ప్రాయోపవేశనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:14 am

Moderator: satyamurthy

ప్రాయోపవేశనం

Postby satyamurthy on Fri Mar 25, 2011 8:33 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

బ్రహ్మోవాచ:
28.001_1 తతోరుక్మాంగదో అపశ్యదృషిం వాచక్నవిం శుభం
28.001_3 ముకుందాం తస్యపత్నీంచ స్నిగ్ద మంజుళ భాషిణీం
28.002_1 అతిశ్రాంతో నరపతి ర్నమశ్చక్రే ఉభావపి
28.002_3 తస్మిన్మునౌ గతేస్నాతుం యయాచే నృప సత్తమః
28.003_1 మాతర్ముకుందే యేదేహి శీతలం జలముత్తమం
28.003_3 వినాజలం మమప్రాణా గమిష్యంతి యమ క్షయం
28.004_1 ఆకర్ణ్య తస్యవాచం సా జగాద మదనాతురా
28.004_3 త్వాదృశం పురుషం క్వాపి మారా దప్యతి సుందరం
28.005_1 నదేవేషు ననాగేషు యక్ష గంధర్వ పుంజయోః
28.005_3 పశ్యామి చారుసర్వాంగం మతే మే హృదయంత్వయి
28.006_1 అత్యాసక్తం త్వదధరామృతపానే చ దేహితత్
నారద ఉవాచ:
28.007_1 వ్యలీకం సతు శృత్యైవ శ్రాంతత్వా ద్భ్రుశ దుఃఖితః
28.008_1 తిలోత్త మోత్తమాం స జితేంద్రియతయా జగౌ
28.009_1 త్యజ ప్రౌఢిం న మే చిత్తం పారదార్యే విగర్హతే
28.009_3 వినాయక ప్రభావేన సక్తం నైవాత్ర కర్హి చిత్
28.010_1 న జలం పాతు మిచ్ఛామి త్వయా దత్తం సుదుష్టయా
28.010_3 ఋషేరశ్రమ ఇత్యేవం యాతో యాస్య ఇతో శుభే
28.011_1 తం గంతు ముద్యతం పాణిం ధృత్వా వై మదనాతురా
ముకుంద ఉవాచ:
28.012_1 బలాత్కారేణ యోన్యస్య సియం ధర్షితు మిచ్ఛతి
28.013_1 సఏవ నరకం యాతి న స్వయం యాతి తామపి
28.013_3 కృతే త్రేతాయుగే బ్రహ్మా స్త్రీణాం స్వాతంత్ర్య మభ్యధాత్
28.014_1 నకరోషి యదావాక్యం తదా భస్మ భవిష్యసి
28.014_3 అధవా రాజ్య విభ్రష్టం కరిష్యే వన చారిణం
నారదఉవాచ:
28.015_1 ఇత్యుక్త్వా ధావమానాసా కామమా ర్గణ పీడితా
28.016_1 రభసా ఆలింగయామాస చుచుంబే వదనం హఠాత్
28.016_3 తతో రుక్మాంగద స్తాంతు బలాచ్చిక్షేప దూరతః
28.017_1 మూర్చిత పతిత భూమౌ రంభేవ మరుతా హతా
28.017_3 ఉద్ధితాం తాం తదా ప్రాహ పరదార విరక్తధీః
28.018_1 రుక్మాంగదో మహభాగే మునుపత్న్యవివేకిని
28.018_3 పరపుంసి మనోయస్యాం సావై నిరయభాగ్భవేత్
28.019_1 నమే మనశ్చతే క్వపి యదిశాష్యే మహోదధిః
28.020_1 ఏవం నిరాక్ర్ర్తా తేన తంశశాప పరుషాన్వితా
28.020_3 యధా హం కష్టమగమం తదా త్వం కుష్టభాఘ్భవ
28.021_1 యతస్తే హృదయం వజ్రాత్సారభూతం నచదృతం
28.022_1 ఇద్ధం వదంతీం తాం రాజా నిర్భర్త్స్య బహుధా తతః
28.022_3 త్వరయా నిర్గ తస్తస్మా దాశ్రమాద్బృశ దుఃఖితః
28.023_1 స్వం దదర్శ శరీరం సశ్వేతం బక శరీరవత్
28.024_1 కుష్ట రోగయుతం కాంత్యా హీనంచ భృశ కుత్సితం
28.025_1 చింతార్ణవే తదా మగ్నః ఇదమహ గజాననం
28.025_3 కి మపరాద్ధంతు చా తేద్య కధమత్రాగతోప్యహిం
28.026_1 ప్రాప్తం కథం సుదుష్టాయాః మునిపత్న్యా స్పమాగమం
28.027_1 త్వయా నూనం సిద్ధిపతే దుష్టాస్సంవర్ధితా భ్రుశం
28.028_1 అవతారాంశ్చ సాధూనాం రక్షణాయ బిభర్షి హి
28.029_1 ఇయం ననాశితా దుష్టా స్వైరిణీ రూప గర్వితా
28.030_1 కధం మమశరీరం తత్ కాంచనస్పర్ధిసుందరం
28.031_1 ఇమా మవస్థాం సంప్రాప్తః కేనవా దుష్ట కర్మణా
28.032_1 నవభక్తిం యధా పూర్వం సదాకుర్వే యధావిధి
28.032_3 త్వదన్యం నైవ శరణం యామి నాధ గజానన
28.033_1 నేదం శరీరం వక్త్రం వ దర్శయిష్యే జనంప్రతి
28.033_3 ప్రాయోపవేశనే నేదం శోషయిష్యే కళేబరం
28.034_1 నిశ్చిత్యైవం నరపతి రాస న్యగ్రోధ సన్నిధౌ
28.035_1 భృత్యా ఇతస్తతో ధావన్ నేక్షంతేస్మ చ తం నృపం
28.036_1 ప్రావృత్తాయాం నిశాయాంచ జగ్ముస్స్వం స్వం నివేశనం
28.037_1 స్వామి సేవకయోర్జాతా గతిశ్చక్రాహ్వయో రివ

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే ప్రాయోపవేశనం నామ అష్టావింశత్యో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION