శివస్య వరదానం

Last visit was: Tue Jan 23, 2018 11:32 pm

Moderator: satyamurthy

శివస్య వరదానం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:04 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

మునిరువాచ:
45.001_1 తతః ప్రసన్నే విఘ్నేశే దేవేశే విఘ్నహారిణి
45.001_3 వరాన్ దిత్సతి శర్వాయ కిం కిం వవ్రే సదాశివః
బ్రహ్మోవాచ:
45.002_1 గణేశ వచనం శృత్వా శివో వాక్యమధాభ్రవీత్
45.002_3 స్మృత్వా గజాననం తంతు స్వస్వరూపం వరప్రదం
శివ ఉవాచ:
45.003_1 దశాపి నేత్రాణి మమాధ్య ధన్యాన్యధోభుజాః పూజనతః తవాద్య
45.003_3 తవానతేః పంచశిరాంసి ధన్యా న్యథస్తుతేః పంచ ముఖాని దేవ
45.004_1 పృథ్వీజలం వాయురధో దిశశ్చ తేజశ్చకాలః కలనాత్మకోపి
45.004_3 నభో రసో రూపమధాపి గంధః స్పర్శశ్చ శబ్దో మన ఇంద్రియాణి
45.005_1 గంధర్వ యక్షాః పితరో మనుష్యా దేవర్షయా దేవగణశ్చ సర్వే
45.005_3 బ్రహ్మేంద్ర రుద్రా వసవోధ సాధ్యాస్త్వత్తః ప్రస్తుతాః స చరా చరాశ్చ
45.006_1 సృజస్యదోఒ విశ్వమనన్య బుద్ధే రజోగుణాత్పాసి సమస్తమేతత్
45.006_3 తమోగుణాత్సంహరసే గణేశ నిత్యోనిరీహాఖిల కర్మసాక్షి
బ్రహ్మోవాచ:
45.007_1 తతోహ మబ్రువం దేవం గణేశంతం శివాజ్ఞయా
45.007_3 నామచా కరవంతస్య యత్తఛృణు మహామతే
45.008_1 త్వన్నామ బీజం ప్రధమం మాతృకాణా మోంకారరూపం శృతి మూలభూతం
45.008_3 యతో గణానాం త్వమసీహ ఈశో గణేశ ఇత్యేవ తవాస్తు నామ
45.009_1 ఓమిత్యభోక్తే గణనాయకేన తుతోషశర్వః ప్రదదౌ వరాంశ్చ యం సర్వకార్యేషుత వేశ కుర్యాత్
45.009_3 స్మృత్ర్స్ముతిం తదంతం నలభేదవిఘ్నం
45.010_1 వినాస్మృతిం తేన లభేచ్ఛకోపి వాంఛార్ధ సిద్ధిం కృమికీటకోపి
45.010_3 శైవై స్త్వదీయైరధ వైష్ణవైశ్చ శాకైశ్చ సౌరైరధ సర్వకార్యే
45.011_1 శుభా శుభే లౌకిక వైదికే వాత్వమర్జనీయః ప్రధమం ప్రయత్నాత్
45.011_3 యన్మంగళం సర్వజనేషు దేవ స యక్ష విద్యాధర పన్నగేషు
45.012_1 తస్యేశ్వరో మంగళమూర్తి తాం త్వంయతో యతో మంగళ కృత్స్వభక్తి
45.012_3 అహంపురా నర్చయతస్త దేశ త్వయ్యస్మృతేత్త్య వరస్య యుద్ధే
45.013_1 అవందనాచ్ఛాప పరాభవం తం తతస్త వాంఘ్రింశరణం ప్రపన్నః
45.013_3 క్షమాపరాధం మమ సర్వశక్తే జయం ప్రయచ్ఛాఖిల జన్యకాలే
45.014_1 యే సర్వధాత్వాం నభజంతి దేవ జడాః దరిద్రాః ప్రభవంతు తేపి
45.014_3 భజంతి తే భక్తియుతా మౌనుష్యాః ప్రాతి సిద్ధిం నిఖిలార్థదాత్రీం
కశ్యప ఉవాచ:
45.015_1 ఇద్ధం నిశమ్యాఖిల వాక్య సారవేత్తావ దద్వాక్యమిదం గిరీశం
45.015_3 యదా యదా మే స్మరణం విదధ్యాస్త దాంతికం తేహ మియాంమేశ
45.016_1 మన్నామ బీజే న నిమంత్రయై కం బాణంతు తే నైవపుర త్రయం తత్
45.016_3 నిపాతయా స్మన్మహ సామహేవ కృసత్వా దైత్యం ఖలు భస్మసాత్వం
45.017_1 తతః స్వనామ్నా మ వదత్సహస్రం గణాధిపొస్మై ప్రణతాయ సమ్యక్
45.017_3 శివాయ భక్త్యా పరితుష్టచిత్తో జయప్రదం కామ్యకరం జనానాం
45.018_1 ఉవాచ చైనం రణకాల ఏతత్ పఠస్వదైత్యాన్విని హంసి శీఘ్రం
45.018_3 త్రిసంధ్య మే తస్య జపాన్నరాణాం సిధ్యంతి కామాః సకలా అభీష్టాః
45.019_1 శృత్వాతు వాక్యం ద్విరదాననస్య తం పూజ్య సమ్యక్ శివ ఉజ్జహర్ష
45.019_3 సంస్థాపయామాస మహాగణేశం ప్రాసాదముచ్రైర్ద్రుఢమాశు చక్రే
45.020_1 సంతర్ప్య దేవాన్ మునిసిద్ధ సంఘాన్ దానాని దత్వాద్విజ పుంగవేభ్యః
45.020_3 పునశ్చ సంపూజ్య నమశ్చకార దేవం గిరీశో వరదం గణేశం
45.021_1 వాచసర్వాన్ మణిపూరియంతు విఖ్యాతిమాగచ్ఛతు సర్వలోకే
45.021_3 దేవేన సర్వైశ్చ తథోదితై స్తై రంతర్ధదుస్తే గణనాధముఖ్యాః
45.022_1 అంతర్హితే మునిగణే సురగణేశే శర్వేప్య గాత్ స్వనిలయం స్వగణైరుపేతః
45.022_3 గంధర్వ యక్షనివహై రమరాంగనాభిః వృత్తం నిజం పరముదా గిరిజా మువాచ
45.023_1 శృత్వా తదామృత వచః సకలం గిరీశా ద్దేవేశ్వరాము ముదిరే మునయ స్సదారాః
45.023_3 యోగీశ్వరాశ్చ నిహతం త్రిపురం స్వధిష్ట్యమ మం సత్యాపధి గతం గిరిశప్రసాదాత్
ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే శివస్య వరదానం నామ పంచ చత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION