దక్ష స్వప్న వృత్తాంతం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:12 am

Moderator: satyamurthy

దక్ష స్వప్న వృత్తాంతం

Postby satyamurthy on Wed Mar 23, 2011 5:03 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

భీమ ఉవాచ:
24.001_1 దక్షణే ముని శార్దూల రాజపుత్రేణ ధీమతా
24.001_3 అనుష్టానం కృతం కుత్ర కధంవా కస్యవామునే
24.002_1 ఏతద్విస్తార్య బ్రూహి త్వం శృణ్వన్ తృప్యామ్యహం వచ
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
24.003_1 అవిదూరే పురస్తస్యాః కౌండిన్యస్య మహావనం
24.004_1 రమ్యం నానావృక్షయుతం నానాశ్వాపద సంకులం
24.004_3 నానాపక్షి గణైర్యుక్తం లతాజాల విరాజితం
24.005_1 సన్మనో నిర్మలపయః సరోవాపీ విరాజితం
24.005_3 తత్రస్థిత్వా తపశ్చక్రే గజానన మతోషకృయత్
24.006_1 ముద్గలే నోపదిష్టేన మంత్రే ణైకాక్షరేణ సః
24.006_3 తోషయామాస తందేవం వర్షైర్ద్వాదశ సంమితైః
24.007_1 స్నానై ర్వస్త్రైః సుగం ధైశ్చ మాల్యైర్ధాపైశ్చ దీపకైః
24.007_3 నైవేద్యం కందమూలైశ్వ భక్షణీయైర ర్పయత్
24.008_1 మనసా కల్పయామాస దక్షిణాం క్షత్రియర్షభః
24.008_3 ఏవం తస్యగమన్ భూప దినానిత్వేక వింశతిః
24.009_1 తతః ప్రభాత సమయే స్వయమేవం దదర్శసః
24.009_3 ఏకం మహమతంగం చ సిందూరాక్తం సుశోభితం
24.010_1 మదస్రావి సుగండాభ్యాం సుందరం గిరిసన్నిభం
24.010_3 చారుప్రసన్న వదనం దంత శోభి మహత్కరం
24.011_1 భ్రమర రాశి సమాకీర్ణం గజానన మివాపరం
24.011_3 తేన తత్కంఠ దేశేతు రత్నమాల సమర్పితౌ
24.012_1 తత ఉద్ధాప్య తంస్కంధే స్థాపయామాస దంతిరాట్
24.013_1 స దంతీ నగరంయాతః పతాక ధ్వజ శోభితం
24.014_1 తత స్సప్రతిబుద్ధస్సన్ పప్రచ్ఛ జననీంనిజాం
24.014_3 కమలే వదమాతస్త్వ మస్యాభిప్రాయ మద్యమే
24.015_1 ఆరోహణం గజస్కంధే శుభం వా యదివా శుభం
కమలోవాచ:
24.016_1 కమలోవాచ ధన్యస్త్వమసి దృష్టోయం
24.016_3 గజరూపీ వినాయకః ఆరోహణ ఫలం రాజ్యప్రాప్తి రేవ నసంసయః
దక్ష ఉవాచ:
24.017_1 యది రాజ్యస్య ప్రాప్తిస్యా త్తదా తుభ్యం దదామ్యహం
24.018_1 నరయానం తధాగ్రామాన్ దీపికాం మౌక్తికస్రజం
24.018_3 ధర్మంచ కారయిష్యామి గతాష్టాపద దానతః
24.019_1 వ్రతాని నియమాంశ్చైవ దానాన్యన్యాన్యనేకశః
మునిరువాచ:
24.020_1 శృత్యేద్ధం కమలాహృష్టా జగాద తనయంప్రతి
24.021_1 త్వయి రాజ్యస్థితే పుత్ర పరమానందతా మమ
24.021_3 స్వదర్శే రమతాం చేతః సతః స్యాత్ ప్రభ్రుతస్తవ
24.022_1 ఆయుష్యం విపులంతే అస్తు ద్విజదేవర్చనే రతిః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే స్వప్నకధనం నామ చతుర్వింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION