కళ్యాణ వైశ్య భవిష్య కథనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:58 pm

Moderator: satyamurthy

కళ్యాణ వైశ్య భవిష్య కథనం

Postby satyamurthy on Wed Mar 23, 2011 5:02 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

భృగురువాచ:
23.001_1 విశ్వామిత్ర వచశ్శుత్వా భీమః పప్రచ్ఛ తం పునః
23.001_3 వైశ్యచరిత వార్తాయాః శ్రవణే పరమోత్సుకః
23.002_1 సోమకాంత నృపశ్రేష్ట కధయామి శ్రుణుష్వ తత్
భీమ ఉవాచ:
23.003_1 శ్రుతం దక్షస్య చరితం విశ్రాంతం మమ మానసం
23.003_3 కధం కల్యాణ వైశ్యస్య గతిరాసీద్వదస్వ తాం
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
23.004_1 శృణు ష్వైక మానా భీమ కథామేతం వదామి తే
23.005_1 భల్లాల శాపాత్కల్యాణ దేహాత్సుస్రావ శోణితం
23.005_3 అసంఖ్య క్షతసంయుక్తః స్రావో బాధిర్యం మఅంధతా
23.006_1 మూకతా పూతిగంధిత్వం జాతం తస్య దురాత్మనః
23.006_3 దదర్శేందుమతీ తస్య దశా మాకస్మికీంతతః
23.007_1 కిమిదం కిమిదం కస్మాజ్ఞాత, మేవం శుశోచ తం
23.007_3 జ్ఞానినోస్య వదాన్యస్య దేవ ద్విజ రతస్య చ
23.008_1 ధర్మశాస్త్రార్థ నిష్టస్య స్వదార పరితోషిణః
23.008_3 ఆవస్థేయం కధం జాతా మమభర్తు ర్నిరేనసః
మునిరువాచ:
23.009_1 ఏవం విలప్య బహుధా నిశ్వసం తీ పునః పునః
23.010_1 తేన బద్ధం వనే పుత్రం నిశమ్య రుదతీ ముహుః
23.010_3 పౌరైః సహ యయౌ తత్ర యత్రబద్ధో వనేసుతః
23.011_1 తత్ర దేవాలయం దేవం దదర్శ గణనాయకం
23.012_1 చతుర్భుజం త్రినయనం సిందూరారుణ విగ్రహం
23.013_1 భల్లాలంచ సుతం తత్ర పూజయంతం గజాననం
23.013_3 ముక్తం నిర్ వ్రణ మవ్యంగం నిరీక్ష్య పురవాసినః
23.014_1 ఉవాచ ఇందుమతీ కృద్థా భర్త్సయంతీ పునఃపునః
23.015_1 కధం ప్రతారితా తద్ధ్యవాది భిర్బర్తృ సన్నిధౌ
23.015_3 తాదృశం తం పరిత్యజ్య పుత్రస్నేహాదిహాగతా
23.016_1 పశ్యంతు దేవభక్తిం మేపుత్రం కుర్వంతమీ దృశీం
మునిరువాచ:
23.017_1 విస్మితాః సర్వ ఏవైతే నకించితే ప్రోచురణ్వసి
23.018_1 కేచిదూచు ర్మహాభక్తే ర్మహిమా కేన గమ్యతే
23.018_3 వీక్ష్య సింధూర రక్తాంగం రక్త చందన చర్చిత‍ం
23.019_1 రక్తాంబరం రక్తపుష్ప మాలాభి రుపశోభితం
23.019_3 నిర్మమం నిరహంకారం అశుండ మివ విఘ్నపం
23.020_1 నిరీక్ష్య తాదృశం పుత్రం త్యక్త్వాశోకం ననంద సా
23.020_3 ఆలిలింగ తదా తంతు స్నేహ స్నుత పయోధరా
23.021_1 ఆహ తం స్వగృహంయావః పితుస్తే వ్యసనం మహత్
23.021_3 ఉద్ధితం తత్రకించిత్రం కురూపాయం మహామతే
23.022_1 ఆవాం ధన్యతమౌ లోకే యయోః పుత్రస్త్వ మీదృశః
23.022_3 సర్వాంగ క్షతవాన్ రక్తస్రావవాన్ పూతిగంధవాన్
23.023_1 శామాస్యః కృశతా యుక్తో బధిరో అధాంధ ఏవచ
23.023_3 ఏవం విధః పితాతే అస్తి తం నివేదితు మాగతా
23.024_1 పితృ ధర్మేణ తేన త్వం తాడితో నర్ధ కృద్వది
23.024_3 తత్రాపరాధో నైవాస్తి శృతి స్మృతి పురాణతః
23.025_1 పుత్రధర్మా న్నిరీక్షస్వ కుర్వా రోగ్య విచారణాం
23.025_3 త్వయా శ్లాఘ్యతమో లోకే పితాతే పితృవత్సల
23.026_1 మాతాపితృ వచఃకార్యం సత్పుత్రేణ యశస్వినా
23.026_3 పూజనంచ తయోః కార్యం పోషణం పాలనం తథా
23.027_1 ఔషధ న్మంత్ర తశ్చాపి దేవతాప్రార్థనాదపి
23.027_3 ఉపాయం కురు పుత్రత్వం మయిదృష్టిం నివెశయ
23.028_1 యశస్తే భవితా లోకే సౌభాగ్యం మమ బాలక
23.028_3 ఇతి తస్యాః వచఃశ్రుత్వా భల్లాలో వాక్య మబ్రవీత్
భల్లాల ఉవాచ:
23.029_1 కస్యమాతా పితా కస్య కస్య పుత్రో ధనా సుహృత్
23.029_3 విఘ్నరాజాకృతం సర్వ మానుషంగ్యఖిలం స్మృతం
23.030_1 తస్మాన్మమ పితా భద్రే మతా దేవో వినాయకః
23.030_3 యో యయధా కురుతే కర్మ సతథా ఫలమశ్నుతే
23.031_1 మయ సమర్పితో జీవో దేవదేవ గజాననే
23.031_3 తేన జీవస్తదా జ్ఞానం మమదత్తం సుభక్తితః
23.032_1 ప్రాసాదభంజనా ద్దేవాక్షేపణా త్తాడనాన్మమ
23.032_3 వినాయకాతి భక్తస్య తథా ప్రాప్తం ఫలం శుభే
23.033_1 విచార్యమాణే నత్వం మే మాతా వా నపితాపి చ
23.033_3 సర్వస్యహి పితా దేవో మాతా దేవో గజాననః
23.034_1 స ఏవ జ్ఞానదస్త్రాతా సంహర్తా కాలరూపవాన్
23.034_3 సర్వస్వరూపో దేవేంద్రో బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికః
23.035_1 వృధా మే యేన దుష్టేన తాడనం నిర్ఘృణేన చ
23.035_3 కృతం దేవస్య విక్షేపః ప్రాసాదస్యాపి భంజనం
23.036_1 తస్యాస్య దర్శనే దోషః పతితస్య మహ్హన్ భవేత్
23.036_3 స్నేహం త్యక్త్వా మదీయం త్వం పతిం స్వం పరిషేవయ
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
23.037_1 ఇతి పుత్రవచః శ్రుత్వా సా తంపునరథా అబ్రవీత్
మాతోవాచ:
23.038_1 కృపయా నుగ్రహా త్స్నేహాత్ ఉచ్ఛాపం పక్తుమర్హసి
పుత్ర ఉవాచ:
23.039_1 భవాంతరే స్య జననీ భవితసి వరర్థినీ
23.039_3 అయమేతాద్రుశః పుత్రో భవితా తవ సువ్రతే
23.040_1 కల్యాణనామా భవితా వల్లభః క్షత్రియర్షభః
23.040_3 కమలేతిచ విఖ్యాతా నమ్నాత్వం చ భవిష్యసి
23.041_1 దక్ష ఇత్యేవ పుత్రస్య నామఖ్యాతం భవిష్యతి
23.041_3 తతో ద్వాదశ వర్షాణి వల్లభ స్తప్యతే తపః
23.042_1 అంధతాం బధిరత్వంచ క్షతాని మూకతాంతధా
23.042_3 వ్యసనేతుం తు దక్షస్య పరం నియమ మాస్థితః
23.043_1 అలబ్ధ్వా సఫలం తస్మాత్ నపుత్రాం త్వాం శుభాననే
23.043_3 నిరాకరిష్యతే గేహాత్ విదేశ స్థాభవిష్యసి
23.044_1 కస్యచి ద్విజవర్యస్య ద్విరదానన చేతనః
23.044_3 దైవాత్స్పర్శేస భద్రే తే సమ్యక్పుత్రో భవిష్యతి
23.045_1 తత్రైవ గణనాధస్య దర్శనం చ భవిష్యతి
23.045_3 తదా స దివ్యదేహత్వం ప్రాప్స్యతే ద్విరదాననాత్
23.046_1 ఇతి సర్వం సమాఖ్యాత ముచ్ఛాప కారణం శుభే
23.046_3 భవిష్యం కధితం తేద్య యధేష్టం గమ్యతాం త్వయా
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
23.047_1 ఏవం నిరాకృతా తేన జననీ నిరగత్తతః
23.047_3 దుఃఖశోక సమాయుక్తా కించిధర్ష యుతాపిచ
23.048_1 స చారురోహ తద్దివ్యం విమానం భక్తి భావితం
23.048_3 గజాననేన విహితం భల్లలో అధాగమద్దివం
23.051_1 ఇతి తేసర్వమాఖ్యాతం యత్పృష్టోహ మిహత్వయా
23.051_3 యా గతిస్తేన వైస్యేన సంప్రప్తా జన్మనోర్ద్వయోః
23.052_1 యధా జగాద భల్లాలః సర్వం తదభవత్తదా
23.052_3 సజజ్ఞే కమలా భూత్వా సో అభవత్ క్షత్రియర్షభః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే భవిష్యకధనం నామ త్రయో వింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION