ఇంద్ర పరాజయం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:54 pm

Moderator: satyamurthy

ఇంద్ర పరాజయం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 8:56 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
39.001_1 తతః కిమకరోద్బ్రహ్మన్ త్రిపురో వరదర్పితః
39.001_3 తత్సర్వం కౌతుకం మహ్యం వక్తుమర్హ స్యశేషతః
బ్రహ్మోవాచ:
39.002_1 తతః కాశ్మీర పాషాణభవాం మూర్తిం గజాననీం
39.002_3 స్థాపయామాస విధివత్ బ్రాద్భ్రాహ్మణై ర్మంత్రకోవిదై
39.003_1 మహాంతం కాంచనం దివ్యం మణి ముక్తా విభూషితం
39.003_3 గణేశపురమధ్యే స ప్రాసాదం కృతవాన్ శుభం
39.004_1 ఉపచారై షోదశభిః పూజయామాస తంవిభుం
39.004_3 నమస్కారై రసంఖ్యాతైః స్తుతిభిః ప్రార్థనైరపి
39.005_1 క్షమాప్య దేవదేవేశం అనుజ్ఞాప్య యయౌబహిః
39.005_3 దదౌ దానాన్యనేకాని బ్రాహ్మణేభ్యో యధార్హతః
39.006_1 తతస్తదభవత్ స్థానంబంగళే త్రిపురస్య హ
39.006_3 గణేశపుర మిత్యేవం సర్వేషాం సర్వసిద్ధిదం
39.007_1 తతః స్సత్త్రిపురో దైత్యో గజానన వరోద్ధతః
39.007_3 నృలోకాన్పాలయామాస దేవానామాక్రమే రతః
39.008_1 పదాతయః తురంగాశ్చ గజాశ్చ రథినస్తధా
39.008_3 దశదిగ్భ్యో యయుస్తంతు సేవార్ధం బలవత్తరాః
39.009_1 రాజానః సేవకాజాతాః ఆనుకూల్యేన తస్య హ
39.009_3 ప్రతికూలా గతా మృత్యుం యుద్ధం కర్తు మునీశ్వరాః
39.010_1 ఏవమాక్రమ్య భూఖండం తతోగా దమరావతీం
39.010_3 తత ఇంద్రో దేవగణై ర్నానాయుద్ధ కరైర్వృతః
39.011_1 ఐరావత సమారుఢో యయౌ యుద్ధాయ దంశితః
39.011_3 సోపి సేనాం త్రిధాచక్రే చతురంగాం మహాబలః
39.012_1 భీమకాయం మహాదైత్యం వజ్రదంష్ట్రం చ దానవం
39.012_3 ధనుర్యుద్ధే గదాయుద్ధే శస్త్రయుద్ధే చ కోవిదం
39.013_1 అస్త్రయుద్ధే మల్లయుద్ధే నిష్ణాతం దైత్యపుంగవం
39.013_3 భీమకాయ మవోచత్స నృలోకస్యాధిపో భవ
39.014_1 కాలకూటం వజ్రదంష్ట్రం జగాద త్రిపురో బ్రవీత్
39.014_3 త్రిభాగయానయా యాహి సేనయా త్వం రసాతలం
39.015_1 శేషముఖ్యాన్ సర్వనాగాన్ వశాన్కురు మమాజ్ఞయా
39.015_3 అహం త్రిభాగయా శక్రం ఆక్రమిష్యే అఖిలాన్ సురాన్
39.016_1 భీమకాయో వజ్రదంష్ట్రో యథాజ్ఞప్తౌ ప్రతస్థతుః
39.016_3 చతురంగ బలైర్యుక్తః స్వయం స్యందన మాయయౌ
39.017_1 దివ్యాన్ వృక్షాన్ బభంజుస్తే వార్యమాణాస్తు సైనికా
39.017_3 తత్రస్థిత్వా దైత్యరాజో దూతాన్ శక్రాయ ప్రాహిణోత్
39.018_1 అత్రానయంతు తం శక్రం దర్శనాయ త్వరాన్వితాః
39.018_3 వదంతు మమవాక్యం వా మృత్యులోకం వ్రజాధునా
39.019_1 తత్ర త్వాం పాలయిష్యామి సామ్నా దేహ్యమమరావతీం
39.019_3 యది యుద్ధేచ తే బుద్ధి స్తదాశీఘ్రం ప్రయాహి మాం
39.020_1 తే గత్వా శక్ర మాచఖ్యు స్త్రిపురాసుర చేష్టితం
39.020_3 శృత్వేద్ధం వచనం తేషాం వజ్రాహత ఇవాచలః
39.021_1 చకంపేచా చలరిపు ర్వాయునేవయధా తరుః
39.021_3 చింతయా వ్యాకులీభూతః కిమేతదితి చింతయన్
39.022_1 క్రోధానలేన జజ్వాల సంరక్తాఖిల లోచనః
39.022_3 కురున్భస్మేవ లోకానాం శొషయన్నివ వారధీన్
39.023_1 ఉవాచ దూతాన్ గచ్ఛంతు యాంతు యుద్ధాయ సత్వరాః
39.023_3 స్వయ మైరావతారుఢో జగర్జ సురశత్రుహా
39.024_1 తేన నాదేన మహాతా క్షోభయన్ భువనత్రయం
39.024_3 శృత్వా తద్వచనం తేతు గతా దూతా యధాగతం
39.025_1 విభుధాశ్చాపి సంనద్ధా నానాశస్త్రాసి పాణయః
39.025_3 భిండివాల ధరాః కేచి త్కేచి చ్ఛక్త్యుష్టిపాణయః
39.026_1 ముద్గరాసిధరాః కేచి ద్ధనుర్బాణ కరాః పదే
39.026_3 గదా ఖేటకరాః కేచి త్కేచిత్తు దందపాణయః
39.027_1 ఏవం దేవగణై ర్యుక్తో వజ్రభ్రున్నిర్యయౌ బహిః
39.027_3 కృత స్వస్త్యయనో విప్రైః నానా వాదిత్రనిస్ప్వనైః
39.028_1 త్రిపురో దూతవాక్యేన జ్ఞాత్వా యుద్ధోద్యమంతు తం
39.029_1 సన్నద్దామకరోత్ సేనాం ప్రహృష్టాం చతురంగిణీం
39.029_3 అసంఖ్యాతాం సమాధాయ హయారుడోऽభినిర్యయౌ
39.030_1 పరస్పరం దదృశతు సైసేనే వీరభూషణే
39.031_1 కోలాహలో మహానాసీత్ బృంహితై ర్హేషితై రపి
39.031_3 క్ష్వేళితై రథఘోషైశ్చ వాద్యఘోషైరనేకధా
39.032_1 తతో హుంకారమాత్రేణ నోదితా స్త్రిపురేణ తే
39.032_3 వీరా యయుధిరే దైః న సంమ్మర్దో మహానబూత్
39.033_1 నాభూ త్స్వపర భేదో పి జఘ్నుదేవ పరస్పరం
39.033_3 ఏవం సుతుములే జన్వే మృతాస్తే దానవా బహు
39.034_1 సుమననోపి పతితా దైత్యశస్త్ర ప్రపీడితాః
39.034_3 బభుస్తే సైనికాస్తత్ర పుష్పితా ఐవ కింశుకాః
39.035_1 అశయ్యాః శ్శయితాః కేచి దంఘ్రిహీనా స్తధాపరే
39.035_3 క్రమేలకా గజాధ్యక్షౌ రథాశ్వాశ్చపదాతినః
39.036_1 తతః పలాయనపరాః దైత్యా మ్యతాదిశో దశ
39.036_3 సింహం దృష్వైవ సహసా మృగా జీవనకాంక్షిణః
39.037_1 తతో నివార్య తత్సైన్యం బృందారక రిపుః స్వయం
39.037_3 క్రోధానల మహాజ్వాలో గర్జన్మేఘా ఇవాపరః
39.038_1 శక్రసాన్నిధ్య మగమత్ భక్షయన్నివ రోదసీ
39.038_3 స్వఖడ్గేనాహన త్తీవ్రం హస్తం వజ్రధరం హరేః
39.039_1 వజ్రం పపాత తద్ధాస్తా త్తదద్భుత మివాభవత్
39.039_3 తద దాయా హన ద్దైత్యస్తే నైవ ఇరావతం గజం
39.040_1 ఐరావతః ప్రహరేణ పలాయనపరో యయౌ
39.040_3 తతో జఘాన సహరిర్ముష్టినా దైత్యపుంగవం
39.041_1 సక్షణం పతితొ భూమౌ తతౌద్ధాయ వేగవాన్
39.041_3 జఘాన ముష్టినా శక్రం ధరణ్యాం తమపాతయత్
39.042_1 తత ఉద్ధాయ మఘవాన్ దైత్యంప్రాహ రుషాన్వితః
39.042_3 ఇదానీం మల్లయుద్ధాయ సజ్జీభవాసురేశ్వర
39.043_1 తతః స విస్మయావిష్టః ఉవాచ బలగర్వితః
39.043_3 కిమర్థం త్వం నిజప్రాణై నిర్దయోసి సురేశ్వర
39.044_1 కృమికీట పతంగానాం ప్రాణోతీవ ప్రియోమతః
39.044_3 గచ్ఛదేవ ధరణ్యాంతే స్థానం దత్తం మయాశుభం
బ్రహ్మోవాచ:
39.045_1 ఇతితద్వచనం శృత్వా జగాద బలవృత్రహా
39.045_3 యద్యహం జీవితా త్వాంహి మోచయామి నచేద్రిపో
39.046_1 తదాహం ధరణీం యామిత్వదాజ్ఞావశగోధమ
39.046_3 త్వమేవ హితమూర్థాऽద్య ధరణీం యాస్యసే ఖల
39.047_1 వదత్యేవం తు దేవేంద్రే దైత్యేంద్రో నిజఘాన తం
39.047_3 ముష్టినా హృదయేదుష్టః స్తతోయుద్ధ మభూత్తయోః
39.048_1 చాణూర కృష్ణయోర్యద్వత్ పరస్పర జయైషిణోః
39.048_3 హృదయం హృదయే నైవ హస్తం హస్తేన జఘ్నతుః
39.049_1 జానుభ్యం జానునీచోరూ తాభ్యాం తౌ చ నిజఘ్నతుః
39.049_3 మస్తకం మస్తకేనైవ కూర్పరం కూర్పరేణతు
39.050_1 పృష్టం పృష్టేన పాదాభ్యాం పాదౌ తా వభిజఘ్నతుః
39.050_3 పాదౌ గృహీత్వా దైత్యో అస్య భ్రామయిత్వా ముహుర్ముహుః
39.051_1 తత్యాజ దూరతః శక్రం యధానజ్ఞాయతే క్వచిత్
39.051_3 ఆరురోహ తతస్తంతు చతురంతం గజేశ్వరం
39.052_1 తతో దేవగణా స్సర్వే హిమవద్గిరి గహ్వరం
39.052_3 యయుస్సక్రం విచిన్వంతో దైత్య సంత్రస ప్రీడితాః త్రాపితః
39.053_1 కుత్రవా పతితో దేవో ద్రక్షామోవా కధం విభుం
39.053_3 ఏవం సంచితయం తస్తే భ్రమంతో దదృశుశ్చతే
39.054_1 అధోముఖం సమాయాంతం దేవేంద్రం తం తదైవహ
39.054_3 ప్రణేము ర్దేవసంఘాః తమాలిలింగుః తస్తధాపరే
39.055_1 పూజయామాసు రపరే విజయామాస కశ్చన
39.055_3 పాద సంవాహనం చాస్య చక్రుః కేచస భక్తితః
39.056_1 తత్రైవ న్యవసన్ సర్వే గుప్తరూపా స్సురాస్తదా
39.056_3 దైత్యస్తు ఐరావతారూఢో యయౌ తా మమరావతీ
39.057_1 దేవాస్థానాని దైత్యానాం ఇంద్రసనగత స్ప్వయం
39.057_3 దదౌ విభజ్య ప్రత్యేకం మానపూర్వం సురద్విషాం
39.058_1 దివ్య వాదిత్ర నిర్ఘోషైః శృణ్వన్ గంధర్వ నిస్ప్వనాన్
39.058_3 కిన్నరైః సేవ్యమానస్తు రేమే చాప్సరసా గణైః
ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే ఇంద్రపరాజయో నామ ఏకోన చత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION