కదంబపుర గతవర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:12 am

Moderator: satyamurthy

కదంబపుర గతవర్ణనం

Postby satyamurthy on Tue Apr 05, 2011 6:04 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
35.001_1 దేవర్షేతు గతే తస్మి న్నృపః కిమకరో త్తదా
35.001_3 రుక్మాంగదో మే కథయ కథామేత్రాం మనోరమాం
బ్రహ్మోవాచ:
35.002_1 కృత్యోపదేశం సుమహాంతమేవం
35.002_2 గతే మునౌ నారద నామ్ని పుత్ర
35.003_1 రుక్మాంగదో హర్షయుతో దదర్శ
35.003_2 సేనాం స్వకీయాం చతురంగిణీం తాం
35.004_1 తయాపి దృష్టో నృపతి ర్విరూపో యస్ప్వర్ణకాంతీ రతి భర్తృరూపః ఆసీ త్సురేథ్థం
35.004_3 కథ మేవజాతః సంశయ్య పవ్రచ్ఛ నృపం నిమిత్తం
సేనాన్య ఊచు:
35.005_1 గిరీన్వనాని సరితో భ్రాంత్వా చ పయమాగతాః
35.005_3 క్షుతృక్ణ పరీతా రాజేంద్రా త్వద్ధర్శన సముత్సుకాః
35.006_1 పదే పదే ప్రపశ్యంతః సంప్రాప్తాస్తే పదాంబుజం
35.007_1 ఇమా మవస్థాం దృష్ట్వాతే దుఃఖా దుఃఖతరం గతాః
35.007_3 కిం నిమిత్త మభూత్తంన్నః కథయస్వ నృపోత్తమ
నృప ఉవాచ:
35.008_1 అహ మగ్రే సమాయాతః స్త్రుషితః క్షుదితశ్చ హ
35.009_1 అపశ్యం పురత శ్శీఘ్రం వాచక్నవి గృహాశ్రమం
35.009_3 తత్ర గత్వా మయాదృష్టా తస్య పత్నీ శుభాననా
35.010_1 నామ్నా ముకుందేతి శుభా యాచిత సా జలం మయా
35.010_3 సాతు దుష్టా స్వైరిణీచ మా మువాచా అశుభం వచః
35.011_1 రతిం కురు మయాసార్థం నోచేచ్ఛా వందధామి
35.011_3 తే నిరాకృతా మయా సాతు బలుచ్ఛుధ్ధేన చేతసా
35.012_1 తద్భర్తరి గతేస్నాతుం సా మాం దుష్టా అశపద్రుషా
35.012_3 తతస్తు వృక్షమూలే హం ఉపవిష్టోహి దుఃఖితః
35.013_1 ప్రభావా త్పూర్వపుణ్యస్య దృష్టవన్ న్నారదం మునిం
35.013_3 తేన మే కథితోऽథిష్ట నాశకో విథిరుత్తమః
35.014_1 చింతామణి క్షేత్రగతో గణేశ తీర్ధంశ్రితః
35.014_3 మహిమా కథితస్తేన తస్యతీర్థస్య విస్తరాత్
35.015_1 తత్ర స్నానం సమాఖ్యాతం మునినా దివ్యచక్షుషా
35.015_3 అతః స్నాతుం గమిష్యామి స్వ దోషస్యా పనుత్తమే
35.016_1 యాంతు సర్వే మయా సార్థం తత్ర స్నాతుం యదీచ్ఛత
35.017_1 స్నాత్వా దత్వా యధాసక్తి సంపూజ్యచ వినాయకం
35.017_3 పూతా స్తయోః యాస్యామః స్వపురం తతః
35.018_1 ఇతి తే నిశ్చయం బుధ్వా జగ్మూ రాజ పురసస్సరాః
35.018_3 దృష్ట్వా తీర్థం గణేశాఖ్యం దివ్యదేహో బభౌ నృపః
35.019_1 తప్తకాంచన వర్ణాభో యధాపూర్వం మునీశ్వర
35.020_1 తతో రుక్మాంగదో మేనే నారదోక్తా మృతంవచః
35.021_1 తత్ర స్నాత్వా దదౌ దానాన్యనేకాని నృపస్తదా
35.021_3 రుక్మాంగదో బ్రాహ్మణేభ్యో ముదా పరమయాయుతః
35.022_1 వినాయకం పూజయిత్వా తేజోరాశిం దదర్శనః
35.022_3 విమాన మర్క ప్రతిమం బ్రాహ్మణాః సేవకాశ్చతే
35.023_1 వినాయక గణైర్జుష్ట మప్సరః కిన్నరైర్యుతం
35.023_3 నత్వా నృపస్తాన్ప్రప్రచ్ఛ కే యూయంకుత ఆగతాః
35.024_1 మాతాః కస్య కిమత్రాస్తి కార్యం తద్భ్రూత సాదరం
బ్రహ్మోవాచ:
35.025_1 శృత్వా నృపతి వాక్యాని మంజులాని విమానగాః
35.026_1 దూతా వినాయకస్యోచుః ధన్యోసి నృపసత్తమ
35.026_3 యేనతే సర్వభావేన ధ్యాత శ్చింతామణిః ప్రభుః
35.027_1 తీర్థయాత్రా కృతా సమ్యక్ దానం దత్వా యథావిథి
35.027_3 చింతామణిః పూజితశ్చ కృతకృత్యోసి సాంప్రతం
35.028_1 చింతితస్య ప్రదానాద్ధి చింతామణి రయంస్మృతః
35.028_3 వయంచ కృతకృత్యాస్మో దర్శనాత్తవ సువ్రతః
35.029_1 మహ్మానం నజానీమ స్తవభక్తే న్నృపోత్తమ
35.029_3 కాయేన వచసా బుధ్యా జీవస్యాప్యర్పణే నచ
35.030_1 ఆరాథితస్త్వయా దేవః సర్వ బ్రహ్మాండ నాయకః
35.030_3 వినాయక స్తస్యదూతా స్తేన చ ప్రేషితానృపః
35.031_1 ఉత్సుకః స ఉవాచాస్మాన్ మద్భక్తం శీఘ్రయాయినః
35.031_3 రుక్మాంగదం విమానేన ఆనయంతు మమాంతికం
35.032_1 ఇతి శృత్వా వయం యాతా ఆరోహస్య నభోగమం
35.032_3 యాహి శీఘ్రతరం దేవం సహాస్మాభి ర్వినాయకం
బ్రహ్మోవాచ:
35.033_1 ఇతి శృత్వా వచస్తేషాం ఆహ రుక్మాంగదో నృపః
35.033_3 క్వాహం మందమతి ర్దూతాః క్వచా ఖండితవిగ్రహః
35.034_1 అప్రమేయో ప్రతర్స్గ్యశ్చ చిన్మాత్రో విభురవ్యయః
35.034_3 సర్గ స్ధిత్యప్యయానాం యః కారణం కారణాతిగః
35.035_1 తస్యాదరో మయికథం నజానే తీర్థజం ఫలం
35.035_3 జన్మాంతర గతం కిం మే ఫలితం పుణ్యముత్తమం
35.036_1 తేన వో దర్శనం జాతమగ్రేతి ఫలదం శుభం
35.036_3 యూయం ధన్యతరా యేషాం ప్రత్యక్షో అహర్నిశం విభుః
35.037_1 ఇత్యుక్త్వా పూజయామాస దత్వా చరణపంకజం
35.037_3 ప్రార్థయామస సర్వాంస్తాన్ పితామమ నృపోత్తమః
35.038_1 బ్రహ్మణ్యః సత్యవాదీ చ భీమో భీమపరాక్రమః
35.038_3 వినా తం కధమాయామి మాతరం చారుహాసినీం
35.039_1 తయా ప్యారాధితో దేవో దేవదేవో వినాయకః
35.039_3 జన్మావధి నచాన్యం సా మునతే దేవతాంతరం
దూత ఉవాచ:
35.040_1 ఏవంచే త్తర్హి తీర్థేస్మిన్ కురు స్నానం తయోరపి
35.040_3 శ్రేయస్తస్మైచ తస్మైచ పిత్రే మాత్రే ప్రదీయతాం
35.041_1 తతస్త వపి నేష్యామో విమాన పరమాస్ధితా
బ్రహ్మోవాచ:
35.042_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా కృత్వాప్రతికృతిం కుశైః
35.042_3 కుశోసి కుశపుత్రోసి బ్రహ్మణా నిర్మితః పురా
35.043_1 త్వయి స్నాతే తు సస్నాతో యస్యేదం గ్రంధిబంధనం
35.043_3 ఏవం మంత్రం సముచ్ఛార్య సర్వేష మానుపూర్వశః
35.044_1 గ్రామ్యాణాం సర్వలోకానాం చక్రే స్నానవిధింనృపః
35.044_3 చింతామణి క్షేత్రగతే తీర్ధే గాణేశ సంజ్ఞకే
35.045_1 తతో రుక్మాంగదో రాజా సబలో దూతవాక్యతః
35.045_3 విమానవర మారూహ్య కౌండిన్యం పురమాయయౌ
35.046_1 వాద్యఘోషై ర్బ్రహ్మఘోషై ర్గంధర్వాప్సరసాం రవైః
35.046_3 నాదితం గగనం తేన విమానేన దిశోదశ
35.047_1 మాతాపితృభ్యాం ప్రదదౌ శ్రేయో రుక్మాంగదో నృపః
35.047_1 సర్వేషా మేవ లోకానాం స్నానశ్రేయో వినాయకే
35.048_1 దత్తమాత్రేతు కౌశేయ స్నానజే శ్రేయసిద్ధ్రువం
35.048_3 వినాయకాజ్ఞ యాన్యాని విమానాని సమాయయుః
35.049_1 ప్రత్యేకం తే సమారూఢాః ఏకైకం గగనేచరం
35.049_3 ఏవం రుక్మాంగదో భీమ స్తన్మాతా చారుహాసినీ
35.050_1 సర్వేలోకా యయుస్తత్ర యత్రదేవో వినాయకః
35.050_3 ఏవం తన్నగరం సర్వ మాబాల శ్వాపదావధి
35.051_1 పుణ్యా ద్గణేశ తీర్థస్య స్నానజా త్స్వర్గతిం గతం
35.051_3 ఇతితే కధితం సర్వం యతద్యత్పృష్టం త్వయామునే
35.052_1 చింతామణి క్షేత్రగతం మహ్హత్మ్యం తీర్ధ సంభవం
35.052_3 యశ్శ్రుణోతి సరో భక్త్యా సోపి తద్గతి మాప్నుయాత్

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే కదంబపుర గతవర్ణనం నామ పంచ త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION