త్రిపుర విజయం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:48 pm

Moderator: satyamurthy

త్రిపుర విజయం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:02 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

బ్రహ్మోవాచ:
43.001_1 అయుధ్యేతాం ద్వంద్వశోऽధ గిరీశాఅ సురనాయకౌ
43.001_3 షణ్ముఖేన ప్రచండశ్చ నందినా చండఏవచ
43.002_1 యుయుధే పుష్పదంతోపి భీమకాయేన వీర్యవాన్
43.002_3 భ్రుశుండీ కాలకూటేన విషవత్ప్రాణ హారిణా
43.003_1 అయుధ్యేతాం వీరభద్రః వజ్రదంష్ట్రౌ మహాబలౌ
43.003_3 ఇంద్రోపి యుయుధే తత్ర దైత్యామాత్యేన వీర్యవాన్
43.004_1 దైత్య పుత్రేణ బలినా జయంతో యుద్ధ దుర్మదః
43.004_3 కావ్యేన యుయుధే తత్ర సురాచార్యో అ స్త్రవిత్తమః
43.005_1 దేవానాంచైవ దైత్యానా మేవం ద్వంద్వా న్యనేకశః
43.006_1 వర్జితుం నైవశక్యాని మయావర్ష శతైరపి
43.007_1 రధినో రధిభిస్సార్థం గజినో గజభిస్సహ
43.007_3 పదాతాశ్చ పదాతిభిః ఆశ్వారోహాః స్వ సదృశైః
43.008_1 యుయుధుః సంయుగే నానా వాద్యనినాదితే
43.008_3 హేషితైబృం హితైఃక్ష్వేళై ర్నేమినాదైశ్చ శబ్ధితే
43.009_1 కేచిచ్ఛ మల్లయుద్ధేన యుయుధు ర్వివిధేన తు
43.009_3 జఘ్నురంగాని చాంగేషు త్యక్త్వా శస్త్రాణి సంయుగే
43.010_1 తతః ప్రచండో నవభి స్తాడయామాస షణ్ముఖం
43.010_3 ఆకర్ణాకర్ష నిసృతై దృఢైర్బాణైః శిలాశితైః
43.011_1 అప్రాప్తానేవ త్యాచ్ఛిత్వా శరైః సన్నతపర్వభిః
43.011_3 కార్తికేయః పంచభిస్తం తాడయామాస సాయకైః
43.012_1 సంమ్మూర్చితో ऽపతద్భూమౌ ప్రచండో భ్రాంతమానసః
43.012_3 నందినాపి హతశ్చండః పంచభిర్నిశితై శ్శరైః
43.013_1 మూర్చామవాప సహసా పతితో ధరణీతలే
43.013_3 భీమకాయః పుష్పదంతం అవిధ్య ద్ధశభిశ్శరై
43.014_1 ఛాదయామాస సమరే స్వశరైః నిశితైశ్చతాన్
43.014_3 బిభిదే వాహనత్తంచ సోపి భూతలమాశ్రితః
43.015_1 కాలకూటం భుశుండిస్తు పాతయామాస పంచభిః
43.015_3 శరై ర్మహాబలస్తత్ర వీరభద్రో రుషాయుతః
43.016_1 వజ్రదంష్ట్రం తతోజఘ్నే చతుర్భిర్నిశితై శ్శరైః
43.016_3 తాన్నివార్య స్వయం జఘ్నే వీరభద్రం త్రిభిశ్శరైః
43.017_1 తానాపతత ఏవాశు వీరభద్రోऽచ్ఛినత్రిభిః
43.017_3 పాతయామాస వేగేన వజ్రదంష్ట్రం త్రిభిశ్చరై:
43.018_1 ఇంద్రోపి వజ్రపాతేన దైత్యామాత్యం న్యపాతయత్
43.018_3 ఉద్యమ్య నిశితం ఖడ్గం దైత్య పుత్రః సమాయయౌ
43.019_1 హంతుకామో జయంతం తం వీరేషు పతితేషుచ
43.019_3 తం నిరీక్ష్య తదాయాంతం ఖడ్గం చిచ్ఛేద పత్రిణా
43.020_1 జయంతో భ్యహనత్ శీఘ్రం దైత్యసూనుం త్రిభిశ్శరైః
43.020_3 తైరాహతో వమన్ రక్తం న్యపతన్మోహసంయుతః
43.021_1 ఏవం సర్వేషు సైన్యేషు ప్రభగ్నేషు సమంతతః
43.021_3 దృష్ట్యా పలాయనపరాన్ దైత్యాన్ దేవగణార్దితాన్
43.022_1 అధావన్ పృష్టతః కేచిత్ ప్రంమథాః జయశాలినః
43.022_3 ఏవం జయత్సు దేవేషు స్వసైన్య విద్రుతేపిచ
43.023_1 అయయౌ స్వయమేవేశం త్రిపురాధిష్టితో సురః
43.023_3 శస్త్రయుద్ధం పురాకృత్వా యుధ్యేతా మస్త్రతోహ్యుభౌ
43.024_1 వారుణాస్త్రం జహోదైత్యో వృష్టిర్ఘోరతరా భవత్
43.024_3 నీహారబాహుతే యుద్ధే న ప్రాజ్ఞాయత కించన
43.025_1 క్వచి ద్విద్యుత్ప్రకాశేన స్వపర జ్ఞానకారిణా
43.025_3 యుద్ధమాసీత్ సుములం ఘోరరూపం దురాసదం
43.026_1 విలోక్య సైన్యం తత్సర్వం వృష్టివాత ప్రపీడితం
43.026_3 శిలాపాతభయం ద్యాతే స్వసైన్యేతు దిశోదశ
43.027_1 వాయవ్యమస్త్రం గిరిశో మోచయామాస సత్వరం
43.027_3 మహావాతా న్మహామేఘాః విశీర్ణోః ఖండశోంబురే
43.028_1 వాతేన ఘూర్ణితా సేనా దైత్యానాం సర్వతోదిశం
43.029_1 జగణః పక్షిపిచ్ఛాని విరోష్ణిషాణి దూరతః పతితా శ్చూర్ణితా కేఛిద్రధాశ్వ గజపత్తయః
43.029_3 ఉన్మీలితా లతావృక్షా శ్చాదయంతి స్మ సైనికాన్
43.030_1 పన్నగాస్త్రేణ తం వాయుం తధాదైత్యో న్యవరయత్
43.031_1 ఆకర్ణం ధసురాకృష్య తుణాద్బాణం ప్రగృహ్యచ మంత్ర యన్ననలాస్త్రేణ శివసైన్యే న్యపాతయత్
43.031_3 అంగారవృష్టిః సహసా పతితాసర్వదాహినీ
43.032_1 ప్రళయం మేనిరే సర్వే జ్వాలామాలాభి రర్దితాః
43.032_3 జ్వాలాభ్యో దీప్యమానాభ్యో మహాభీతికరం పుమాన్
43.033_1 ఆవిరాసీ న్మహాకాయో లిఖన్మూర్థ్నా నభస్థలం
43.033_3 దంష్ట్రాకరాళవదనో మహారావః క్షుధాతురః
43.034_1 లాలయన్ రసనాం ఘోరాం శతయోజన విస్తృతాం
43.034_3 నాసా పవనవేగేన భ్రమయన్ కుంజరాన్ రణే
43.035_1 భక్షయామాస తాం సేనాం ఉరగానివ పక్షిరాట్
43.035_3 అపీపలద్గర్గసేనా తేన పుంసా ప్రపీడితా
43.036_1 శివపృష్టం సమాసాద్య రక్ష రక్షేతి చాబ్రవీత్
43.036_3 మాభీష్టేత్యభయం తస్యై దత్వా వహ్నిం న్యవారయత్
43.037_1 పర్జన్యాస్త్ర ప్రపాతేన తత్ క్షణాద్గిరిజాపతి
43.037_3 బాణేనైకేన తం ఘోరం పురుషం స న్యపాతయత్
43.038_1 తత ఉద్ధాయ పురుషో భభక్ష శివసైనికాన్
43.038_3 యుయుః పలాయనపరాః ప్రమధా భయవిహ్వలాః
43.039_1 స్కలంతో నిపతంతశ్చ నిశ్వసంత అశ్చకంపిరే
43.039_3 శివోపి నిస్సహాయత్వా ద్దరీమేవా న్వపద్యత
43.040_1 షడాననాదాయో వీరా అనున స్రస్తమేవహి
43.040_3 జిఘృః క్షుర్గిరిజాందైత్యో విచింత్యై కాకినీం గిరౌ
43.041_1 విహాయ రణభూమింతు యయౌ కైలాసమేవసః
43.041_3 దూరాద్దృష్ట్వా తమాయాంతం చ కంపే గిరిజా తదా
43.042_1 ఉవాచ పితరం గత్వా దైత్యోమాం కిన్నునేష్యతి
43.042_3 తస్యాస్తద్వచనం శృత్వా నీత్వా తాం దుర్గమాం గుహాం
43.043_1 అవిజ్ఞాతాం స్వేతరేణ స్థాపయామాస నిర్భయాం
43.043_3 సోపి దైత్యస్తతో హైమం గిరిం రతద్గ్రహణేచ్ఛయా
43.044_1 ఆగతో నదదర్మాధ గిరిజాం క్వాపిసత్తమ
43.045_1 భ్రమన్ దదర్శతత్రైకాం మూర్తిం చింతామణేశ్శుభాం
43.045_3 సహస్ర సూర్యసంకాశం నానాలంకారశోభినీం
43.046_1 త్రైలోక్యసుందరాం సద్యోగృహీత్వా స్వస్థలం యయౌ
43.047_1 నానావాదిత్ర నిర్ఘోషైః స్తువద్భి ర్వంశిభి ర్వృతః
43.047_3 తతః పాతాళమగమ త్సర్వత్ర విజయీ బలీ
43.048_1 గచ్ఛతస్తస్య దైత్యస్య హస్తేప్యంతర్హితా తధా
43.048_3 మూర్తిశ్చింతామణేః పాతు తదద్భుత మివాభవత్
43.049_1 తమేవాశకునం మత్వా తత్పురం పునరావిశత్
43.049_3 అత్యంతం దురంతాం విమానాశ్చింతాం సముపాగతః
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే త్రిపురవిజయో నామ త్రి చత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION