వరదాఖ్యానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:13 am

Moderator: satyamurthy

వరదాఖ్యానం

Postby satyamurthy on Tue Apr 05, 2011 6:07 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

బ్రహ్మ ఉవాచ:
37.001_1 భ్రమన్ముని ర్దదశాऽగ్రే వనం పుష్పక సంజ్ఞితం
37.001_3 నానాద్రుమ లతాకీర్ణం పుష్పప్రకర శోభితం
37.002_1 శోభితం నిద్ఘరజలై నిర్జరై ర్మునిసత్తమైః
37.002_3 ననానుతాన్ గృత్సమదోస్య వసచ్చ తదాజ్ఞయా
37.003_1 తత్రస్నాత్వా జపంచక్రే పాదాంగుష్టాగ్ర ధిష్టితః
37.003_3 స్థిరేణ మనసా ధ్యాయన్ దేవం విఘ్నేశ్వరం విభుం
37.004_1 నాసాగ్రస్యస్త దృష్టి స్సన్నిరీక్షన్న దిశోదశ
37.004_3 జితేంద్రియో జితశ్వాసో జితాత్మా మారుతాశనః
37.005_1 దివ్య వర్షసరహస్రం స తపస్తేపే సుదారుణం
37.005_3 ఉన్మీల్య నయనం పశ్యద్యదా గృత్సమదో మునిః
37.006_1 తదా నేత్రోద్బతో వహ్నిః త్రిదశాన్పర్యతాపయత్
37.006_3 శశంకిరే తదాదేవాన్ కస్యాయం పదభాగ్భవేత్
37.007_1 అపరం గలితం పత్రం భక్షయన్నేకమేవచ
37.007_3 యత్నమాస్థాయ పరమం స్థాణుభూతో అతినిశ్చలః
37.008_1 దశపంచ సహస్రాణి తేపే నిశ్చలమానసః
37.008_3 తతో వినాయకో దృష్ట్వా తపసం తస్య దుర్ఘటం
37.009_1 అనుగ్రహాయ తస్యాధ ప్రాదురాసీ త్సుదీప్తిమాన్
37.009_3 యధా ధేనుర్వత్సరవం శృత్వా ధావతి సత్త్వరం
37.010_1 తధ వినాయకో దేవః శీఘ్రం గృత్సమదం యయౌ
37.010_3 భాసయం స్తేజసా విశ్వం సహస్రరవి సన్నిభః
37.011_1 చలత్కర్ణతాలో బృహద్దంతివీలో ముదాచారుఖేలో లసచ్చంద్రభాలః
37.011_3 బృహత్పద్మమాలో జగత్కార్యమూలః కరే కంజనాళో నమత్సేవిమేలః
37.012_1 సింహారూఢో దశభుజో వ్యాల యజ్ఞోపవీతవాన్
37.012_3 కుంకుమాగరు కస్తూరి చారు చందన చర్చితః
37.013_1 సిద్ధి బుద్ధి యుతశ్రీమాన్ కోటిసూర్యాధిక ద్యుతిః
37.013_3 అనిర్వాచ్చ స్వరూపోపి లీలయా సీత్ పురోమునైః
37.014_1 తత్తేజసా హితం తేజో మునైస్తస్య మహాత్మనః
37.014_3 బ్రధ్నస్య తేజసా యద్వన్నాక్షత్రం చాంద్రజం మహిః
37.015_1 నిమీల్య నయనే సోధ చకంపే భృశ విహ్వలః
37.015_3 బ్రధ్నస్య తేజసాయద్వన్నా క్షత్రం చాంద్రజం మహి
37.016_1 నిమీల్య నయనే సోధ చకంపే భృశ విహ్వలః
37.016_3 పపాత మూర్ఛితో భూమౌ విస్మృత ధ్యానమంగళం
37.017_1 పునశ్చ మనసా ధ్యాయన్ గజానన మనామయం
37.017_3 మనాసా తర్కయన్విఘ్న నిమిత్తం వ్యాకులోమునిః
37.018_1 కిమేతత్ క్షోభజననం సహసా సముపస్థితం
37.018_3 అద్యప్రభృతి యత్తప్తం తత్కధం మే వృధాగతం
37.019_1 పాహి దేవేశ సర్వాత్మన్ విఘ్నా దస్మాద్భయానకాన్
37.020_1 త్వామృతే శరణం యామి కమన్యం జగదీశ్వరం మహద్దుఃఖం సదా దేవ ప్రాప్తంకేనచ హేతునా
37.021_3 నాస్మత్సాక్తా పూజనీయ ఇతి యత్ దహతే మనః
బ్రహ్మోవాచ:
37.021_1 ఇతి తద్గదితం శృత్వా జగాద స వినాయకః
గణేశ ఉవాచ:
37.022_1 అనుగ్రహాయ సంప్రాప్తం విద్ధి మాం గణనాయకం
37.023_1 సనకాదిభి రప్రాప్యం చిరం నియమమాస్థితైః
37.023_3 త్యక్త్వాభయం బ్రూహి యత్తే వాంచితం మునిసత్తమ
37.024_1 ఏకాంగుష్ఠేన తపసా తోషితోహం త్వయానిశం
బ్రహ్మోవాచ:
37.025_1 నిశమ్యేద్ధం వచస్తస్య దేవదేవస్య శోభనం
37.026_1 దండవత్ప్రణనామైనం నిజానంద పరిప్లుతం
37.026_3 ఉవాచ పరమప్రీతో వరదం తం వినాయకం
గృత్సమద ఉవాచ:
37.027_1 అద్యమే సఫలం జన్మ తపసో నియమస్యచ
37.027_3 అఖండానంద రూపోయొ బ్రహ్మ భూయో నిరాకృతిః
37.028_1 ముంచ్న్నశ్రూణి నేత్రాభ్యాం ఆనందేన ననర్తచ
37.028_3 చిదానందఘనో వేదశాస్త్రాణా మప్యగోచరః
37.029_1 సద్యో దృష్టో మయాసాక్షాత్ కిం ప్రార్థయే విభో
37.029_3 తవాజ్ఞయా తధాప్యేకం ప్రార్ధయే ద్విరదానన
37.030_1 చతురాశీ తిల క్షాసు యోనిషు శ్రేష్ఠతాసుచ
37.030_3 మనుష్యాణాం మహాభాగ వర్ణాస్తత్ర మహత్తరాః
37.031_1 తత్రాపి బ్రాహ్మణాః శేష్ఠా స్తత్రాపి జ్ఞానినః పరాః
37.031_3 జ్ఞాని ష్వనుష్ఠాన పరాస్తేషుచ బ్రమవేదినః
37.032_1 నవ భక్తేషు సర్వేషు శేష్ఠతాంచ గజానన
37.032_3 అన్యంచైకం వరంయాచే తంచ మే దేహి శంకర
37.033_1 తవభక్త్యైక నిలయం త్రైలోక్యాకర్షణ క్షమం
37.033_3 విఖ్యాతం త్రిషులోకేషు నమస్యం సురమానుషైః
37.034_1 ఏవం మాం కురు విఘ్నేశ యదితుష్టో ఖిలార్ధకృత్
37.034_3 వనంచ పుష్పకంనామ్నా ఖ్యాతిం యాతు సురేశ్వర
37.035_1 అస్మిన్ స్థిత్వచ భక్తానాం కామాన్పూరయ నిత్యదా
37.036_1 ఇదంచ పుష్పకపురం చతుర్దిక్షు విశేషతః
37.037_1 గణేశపురమిత్యేవం ప్రధాం యాతు గజానన
బ్రహ్మోవాచ:
37.038_1 ఇతి తద్వచనం శృత్వా జగాద ద్విరదాననః
గణేశ ఉవాచ:
37.039_1 సాధు సాధు మహాబాహో ప్రసన్నే మయిదుర్లభం
37.039_3 భక్తానాం త్రిషు లోకేషు నకించిన్మునిపు‍గవ
37.040_1 త్వయా యత్ప్రార్థితం విప్ర తత్తేసర్వం భవిష్యతి
37.040_3 విప్రత్వం దుర్లభతరం ప్రసన్నేన మయార్పితం
37.041_1 గణానాంత్వేతి మంత్రస్య వైదికస్య యత్వస్తయా జపః క్రతో మునేऽతస్త్వమృషిరస్య భవిష్యస్తి
37.041_3 బ్రహ్మాదిషుచదేవేషు వశిష్ఠాది మునిష్వపి ఖ్యాతిం యస్యసి సర్వత్ర పరం శ్రైష్య ముపాగతః
37.042_1 సర్వేషుఆరబ్ధ కార్యేషు పూర్వంతే మమచాపరం
37.042_3 స్మరణం యే కరిష్యంతి తేషాం సిద్ధిర్భవిష్యతి
37.043_1 ఋతేజ్ఞానా ద్దైవతర్షి చందసాం కర్మనిష్పలం
37.043_3 పుత్రశ్చ బలవాన్ సర్వదేవానాం సుభయంకరః
37.044_1 భవిష్యతి మహాఖ్యాతిం త్రిలోకేషు యాస్యతి
37.044_3 అజేయ్యస్సర్వ దేవనాం వినారుద్రం భవిభ్యతి
37.045_1 మద్భక్తో మద్గతప్రాణో మన్నిష్టో మత్పరాయణః
37.045_3 ఇదంచ నగరం దేవయుగే పుష్పక సంజ్ఞితం
37.046_1 త్రేతాయాం మణిపూరంచ భావకం ద్యాపరేऽపిచ
37.046_3 కలౌతు భద్రకంనమ ఖ్యాతం లోకే భవిష్యతి
37.047_1 అత్ర స్నానేన దానేన సర్వాన్కామాన వాప్నుయత్
బ్రహ్మోవాచ:
37.048_1 ఏవం దత్వా వరాం స్తస్మై తత్రైవాంతర్దధే విభుః
37.049_1 తస్మిన్నంతర్హితే తత్ర స్థాపయామాస వైమునిః
37.049_3 గణేశ మూర్తి ప్రాసాదం కారయామాస సుందరం
37.050_1 వరదేతి చ తన్నామ స్థాపయామాస శాశ్వతం
37.050_3 సిద్ధిస్థానంచ తత్రత్రైవ గద్గణేశస్య ప్రసాదతః
37.051_1 కామాన్పుష్ణాతి సర్వేషాం పుష్పకం క్షేత్రమిత్యపి
37.051_3 పూజయాస తం మూర్తిం భక్తి భావసమన్వితః
37.052_1 ఇమం కధాం యశ్శ్రుణుయా న్మునీంద్ర
37.053_1 శ్రీ విఘ్నరాజస్య వరప్రదానం లభేత్సకామా నఖిలాన్ గణేశ
37.053_3 భక్తిం దృఢాం సంసృతి మోచనీంచ

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే వరదాఖ్యానంనామ సప్త త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION