అహల్యాధర్షణం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:11 am

Moderator: satyamurthy

అహల్యాధర్షణం

Postby satyamurthy on Fri Mar 25, 2011 8:36 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

నారద ఉవాచ:
30.001_1 కదాచిదమరావత్యాంశ క్రం ద్రష్టుం గతోస్మ్యహం
30.001_3 స మాం సంపూజ్య విధివదువాచా వనతో భృశం
ఇంద్ర ఉవాచ:
30.002_1 కించిదాశ్చర్యభూతం మే సంతోషాయ మునే వద
30.002_3 భ్రమసే సర్వలోకాంస్త్వం విదితం సర్వమస్తితే
నారద ఉవాచ:
30.003_1 మర్త్యలోకే మయా దృష్టో గౌతమస్యాశ్రమో మహాన్
30.003_3 నానావృక్ష లతాజాలైః నానాపక్షిగణై ర్యుతః
30.004_1 అహల్యాసహితం తత్ర గౌతమం దృష్టవానహం
30.004_3 రూపం విలోక్య యస్యాస్తు జాతో హంకామవిహ్వలః
30.005_1 యస్యాః రూపేణ సావిత్రా శచీర్లక్ష్మీ ర్గిరీంద్రజా ఊర్వసే
30.006_1 మేనకా రంభా లోకేఖ్యాతా తిలోత్తమా కే
30.006_3 శాబాలా యయా కారి సానసూయాప్యరుంధతీ
30.007_1 ఛాయా సంజ్ఞా రవేర్భార్యా కశ్యపస్యచ యదతిః
30.007_3 సదృశీ ర్నైవకాపిస్యాన్నా గపత్నీషు వాక్వచిత్
30.008_1 నచమే రోచతే గానం నపూజా న చ భోజనం
30.008_3 బ్రహ్మచర్యం చ మేస్వీయం నిద్రాంచ నలభే క్వచిత్
30.009_1 త్వరవా నహమాయాతో ద్రష్టుం సాధ్వమరావతీం
30.009_3 తుచ్ఛాంపస్య ఇమాం దేవీం విఆతా మమరావతీం
నారద ఉవాచ:
30.010_1 ఇతి శక్రం బ్రువవ్నంతర్హితో అహం న్ర్ర్పతే వర
30.010_3 అంతర్హితే మయితదా మద్వాక్యం మనసా స్మరన్
30.011_1 జంభభేదీ మత్స్యకేతువిద్దో మూర్ఛామవాప సః
30.011_3 పశ్యే కదా మునేర్భార్యాం గౌతమస్యేత్య చింతయత్
30.012_1 కదా అధరామృతం ప్రాప్యముచ్చేయం మదనానలాత్
30.012_3 జీవితుం నైవపశ్యైన్యం తదాశ్లేషం వినాశుభం
30.013_1 ఏవం నిశ్చిత్య సంకల్పం గౌతమో భూత్సజంభహా
30.013_3 చింతయన్నేప తం మార్గే మునేరశ్రమ మాయయౌ
30.014_1 దదర్శ తామహల్యాంతు స్నాతుం యాతేస గౌతమే
30.015_1 అభ్యంతరగతః ప్రోచే ప్రియే శయ్యాం శుభాకురు
30.016_1 సాచోవాచ జపం త్యక్త్వా కధమద్యాగతోగృహం
30.016_3 దివైవ సురతేచ్ఛా కిం కురుషే అతి విగర్హితం
గౌతమ ఉవాచ:
30.017_1 అహం స్నాతుం గతో యావత్తావదేవవరప్సరాః
30.018_1 తత్రైవ స్నాతు మాయతా జాతా నగ్నా అక్షిగోచరా
30.019_1 బింబాధరా సుచార్వంగీ చారు పీన పయోధరా
30.020_1 నీలగ్నంమే మనోదేవి జపే కామాస్త్ర పీడితం
30.021_1 తతో అహమాశ్రమం ప్రాప్తో రతిందేహి ప్రియే ధునా
30.021_3 నో చేత్కామాగ్ని నాదగ్ధం మృతంమం క్వనుపశ్యసి
30.022_1 శపేత్వాం ప్రవ్రజిష్యే వా నిగ్రహిష్యేమ నోభ్రుశం
అహల్యోవాచ:
30.023_1 స్వాధ్వాయం దేవపూజాం చ త్యక్త్వా కిం ప్రార్థ్యతే రతిః
30.023_3 నోచితం తవ బ్రహ్మర్షే తధాప్యాజ్ఞాం కరోమ్యహం
30.024_1 భర్తృ శుశ్రూషణాదన్యో ధర్మో నస్తి స్త్రియాః క్వచిత్
నారద ఉవాచ:
30.025_1 స్వరాకృతి స్వవై స్సామత్వా తం స్వామినం నిజం
30.026_1 వివేశ శయనే రంతు మహల్యా సహవజ్రిణా
30.027_1 నిశ్శంకం చుంబనాశ్లేష నీవీ విస్రంననాదిభిః
30.027_3 ఆకృష్య గౌతమస్వైవం చిక్రీడే తాం జంభహా తయా
30.028_1 దివ్యాన్ గంధానుపాఘ్రాయ చకితా శంకితా భృశం
30.028_3 తర్కయామాస మనసి కిమయం కూట రూపవాన్
30.029_1 కళంకో అయం మమ భ్రుశం చంద్రస్యేవ భవేన్ను కిం
30.029_3 ఉభే కులేమే నష్టేకిం దుష్టస్యా స్యతు సంగమాత్
30.030_1 దర్శయిష్యే కధంలోకే యశః శ్యామం సుఖంత్విదం
30.030_3 నయిష్యతి గతిం కాం మే ప్రియో భర్తాతు మాం మునిః
30.031_1 ప్రప్రచ్ఛతం శఠం కోపాత్ కోసిత్వ కూట రూపధృక్
30.031_3 విశ్వస్తా స్వామిరూపేణ వద నోచేచ్ఛపామి తే
30.032_1 ఇత్యుక్తశ్శాపభీతో స వావిశ్చక్రే నిజం వపుః
30.032_1 దివ్యాభరణ సంయుక్తం కిరీట కటకాన్వితం
30.033_1 కుండలాద్భుత దీప్తిభిర్విలసన్ముఖ పంకజం
30.034_1 ఉవాచ స తతః తాంతు విద్ధిమాం త్వం శచీపతిం
30.034_3 లావన్య దర్శనాత్తేహం విహ్వలో మదినాగ్నినా
30.035_1 నలేభే కుత్రచిచ్ఛర్మ తత ఇద్ధం తృతం మయా
30.035_3 ఇతోపి మాంభజస్వ త్వం త్రైలోక్యేశ్వర మాదరాత్
30.036_1 శృత్వేద్ధం వచనంతస్య మునిపత్నీ రుషాన్వితా
30.036_3 వమంతీవ ముఖజ్వాలాం జగాద త్రిదశాధిపం
30.037_1 అస్యతే వపుషో మూఢ మద్భర్తరి సమాగతే
30.037_3 అవస్థా కా భవేన్మంద న జానే అహం శతక్రతో
30.038_1 పాతివ్రత్యం త్వయాభగ్నం దుష్టపాపీయసా మమ
30.038_3 కాం అవస్ధాంగమిష్యామి శాపాద్గౌతమ వాగ్భవాత్

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే అహల్యాధర్షణం నామ త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION