శక్రశాప వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:42 pm

Moderator: satyamurthy

శక్రశాప వర్ణనం

Postby satyamurthy on Tue Apr 05, 2011 5:58 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

రుక్మాంగద ఉవాచ:
31.001_1 ఆగతే గౌతమే కోవా వృత్తాంతో భూన్మహామునే
31.001_3 వదమే సకలం తంతు జిజ్ఞాసా మహతీమమ
నారద ఉవాచ:
31.002_1 నిత్యకర్మ సమప్యైవ స్వాశ్రమం గౌతమొ యయౌ
31.002_3 ఆకార్య నిజపత్నీం తాం దేహి పాదోదకం మమ
31.003_1 కిమర్థం నా గతా అద్యత్వం సంమ్ముఖం మమపూర్వవత్
31.003_3 నానీత మాసనం కస్మాత్ కధం చాటు నభాషసే
31.004_1 సృత్వేద్థం వచనం తస్య వేపమానా లతేవ సా
31.004_3 అధోముఖీ వినిర్గమ్య ముహూర్తా న్మునిమాయయౌ
31.005_1 సాష్టాంగం పతితా భూమౌ తత్పాదోపరి మస్తక
31.005_3 విహ్వలా శాప భీతా సాశనైరధ జగౌ మునిం
31.006_1 ఉషసి త్వం ప్రయాతోసి స్నానం కర్తుం నిజం విధిం
31.006_3 తవరూప ధరో దృష్టో దేవేంద్రో మామువాచహ
31.007_1 దృష్టా వరాప్సరోభ్యోపి సుందరీ కామినీ మయా
31.007_3 నమే మనో జపే దైవే విధౌ నిత్యే స్థిరంభవేత్
31.008_1 పరావృత్యా గతస్తస్మాద్రతిం మే దేహి శోభనే
31.008_3 త్వమేవేతి మయా భ్రాంత్యా కృతం వాక్యంత ధైవ తత్
31.009_1 దివ్య గంధానుపాఘ్రాయ వికల్పోమే అభవత్పునః
31.010_1 దురాత్మన్ కోసి నోభ్రూహి నోచే ద్భస్మ భవిష్యసి
31.010_3 ఇతి శాప భయాజ్ఞాతః ప్రకటో బలసూదనః
31.011_1 తావదేవ భవద్వాక్యం శృతంతు మునిసత్తమ
31.011_3 లజ్జయా నాగతా శీఘ్ర మపరాధం క్షమస్వ మే
31.012_1 స్వయం నివేదనే దోషే పరనివేదనే
31.012_3 మంత్రాయు ర్గ్రుహరంధ్ర శ్రీ రతశ్చౌష ధానిచ
31.013_1 మానావమన దానాని ప్రకటాని న కారయేత్
31.013_3 ఇద్ధం విశమ్య స మునిః కోప వ్యాకులతేంద్రియః
31.014_1 శశాప వనితం స్వీయం దుశ్శీలే త్వం శిలాభవ
31.014_3 నాజ్ఞాసీర్మే స్వరూపంతం స్వభావం చేష్టతానిచ
31.015_1 పరే పుంసి నిమగ్నంతే యతశ్చేతోऽతికాముకే
31.015_3 యదా దాశరధీ రామో భ్రమద్ రాజా వనే వనే
31.016_1 తస్యాంఘ్రి స్పర్శనాదేవ స్వం రూపం ప్రతిప్రత్స్యసే
నారద ఉవాచ:
31.017_1 తదైవ సాశిలా జాత తపోనిధి వచోబలాత్
31.018_1 తస్యాః శాపం సమాకర్ణ్య చకంపే పాకశాసనః
31.018_3 ప్రకంపనస్య సంయోగా ద్ధిమవత్పర్వతో యథా
31.019_1 తర్కయామాస మనసి కధం కార్యం మయాధునా
31.019_3 సముద్రమధ్యే కూపేవా తటాగే కమలేధవా
31.020_1 లీనోభూత్వా యదాస్థాస్యే తదా జ్ఞాస్యతి మాంమునిః
31.020_3 అతో బిడాల రూపేణ విచచార సవజ్రభృత్
31.021_1 గౌతమస్త మచక్షాణో గృహేద్వారి తథాశ్రమే
31.021_3 క్వగతో దానవరిపుర్యోమే భార్యా విదూషకః
31.022_1 ధ్యానేన బుబుథే తంతు క్షణేన మునిసత్తమః
31.022_3 నతే భస్మ కరిష్యామి దేవేంద్రోసి యతః ఖలః
31.023_1 శపమిత్వం శచీభర్తః సహస్ర భగవాన్భవ
31.023_3 శృతవాన్వచనం యావద్రొషేణ మునినేరితం
31.024_1 తావదద్దర్శ స్వం దేహం సహస్ర భగచిహ్నితం
31.024_3 తతో దుఃఖార్ణవే మగ్న శుశోచ బలవృత్రహా
ఇంద్ర ఉవాచ:
31.025_1 అహం శిక్షాపి వృద్ధై ర్నానాధర్మా ననేకశః
31.025_3 వృద్ధానాం వచనం యన్మే న విచారిత మాదరాత్
31.026_1 స్వబుద్ధిర్హిత కృత్సర్వా వినాశాయ పరేరితా
31.026_3 గురోర్గరీయసీ బుద్ధిః క్షయదా కామినీ మతిః
31.027_1 కుతో నారద వాక్యేన యాతోహం తాం అనిందితాం
31.027_3 దేవరాజో భవన్ ఆస్యంలోకానాం దర్శయే కథం
31.028_1 దివ్యదేహోగతః క్వాధ్వ నిజభార్యాం వదేను కిం
31.028_3 ధిజ్మౌంచ ధిక్స్మరం యేన ప్రాపితో గర్హితాం దశాం
31.029_1 ప్రాణిభిర్భుజ్యతే కర్మ శుభం వా యది వా శుభం
31.030_1 తిర్యగ్యోనిం సమాసాద్య క్షపయిష్యేస్వమాత్మనః
31.030_3 నలినీకుట్మలే తిష్ఠే హీంద్రగోపక రూప ధ్రుక్

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే శక్రశాపవర్ణనం నామ ఏక త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION