాన్ దదామ్యహం
భృగురువాచ:
22.056_1 ఇతి దత్వా వరం దేవః తత్రైవాంతర ధీయత
22.056_3 తతో వినాయకం స్థాప్య భల్లాలో బ్రాహ్మణైస్సహ
22.057_1 ప్రాసాదం కారయామాస నానాశోభా సమన్వితం
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
22.058_1 భల్లాల వైనాయకేతి కథితం తే కథానకం
22.058_3 యచ్ఛ్రుత్వా సర్వపాపేభ్యో ముక్తః కామన వాప్నుయాత్

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే భల్లాలవినాయక కధనం నామ ద్వావింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION