వరప్రదానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 8:13 am

Moderator: satyamurthy

వరప్రదానం

Postby satyamurthy on Tue Apr 05, 2011 6:08 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచః
38.001_1 తతో గృత్సమదస్యాసీ త్కధం వృత్తిః సురేశ్వరః
38.001_3 తన్మమాచక్ష్వ యత్నేన శ్రద్ధధానస్య పద్మజ
బ్రహ్మోవాచ:
38.002_1 తతః సర్వేమునిగణా మానయామాసు రాదరాత్
38.002_3 బ్రహ్మ న్మునివరశ్రేష్ఠం నేముర్గృత్సమదం చతం
38.003_1 వరదానా ద్గణేశస్య వవృస్తం యజ్ఞకర్మణి
38.003_3 సర్వారంభే గణేశస్య పూజనాదౌచ సస్మరుః
38.004_1 ఏవం విఖ్యాతి మగమ త్వ మునిర్గణాయకే
38.004_3 భక్తించ పరమాంచక్రే జపన్మంత్రం సునిశ్చలః
38.005_1 కదాచిత్సముని ర్వ్యాపశ చుక్షువే బలముత్తరం
38.005_3 దిశో నభశ్చ పృథివీం నాదయన్ గిరిగహ్వరాన్
38.006_1 అపశ్యత్పురతో యావత్ తాద్బాలం భయంకరం
38.006_3 రక్తవర్ణం మహానాదం జపాకుసుమసన్నిభం
38.007_1 తేజోరాశించ ముష్ణంతం నేత్రాలోక పధం ముహుః
38.007_3 దృష్ట్వా స తదృశం బాలం చకంపే భయవిహ్వలః
38.008_1 తర్కయామాస మనసా విఘ్నఃకోయ మిహాగతః
38.008_3 నజానే గణ నాధేన దత్తః పుత్రో మహాద్భుతః
38.009_1 పశ్యతిస్మ పునస్సోముం చారు వక్త్రం సులోచనం
38.010_1 చారు రుక్మాంగదం చారు ముకుటం చారు నూపురం
38.011_1 చారుణ కటిసూత్రేణ రాజత్కటితటం సుతం
38.011_3 పప్రచ్ఛ తం మునిః కోపి కస్యాసి కించికీర్షసి
38.012_1 క్వచితే పితరౌ స్థానం వద తేజోనిధేర్భక
38.013_1 శృత్వేద్ధం వచనం తస్య జగాద బాలకో మునిం
బాలక ఉవాచ:
38.014_1 భూత భావి భవజ్ఞానీ కింమాం త్వం పరిపృచ్ఛసి
38.014_3 తథాప్యా జ్ఞావశో వచ్మి మాతా కృపాంకురు మమోపరి
38.015_1 త్వమేవ జనకోఒ మాతా కృపాంకురు మమోపరి
38.015_3 పాలయస్వ పితర్మాంత్వం దినాని కతిచిన్మునే
38.016_1 త్రైలోక్యాక్రమణే శక్తో దేవేన్ద్రం వశ వర్తినం
38.016_3 కరిష్యామినసందేహో వీక్ష్యసే పౌరుషం మమ
బ్రహ్మోవాచ:
38.017_1 ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య భయహర్ష సమన్వితః
38.017_3 ఉవాచ శ్లక్ష్ణయావాచా మునిర్గృత్సమదో వచః
38.018_1 యద్యయం జాత మాత్రోపి శక్త స్త్రైలోక్య కర్మణే
38.018_3 తస్మాదస్య ప్రదాస్యామి స్వం మంత్రం స్వాత్మజస్యహి
38.019_1 యేనాస్య వాంచితం దేవః పరితుష్టో వినాయకః
38.019_3 ప్రదాన్యతి జగన్నాధో మమకీర్తి ర్భవిష్యతి
38.020_1 ఏవం స‍ంచిత్య మనసా తస్మై స్వం మంత్రమాదిశత్
38.020_3 గణానాంత్వేతి తం చాహ కుర్వనుష్ఠానమాదరాత్
38.021_1 జపస్వ వైదికం మంత్రం చిత్తం స్థాప్య గజాననే
38.021_3 సంతుష్టస్తే యదాపుత్ర సర్వాన్కామాన్ ప్ప్రదాస్యతి
38.022_1 ఏవంప్రాప్త మహామంత్రో జగామ తపసే వనం
38.022_3 ఏకాంగుష్టేనా వతస్థే నిరాహరో జితేంద్రియః
38.023_1 ధ్యాయఙజాననందెవం మనసా నిశ్చలేతేన సః
38.024_1 జపన్తస్య వర్షాణి సార్ర్హాయుత మితానిచ
38.024_3 గతాని తస్య ముఖతో బభూవాగ్ని ర్దిశోజ్వలన్
38.025_1 భయం బభూవ దేవానాం దైత్యానాం తలవాసినాం
38.026_1 తతస్త త్తపసా తుష్ట ఆవిరాసీ ద్గజాననః
38.026_3 దిశో వితిమిరాః కుర్వన్ ఛాదయన్ భానుమండలం
38.027_1 భ్రామయన్ పుష్కరం చారు సువిషాణం ముదాయుతః
38.027_3 తద్భ్రుంహితరవం శృత్వా బాలకో విహ్వలన్నివ
38.028_1 ఉన్మీల్య నేత్రే సొపశ్య ద్దేవం తం పురతస్థితం
38.028_3 చతుర్భుజం మహాకాయం నానాభూషా విభూషితం
38.029_1 పరశుం కమలం మాలాం మోదకాన్బిభ్రతం కరైః
38.029_3 తేజసా ధర్షిత స్తస్య ధైర్యం కృతాననామసః
38.030_1 బద్ధాంజలి పుటో భూత్వా ప్రార్థయామాస తం విభుం
బాలక ఉవాచ:
38.031_1 కిం మాం ధర్షయసే దేవభక్తం త్వాం శరణాగతాం
38.031_3 భవ సౌమ్యతరో దేవ దేహమ్రేऽఖిలవాంచితం
బ్రహ్మోవాచః
38.032_1 ఇత్యాకర్ణ్య వచస్తస్య సం జహార స్వకంమహః
38.032_3 ఉవాచ పరమప్రీతో సావధానో భవార్భక
38.033_1 యంధ్యాయసి దివారాత్రౌ సోహంతే వరదోధునా
38.033_3 మమేదం పరమం రూపం స్వప్రకాశం జగన్మయం
38.034_1 నవిదు ర్బహ్మరుద్రాద్యాః కుతోవేత్స్యంతి మానవాః
38.035_1 దేవాశ్చ మునయస్సర్వే నచ రాజర్షయో అపరే
38.035_3 నాసురా సిద్ధగంధర్వా ననాగా నచ దానవాః
38.036_1 సోహం తప తపోబద్ధో వరం దాతు మిహాగతః
38.036_3 వరయస్వ వరాన్మత్తో యాన్ త్వం మనసేచ్ఛతి
38.037_1 స ఉవాచ తతోబాలో ధన్యోహం తవదర్శనాత్
38.037_3 పితాధన్యతరోమేద్య సార్థకం జన్మమే తవః
38.038_1 స్తుతిం కర్తుంనజానామి బలభావాత్సురేశ్వర
38.038_3 యతస్తం సర్వజగతాం కర్తా పాతాపహారకః
38.039_1 త్వద్భాసా భాసయత్యేష రవిరగ్నిశ్చ చంద్రమాః
38.039_3 చరాచరం చేతయసే స్వ మహాత్మ్యా న్మహామతే
38.040_1 మహిమానం మహాంతంతే కేశా అపి నవైవిదుః
38.040_3 యదిమే వరదోసిత్వం తన్మేదేహి గజానన
38.041_1 త్రైలోక్యాకర్షణే శక్తిం విశిష్టాం దేహిమే విభో
38.041_3 దేవదానవ గంధర్వా మనుష్యోరగ రాక్షసాః
38.042_1 వశ్యామమ సదా సంతు ముని కిన్నర చారణాః
38.042_3 మనసా చింతితం యన్మేతత్త త్సిధ్యతుసర్వదా
38.043_1 ఇంద్రాదయో లోకపాలాః సేవాం కుర్వంతుమేసదా
38.043_3 ఇహ భోగాననేకన్మే ముక్తిం చాంతే ప్రయచ్ఛచ
38.044_1 అన్యం చ తే వరం యాచే పురమేతత్త్త వాజ్ఞయా
38.044_3 ప్రధాం యాతు యతశ్చాత్ర తప్తముగ్రం తపోమయా
38.045_1 గణేశ పురమితిచ ఖ్యాతింయాతు జనేష్టదం
గణేశ ఉవాచ:
38.046_1 త్రయాణామపి లోకానాం ఆక్రమం త్వం కరిష్యసి
38.047_1 సర్వేభ్యోన భయంతేస్తి సర్వే వశ్యాశ్చతే సదా
38.047_3 ఆయసం కాంచనం రౌప్యం మయాదత్తం పురత్రయం
38.048_1 అభేద్యం సర్వదేవానాం కామగం శంకరం వినా
38.048_3 త్రిపురేతిచ తేనామ ఖ్యాతింలోకే గమిష్యతి
38.049_1 యదైకేనచ బాణే శివోభేత్స్యతి తేపురం తదైవ
38.049_3 యస్యసే ముక్తిం నాత్రకార్యా విచారణా
38.050_1 అన్యత్తే వాంచితం సర్వం యత్ప్రసాదా ద్భవిష్యతి
బ్రహ్మోవాచ:
38.051_1 దత్వేద్ధం స వరాన్ దేవ స్తత్రైవాంతర్దధే విభుః
38.051_3 విషాదమగమద్దేవ వియోగా త్రిపురాసురః
38.052_1 హర్షం చ విపులం లేభే వరాన్ ప్రాప్య యధేప్సితాన్
38.052_3 త్రైలోక్య విజయం కర్తుం యతతేస్మ తతోబలాత్

ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనా ఖండే వరప్రదానం నామ అష్ట స్త్రింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION