పరంపరా వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:10 am

Moderator: satyamurthy

పరంపరా వర్ణనం

Postby satyamurthy on Fri Mar 25, 2011 8:30 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
26.001_1 ఏకస్మిన్దివసే శుభగ్రహయుతేలగ్నే శుభేవాసరే
26.002_1 యోగే చారుఫలే జనేచ నగరే నానావిధే మేళితే మాలాం
26.003_1 రత్నమయీం దదౌ నరపతే రాజ్ఞీ కరణోః కరే సంప్రార్థ్య
26.004_1 ద్విరదం కురుష్వ నృపతిం లోకెషు యస్తేమతః తాం రాజ్ఞాం
26.005_1 ప్రతిగృహ్య వారణపతిః సంరంజితో ధాతుభి ర్బభ్రామ
26.006_1 ద్విజబంది చారణగణై రాశాసితః సర్వతః నానావాద్య
26.007_1 కరైర్వృతో నృప భటై రాజ్యర్థిభిః పూరుషై ర్జిఘ్రన్
26.007_3 సర్వజనం సభా పరిగతం యాతో బహిః పత్తనాత్
26.008_1 నార్య స్తన్నగరే శిశూనధ పతీన్ కృత్వా పురోవస్థితాన్
26.008_3 రాజ్యార్థం వివిధానరాశ్చ బహుధా శ్రేణీముఖాశ్చ స్థితాః
26.009_1 తేసర్వే విమనస్కతాం పరిగతాః స్వం స్వం గృహం చగతా
26.009_3 యాతే అస్మిఙహనే కరిణ్య థ పురోయాతా బహిశ్చాపరే
26.010_1 గజస్తు యాతః కమలాసుతం తం సంపూజయంతం
26.011_1 ద్విరదాననం తం దృష్ట్వైవ తస్మి న్నిదధే సమాలాం
26.011_3 పశ్యత్సు లీకేషు సురేషు నాకే
26.012_1 వస్త్రాణి చ మాల్యాని భూషణాని దక్షాయ దత్తాని తధైవ లోకైః
26.013_1 జ్ఞాత్వామతం పౌర జనన్య రాజా రాజ్ఞః ప్రకృత్యో రుభయో స్తదైవ
26.014_1 వవదు ర్వాద్యసంఘాశ్చ దివ్యా భౌమా అనేకశః
26.014_3 ముముచుః పుష్పవర్షం తే దేవా హర్షయుతా శ్శుభం
26.015_1 ఉపవిష్టా స్తదాలోకా యథాస్థానం యధాక్రమం
26.015_3 నేముశ్చతం దక్షనృప మమాత్యద్వయ సంయుతం
26.016_1 తాంబూలానిచ వస్త్రణి జనేభ్యః ప్రదదౌ నృపః
26.016_3 బ్రాహ్మణాన్ పూజయిత్వైవ దత్వా దానా న్యనేకశః
26.017_1 సంపూజ్య మాతరం తాంతా వస్త్రాలంకరణాదిభిః
26.017_3 దాపయామాస దానాని బ్రాహ్మణేభ్యో యధావిధి
26.018_1 నరయానే సమారోప్య స్వయమారు హే గజం
26.018_3 అలంకృతం సిక్తమార్గ పతాక ధ్వజసంయుతం
26.019_1 అశ్వారూఢా వమాత్యౌతౌ పురస్కృత్య యయౌ పురం
26.019_3 స్తువంతి వందినః పౌర నృత్యంత్యప్సరసః పురః గంధర్వా
26.020_1 గాననిష్ణాతా ధావిత్యా యాంత్యముంపురః జయశబ్దైః
26.020_3 న్నమశ్శబ్దో వాద్యశబ్దో గమద్దివం నృపద్వారం సమాసాద్య నత్వాకేచిత్
26.021_1 గృహం యయుః సభాయాం వివిశుస్సర్వే సంఖ్యాతితా
26.021_3 నృపాస్తదా నృయానం ప్రేషయామాస ముద్గలాయ మహామతిః
26.022_1 ఛత్రం ధ్వజం చామరంచ సుమంతుంప్రకృతిం తధా
26.022_3 ఆయాంతం ముద్గలం దృష్ట్వా స్వాసనాత్ పురతోయయౌ
26.023_1 స కిరీటేన శిరసా పాదయోః ప్రణనామతం
26.023_3 న్యవేశయ త్స్వాసనే తం తేనాజ్ఞప్తో న్య ఆసనే
26.024_1 ఉపవిష్టో రాజసం ఘైః పూజయామాస తంమునిం
26.024_3 గాం చాపి ప్రదదౌ తత్ర బ్రాహ్మణాయ మహామతిః
26.025_1 ఉవాచతం నృపోదక్షో భో ముద్గల మహామునే అద్యతే
26.025_3 మహిమాజాతో లోకైరేతై ర్మహానయం
26.026_1 శరిరే చరుతా రజ్యప్రాప్తిశ్చ త్వత్ప్రసాదతః
26.026_3 క్వసావస్థా పూర్వతనోః క్వేదృగ్గ్రాజ్యం మహామునే
26.027_1 వినాయక మహంజానే త్వామేవ మునిసత్తమ
26.027_3 పునర్మే మస్తకే బ్రహ్మన్ నిధేహి కరపంకజం
26.028_1 యేనాహం సర్వకమనాం భజనం స్యాం చిరం మునే
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
26.029_1 ఆకర్ణ్య వచనంతస్య ముద్గలో ధాబ్రవీచ్చతం
26.030_1 నతే భయం రిపుకృతం భవిష్యతి కదాచన
26.030_3 యం యం కామయసే కామం సర్వం తత్తే భవిష్యతి
26.031_1 తతస్తస్మై దదౌ గ్రామాన్ వాసో రత్న ధనాదికం
26.031_3 అన్యేషాం బ్రాహ్మణానాంచ గో ధనని అంశుకానిచ
26.032_1 ఆశీర్భి రభినంద్యాధ యయుస్తే బ్రాహ్మణా గృహం
26.032_3 అమాత్యాభ్యాం గృహేభ్యశ్చ దదౌ గ్రామాననేకశః
26.033_1 ప్రసాదం కారయామాస గణేశస్య బృహత్తరం
26.033_3 కుండినేనగరే తస్మిన్ ప్రాక్తనం సంస్థితం లఘుం
26.034_1 విసర్జయామాస సభాం ప్రవివేశ గృహంనృపః
26.035_1 ఆయయౌ వల్లభస్తత్ర శృత్వావార్తం జనేరితాం
26.035_3 వీరసేనాం నరపతిః స్వ సుతాం పతి మిచ్ఛతీం
26.036_1 దదౌ తస్మై స్వప్నగతః గణేశ స్వాజ్ఞయా శుభం
26.036_3 దక్షాయ రాజ్ఞే మహతే త్రిలోకశ్రుత కీర్తయే
26.037_1 తస్మాత్తస్యాం భవత్పుత్రో బ్రుహద్బాను రితిశృతః
26.037_3 తతో అభవత్ ఖద్గధరః సులభ స్తత్సుతోభవత్
26.038_1 పద్మాకరస్త త్తనయో పపుర్దీప్తస్తు తత్సుతః
26.038_3 చిత్రసేన స్తత్సుతోభూ చ్చిత్రసేనా త్త్వమేవ హి
బ్రహ్మోవాచ:
26.039_1 విశ్వామిత్ర ముఖాత్సర్వం శృత్వా వంశపరంఅరం
26.039_3 తతః స నరశార్దూలో భీమోనామ మహీపతిః
26.040_1 సంతోష్య తం మునిం ప్రార్ధ్య పప్రచ్ఛ ద్విజపుంగవం
భీమ ఉవాచ:
26.041_1 వినాయకః కదామేస్యా త్సుప్రసన్నో మహామునే
26.042_1 తముపాయం వదవిభో యేనమేవ దనుగ్రహః
26.042_3 కదాహం కృతకృత్యః స్యాం దృష్ట్వాఅ దేవం గజాననం

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే పరంపరావర్ణనం నామ షడ్వింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION