మంత్ర కథనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:14 am

Moderator: satyamurthy

మంత్ర కథనం

Postby satyamurthy on Tue Apr 05, 2011 6:00 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

నారద ఉవాచ:
32.001_1 శక్రేతు నలినీం యాతే తత్పురం త్వహమాగతః
32.001_3 బృహస్పతి పురోగాంస్తాం స్తత్రాపశ్యం స్థితాన్ సురాన్
32.002_1 తేభ్యోహ్య కధయంసర్వం ఉభయో శ్శాపకారణం
32.002_3 అహల్యాయా మహేంద్రస్య సంయోగంచ విరూపతాం
32.003_1 సహస్ర భగతాం యాతః శక్రో గౌతమశాపతః
32.003_3 అహల్యాదర్షణాద్దేవా స్తత్సంగాత్సా శిలాభవత్
బ్రహ్మోవాచ:
32.004_1 శృత్వా తే నారదొక్తం తత్సర్వే దేవాః శుభాన్వితాః
32.004_3 అతిదుఃఖా ద్రుదంత‍స్తే నిశ్వాసోచ్ఛ్వాస విభ్రమైః
దేవా ఊచుః
32.005_1 యేనాకారీ శతంయజ్ఞా దానవా యేన నిర్జితాః
32.005_3 త్రైలోక్యం పాలితం యేన ముక్తమైద్రం పదంశుభం
32.007_1 పూజితా బహవో దేవాః బ్రాహ్మణా బ్రహ్మవిత్తః
32.007_3 మమ భుక్తా నానావిధాభోగా అన్యేషామతి దుర్లభాః
32.008_1 కుత్ర స్థాస్యత్యసౌ దేవో భోక్ష్యతే స్వప్స్యతే కథం
32.008_3 కమద్య శరణం యామః స్వకృతే తత్క్రుతే పివా
32.009_1 పాలయిష్యతి కోస్మాన్వై పదమైంద్రం శచీం తథా
32.009_3 కధం ప్రసన్నతాం యాయాద్గౌతమో మునిసత్తమః
32.010_1 స్వీయ భార్యా వియుక్త స్సంస్తత్కృతాఘః స్మరన్ రుషా
32.010_3 అన్యోపాయం నపశ్యామో గౌతమస్య ప్రసాదతః
32.011_1 తస్మాన్నారద యాస్యామో గౌతమం సాంత్వితుం మునిం
32.011_3 ఏ వంతే నిర్యయు ర్దేవా నారదేన సమన్వితాః
32.012_1 గౌతమం తే సమాసాద్య బద్దాంజలిపుటా మునిం
32.012_3 తుష్టువు ర్వివిధై ర్వాక్యైః తమేవ శారణం గతా
దేవా ఊచుః
32.013_1 తవ ప్రభావం వక్తుంనో మునే శక్తి ర్నవిద్యతే
32.014_1 గరిమాణం వదేత్కోను మేరోర్షి మవతోపిచ
32.014_3 వృప్టిధారా రజోభూమే ర్గంగాయాః సికతా అపి
32.015_1 అంబుధేర్గుణాన్విష్ణో ర్గణయేత్కోనుమూఢదీః
32.015_3 ప్రాతరేవోప్త బీజానాంమధ్యాహ్నే సస్య సంపదః
32.016_1 సంపాదితా స్వ్వయా పూర్వ మవితా ఋషిసత్తమాః
32.016_3 వాఖిల్యైః ర్యజిం కృత్వాపర ఇంద్రో వినిర్మితః
32.017_1 బ్రహ్మాదిభిః ప్రార్థితాస్తే వక్షిణాం తమకల్పయన్
32.017_3 పయసాం నిధిరేకేన ప్రాశిత శ్చులకేనయత్
32.018_1 అపరాసృష్టిరారబ్ధా గధిపుత్రేణ ధీమతా
32.018_3 స్తంభితో భుజ ఇంద్రస్య చ్యవనేన మహాత్మనా
32.019_1 తస్మా త్సర్వాత్మనా పుంసాం భవతాం సేవనం సతిః
32.019_3 దర్శనం భాషణం పూజా స్పర్శనం పాపనాశనం
32.020_1 ఉపకారే రతానాంచ దీవానుగ్రహ కారిణాం
32.020_3 ఇంద్రార్థే శరణం యాతాన్ కృపాం కర్తుం త్వమర్హసి
గౌతమ ఉవాచ:
32.021_1 భవతాం దర్శనం చర్మచక్షుషాం నైవజాయతే
32.021_3 మమపుణ్యేన జాతం తత్కామ సంపాదనంనృణాం
32.022_1 జన్మా శ్రమ తపో దానం దేహి ఆత్మా వ్రతానిచ
32.022_3 సార్ధకానీ క్షణేనైవ జాతని భవతాం ఖలు
32.023_1 ఇదానీం ప్రార్థితం కిం వః తన్నిరూప్యం మమాగ్రతః
32.023_3 శక్యంచేత్త త్కరిషేహం భవత్స్మృతి బలేనతత్
మునిరువాచ:
32.024_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా జహ్రుషుసే దివౌకసః
32.024_3 చంద్రోదయే యధ హర్షం ప్రాప్నోతి జలధి స్ఫుటం
32.025_1 యథా వా బాలభాషాభిః పితరౌ ముదమీయతుః
32.025_3 ప్రార్థనాం చక్రిరే సర్వే గౌతమం తం మహామునిం
దేవా ఊచు:
32.026_1 ఈశ్వరస్యా పరాధేన కామో భస్మత్వమాగతః
32.026_3 ఆగస్కరి త్వయా శక్రో నచప్రాణై ర్వియోజితః
32.027_1 ఇదానీం స యధాస్థానం స్వకీయం ప్రానుయాన్మునే
32.027_3 క్షమిత్వా తస్య చాగాం సి సర్వేషాం వచనాద్ధినః
32.028_1 కృతే తస్మి న్ప్రసాదేతు సర్వేషాం వాంఛితం భవేత్
నారద ఉవాచ:
32.029_1 శృత్వా దేవసమూహస్య వచనాని స గౌతమః
32.030_1 ప్రహస్య ప్రత్యువాచేదం సర్వాన్ దేవగణాన్ప్రతి
గౌతమ ఉవాచ:
32.032_1 నామాని తస్య నగ్రాహ్యం పతితస్య కృతాగసః
32.033_1 కపటస్య శఠస్యాపి దుష్టస్యా వివేకినః
32.033_3 అనుతాప విహీనస్య నిష్కృతి ర్నైవవిద్యతే
32.034_1 తథపి భవతాం వాక్యాత్ కరుష్యే తత్ప్రియం
32.034_3 సురః భవంతోపి యదారుష్ట స్తదాశాపః పతేన్మయి
32.035_1 వూతోభవతి జంతూర్హి బహుభిర్యోను గృహ్యతే
32.035_3 అత ఏకం వదే మంత్రం తస్మైతం ప్రదిశంతుచ
32.036_1 సర్వకర్తా సర్వహర్తా సర్వపాతా కృపానిధిః
32.036_3 వినాయకో దేవదేవో బ్రహ్మవిష్ణుః శివాత్మికః
32.037_1 షడక్షర స్తస్య మంత్రో మహాసిద్ధి ప్రదాయకః
32.037_3 ఉపదేశే కృతేతస్య దివ్యదేహో భవేత్తు సః
32.038_1 భగాని తస్య యావంతి తావన్నేత్రో భవిష్యం తి
32.038_3 స్వరాజ్యం ప్రాప్స్యతే శక్ర ఇతి సత్యం వదామినః
32.039_1 అభిదాయ సురనీద్ధం తూష్ణీమాసీత్స గౌతమః
32.039_3 తం చతే పూజయిత్వాతు నమశ్చక్రు ర్ముదాన్వితాః
32.040_1 ప్రదక్షిణీకృత్య పునః ప్రాప్యానుజ్ఞాం యయుస్సురాః
32.041_1 ప్రశంసంతో మునిం తత్ర యత్రాస్తే బలవృత్రహా
32.041_3 గౌతమాత్ జ్ఞానసంపన్నాత్సాత్వికో న్యోనవర్తతే

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే మంత్ర కధనం నామ ద్వా త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION