గృత్సమదోపాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:58 pm

Moderator: satyamurthy

గృత్సమదోపాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Tue Apr 05, 2011 6:05 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
36.001_1 శృతం గణేశ తీర్థస్య మహాత్మ్యం కమలాసన
36.001_3 రుక్మాంగదస్య చరితం కౌండిన్య పురవాసినాం
బ్రహ్మోవాచ:
36.002_1 తధాపి బ్రూహిమే బ్రహ్మన్ ముకుందాచరితం శుభం
36.002_3 గతే రుక్మాంగదే సాతు జజ్వాల మదనాగ్నినా
36.003_1 దావాగ్నినా యధా గ్రీష్మే మహా వనస్థలీసుత
36.003_3 ముకుందా నా లభచ్ఛర్మ వనే శీతల మారుతే
36.004_1 లతా పుష్పమయే స్థానే చంద్ర చందన తోపిచ
36.004_3 తస్యా నరోచతే హాస్యం గితం నృత్యం కధాంతరం
36.005_1 అన్నం జలం విహ్వలాయాస్త చ్చిత్తయా మునీశ్వర
36.005_3 క్షుత్తృట్ శ్రమేణ తస్యాస్తు క్షణంనిద్రాన మాయయౌ
36.006_1 తామింద్రోబుబుధే కాంతాం ప్రసుప్తాం విజనే వనే
36.006_3 కామాతురాం విహ్వలంచ రుక్మాంగద కృతే సుత
36.007_1 ధ్రుత్వా రౌక్మాంగదం రూపం బుభుజే కాముకాం తు తాం
36.007_3 ఆలిలింగ ముదాశ్రకో ముకుందా జహ్రుషే భ్రుశం
36.008_1 సాపి రుక్మాంగదం తంతు చుచుంబే సుభృశం సుత
36.008_3 సోపి తస్యాః కుఛౌ పీనౌ మమర్థ దృఢముష్టినా
36.009_1 వ్యంశాకాం వ్యంశుకో రేమే నిశ్శంకం సతయా సహా
36.009_3 తతస్సా లజ్జమానేవ స్వగృహం ప్రత్యపద్యత
36.010_1 ఇంద్రోరుక్మాంగదో భూత స్తత్రైవాంతర్దధే సుత
36.010_3 మేనే రుక్మాంగదో భుక్త స్తతో గర్భందధౌ సుత
36.011_1 సుషువే నవమే మాసి సువేలాయాం సుతం శుభం
36.011_3 చారు సర్వా నవద్యాంగం రూపేణ మదనాతిగం
36.012_1 తస్య శబ్దేన మహత ధరణ్యాం పతితస్యరతు
36.012_3 సనాదం దశదిగ్బృంద మభూత్ఖం భూ రసాతలం
36.013_1 పక్షిణో బభ్రముస్సర్వే ఊడ్డీయోడ్డీయ సర్వతః
36.014_1 వాచక్నవి స్సమాయాంతం స్తక్త్వ్యా స్వం నిత్యకర్మచ
36.015_1 ముకుందా చరితంతేన నైవబుద్ధం కదాచన
36.015_3 జాతకర్మాదికం సర్వం చకార భృశ హర్షితః
36.016_1 దదౌ దానం యధాశక్తి బ్రాహ్మణేభ్యో యధార్హతః
36.016_3 దశాహే తు వ్యతీతే స నామకర్మా కరోన్మునిః
36.017_1 గృత్సమదే త్యనుజ్ఞాతో జ్యొతిశ్శాస్త్ర పర్ద్విజైః
36.017_3 తతస్తు పంచమేజ్దేస్య వ్రతబంధం చకారహ
36.018_1 వేదవ్రతాని చత్వారి చకార పటుకస్యసః
36.018_3 సకృ న్నిగదమాత్రేణ గృహ్ణాతి బ్రహ్మతేజసా
36.019_1 వేద శాస్త్రనిధి ర్జాతః స్వకర్మ కుశలోపిచ
36.019_3 కదాచి త్సుముహూర్తే తా పితా వాచక్నవి స్సుతం
36.020_1 గణానాం త్వేతి ఋఙ్మంతం మహాంత ముపదిష్టవాన్
36.020_3 ఉవాచచ మహామంత్రో వైదికాఖిల సిద్ధిదః
36.021_1 ఆగమోక్తేషు మంత్రేషు సర్వేషు శ్రేష్ఠ ఏవచ
36.021_3 ధ్యాత్వా గజాననం దేవం జపైనం స్థిరమానసః
36.022_1 వరాం సిద్ధిం సమాప్యైవ ఖ్యాతిం లోకే గమిష్యసి
36.022_3 తతో గృత్సమదో విప్రో మంత్రం ప్రాప్య పితుర్ముఖాత్
36.023_1 అనుష్ఠానరతో భూత్వా జపధ్యాస పరోభవత్
36.024_1 ఏవం బహు తిధేకాలే గతేతు మునిపుంగవే
36.024_3 తస్మిన్ మగధదేశే యో రాజా మగధ సంఙ్ఞితః
36.025_1 చారురూపో మహామానీ దానశూరో అరిమర్దనః
36.025_3 నానాలంకార శోభాఢ్యో మహార్హాసన సంశ్రితః
36.026_1 సుధర్మా సనగో ధీరః పురుహూత ఐవాపరః
36.026_3 చతురంగ బలోపేతో ఙ్ఞానీ పండితమానదః
36.027_1 అమాత్యౌ ద్వౌ ఙ్ఞాననిధీ వాచస్పత్యధికౌ గుణైః
36.027_3 అంబాకానామ భార్యాస్య చారురూపా గుణాధికా
36.028_1 పతివ్రతా మహాభాగా శాపానుగ్రహణే క్షమా
36.028_3 తస్యరాజ్ఞః పితుః శ్రాద్ధే సమాజగ్ము ర్మహర్షయః
36.029_1 రాజ్ఞాహూతా వశిష్ఠాతి ప్రముఖా శ్శ్రుతి పారగాః
36.029_3 ఆకారితో గృత్సమద స్తపస్వీ శుచిమానసః
36.030_1 తతః శాస్త్రప్రసంగేన ఫ్రౌఢిం గృత్సమదోవదత్
36.030_3 తమగ్రి ర్ధిగ్ది గిత్యైవ మబ్రవీన్మునిసన్నిధౌ
36.031_1 తపస్వీతి భవాన్మాన్యో నముని స్త్వం యతస్తవ
36.032_1 జన్మ రుక్మాంగదాజ్ఞాతం రాజపుత్రా ద్విచారయన్మాస్మ త్సమక్షం పూజార్హ ఐతోగచ్ఛ స్వమాశ్రం
36.032_3 ఐతి అత్రివచనం శృత్వా క్రోధదీప్త ఇవజ్వలన్
36.033_1 దహన్నివ త్రిలోకీం సః భక్షయన్నివ తాన్మునీన్
36.033_3 అపరేత్వ పలాయంత సింహం దృష్ట్యా యధామృగాః
36.034_1 ఉవాచ తత్ర సదసి వశిష్ఠాదీన్మునీన్ ప్రతి
గృత్సమద ఉవాచ:
36.035_1 యర్హి రుక్మాంగదస్యాహం న భవేయం మునీశ్వరాః
36.035_3 తదాశాపాగ్ని నాయుష్మాన్ కుర్మం భస్మ నశేషితాన్
బ్రహ్మోవాచ:
36.036_1 ఇత్యుక్త్వా తాన్ మునీన్ సర్వాన్ ప్రయయౌ మాతరం ప్రతి
36.036_3 పప్రచ్ఛతాం గృత్సమదో వద దుష్టేతి కాముకే
36.037_1 ముకుందే వదమే తత్త్వంనోచేద్భస్మ భవిష్యసి
36.037_3 ఆకర్ణ్యైవం వచస్తస్య చ కంపే భ్రుశ విహ్వలా
36.038_1 ముకుందా మారుతేనేవ కదలీ కుట్మలాన్వితా
36.038_3 ఉవాచ దీనయా వాచా బద్ధాంజలిపుటా సతీ
ముకుందోవాచ:
36.039_1 మృగయాసక్త చిత్తో భూద్ధ్రుష్ట సార్ధో నృపోత్తమః
36.039_3 త్రైలోక్య సుభగో దృష్టో మయ రుక్మాంగద శ్శుభః
36.040_1 అనుష్ఠానరలె వాచక్నవౌ మే భర్తరిప్రియే
36.040_3 అనివార్యః స్త్రియ ఇతి స్మృత్వా వాక్యం విధీరితం
36.041_1 తస్మినృపే సక్తమనా జాతాస్మి నపితా తవ
36.041_3 శృత్వేద్ధం వచనం తస్యాః మౌనవాన్ స మునిర్యయౌ
36.042_1 లజ్జయా అధోముఖః శాపామభ్యధాజ్జననీం ప్రతిపుత్ర ఉవాచ
పుత్ర ఉవాచ:
36.043_1 దుష్టే మూఢే పాపరతే కాననే కంకేభవ
36.044_1 అసమ్ఖ్యేయ ఫలాసర్త్వేః పాణిభిః పరివర్జితా
36.044_3 సాపి శాపం దదౌ తస్మై క్రోధావిష్టో సుతాయ హి
36.045_1 జననీ త్వమనాదృత్య యతశ్శప్తా ఖలుత్వయా
36.045_3 అత శ్శపామి త్వాం పుత్ర త్వత్తః పుత్రోతి దారుణః
36.046_1 త్రైలోక్యభయదో దైత్యో భవిష్యతి మహాబలః
36.046_3 ఏవం శశపతు స్తౌతు మాతాపుత్రౌ పరస్పరం
36.047_1 సా తదైవ శరీరం తత్త్వక్త్వాభూ ద్బదరీవనే
36.047_3 వర్జిత పక్షిసఁఘాతై ర్జారజై రండజై రపి
36.048_1 తతోంతరిక్షే వాగాసీ దింద్రా ద్గ్రుత్సమదో హ్యభూత్
36.048_3 స్సతు గృత్సమదో బ్రహ్మాన్ న్ననుష్ఠాయ జగ్మివాన్
36.049_1 ఇదం గృత్సమదాఖ్యానం యశ్శ్రుణోతి నరోత్తమః
36.049_3 నససంకట్ మాప్నోతి వాంచి‍తం లభతే ఖిలం

ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే గృత్సమదో పాఖ్యానం నామ షట్స్ర్తింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION