స్తోత్ర నిరూపణం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:56 pm

Moderator: satyamurthy

స్తోత్ర నిరూపణం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 8:57 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

బ్రహ్మోవాచ:
40.001_1 ఆక్రమ్య దేపదిష్ణ్యాని దైత్యోగాద్బ్రహ్మణః పదం
40.001_3 పరాక్రమం దైత్యకృతం శృత్వా దేవముఖాత్పురా
40.002_1 బ్రహ్మా యయౌ నాభిపద్మం విష్ణుః క్షీరనిధిం యయౌ
40.002_3 దైత్యస్య మానసౌ పుత్రౌ ప్రచండ శ్చండ ఏవచ
40.003_1 ప్రచండం స్థాపయామాస బ్రహ్మలోకే ధినాయకం
40.003_3 తతశ్చండ వైకుంఠే చకార స్వామినం స్వయం
40.004_1 తతః కైలాస మగమత్తంచ దోర్భ్యామ చాలయత్
40.004_3 భయభీతాచ గిరిజాని వింగే శంకరం భ్రుశం
40.005_1 తతః కైలాస మగమద్యుద్ధాకాంక్షీ మహాసురః
40.005_3 తేన తుష్ఠో మహాదేవో దైత్యస్య పౌరుషేణ చ
40.006_1 బహిర్యయౌ వరందాతుం నిజభక్త సుఖప్రదః
40.006_3 దదర్శ త్రిపురం దౌత్యం వరం వృణ్విత్యథా బ్రవీత్
40.007_1 స వవ్రే యదితుష్టోసి దేహి కైలాసమధ్యమే
40.007_3 గచ్ఛ మందారశిఖరం యావన్మమ మనోరధః
40.008_1 శంకరోపి దదు తస్మై కైలాసం స్వల్పకాలినే
40.008_3 స్వయం జగామ గిరీశో మందరాద్రిం గణైర్వృతః
40.009_1 కైలాస శిఖరారూడో జహర్ష త్రిపురాసురః
40.009_3 ఏవం దేవాన్ వశే కృత్వా పునరాయా ద్రసాతలం
40.010_1 భీమకాయోపి బలవాన్ భూమండల గతోబలాత్
40.010_3 వశేచకార నృపతీ నృషీన్ సర్వాన్ బబంధచ
40.011_1 అగ్నికుండాని సర్వాణి దేవ తృప్తి కరాణిచ
40.011_3 ఆశ్రమాంశ్చ బభంజాశు తీర్థానిచ విశేషతః
40.012_1 తాపసాం స్త్రసయామాస కారాగార సమశ్రయాత్
40.012_3 స్వాహా స్వధా వషత్కారాన్ వేదస్యాభ్యసనా నిచ
40.013_1 సదాచారాన్ సదా ద్వేష్టి సర్వగర్వ సమన్వితః
40.013_3 వజ్రదంష్ట్రోధ సంప్రాప్తి పాతాలాని వశేనయత్
40.014_1 శేషంచ వాసుకిం చైవ తక్షకం సర్వభోగినః
40.014_3 నిర్విషాన్ సవిషాం శ్చైవ చకార వశ వర్తినః
40.015_1 వజ్రదంష్ట్రో రత్నజాతం బుభుజే ప్రేషయచ్చతం
40.015_3 నాగాంగనాభిశ్చ కుతూహలేన రేమేసదా సౌ సమదోతి హర్షాత్
40.016_1 భోగాన్విభుంజన్ వివిధాని రత్నాన్యాదాయ యాతః స్త్రిపురాంతికేసః
40.016_3 పాతాలవశ్యతాం శంసన్ లేభే మానస్తతోధికం
40.017_1 వస్త్రాణిచ మహార్హాణి గ్రామాన్ దాసాననేకశః
40.017_3 ఏవం త్రిలోకా న్వశగాన్ కృత్వా దైత్యో ననందహ
40.018_1 దేవాస్సర్వే గుహావాసా శ్చింతయామాసు రన్వహం
40.018_3 కధమస్య వధః కస్మిన్ కాలే వాపి భవిష్యతి
40.019_1 కస్మాద్వేతి మజానీమో లబ్దొ నేన వరః కుతః
40.019_3 ఏవం వ్యాకులచిత్తేషు సురేషు మునిసత్తమ
40.020_1 ఆయయౌ నారద స్తత్ర త్రైలోక్య చరః ఇచ్ఛయా
40.020_3 దదర్శదీనాన్దేవాం స్తా నుత్తతార నభః పథాత్
40.021_1 దృష్ట్వా సర్వే నారదం త ముత్తస్థు స్సహసదరాత్
40.021_3 ఆలిలింగుశ్చ నేముశ్చ పువూజుశ్చ యధాక్రమం
40.022_1 విశ్రాంతం పరి పప్రచ్చు స్త్రిపురస్య వరాదికం
దేవా ఊచుః:
40.023_1 త్రిపురేణ సమక్రాంతం త్రైలోక్యం స చరాచరం
40.024_1 స్థానాని నోగృహీతాని కిశాస్తే నాపినిర్జితాః
40.024_3 శరణం కం వ్రజామోద్య కదంతస్య వదోభవత్
40.025_1 వరాశ్చ కేనదత్తానో వదాస్య త్రిపురస్యభోః
నారద ఉవాచ:
40.026_1 కథయామి సమాసేన దైత్యస్య చేష్టితం మహత్
40.027_1 దివ్యవర్ష సహస్రం స తతాప పరమం తపః
40.027_3 ప్రసాదయామాస విభుం గణేశం దేవనాయకం
40.028_1 తేనాస్మై దుర్థరా దత్తా వరాః సర్వభయంకరాః
40.028_3 దేవర్షి పితృభూతేభ్యో యక్షరక్షః పిశాచతః
40.029_1 ననాగేభ్యో భయందత్తం వినైకం శంకరం విభుం
40.029_3 ప్రసాదయంతు దేవేశం ద్విరదానన మాదరాత్
40.030_1 ఆరాధయంతు సర్వేపి విఘ్నేశం సర్వసిద్ధిదం
దేవా ఊచుః:
40.031_1 కథ మారాధనం తస్యేదేవదేవస్య ధీమతః
40.031_3 కర్తవ్యం మునిశార్దూల కృపయా తద్వద స్వనః
నారద ఉవాచ:
40.032_1 అహ మేకాక్షరం మంత్రం కథయా మ్యఖిలాన్ప్రతి
40.033_1 తేన మంత్రేణ తే సర్వే మయా దత్తేన భక్తితః
40.033_3 అనుష్ఠానం ప్రకుర్వంతు సర్వేపి స్థిరమానసాః
40.034_1 యావ త్ప్రత్యక్షతామేతి దేవొసౌ గణనాయకః
40.034_3 సఏవ తద్వధోపాయం న్వదిష్య త్వఖిలాన్ప్రతి
40.035_1 నాన్యోపాయం ప్రవశ్యామి తస్మాత్కుర్వంతు మేవచః
బ్రహ్మోవాచ:
40.036_1 ఇత్యుక్త్వా నారద స్పర్వానుపదిశ్య మనుంచతం
40.037_1 జగామ తక్షణాదేన వీణాగానరతో మునిః
40.037_3 తత స్సర్వే సురవరాః గణేశ ధ్యానతత్పరాః
40.038_1 ఏకపాదస్థితాః కేచిత్ కేచిత్పద్మాసన స్థితా
40.039_1 కేచిద్వీరాసనయుతాః కేచిన్మీలితలోచనా
40.039_3 నిరాహారా జితశ్వాసా జేపు ర్మంత్రం మునీరితం
40.040_1 తతో బహుగతేకాలే కరుణాబి ర్గజాననః
40.040_3 అనుష్టానం నిరీక్షైషాం దేవానాం చిరకాలజం
40.041_1 ఆవిర్భభూవ గణపస్తేషామగ్రే వరప్రదః
40.041_3 ఉల్లస త్స్వర్ణమకుట శ్చారుకుండల మండితః
40.042_1 దంతన్యస్త కరోరాజత్ త్కటిసూత్ర వరాంగదః
40.042_3 పాశం సృణించ పరశుం కమలంచ భుజైర్ధధత్
40.043_1 రక్తచందన కస్తూరీ సిందూర శశిభూషణః
40.043_3 విద్యుత్తేజో లసత్కాంతిః కోటిసుర్యసమప్రభః
40.044_1 దృష్ట్వైవం సహసా దేవం వినాయక మనామయం
40.044_3 తేజసా ధర్షితా స్సర్వే భయమాపు శ్చ కేచన
40.045_1 ప్రణేముః సహసా కేచి ద్దేవా స్తం ద్విరదాననం
40.045_3 పూజయామా సురవరే హర్ష గద్గద భాషిణః
40.046_1 స్వ సంకష్టవినాశాయ తుష్టువుః కేపితం విభుం
40.046_3 ప్రసాదసుముఖం దేవం సుముఖం సంకటాపహం
దేవా ఊచుః:
40.047_1 నమో నమస్తే పరమార్థ రూప నమో నమస్తేऽఖిల కారణాయ
40.047_3 నమో నమస్తే ఖిలకారకయ సర్వేంద్రియాణా మధివాసినేపి
40.048_1 నమోనమో భూతమయాయ తేస్తు నమో నమో భూత కృతే సురేశ
40.048_3 నమో నమ స్సర్వధియాం ప్రబోధ నమోనమో విశ్వలయోద్భవాయ
40.049_1 నమో నమో విశ్వభృతే అఖిలేశ నమోనమః కారణ కారణాయ
40.049_3 నమో నమో వేదవిరామ ద్రుశ్య నమో నమః సర్వవరప్రదాయ
40.050_1 నమో నమో వాగవిచారభూత నమో నమో విఘ్ననివారణాయ
40.050_3 నమో నమో భక్తమనోరధస్తే నమో నమో భక్తమనోరధేజ్ఞ
40.051_1 నమో నమో విశ్వ విధాన దక్ష నమో నమో భక్త మనోరధేశ
40.051_3 నమో నమో దైత్యవినాశహేతో నమో నమః సంకటనాశకాయ
40.052_1 నమో నమో కారుణికోత్తమాయ నమో నమో జ్ఞానమయాయ తే అస్తు
40.052_3 నమో నమో అజ్ఞానవినాశనాయ నమో నమో భక్తవిభూతిదాయ
40.053_1 నమో నమో భక్త విభూతిదాంత్రే నమో నమో భక్తవిమోక్షణాయ
40.053_3 నమో నమో భక్తవిభంధనాయ నమో నమస్తే ప్రవిభక్తమూర్తే
40.054_1 నమో నమ స్తత్వవిబోధకాయ నమో నమ స్తత్వవిదుత్తమాయ
40.054_3 నమో నమస్తే అఖిల కర్మసాక్షిణే నమో నమస్తే గణనాయకాయ
బ్రహ్మోవాచ:
40.055_1 ఏవంస్తుతః స్సురైర్దేవో ద్విరదానవ ఈశ్వరః
40.055_3 ఉవాచ పరమప్రీతో హర్షయన్ సురసత్తమాన్
గణేశ ఉవాచ:
40.056_1 స్తోత్రేణ తపసాచైవ సురాః సంతుష్తిమాగతః
40.056_3 దదామి సకాభీష్టం తద్వృణుధ్వం సురేశ్వరాః
దేవా ఊచుః:
40.057_1 యదితుష్టోసి దేవేశ త్రిపురం జహి (సత్వరం) దానవం
40.057_3 సర్వేషా మధికారాన్నో గృహీత్వాయ స్తుతిష్టతి
40.058_1 త్వయైవాస్యాభయం దత్తం సర్వామర సమూహతః
40.058_3 అతస్మ సంకటం ప్రాప్తాః సంకటాన్మో చయాశునః
గణేశ ఉవాచ:
40.059_1 త్వమేవ శరణం ప్రాప్తా ఏష ఎవ వరోహినః
40.059_3 వారయిష్యే భయం సర్వం తస్మాత్ ఘోరతరాద్ధివః
40.060_1 భవత్కృత మిదం స్తోత్రం అతి ప్రితికరం మమ
40.060_3 సంకష్టనాశన మితి విఖ్యాతంచ భవిష్యతి
40.061_1 పఠతాం శృణ్వతాం చైవ సర్వ కామప్రదం నృణాం
40.061_3 త్రిసంధ్యం యఃపఠే దేతత్సంకష్టం నాప్నుయాత్క్వచిత్
బ్రహ్మోవాచ:
40.062_1 ఇతి దత్వా వరం తేషాం సురాణాం జగదీశ్వరః
40.062_3 పశ్యతాం మునిదేవానాం తత్రైవాంతర్థధే విభుః
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపసనాఖండే స్తోత్రనిరూపణం నామ చత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION