నారదాగమనం - గణేశ దర్శనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:47 pm

Moderator: satyamurthy

నారదాగమనం - గణేశ దర్శనం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:03 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
44.001_1 తతః కిమకరోచ్ఛంభు స్త్రిపురేణ పరాజితః
44.001_3 కధం తమజయద్దైత్యం త్రిపురం జయశాలినం
బ్రహ్మోవాచ:
44.002_1 తతశ్శంభుః పరం చింతామాపేదే మనసాసకృత్
44.002_3 స్వాహాస్వధా విహీనంతు భూతలం పరిచింతయన్
44.003_1 కదా స్వస్థానగా దేవా భవిష్యంతి గతజ్వరాః
44.003_3 కేనో పాయేన వాసః స్యాద్ధుర్జయస్య పరాజయః
44.004_1 ఏవం చింతాతురే తస్మిన్ నారదో మునిసత్తమః
44.004_3 ఆయయౌ శంకరం ద్రష్టుం దేవాన్ సర్వాన్ యదృచ్ఛయా
44.005_1 తందృష్ట్వా జహృషో దేవో మర్త్యః ప్రాప్య యధామృతం
44.005_3 పూజయామాస విధివత్కృతాసన పరిగ్రహం
44.006_1 ఆలింగ్య తమువాచేద్ధం శివశ్చింతాతురో మునిం
44.006_3 దేవానాం హితమన్విచ్ఛన్ దైత్యస్య వధమేవచ
శివ ఉవాచ:
44.007_1 దైత్యేన సర్వదేవానాం కదనం కృతమోజసా
44.007_3 తద్రణే భగ్న సంకల్పాః సర్వదేవాః పలయితాః
44.008_1 యాతా దశదిశో బ్రహ్మన్ కః కుత్రాస్తే నవేద్మ్యహం
44.008_3 మమాప్యస్త్రాణి తేనాస్త్రైః ప్రభగ్నాని సహస్రశః
బ్రహ్మోవాచ:
44.009_1 శృత్వా శివవచః సోముమవాదీన్ముని సత్తమ
44.009_3 మత్వా సః పరమాశ్చర్యం త్రైలోక్యశ పరాభవం
నారద ఉవాచ:
44.010_1 సర్వజ్ఞె సర్వవిద్యేశే సర్వేశే సర్వకర్తరి
44.010_3 నర్వావనె సర్వహరే సర్వస్యాపి నియంతరి
44.011_1 శక్తే కర్తు మకర్తుం వాస్యధా కర్తుమపి ప్రభో
44.011_3 అణిమాది గుణోపేతే షడైశ్యర్య విలాసిని
44.012_1 కిం వక్తవ్యం మయాదేవ సర్వవక్త్రు వరేత్వయి
44.012_3 మునినా గాన సక్తేన త్రిలోకం భ్రమతానిశం
44.013_1 తవ వాక్యానురోధేన విచార్య ప్రాబ్రవీమ్యహం
44.013_3 ఏవముక్తా క్షణం ధ్యాత్వా పునః ప్రాహ శివం మునిః
మునిరువాచ:
44.014_1 యుద్ధాయ గంతుకామేన నార్చితో గణ పస్త్వయా
44.014_3 అతః పరాభవం ప్రాప్తో వహ్నినేత్రః పినాకధ్రుత్
44.015_1 ఇదానీమర్చయ పురా విఘ్నేశం విఘ్నవారణం
44.015_3 ప్రసాద్య తద్వరం లభ్ద్వాయాహి యుద్ధాయ సాదరం
44.016_1 పరాజేష్యతి తం దైత్యం నాత్రకార్యా విచారణా
బ్రహ్మోవాచ:
44.017_1 తేనాపి త ప్రసాదేవో మహితారాధితః పురా
44.018_1 తేనతస్మై వరోదత్తోऽఖిలవిఘ్నౌ ఘహారిణా
44.018_3 మహేశ్వరం వినామృత్యు ర్నకేనాపి భవేత్తవ
44.019_1 తస్మాద్గిరిశ తస్యేదం కామగం తు పురత్రయం
44.019_3 ఏకేషుణా దారయ స్వజయోపాయో యమీరితః
44.020_1 ప్రహర్షమతులం లేభేశృత్వోపాయం మునే శివః
44.020_3 శృత్వా గజానన గిరిం పూర్వోక్తాం ప్రాహతం మునిం
శివ ఉవాచ:
44.021_1 సత్యముక్తం త్వయా బ్రహ్మన్ స్త్వద్వాకేన స్మృతం
44.021_3 మయా ఉపదిష్టౌ పూర్వమేవ మంత్రౌ తేన మునే మమ
44.022_1 షడక్షర ఏకాక్షరౌ తౌ సర్వసంకట హారకౌ
44.022_3 యుద్ధే వ్యాసక్తచిత్తేన నజస్తౌ నచనంస్మృతౌ
44.023_1 సర్వవిఘ్నహరో దేవో న స్మృతొహి గజాననః
44.023_3 సర్వేషాం కారణం కర్తా పాతాహర్తా వినాయకః
మునిరువాచ:
44.024_1 తం తోషయ మహాదేవ మహాదేవం గజాననం
బ్రహ్మోవాచ:
44.025_1 విసర్జ్య నారదం దేవో జగామ తపసే శివః
44.026_1 దండ కారణ్య దేశేతు పద్మాసన స్థితో జపత్
44.026_3 ప్రణిధాయ బలాత్ ఖాని నియమ్యధ్యాన తత్పరః
44.027_1 సోతపత్ తప ఉగ్రంతు శతవర్షాణి శంకరః
44.027_3 తతస్తన్యముఖాంభోజాని ర్గతస్తు పుమాన్పర
44.028_1 పంచవక్త్రో దశభుజో లలాటేందు శ్శశిప్రభః
44.028_1 ముండమాలఃసర్పభూషో ముకుటాంగద భూషణః
44.029_1 అగ్న్యర్క శశినో భాభిస్తిరస్కుర్వన్దశా యుధః
44.029_3 తద్భాసా ధర్షితో దేవో పశ్యదుగ్రం పురః స్థితం
44.030_1 వినాయకం పంచముఖం పంచాస్యమపరంశివం
44.031_1 తం దృష్ట్వా తర్కయద్దేవః కిమహం ద్వివిధోఅభవం
44.032_1 కింవా మమైవరూపేణ త్రిపురోయ మిహాగతః
44.032_3 త్రయస్త్రింశత్కోటి దేష్వ పరః పంచవక్త్రవాన్
44.033_1 అధవా స్వప్న ఏవాయం దృష్టో దీర్ఘతరో మయా
44.033_3 అధవా మేవరం దాతుం ఆగతోయం గజాననః
44.034_1 సర్వవిఘ్నహరం దేవం యంధ్యాయామి దివానిశం
బ్రహ్మోవాచ:
44.035_1 ఏవమకర్ణ్య తద్వాక్యం ఉవాచ ద్విరదాననః
44.036_3 అంతర్యస్క్తరితో దేవః సోయం విఘ్నహరో విభుః
44.036_3 నమే స్వరూపం జావంతి దేవర్షి చతురాననాః
44.037_1 న వేదాః సోపనిషదః కుతః షట్ఛాస్త్ర వేదినః
44.037_3 అశేష భువనస్యాహం కర్తా పాతాపహారకః
44.038_1 బ్రహ్మాదిస్థావర చర త్రిగునామహం ప్రభుః
44.038_3 తపసానేన తుష్టోహం వరందాతుంమిహాగతః వరాన్సృణు మహాదేవ యావతోమత్త ఇచ్ఛసి
ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే నారదాగమనం - గణేశదర్శనం నామ చతుశ్చత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION