చింతామణి తీర్ధ వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:58 pm

Moderator: satyamurthy

చింతామణి తీర్ధ వర్ణనం

Postby satyamurthy on Tue Apr 05, 2011 6:02 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

నారద ఉవాచ:
34.001_1 కదంబ వృక్షస్య తలే నిధాయ నాసాగ్ర దృష్టిం పరమాననే సః
34.001_3 మనో నిరుంధ్యాధ జజాప మంత్రం షడక్షరం జంభరిపు ర్నరేంద్ర
34.002_1 సహస్రవర్షాణి గతాని తస్య మరుత్పతే ర్మారుత భక్షణస్య
34.002_3 వల్మీక గుల్మాని శరీరదేశే జాతాని వై భూధర వస్థితస్య
34.003_1 తతః ప్రసన్నో భగవాన్ గణేశో యః సర్వగః సర్వవిదుగ్రతేజాః
34.003_3 స్వ తేజసా వహ్ని శశీ న తేజాం స్యాచ్ఛాదయాన్ సర్వ విలోచనాని
34.004_1 చతుర్భుజో రత్నకిరీట మాలీ చార్వంగదః కుండలమండి గండః
34.004_3 ముక్తామయం దామ చ నూపురే చ బిభ్రన్మహార్ఘే కటిసూత్ర ముచ్ఛైః
34.005_1 యః పుష్కరాక్షః పృథుపుష్కరోపి బృహత్కరః పుష్కరశాలి మూలం
34.005_3 ఆవిర్భభూవావ ఖి అలదేవమూర్తిః సింధూర శాలీ పురతో మఘోనః
34.006_1 తం దృష్ట్వా భయభీతో అభూత్ కిమిదం కిమివా గతం
34.006_3 కథంచ జీవితం మేస్యా దస్థి ప్రాణమయస్య చ
34.007_1 విఘ్నోయం కిం మహానద్య నజానే కేన నిర్మితః
34.007_3 స్వేద స్రావి శ్రీరం మే కంపతే బోధిపత్రవత్
34.008_1 ఇద్ధం విక్లతం తస్య బబుధేऽఖిల దృగ్విభుః
34.008_3 వినాయకో మహేంద్రం తమువాచ మంజులం వచః
వినాయక ఉవాచ:
34.009_1 మాభయం కురు దేవేశ మాంనవేత్సి కధం సుర
34.009_3 యన్నిర్గుణం నిర్వికారం చిదానందం సనాతనం
34.010_1 కారణాతీత మవ్యక్తం జగత్కారణ కారణం
34.010_3 యం థ్యాయసి సదా దేవం మంత్రేణానేన నిశ్చలః
34.011_1 శ్రాంతోసి బహుకాలం త్వ మితి ప్రత్యక్షతాం గతః
34.011_3 తపసా అనేన తుష్టోహం వరం దాతు మిహాగతః
34.012_1 బ్రహ్మాండానా మనంతానా ముత్పత్తి ప్రళయావనం
34.012_3 మత్తఏవేతి విద్ధిత్వం పృణు యద్వాంఛసే నఘ
నారద ఉవాచ:
34.013_1 శృత్వా తస్య వచోరమ్యం బుబుధే బలభేదనః
34.013_3 భగవంతం మహకాయం దేవదేవం వినాయకం
34.014_1 ననామ పరయా భక్త్యా తత ఉద్ధాయ సత్వరః
34.014_3 అవీవ్దచ్ఛ చేకాంతః ప్రత్యక్షం బ్రహ్మరూపిణం
ఇంద్ర ఉవాచ:
34.015_1 బ్రహ్మాదయోపి నోదేవా విదుస్త్వాం స దిగీశ్వరా
34.015_3 గుణాంస్తవ మహాబాహో స్పష్టిస్థిత్యంత కారిణః
34.016_1 పదంతు కృత్రిమం మహ్యం శతయజ్ఞ సముద్భవం
34.016_3 దత్తం తంత్రాప్యంతరా యా భవంతి బహుధా మమ
34.017_1 మయా కధంతు విజ్జేయో మహిమా తే గజానన
34.017_3 యస్యతే అనుగ్రహః పూర్ణో భవిష్యతి మహేశ్వర
34.018_1 స ఏవ మహిమానంతే జానీయా ద్విఘ్నకారణ
34.019_1 తస్యతే గుణ రూపాణి వక్తుం శక్తి ర్భవిష్యతి
34.019_3 నిరాధారో అఖిలాధారో నిత్యజ్ఞనోऽఅజరోమరః
34.020_1 నిత్యానందేన సంపూర్ణో మాయావీ క్షరఏవచ
34.021_1 అక్షరః పరమాత్మాచ విశ్వరూపో అఖిలేశ్వరః
34.021_3 ఉగ్ర‍స్తపోభిస్త్వాం జ్ఞాత్వా నివృత్తాః సనకాదయః
34.022_1 షడక్షర ప్రభావేణ దృష్టోసి పరమేశ్వర
34.022_3 పురా యం బ్రహ్మణాదిష్టో మంత్రో మే నుగ్రహేణ వై
34.023_1 ఉక్తవాంశ్చైవ మాం బ్రహ్మా యదాము విస్మరిష్యసి
34.023_3 తదైవ భ్రశ్యసే స్థానా ద్దుర్దశాం చైవయాస్యసి
34.024_1 తతోమయాతి లుబ్ధేన దుర్భాగ్యవశగేన తు
34.024_3 ధర్షితా మునిపత్నీ సా తతోదుర్గతి మాప్తవాన్
చింతామణి క్షేత్ర వర్ణనం:
34.025_1 పునశ్చ ధిషణోక్తేన తేన మంత్రేణ దృష్టవాన్
34.025_3 స్వరూపం తవ దేవేశ సహస్ర నయనో అధునా
34.026_1 అన్యమేకం వరం యాచే యతస్త్వం చింతితార్ధదః
34.026_3 ఇదం కదంబ నగరం చింతామణి పురం త్వితి
34.027_1 అనుష్ఠాన ఫలం ప్రాప్తం యత్తే దృఢ పదాంబుజి
34.027_3 ఇదానీం తు వరం యాచే యం తం మే దేహి విఘ్నప
34.028_1 తవ విస్మరణం దేవ న భవేన్మే తధాకురు
34.028_3 మనోమే రమతాం నిత్యం తవ పాదాంబుజే విభో
34.029_1 అద్య ప్రభృతి లోకేస్మిన్ ఖ్యాతిం యాతు గజానన
34.029_3 చింతామణి తి తీర్థంతు సరశ్చ ప్రథతా మిదం
34.030_1 అస్మిన్ స్నానేన దానేన ధర్మకామార్థ ముక్తయః
34.030_3 జనానాం స్ధిదయ స్సంతు ప్రసాదాత్తే జగద్గురో
మునిరువాచ:
34.031_1 ఆకర్ణ్య వచనం శాక్రం మేఘగంభీర నిస్స్వనః
34.031_3 ఉవాచ శ్లక్షణయా వాచా విఘ్నేశో జగతాం పతిః
వినాయక ఉవాచ:
34.032_1 ఇదం సంపత్స్యతే సర్వం యత్త్వయా ప్రార్థితం విభో
34.032_3 అన్య ఏకో వరస్తేస్తు స్వపదే త్వమ్ స్థిరోభవ
34.033_1 అవిస్మృతిశ్చ సతతం మమతేస్తు సురేశ్వర
34.033_3 యదాచ సంకటం తే స్యాత్తదా మాం న్మర వాసన
34.034_1 ఆవిర్భావ తే కార్యం సర్వం సంపాదయऽనిశం
34.034_3 ఇదం చింతామణిపురం ఖ్యాతం భువి భవిష్యతి
34.035_1 కదంబపుర మిత్యే తత్తీర్ధం చింతామణీతి చ
34.035_3 అత్ర స్నానేన సర్వేషాం సిద్ధయోపి కరే స్థితాః
నారద ఉవాచ:
34.036_1 చింతింతం వః ప్రాదాస్యామి చింతామణి వినాయకః
34.036_3 ఏవం వరం తతో లబ్ధ్వా స్వసింధు మానయద్ధిరిః
34.037_1 కృత్వాభిషేకం తద్వారా పూజయామాస తం విభుం
34.037_3 గజాననం మహాభాగం పరివార సమన్వితం
34.038_1 పూజితః సురనాధేన తత్రైవాంతర్దధే విభుః
34.038_3 స్థాపయామాస శక్రోపి స్ఫాటికం మూర్తిమాదరాత్
34.039_1 వైనాయకీం శుభాం దివ్యాం సర్వావయవ సుందరాం
34.039_3 కారయామాస విపులం ప్రాసాదం రత్నకాంచనైః
34.040_1 నత్వా ప్రదక్షిణీకృత్య శక్రః స్వం పదమభ్యగాత్
34.040_3 తదే తద్భువి విఖ్యాతం చింతామణి సరోమహత్
34.041_1 అద్యాऽపి సా శుభజలా గంగా శక్రస్య శాసనాత్
34.041_3 కృత్వాభిషేకం తన్మూర్తౌ యాతి స్వంధామ సర్వదా
34.042_1 ఏవంతేక్షేత్ర మహిమా కధితోవద్భుత దర్శనః
34.042_3 సర్వదోష హరః శ్రీమాన్ సర్వకామప్రద శ్శుభం
34.043_1 తత్ర గత్వా మహిపాల స్నానం కురు యధావిధి
34.043_3 సర్వదోష వినిర్ముక్తో భవిష్యసి న సంశయః
బ్రహ్మోవాచ:
34.044_1 తతౌ యయౌ మునిః శీఘ్ర మనుపృచ్ఛచ తం నృపం
34.044_3 అశీర్భి రభినంద్యైవ స రుక్మాంగద మాదరాత్

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే చింతామణి తీర్థవర్ణనం నామ చతు స్త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION