నారదాగమనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:11 am

Moderator: satyamurthy

నారదాగమనం

Postby satyamurthy on Fri Mar 25, 2011 8:34 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

మునిరువాచ:
29.001_1 తస్మిన్వటే సమాసీనః కస్మింశ్చిద్ధివసే నృపః
29.002_1 దురాద్దదర్శ దేవర్షిం నారదం మునిపుంగవం
29.003_1 ననామ ప్రార్థయామాస క్షణం విశ్రామ్యతామితి
29.003_3 ఉత్తతార నభోమార్గా న్నారదః కరుణానిధిః
29.004_1 పూజయిత్వా యధాశక్తి పప్రచ్ఛ మునిమాదరాత్
29.004_3 అహం రుక్మాంగదో నామ భీమపుత్రో మహాబలః
29.005_1 మృగాయాం వ్యచరన్వా చక్నవే రాశ్రమ మాగతః
29.005_3 జలయాచ్నా కృతాతత్ర తృషితేన మయానఘ
29.006_1 తస్యపత్నీ భ్రుశం నష్టా కామార్తా మామ చుంబతా
29.006_3 తస్మిన్మునౌ గతేస్నాతుం దుష్ట భావేన చేతసా
29.007_1 ఉవాచ మాం భజస్వేతి కామబాణ ప్రపీడితా
29.007_3 జితేంద్రియతయా దేవ ప్రసాదాత్ సానిరాకృతా
29.008_1 అశపద్దుఃఖితా అత్యంతం సామా నిష్ఠుర చేతసా
29.008_3 కుష్టీభవ మహాదుష్ట స కామాం త్యజసే యతః
బ్రహ్మోవాచ:
29.009_1 శృత్వైదుష్టవచనం నిర్గతోహం తదాశ్రమాత్
29.009_3 శ్వేతకుష్టీ తదానం జాతో వదమే నిష్కృతిం మునే
29.010_1 వినియోగాన్మయ భీమోపి మగ్నఃస్యా దుఃఖసాగరే
29.010_3 శృత్వేద్ధం వానం తస్య నారదః ప్రాహవిశ్వవిత్
29.011_1 ఉపాయం తస్య కుష్టస్య నాశాయ కరుణాయుతః
నారద ఉవాచ:
29.012_1 ఆగచ్ఛతా మయా మార్గేదృష్ట మాశ్చర్యముత్తమం
29.013_1 విదర్భే నగరం ఖ్యాతం కదంబమితి సంజ్ఞయా
29.013_3 తత్ప్రాసాదేన మయా దృష్టా మూర్తిర్వైనాయకీ శుభా
29.014_1 చింతామణిరితి ఖ్యాతా సర్వేషాం సర్వకామదా
29.014_3 తస్యాగ్రతో మహాకుండం గణేశ పదపూర్వకం
29.015_1 కశ్చిచ్చూద్రో మహాకుష్టీ జరా జర్హిరితో నృప
29.015_3 తీర్థయాత్రా ప్రసంగేన కదంబపుర మాగతః
29.016_1 గణేశ కుండే స్నాత్వైవ దివ్యదేహ మవాపసః
29.016_3 వినాయక స్వరూపైస్తు గణై రానీత మంబరాత్
29.017_1 విమానవర మారూహ్య స గతస్థాన ముత్తమం
29.017_3 యత్ర గత్వా నశోచంతి న పతంతి పునః క్వచిత్
29.018_1 ధృష్టో మయైవ రాజేంద్ర తత్ర స్నానాయసాంప్రతం
29.018_3 స్నాత్వా దేవం సమభ్యర్చ్య చింతితార్ధప్రదం విభుం
29.019_1 దేహి దానాని విప్రేభ్యః సద్యః పూతో భవిష్యసి
29.019_3 జీర్ణాం త్వచం పరిత్యజ్య సురూపీ భుజగో యధా
బ్రహ్మోవాచ:
29.020_1 ఇతి వాణీం నారదోక్తం నిశమ్య మునిసత్తమ
29.020_3 న కించిదుక్తవాన్ వాక్యం మగ్న ఆనందసాగరే
29.021_1 గంతుం సముద్యతే తస్మిన్ నారదే మునిపుంగవే
29.021_3 ప్రణిపత్య తతో అపృచ్ఛత్ప్రపూజ్యచ మునిం పునః
రుక్మాంగద ఉవాచ:
29.022_1 తస్మిన్ క్షేత్రే పురా కేనసిద్ధిః ప్రాప్తా శుభానఘ
29.022_3 మూర్తిశ్చ స్థాపితా కేన మణిరత్నమయీ శుభా
29.023_1 వైనాయకేతి మే శంస పర‍ం కౌతూహలం మునే
29.023_3 భవదృశానాం సాధూనాం పరోపకరణే మతిః
29.024_1 అన్యధా భ్రమణే కృత్యం న లోకేషు ప్రదృస్యతే
29.024_3 లోకేషు వర్షతే మేఘః శేషేణాద్ద్రియతే ధరా
29.025_1 ఉపకారాయ సూర్యోపి భ్రమతేऽహర్నిశం ద్విజ
29.025_3 సమస్య సర్వభూతేషు సర్వజ్ఞస్య త వాగ్రతః
29.027_1 అనభిజ్నేన మూఢేన కిం వక్తవ్యం దయానిధే
29.027_3 ఫృచ్ఛే తధాపి దేవర్షే సంశయ చ్ఛేదనాయ వై
నారద ఉవాచ:
29.028_1 సాధుపృష్టం త్వయా భూప లోకనుగ్రహ కాంక్షిణా
29.028_3 తృప్తోహం తవవాక్యేన సర్వంచ కథయామితే

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే నరదాగమనం నామ ఏకోన త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION