రుక్మాంగదాభిషేక వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:12 am

Moderator: satyamurthy

రుక్మాంగదాభిషేక వర్ణనం

Postby satyamurthy on Fri Mar 25, 2011 8:32 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
27.001_1 క ఉపాయస్తు మునినా విశ్వామిత్రేణ ధీమతా
27.001_3 కృపావతా తు భీమాయ కధిత స్తం వదస్వమే
27.002_1 మన్మనో మోహపటలం మృత్యోరివ వినిస్సృతం
27.002_3 తత్కధామృత పానేన ప్రీతోహం అమృతోయధా
బ్రహ్మోవాచ:
27.003_1 భీమాయ కథితస్తేన య ఉపాయః శ్రుణుష్వతం
27.003_3 ఏకాక్షరం మహామంత్రం భీమాయాకధయ న్మునిః
27.004_1 పారాశర్య మునిశ్రేష్ట కథయామి శ్రుణుష్వతం
27.004_3 ఉవాచ తం ప్రసన్నాత్మా విశ్వమిత్రః సుధర్మవిత్
విశ్వామిత్ర ఉవాచ:
27.005_1 అనేనారాధయ విభుం దైవతం గణనాయకం
27.005_3 అనుష్టానం కురుష్వత్వం ప్రాసాదేదక్ష నిర్మితే
27.006_1 వినాయకః ప్రసన్నస్తే సర్వాన్కామాన్ప్రదాస్యతి
27.006_3 ధర్మమధర్మం తధా కామా మోక్షమన్యద పేక్షితం
27.007_1 గచ్ఛవా స్వపురం భీమ చింతాం కామపి మాకురు
బ్రహ్మోవాచ:
27.008_1 ఇత్యుక్తః స తదాతేన తం ప్రణమ్య యయౌ నృపః
27.008_3 సపత్నీకో దదర్శాధ పత్తనం స్వం జహర్షచ
27.009_1 అమాత్యౌ సేనయాసర్థం నాగరై రీయతుర్నృపం
27.009_3 ఆలిలింగు ర్నృపం కేచి న్నెముర్ధూరాత్త థాంతికే
27.010_1 ప్రవివేశ పురం రాజా సర్వైస్సాకం ధ్వజాలిమత్
27.010_3 సిక్తమార్గం చారుగంధం నానావాదిత్ర శబ్దితం
27.011_1 ఊచుః పరస్పరం లోకాః పురీయం శోభతే అధునా
27.011_3 యధ నారీ పతింప్రాప్య యధాంధోవాపి సద్ద్రుశం
27.012_1 ఇతి శృణ్వన్నృ యానస్థః స్తదా సా చారుహాసినీ
27.012_3 వస్త్రాలంకార శోభాడౌ స్తూయమానౌ ముదాన్వితౌ
27.013_1 ఉభౌ వివిశతూ రమ్యం పురం నానర్థి సంకులం
27.013_3 విసృజ్య సర్వలోకం తౌ వస్త్రాలంకార మౌక్తికైః
27.014_1 తాంబూలైస్తేషు యాతేషు భవనం స్వ మగచ్ఛతాం
27.014_3 తతః శుభే దినే రాజా దక్ష ప్రాసాద మాగమత్
27.015_1 య త్కౌండిన్య పురే కారిపురా దక్షేణ ధీమతా
27.016_1 తత్రార్చయామాస విభుం సర్వదాతం వినాయకం
27.016_3 ఉపవాస పరో నిత్యం తన్మంత్ర మవలోకయత్
27.017_1 భోజనే శయనే యానే వచనే శ్వసనేపిచ
27.017_3 తమేవ చింత యన్నిత్యం అనన్యమనసా నృపః
27.018_1 జలే స్థలే నభోమార్గే స్వర్గే దేవే నరే ద్రుమే
27.018_3 భక్ష్యే పేయే నృపోऽపశ్య ద్వినాయక మనుత్తమం
27.019_1 యం యం పశ్యతి తం నౌతి ధృడాలింగన తత్పరః
27.019_3 నగరేతం జనాస్సర్వే పిశాచ ఇతి మేనిరే
27.020_1 తతో వినాయకో భ్యేత్య ధృత్వా పాణితలే నృపం
27.020_3 ఆహతం నృపో నాన్యం జానే త్వచ్ఛరణాంబుజాత్
27.021_1 తమువాచ నృపో నాన్యం జానే త్వచ్ఛరణాంబుజాత్
27.021_3 తతోవినాయకః ప్రాహా పుత్రస్తే చారుదర్శనః
27.022_1 భనితా ముత్ప్రసాదేన గుణీ స్వర్ణతనుస్నృపః
27.022_3 వ్రజ స్వం భవనం దేవ ద్విజపూజా పరోభవ
27.023_1 సగత్వా భవనం రాజా తచ్చకార తధైవచ
27.023_3 దేవానాం బ్రాహ్మణా నాంచ పూజనం తర్పణం తథా
27.024_1 అకరో త్సర్వభావేన గణేశః ప్రియతామితి
27.024_3 అల్పేనైవతు కాలేన పుత్ర స్తస్యాభవ చ్ఛుభః
27.025_1 దదౌ దానాన్యనేకాని పుత్ర జన్మనిమిత్తతః
27.025_3 రుక్మాంగదేతి నామాస్య చక్రే ద్విజవరోదితం
27.026_1 వవృధే బాలకో నిత్యం శుక్లపక్షే యధాశశీ
27.026_3 చకాధ గురుసాత్తం స శిక్షార్థం నృపతిస్సుతం
27.027_1 స చ శ్రవణమాత్రేణ జగ్రాహ గురుణోదితం
27.028_1 సర్వవిద్యా నా ధానేన ధత్తం యత్కపిలీనచ సో పి విద్యానిధి రభూత్
27.028_3 గజకర్ణ ఇవాపర రుక్మాంగదేతి బలవాన్ సర్వశాస్త్ర విశారదః
27.029_1 తస్మై పట్తాభిషేకః చకార గుణరాశయే
27.029_3 దదౌ చ ద్విజ ముఖ్యేభ్యో రాసో రత్న ధనానిచ
27.030_1 తతోధికాం మహాభక్తిం సోపి చక్రే వినాయకే
27.030_3 జజాపైకాక్షరం మంత్రం పితుః ప్రాప్తం దినేదినే
27.031_1 ఏకస్మిన్ దివసే రణ్యం యువరాజా వివేశహ
27.031_3 మృగయాంప్య చరద్భూరి జఘాన గవయాన్ మృగాన్
27.032_1 అతిశ్రాంతో దదర్శాథ మునేః కస్య చిదాశ్రమం
27.032_3 నానావృక్ష లతాజాలం త్యక్తవైర మృగాన్వితం

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే రుక్మాంగదభిషేక వర్ణనం నామ సప్తవింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION