ఇంద్రశాప మోక్షణం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:13 am

Moderator: satyamurthy

ఇంద్రశాప మోక్షణం

Postby satyamurthy on Tue Apr 05, 2011 6:01 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

నారద ఉవాచ:
33.001_1 ఊచుర్దేవా వృత్రహణం బహిర్యాహిశతక్రతో
33.001_3 వయం హి సహితాస్తత్ర నారదేన సురర్షిణా
33.002_1 తం గత్వా గౌతమమునిం ప్రసాద్య త్వా మిహాగతాః
33.002_3 ఉపాయస్తేన కధితో వరో దత్తస్తవాపి చ
33.003_1 దోషే స్వయం సంతః ఖ్యాపయంతి జనేషు తం
33.003_3 తత్ర ప్రతిదినం సమ్యక్ కుర్వంతు తన్నిరర్థకం
33.004_1 ఆచ్ఛాదనే దోషవృద్ధిః ఖ్యాపనేతు లయోభవేత్
33.004_3 తస్మా త్వమసి దేవేంద్ర బహిరాగత్య తంవద
33.005_1 దేవర్షిం ప్రతి తంబ్రూహి కురూపాయం మునేరితం
33.005_3 వైనాయకం మహామంత్రం గృహాణత్వం షడక్షరం
33.006_1 బ్రహ్మా దదర్శ చాంగుష్టం వివాహే గిరిజేశయోః
33.006_3 చస్కంద స తదారేతో లజ్జితో వాజ్గుఖోగతః
33.007_1 జ్ఞాత్వా మహేశః కృతవాన్నిర్దోషం తముపాయతః
33.007_3 ఇతివాణీం సశృత్వ్యైవ దేవర్షిగణ నిర్మితాం
33.008_1 ఆజగామ బహిశ్శక్రో నలినీకోశతో నృప
33.008_3 సర్వేషాం తత్ర దేవానాం శృత్వా వాక్యాని సాదరం
33.009_1 పూయ శోణిత దిగ్ధాంగో మలినః పూతిగంధవాన్
33.009_3 దృష్ట్యా తధావిధం దేవాః నేముస్సర్వే సురేశ్వరం
33.010_1 ఆచ్ఛాద్య ఘ్రాణరంధ్రాణి వస్త్రాపై ర్నృపసత్తమ
33.010_3 సుస్నాతం పునరాయాంతం త మింద్రం వాక్పతిస్తదా
33.011_1 షడక్షరం మహామంత్రం గణేశ స్యోపదిష్టవాన్
33.011_3 ఉపదేశే కృతే తేన దివ్యదేహో భవచ్ఛసః
33.012_1 సహస్రనయనః శ్రీమాన్ బభౌ సూర్య ఇవాపరః
33.012_3 తతో వాద్య నినాదైశ్చ జయశబ్దై ర్దివౌకసాం
33.013_1 గంధర్వాణాం గానరవై ర్నాదితా విదిశోదిశః
33.013_3 ముముచుః పుష్ప వర్షాణి సర్వదేవా ముదాన్వితాః
33.014_1 ఆశీషో దదుస్సర్వే మునయో నారదాదయః
33.014_3 ఆలిలింగు ర్ముదాదేవా స్తుష్టువు శ్చాపరేచ తం
33.015_1 కే ఊచుస్తం సుమనసః సనాధాహి వయం త్వయా
33.015_3 వినాత్వాం నైవ శోభామో వినాచంద్రం నభోయథా
33.016_1 వినాస్య పితరౌబాలా న సుఖంయాంతి సర్వదా
33.016_3 తథా వినా వయం త్వాంహి లభామః శర్మ న క్వచిత్
మునిరువాచ:
33.017_1 శృత్వేద్ధం దేవ వచనం జహర్షచ శతక్రతుః
33.017_3 ఉవాఛ ప్రసన్నాత్మా తధ్యం వాక్యం సురాన్ప్రతి
ఇంద్ర ఉవాచ:
33.018_1 మయాకృతం కర్మ సుదుష్టిరం
33.018_2 య ద్దేవర్షివాక్యేన విమోహితేన
33.019_1 లబ్దం ఫలం దుస్సహమద్య సర్వై
33.019_2 రుద్దారితోహం దురితప్రకోపాత్
33.020_1 నమామి సర్వానమర ప్రబర్హా
33.020_2 నృషీంశ్చసర్వాన్ స్సుగురుప్రభావాన్
33.021_1 ఉద్దర్తు మాత్మాన మతోఖిలామాం
33.021_2 సంత్రాతుమర్హాః శరణం ప్రపన్నం
33.022_1 కధం ప్రయత్నో రచితో భవద్భిః
33.022_2 ప్రసాదనాయాస్య హి గౌతమస్య
33.023_1 కధం సుమంతం పరమం మదర్ధే
33.023_2 స ఉక్తవాం స్తత్కధయంతు సర్వే
దేవా ఊచుః
33.024_1 మునిం పురస్కృత్య గురుం వయంచ గతా మునిం తం ప్రణిపత్య సమ్యక్
33.024_3 ప్రసాదితో వాగమృతై ర్విచిత్రైః సయాచ్యమానో పవ్యద త్స్వమంత్రం
33.025_1 యస్యోపదేశేన సహస్రనేత్రో జాతో భవాన్సర్వసుఖాయదేవ
33.026_1 ప్రయాహి దేవత్త్యమరావతీం స్వాం
33.026_2 ప్రసాధ్ సర్వాన్ వివిధాంశ లోకాన్
ఇంద్ర ఉవాచ:
33.027_1 నాహం ప్రయాస్యే స్వపురీం ప్రసాదం వినా గణేశస్య సురర్షివర్యాః
33.027_3 వ్రజంతు యూయం కృత సాధు కృత్యాధామాని దివ్యాని ముదా రమంతః
33.028_1 ఏతావతాహం ప్రకటీకృతోహం లజ్జా విలీనో బహుదుర్గతిశ్చ
33.028_3 ప్రసాదితో యన్ముని రుగ్రతేజా భవత్ప్రసాదాద్బహు నేత్రతా మే

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే ఇంద్రశాపమోక్షణం నామ త్రయో స్త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION