నూతన రాజ నిర్ణయం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:13 am

Moderator: satyamurthy

నూతన రాజ నిర్ణయం

Postby satyamurthy on Fri Mar 25, 2011 8:29 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
25.001_1 శ్రుణు రాజన్ మహాశ్చర్యం దైవ కాలకృతం శుభం
25.001_3 కౌండిన్యే నగరే రాజా చంద్రసేనో మహామతిః
25.002_1 స్వకర్మ పరిపాకేన నిధనం కాలయొగతః
25.002_3 అగమద్దివ్య యానేన ధర్మ బాహుళ్యతో దివం
25.003_1 తచ్ఛ నాగరికాః శృత్వా హాహాకారం ప్రచక్రిరే
25.003_3 ధావమానా యయుస్తత్ర త్యక్త్వా కార్యాణ్యనేకశః
25.004_1 శిరాంశి చ వినిఘ్నంతః పాణిబిః శ్శోకకర్శితాః
25.004_3 చస్ఖలుశ్చ పతంతశ్చ దద్రుశుః ప్రేత భూపతిం
25.005_1 నేముః పాదౌ ప్రగృహ్యైవ దుఃఖ మోహవశం గతాః
25.005_3 కేచిద్ధస్తం గృహీత్వైవ స్వప్నమూర్ధ్ని న్యవేశయతీ
25.006_1 రురుదుః సుస్వరం కేచిత్ పాణీస్పృష్ట ముఖస్వనాః
25.006_3 మృతా ఇవ నిపేతుశ్చ స్నేహాతిశయతో అపరే
25.007_1 తస్య పత్నీతు సులభా రురోద కరుణస్వరా
25.007_3 పాణిభ్యాం నిఘ్నతీ స్వయం హృదయం భ్రుశ దుఃఖితా
25.008_1 వికీర్ణభూషణా మూర్ఛా మాగతా పతితాభువి
25.008_3 సమాన వ్యసనాభిఃసా పురస్త్రీభిర్ధ్రుతా తదా
25.009_1 విలలాప తదాకాంతా చంద్రసేనస్య సుందరీ
25.009_3 నిర్లజ్జా నిరనుక్రోశా నాధ నాధేతి జల్పతీ
25.010_1 రే ధాతర్నదయా తేలిస్తి బాలవచ్చరితం తవ
25.010_3 యునంక్షి స్నేహభావేన వినియుంక్ష్య కృతార్ధకం
25.011_1 రాజ న్నపృష్ట్వా క్వగతో వదమాం కరుణానిధే
25.011_3 దినే దినే వదస్యేవం యామి భద్రాసనం ప్రియే
25.012_1 అద్య నిష్టురతాం కేన గమితో స్యాగసా మమ
25.012_3 తతీక్షమస్య నమామ్యేషా జనమధ్యే గతత్రపా
25.013_1 వయామాం యత్రయాతోసి ప్రియాం తే ప్రియకారిణీం
25.013_3 త్రిలోకీం పశ్యతీం శూన్యా మపుత్రాం పతినా వినా
మునిరువాచ:
25.014_1 సుమంతుః ప్రకృతిన్తస్య మనోరంజన ఏవచ
25.014_3 ద్వావప్యవోదితాం తత్ర కింరాజ్యస్య భవిష్యతి
25.015_1 ఆవాభ్యాం అవిచార్యైవ క్వగతో నృపసత్తమ
25.015_3 కస్మాన్న వదసే రాజన్ కిమర్ధం మౌనమాస్థితః
25.016_1 నపశ్యసి ప్రియాం భార్యా మనాధమివ విహ్వలాం
25.016_3 సహైవ యానో నృపతే త్యక్త్వా పరం గృహాశ్రమం
25.017_1 అనాధం నగరం తేద్య రాష్ట్రందా కో ధపాస్యతి
మునిరువాచ:
25.018_1 ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర బభాణ బ్రాహ్మణస్సుధీః
25.018_3 వేదశాస్త్రార్ధ తత్వజ్ఞః ప్రస్తుతం నిష్ఠురం వచః
25.019_1 స్వార్థపరా యూయం నాప్తః కశ్చన విద్యతే
25.020_1 సుహృదాం రోదనాశ్రూణి ముఖే ప్రేతన్య యాంతిహి
25.020_3 పృథీవ్యాం భారతాం యాతి ప్రాణ హీనం కళేబరం
25.021_1 బ్రహ్మాండ గోళకే కోను మృతమన్యోऽగచ్ఛతి
25.021_3 ఇయరచ సులభా రాజ్ఞీ రోదతే పి వితాశయా
25.022_1 యాస్యా మనోను గత్యర్థం న సారోదితి కర్హిచిత్
25.022_3 యూయం సర్వే నాగరికాః స్వకార్య గమనాకులాః
25.023_1 సూర్యవంశ్యాః సోమవంశ్యాః యే రాజానో మృతానకిం
25.023_3 తస్మాదుద్ధాయ సర్వేపి రాజ్ఞః కుర్వంతు సంస్కృతిం
25.024_1 మృతసంస్కారకారీ యః స ఏవాప్తో నచాపరః
25.024_3 ఏ తదర్థంహి లోకస్య జ్యాయసీ పుత్ర గృధ్నుతా
25.025_1 తస్మాత్ ఆనీయతాం ధర్మపుత్రో వాప్యస్య ఏవచ
25.025_3 సహి క్రియా మారభతు సర్వైర్ధేయా స్తిలాంజలిః
మునిరువాచ:
25.026_1 తతస్తే నాగరాస్సర్వే ద్వావమాత్యౌ స్త్రియశ్చతాః
25.026_3 ప్రబోథితా బ్రాహ్మణేన చక్రుస్తస్యోర్థ్వదైహికం
25.027_1 సుమంతునా కృతం సర్వం సర్వైర్ధత్త స్తితాంజలిః
25.027_3 పునః స్నాత్వాతు తేసర్వె నగరం వివిశుశ్చిరాత్
25.028_1 అశ్నంతి పిచుమందస్య పత్రం నత్వేశ్వరం జనాః
25.028_3 సాంత్వయిత్వా తు సులభాం యయుః స్వం స్వం నికేతనం
25.029_1 త్రయోదశాహే నిర్వృత్తే రాజ్ఞ్యై దత్వాంబరాణి తే
25.029_3 చక్రుస్తే భోజన‍ం ప్రీత్యా ప్రత్యహం బహువాసరం
25.030_1 ఏకదా నాగరా స్సర్వే ద్వావమాత్యౌ నృపప్రియౌ
25.030_3 సర్వే సంశయతా ఆసన్ ప్రజాపాలన కర్మణి
25.031_1 ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర ముద్గలౌ మునిరాయయౌ
25.031_3 ఉవాచ సర్వాశయ విదస్య రాజ్ఞో మహాగజః
25.032_1 గహనో నామ గృహ్ణాతు మారాం పుష్కర నిర్మితాం
25.032_3 సమాజే యస్యకంఠే తాం నిక్షిపేత్స నృపోభవేత్
25.033_1 తథేతి చ వేదా సర్వే సాధు సాధ్విత్వ పూజయన్
25.033_3 అతీంద్రియజ్ఞాన వతోవచో ముద్గల శర్మణః

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనఖండే పంచవింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION