బ్రాహ్మణాభీష్ట ప్రదానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:53 pm

Moderator: satyamurthy

బ్రాహ్మణాభీష్ట ప్రదానం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 8:59 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
41.001_1 వరదేన గణేశేన ప్రభుణా సర్వకారిణా
41.001_3 కిం కృతం తన్మమాచక్ష్వ పృచ్చామిత్వాం చతురానన
బ్రహ్మోవాచ:
41.002_1 తతో గజాననో విప్రరూపేణ త్రిపురం యయో
41.002_3 మహార్హాసన సంవిష్టం దదర్శ ద్విజసత్తమః
41.003_1 ఉద్ధాయ స సమస్కృత్య స్వాసనే చోపవేశయత్
41.003_3 సంపూజ్య పరిపప్రచ్ఛ కుత ఆగమ్యతే ద్విజ
41.004_1 కా విద్యా కిం చతే నామ పృచ్ఛతే బ్రూహిమేద్విజ
41.004_3 ప్రయోజనం చ కింతేస్తి శక్తి శ్చేత్కరవామహే
ద్విజ ఉవాచ:
41.005_1 సాయం గృహ వయందైత్య సర్వజ్ఞాః సర్వవేదినః
41.005_3 ఇచ్ఛావిహారా లోకానాం భ్రమా మోహిత కామ్యయా
41.006_1 కలాధరేత్యేవ నామ్నా విఖ్యాతా భువనత్రయే
41.006_3 ద్రష్టుకామా వైభవం తేఎ సంప్రాప్తా భవనం తవ
41.007_1 అఖిలాః సంపదస్తేతు దృష్ట్వా తృప్తాస్మ సాంప్రతం
41.007_3 న కైలాసే చ వైకుంఠే బ్రహ్మలోకేపి నేదృశీ
41.008_1 సదే శాక్రేన వైనం సద్యాదృశీ దృశ్యతే తవ
దైత్య ఉవాచ:
41.009_1 నామ మాత్రం కలాధారః కింవా జానాసి తాం ద్విజః
41.010_1 సంపదః సర్వలోకేషు యాభ్య ఏతాం ప్రశంససి
41.010_3 జానాసి చే ద్దర్శయ మే తాసాంమధ్యే మహోత్కటాం
41.011_1 దృష్ట్వా దాస్యే వాంఛితం తే ప్రియం ప్రాణమపి ద్విజ
41.011_3 నస్మరే పరిహాసేపి వితథం భాషితం మునే
కలాధర ఉవాచ:
41.012_1 పరేషాం సంపదం దృష్ట్వా కిం స్యాత్తవ సురద్విష
41.012_3 వినయాత్తే ప్రసన్నోహం కలయాతే దదామి వై
41.013_1 కాంచనం రాజితం లోహం త్రిపురం శరసంస్థితం
41.013_3 రమ తత్ర స్థిరో దైత్య చిరకాలం యధా సుఖం
41.014_1 అభేద్యం దైవ గంర్వైర్మానుషై రురగైరపి
41.014_3 కల్పితార్థ ప్రదం తత్తే కామగం కామదం శుభం
41.015_1 యదైవైకేన బాణేన కస్మింశ్చి త్కాలపర్యయే
41.015_3 భేత్స్యతే తత్ హరోదైత్య తదా నాశముపైష్యతి
బ్రహ్మోవాచ:
41.016_1 ఇత్యుక్త్వా ధనురాదాయ సంస్థభ్య శరమంతరా
41.016_3 పురత్రయం నిర్మమేసౌ భువనత్రయ సన్నిభం
41.017_1 విచిత్రైర్భవనై రమ్యైః దీర్ఘకారామ సంయుతైః
41.017_3 నానా పక్షిగణైర్జుష్టం సర్వకామప్రదం ఖగం
41.018_1 మాయయా మోహితో దైత్య స్తత్రస్థో జహృషే భృశం
41.018_3 జగర్జ ఘనవద్దైత్యో లోకత్రయ వికంపనః
41.019_1 న మత్తో శ్రేష్ఠ ఇత్యేవం గర్వ దర్ప సమన్వితః
41.019_3 త్రైలోక్యం క్షోభయామాస బ్రాహ్మణం తమధా బ్రవీత్
41.020_1 యాచస్వ దుర్లభతరం తత్తే దాస్యే ద్విజోత్తమ
41.020_3 ఇత్యుక్త్వా సద్విజః ప్రాహ తం దైత్యం నిస్పృహోపిసన్
ద్విజ ఉవాచ:
41.021_1 అహం కైలాసమగమం దృష్టవాన్ మూర్తి త్తమాం
41.021_3 శివేన పూజితాం సమ్యగ్గాణేశీం చింతితార్ధదాం
41.022_1 తామానయ త్వం మేదేహ్ శక్తిర్యద్య సురేశ్వర
41.022_3 నైతాదృశీ మయామూర్తి త్రైలోక్యం చేరతీక్షితా
41.023_1 అతోమమ మనస్తస్యాం ఆసక్తం దైత్యసత్తమ
41.023_3 తాం ప్రాప్య కృతకృత్యోహం భవిష్యామ్య సురేశ్వర
41.024_1 కీర్తింతే ప్రధయిష్యామి త్రైలోక్యే సచరాచరే
41.024_3 న దాతా త్రిపురాచ్ఛ్రేష్టో వాంఛితం యః ప్రయచ్ఛతి
దైత్య ఉవాచ:
41.025_1 శంకరం కింకరం మన్యే గణయే నచ దేవతాః
41.025_3 ఆనయిత్వా ప్రదాస్యామి తాం మూర్తిం ద్విజపుంగవ
బ్రహ్మోవాచ:
41.026_1 ఇత్త్యుక్త్వా పూజయామాస తం కలాధర మాదరాత్
41.026_3 దదౌ తస్మై దశగ్రామాన్ గో వస్త్ర భూషణాని చ
41.027_1 ముక్తాఫలాని భూరీణి మహార్హాణీఇతరాణిచ
41.027_3 రత్నానిచ ప్రవాళాని రాంకవాస్తరణానిచ
41.028_1 దాసీదాస శతం నానా భూషయుక్తం దదౌ అసురః
41.028_3 సదశ్వాన్ సవరూధాంశ్చ స్వర్ణాక్షాన్ రాజతాన్ రథాన్
41.029_1 ప్రగృహ్యైత ద్భలాద్ధతం ప్రయయౌ స కళాధరః
41.029_3 స్వాశ్రమం హర్షయన్ పత్నీం సర్వానాశ్రమవాసినః
బ్రహ్మోవాచ:
41.031_1 ఏవంచ సర్వవృత్తాంతం నారదోऽకథ యత్పురాన్
41.031_3 తేపి కాలం ప్రతీక్షంతో దివసా నతి చక్రముః
ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే నారదాగమనం బ్రాహ్మణాభీష్ట ప్రదానం నామ ఏక చత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION