శంకర విజయం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:51 pm

Moderator: satyamurthy

శంకర విజయం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:07 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
47.001_1 నామ్నా సహస్రే సంప్రాప్తే ప్రసన్నేచ గజాననే
47.001_3 తతః కిమకరో ద్బ్రహ్మన్ హర స్తత్కధయస్వ మే
బ్రహ్మోవాచ:
47.002_1 గణేశ వరదానేన నామ్నాం చైవోపదేశతః
47.002_3 ప్రహృష్టః శంకరో నృత్యన్ జగర్జచ మహాస్వనః
47.003_1 ఆహూయ స్వగణాన్ దేవాన్ యుద్ధావసర మాదిశత్
47.003_3 తేచ హర్షేణ మహతా యయు ర్దేవాః శివాంతికం
47.004_1 బ్రహ్మా కుబేరో అధ పురందరో గ్నిర్వాయుశ్చసోమో వరుణోర్య మాచ
47.004_3 గంధర్వ యక్షా గ్రహకిన్నరాశ్చ సర్వే నమస్కృత్య శివం స్తువంతః
దేవా ఊచుః:
47.005_1 మహాదేవ జగన్నాధ జగదానంద దాయక
47.005_3 త్వయాహతం మహాదైత్యం కదా ద్రక్ష్యామహే వయం
47.006_1 స్థానభ్రష్టా వయం తేన కృతా విశ్వవిఘాతినా
బ్రహ్మోవాచ:
47.007_1 ఏవం దేవ వచః శృత్వా పినాకీ నిర్యయౌ ముదా
47.008_1 గణేశం మనసా ధ్యాయన్ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః
47.008_3 వేగేన భవనం ప్రాప్య దేవగంధర్వ సంయుతః
47.009_1 తాచ్ఛ దైత్యం చారైస్సు వృత్తాంతః సన్నిరూపితః
47.009_3 ఆగతః సురసైన్యేన యుద్ధాయ గిరిజాపతిః
47.010_1 తస్య సైన్యాన్యనహ్యంత శస్త్రై రస్త్రైశ్చ కంచుకైః
47.010_3 సచ దైత్యో మహానాదో యుద్ధ భూషణ భూషితః
47.011_1 వీరా నానందయామాస వాస స్స్రగ్భూషణైర్థనైః
47.011_3 అనేక యాన సంస్థేషు యోద్ధుషు త్రిపురః స్వయం
47.012_1 ఆరురోహ మహాదైత్యో నాదయన్ వి దిశో దిశః
47.012_3 తతో యుద్ధం స్సమభవత్ సేనయో రుభయోర్మహత్
47.013_1 శస్త్రై ర్నానావిధైర్భాణై మర్మభేది భిరాఅయసైః
47.013_3 అసృఙ్న్దీప్రవాహో భూన్ మార్గ రోధనకారకః
47.014_1 శాస్త్రాహతా బభుర్యోధాః పుష్పితాః కిం శుకాణవ
47.014_3 కేచి చ్చదృఢ వైరేణ జీవగ్రాహను మారయన్
47.015_1 కేచి త్కచేషుధ్రుత్వై వశిరాంసి చిఛిదుర్బలాత్
47.015_3 ధావతాం రధి వీరాణాం అశ్వానాం కరిణామపి
47.016_1 అంఘ్రిపాత భవోరేణుః వ్యానశేరోదసీక్షణాత్
47.016_3 అంధకారే ఘోరతరే నప్రాజ్ఞాయతకించిన
47.017_1 చక్రురేవంతదాయుద్ధం వీరా నానావిధా భ్రుశం
47.017_3 జీవితాశాం పరిత్యజ్య మర్తవ్యే కృతనిశ్చయాః
47.018_1 అదృస్యంత మృతాదేవా గతేరజసి వాయునా
47.018_3 విద్ద్రుతే సురసైన్యేచ దైత్య సైన్యేచ హర్షితే
47.019_1 ఆయయౌ సమరశ్లాఘీ వజ్రహస్తః పురందరః
47.019_3 శతకోటిం నిరీక్ష్యైవ దుద్రువుర్దైత్య దానవాః
47.020_1 సవజ్రపా రసురాన్ చూర్ణయామాస వజ్రభ్రుత్
47.020_3 తత్యజుర్జీవితం తేతు చండవజ్ర ప్రహారతః
47.021_1 కేచిచ్ఛ భగ్నచరణాః కేచిద్భగ్న శిరోధరాః
47.021_3 కేచిద్విదీర్ణ జఠరాఃఛిన్న స్కంధభుజాః అపరే
47.022_1 ఛిన్నాశ్వానాంచ వీరాణాంవాగజానాం రధినాంతథా
47.022_3 కేషాంచి దురవోభిన్నా జంఘాసుచ హతాః పరే
47.023_1 ఛిన్నగుల్ఫాః పరేపేతుర్మిషా త్పేతుస్తధా అపరే
47.023_3 నిహతానాం అసృక్పాతైః జజ్ఞిరే నిమ్నగాబుహు
47.024_1 ఉత్పాహ వర్థనాస్తేషాం వీరాణాం జయకాంక్షిణాం
47.024_3 తతః శనైర్గర్జమానో దదర్శ త్రిపురాసురః
47.025_1 నిహతం బహుధా సైన్యం శక్రంయోద్ధు మధాయయౌ
47.025_3 బభాష శక్రం దృష్ట్వైవ కిమర్ధం మర్తు మిచ్చసి
47.026_1 అపైహి యుద్ధాజ్జీవంస్త్వం నపృష్టం హన్మివా నవ
47.026_3 కాతే శక్తిర్మయా యుద్ధం కర్తుం తవశచీపతే
47.027_1 అజః సింహేన కిం యుద్ధం కరిష్యతి వదస్వ మే
47.027_3 ఏహి యుధ్య స్వశక్తిశ్చేన్నోచేద్గచ్ఛయధాసుఖం
47.028_1 ఏవ ముక్తేస్థితే శక్రే వవర్ష సాయకాన్ బహూన్
47.028_3 సజ్యంకృత్వా ధనుర్దైత్యో దేవసేనా మతాడయత్
47.029_1 ఏక స్మాన్మంత్రితాద్భాణా ద సంఖ్యాతాయయుః శరాః
47.029_3 మృధ్నంతో దేవగంధర్వాన్ రోదసీ సమపూరయన్
47.030_1 అంధకారం పునరభూత్ బాణజలై ర్నిరంతరం
47.030_3 తద్బాణైరపి తేదేవా వ్యంగాఃపేతు ర్థరాతలే
47.031_1 బలహాస్యప తద్భూమౌ ప్రహార వరపీడితః
47.031_3 సర్వేషు దేవవర్యేషు మూర్చితేషు మహేశ్వరః
47.032_1 శ్లాఘతాం బహుగర్జంతం యుధ్యతం నాభ్యరోచయత్
47.032_3 మనసాపూజ యచ్ఛంభుః స్తస్యదైత్యస్య పౌరుషం
47.033_1 ఏతస్మిన్నంతరే తత్ర నారదో ద్రష్టు మాయయౌ
47.033_3 పూజితః ప్రపదత్ శంభుం శృణుష్వ నీలలోహిత
నారద ఉవాచ:
47.034_1 త్వయా చింతా నకర్తవ్యా త్రిపురస్య వధం ప్రతి
47.034_3 వక్ష్యేతస్య వధోపాయం తం కురష్వ మహేశ్వర
47.035_1 తేనపూర్వం తపోకారి దుష్కరం బ్రహ్మణోపి హి
47.035_3 ఆరాధితో గణపతిః సతస్మై సర్వవాంఛితం
47.036_1 యద్యత్తేన వృతం దేవో దత్తవాన్ అవిచారితం
47.036_3 పురత్రయం కామగమ మేకబాణాశ్రితం మహత్
47.037_1 మరుద్గతి విహీనం తదభేద్యం సర్వనిర్జరైః
47.037_3 నఏవ ముక్తవాన్ గుహ్యం శరేణైకేనయిస్తవ
47.038_1 పురత్రయం భేత్స్యతే తే తస్మాన్మృత్యు మవాప్స్యసి
47.038_3 ఏవముక్త్వా గతేతస్మిన్ నారదే మునిసత్తమే
47.039_1 మూర్ఛితాన్ విబుధాన్ శర్వః సావధాన మధాకరోత్
47.039_3 సస్మార ఇభముఖం వాక్యం స్మారితో నారదేనతు
47.040_1 మహాప్రయత్న మారేభే దైత్య రాజ వధాయసః
47.040_3 తేజసా సర్వనాశాయ శక్తో దేవో నిజేచ్ఛయా
47.041_1 రథం సురూపం శశిసూర్యచక్రం యంతార మిందీవరజం చకార
47.041_3 ధనుర్గిరీంద్రం శరమచ్యుతం సధుర్యాశ్వీనే యావయుజ ద్గిరీశః
47.042_1 ఆచమ్యదేవం మనసావిచింత్య తేనోపదిష్టం చ జ జాప నామ్నాం
47.042_3 సహస్ర మేకాక్షర మంత్రయుక్తం అమంత్ర యత్తేన పినాక ముగ్రం
47.043_1 అమంత్రయన్మహాబాణం విష్ణురూపం యదాశివః
47.043_1 చకంపే ధరణీ శేషో వనాని గిరయోపి చ
47.044_1 బభ్రముః ఖగణాస్సర్వే చుకూజశ్చమహారవాన్
47.044_3 శబ్దేనాజగ వస్యాపి విభ్రాంతాః సురమానుషాః
47.045_1 ఆముంచత్తం యదా బాణం తదాదగ్ధం సభస్థలం
47.045_3 భూమండలం స పాతాళం జ్వాలా మాలాభిరంజసా
47.046_1 దృష్ట్వా పపాల దైత్యేంద్రః ససైన్యః పురసంశ్రయః
47.046_3 జవేనాగాచ్ఛరః సోపి అదహద్దైత్యంస పురత్రయం
47.047_1 దైత్యదేహగతం తేజో భర్గదేహే లయం యయౌ
47.047_3 వశ్యతాం సర్వసైన్యానాం దైత్యదానవ రక్షసాం
47.048_1 తతోంతరిక్షే వాగాసీత్ ముక్తో దైత్యః శివేణహతః
47.048_3 తతస్తే తుష్టువుర్దేవాః మునయోపి త్రిలోచనం
47.049_1 జగుర్గంధర్వ నిచయాః చారణాః శృతి తత్పరాః
47.049_3 ననృతుశ్చాప్సరస్పంఘాః కిన్నరా వాద్య వాదకాః
47.050_1 ముముచుః పుష్పవర్షాణి నారదాద్యాః సురర్షయః
47.050_3 యయుః శివాజ్ఞయా దేవాః స్వం స్వం స్థానం నిరాధయః
47.051_1 నమస్కృత్య మహేశానం త్రిపురాసుర ఘాతినం
47.051_3 మునయోపి నిరుద్ద్వేగాః స్వస్వానుష్టాన తత్పరాః
47.052_1 ఆసన్ తస్తస్మిహ్నతే దైత్యే వేదవేదాంగ శాలినః
47.052_3 అగ్నిహోత్రాణి యజ్ఞాంచ దానాని చ వ్రతానిచ
47.053_1 చక్రుః సర్వజనా భూమౌ పునరుస్తాహ సంయుతాః
47.053_3 శైవాది గణ స్కందైః సర్వైః పారిషదై రపి
47.054_1 కృతావనామస్త్ర్యక్షోపి విభజ్యతం మహారధం
47.054_3 జయశబ్దే స్తూర్యశబ్దై ర్దేవదుందుభి నిస్స్వనైః
47.055_1 అలంక్రుతం శైలరాజం కైలాసం ముదితో యయౌ
47.055_3 త్రిపురారి రితిస్సష్టం తతో నామాస్య పప్రధే
47.056_1 ఏవం మహాగణపతేః మంత్ర సామర్థ్య మీరితం
47.056_3 సహస్ర నామ్నా మపిచ ప్రభావోయం నిరూపితః
47.057_1 నవిజ్ఞాతో మదన్యేన కస్యాపిన నివేదితః
47.057_3 పఠనాత్ శ్రవణాదస్య సర్వకామఫలం లభేత్
ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే శంకరవిజయో నామ సప్త చత్వారింసో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION