యుద్ధ వర్ణనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:49 pm

Moderator: satyamurthy

యుద్ధ వర్ణనం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:00 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
42.001_1 కృతవాన్ కిముదైత్యః స గతే తస్మిన్కళాధరే
42.001_3 కధామానీయ దత్తాస్మై మూర్తి శ్చింతామణే శ్శుభా
42.002_1 ఏతత్కథయ మే సర్వం విస్తార్య చతురానన
42.002_3 లీలాః గజాననీ శృణ్వన్ తృప్యామి సమాసతః
బ్రహ్మోవాచ:
42.003_1 తస్మిన్ గతే యదకరో త్సదైత్యో మునిసత్తమ
42.003_3 తత్సర్వం కథయిష్యామి శృణుష్వావహితో మునే
42.004_1 దూతం సంప్రేషయామాస మందరాద్రీ స్థితం శివం
42.004_3 అశిక్షయత్ శివంగత్వా బ్రూత మద్వా క్యమాదరాత్
42.005_1 మూర్తి శ్చింతామణేః త్తేస్తి గృహే సర్వార్థదా శుభా
42.005_3 దేహి తం దైత్యరాజాయ సామ్నైవ గిరిజాపతే
42.006_1 పాతాలే స్వర్గలోకేవా మర్యైవా పునరద్భుతం
42.006_3 తత్స్రర్వం తేన దైత్యేన హ్యానీతం స్వగృహే బలాత్
42.007_1 శీఘ్రమానీయతాం దేవ యావో దైత్యం మహాబలం
42.007_3 నా దాస్యసే యదా సామ్నా తదా దైత్యః పరాక్రమీ
42.008_1 గ్రహిష్యతి బలాత్తాంతు తతోదుఃఖ మవాప్స్యసి
42.008_3 ఇతి దైత్యవచః శ్రుత్వా జగ్మతిస్తౌ శివంప్రతి
42.009_1 ఆహతుస్తౌ మహాదేవం దైత్యరాజేన శిక్షితం
42.009_3 ఇద్ధం దూత వచశ్శ్రుత్వా త్రినేత్రః క్రోధమూర్భితః
42.010_1 ఉవాచ దూతౌ దూతౌవామితి కృత్వా క్షమే వచః
42.010_3 కామస్యేవ భవేద్భస్మ నోచేద్వాం నాత్రసంసయః
42.011_1 కిం కార్యం తేన దైత్యే స తృణీభూతేన మేవిభోః
42.011_3 ఆయాతు యుద్ధమేవాస్తు మర్తుకామో మమంతికం
42.012_1 నేయం మూర్తిస్తేన శక్యా ప్రాప్తుం జన్మ శతైరపి
42.012_3 ప్రళయాగ్నిః పతంగేన కిం శాంతి మధిగచ్ఛతి
42.013_1 మేరోః పాతో మూషకేన శక్యః కర్తుం కిమోజసా
42.013_3 అసంఖ్య జలనిష్కాశా చ్ఛుష్కః స్యాత్కిం మహోదధిః
బ్రహ్మోవాచ:
42.014_1 శృత్వాతు శాంకరీం వాణీం దైత్యాః యాతా యధాగతం
42.014_3 అబ్రూ స్వామినం వాక్యం శతభునా యదుదీరితం
42.015_1 తధాకర్ణ్య ప్రజాజ్వల దైత్యో వాక్యార్థకోవిదః
42.015_3 క్రోధానలేన దీప్తోసౌ త్రైలోక్యం ప్రదహన్నివ
42.016_1 ఆజ్ఞాపయచ్చ యుద్ధాయ స్వసేనాం చతురంగిణీం
42.016_3 నిర్గతా సహసా సేనా మందరాచల సమ్ముఖా
42.017_1 భూతలం ఛాదయామాస నిర్మర్యాదో యధాంబుధిః
42.017_3 అనేకసూర్య సంకాశా వికోశైః శస్త్రసంచయైః
42.018_1 గర్జతీషు నవద్ఘోరం మృత్యోర్మానస కంపినీ
42.018_3 దైత్య స్త్రిపురమారూహ్య విమాన సదృశం మహత్
42.019_1 మనోవేగం తతః పశ్చా జ్జిఘాంసుః శంభు మాయయౌ
42.019_3 బృహ హన్మణిమయం చారు కవచం కుండలేంగదే
42.020_1 ముక్తామాలాం ముద్రికాశ్చ కటిసూత్రం చ కాంచనం
42.020_3 మకుటం రత్నఖచితం మహార్ఘం బిభ్రదుల్లసత్
42.021_1 యస్య శబ్దేన మహతా చకంపే హరమానసం
42.021_3 తద్ధనుః సనివిషంగం చ కౌర్మం ఖేట మసిం దృఢం
42.022_1 శుశుభే శక్తికా దివ్యావ వహద్యాం దైత్యపుంగవః
42.022_3 వందిన శ్చారణాశ్చాపి యయు రస్యాగ్రతోముదా
42.023_1 శంకరో దూతవాక్యేన శృత్వా దైత్యం సమాగతం
42.023_3 అసంఖ్య బలసంయుక్తం యయుత్సుం కాలకర్షితం
42.024_1 శూలపాణిరపి తదా సంపూజ్య ద్విరదాననం
42.024_3 ప్రణమ్య తం పరిక్రమ్య పురస్కృత్య బలంబలాత్
42.025_1 అయయౌ క్రోధదీప్తార్షః స్వస్థలాద్రణ మండలం
42.025_3 తే వీరా వీరశబ్దేన నాదయంతో దిశోదశ
42.026_1 అభిజగ్ముః ప్రహరణైః పరస్పర వధేప్సవః
42.026_3 అభూతం మీలితే రజనౌ స్తిమిరసంకులే
42.027_1 స్వ పర జ్ఞానరహితే జఘ్నతు రణమూర్థని
42.027_3 అభవత్తుములం యుద్ధం నప్రజ్ఞాయతం కించన
42.028_1 గజాశ్వ రధ వీరాణాం హతానాం శోణితో క్షితే
42.028_3 శాంతే రజస్యయుధ్యంత వీరావీరై పృధక్ పృధక్
42.029_1 కేచిత్ప్రాసైః కేపిఖడ్గేః కేచిత్పాణైః శిలాశిలైః
42.030_1 తృష్టిభిః ర్ముష్టిభిః కేచిత్ కేచిత్ త్పరశు తోమరైః
42.030_3 హతానాం తత్ర వీరాణాం హయానాం చ పదాతినాం
42.031_1 అసృత్ నదీ సమభవత్ కేశ శైవల వాహినీ
42.031_3 ఖేటకూర్మాః ఖడ్గమత్స్యా శిరః కమల భూషణా
42.032_1 ఛత్రా వర్తా ఘోరతరా కబంధ వృక్షవాహినీ
42.032_3 వీరసంతోష జననీ గృధ్ర గోమాయు హర్షక్రుత్
42.033_1 దృష్ట్వా నదీంతు గిరీశో యయౌ దైత్యాంతికం బలీ
42.033_3 దైత్యోపి త్రిపురారూఢో యయౌ తస్య పురః పురః
42.034_1 నాయకౌ సంగతౌ దృష్ట్వా ద్వంద్వశోన్యే పరస్పరం
42.034_3 అవ్యాకులం యుయుధిరే దైతేయాః శాంభవస్తదా
42.035_1 నానా ప్రహరణై ర్దివ్వై శస్త్రై రస్త్రై ర్దుమైరపి
42.035_3 తేషాం యుద్ధాని నామాని కథయిష్యే సమాసతః
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే యుద్ధవర్ణనం నామ ద్వి చత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION