అంబావిర్భావం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:56 pm

Moderator: satyamurthy

అంబావిర్భావం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:08 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

వ్యాస ఉవాచ:
48.001_1 శృతం మయా మహాఖ్యానం త్రిపురస్య వథాశ్రయం
48.002_1 తధాపి శ్రోతుమిచ్ఛామి క్వస్థితా జగదంబికాః కధమావిర్భభూవైషా అతి థౌదగ్ధః క్వదైత్యరాట్
48.002_3 ఏతత్సర్వం సవిస్తారం కథయస్వ పితామహా
బ్రహ్మోవాచ:
48.003_1 బాహులే పౌర్ణమాస్యాంస సాయం దగ్ధో మహాసురః
48.003_3 దివా యుద్ధం మహాఘోరం ప్రాగేవ వర్ణితంహి తత్
48.004_1 యతోర్చితః సురైస్పర్వైః జయశాలీ సురారిహా
48.004_3 అత స్తస్యాం దీపదానం కుర్వంతి భువి మానవాః
48.005_1 తస్యాం స్నానంచ దానంచ జప హోమాదికంచ యత్
48.005_3 బహుళం జాయతే యస్మా తస్మాత్సాబాహులీ న్మృతా
48.006_1 తస్యాం యేతు నకుర్వంతి త్రిపురారి మహోత్సవం
48.006_3 న లభంతే జయం క్వాపి దగ్ధపుణ్యాః భవంతి తే
48.007_1 అతస్తస్యాం పౌర్ణమాస్యాం ప్రాతరర్చంతి యే శివం
48.007_3 నిశి యత్తైః కృతం పాపం విలయం ప్రతిపద్యతే
48.008_1 ఆజన్మతః కృతం పాపం మధ్యాహ్నార్బనతస్తథా
48.008_3 సప్త జన్మార్జితం పాపం ప్రదోషార్చన తో మునే
48.009_1 ఆవిర్భావం శివాయాస్త్వం కధ్యమానం మయాశృణు
48.009_3 తస్యమృతం శివాజ్ఞాత్వా భయాదంతర్హితా శివా
48.010_1 ఆవిరాశీ జ్జగన్మాతా హిమాచల గుహాముఖాత్
48.010_3 దదర్శ పర్వతం ఘోరం సింహవ్యాఘ్ర మృగాకులం
48.011_1 అపశ్యంతీ శివం సాతు విరహాకుల మానసా
48.011_3 విలాలాప భ్రుశం భీతా మాతాతహ శివేతిచ
48.012_1 కధం మాంనవిజానీషే సర్వజ్ఞస్సన్ సదాశివ
48.012_3 వన ఏకాకీనీం ఘోరే క్రందంతీం కురురీమివ
48.013_1 కదామేదర్శనం తేస్యాత్ కిం మాం విస్మృతవానసి
48.013_3 శక్తానజీవితం ధర్తుం సోఢుంవా విరహం హర
48.014_1 తాపత్వమపి కుత్రాసి నమే శోకం శృణోషి కిం
48.014_3 త్వాంవినా శరణం కం వాయామి కింవా కరోమ్యహం
48.015_1 యోజయస్వ పునర్మాంత్వం శివేనచ శివేనచ
48.015_3 ఇదానీం పునరుత్పన్నాం జానీహి జఠరాత్తవ
48.016_1 వరంతమేవ శీఘ్రంమే గవేషయ సదాశివం
48.016_3 నోచే ద్దేహపరిత్యాగం భ్రగోరస్మాత్కరోమ్యహం
కశ్యప ఉవాచ:
48.017_1 ఏవం రుదంత్యా స్తస్యాస్తు శృత్వా తాం గిరిముత్తమాం
48.017_3 న్యవేదయత్ హిమవతే కశ్చి నాగత్య ధీవరః
ధీవర ఉవాచ:
48.018_1 కాచి న్నితంబినీ సర్వాభరణ భూషితా
48.018_3 తాటంకే బిభ్రతీశృత్యో ర్మండలే ఇవభాస్వతః
48.019_1 నానారత్న లసద్దీప్తి ముకుటం మస్తకే భ్రుశం
48.019_3 లలాటేతు చతుష్కోణం ముక్తాషోడశ శోభితం
48.020_1 పుష్పం కాంచనరత్నాఢ్యం ముక్తాదామ విలంబి తం
48.020_3 సీమంతాంతర్గతం చారు నాసికే స్వర్ణమౌక్తికం
48.021_1 అంగదే చారుణీ బాహ్వోర్హస్తయో ర్వలయానిచ
48.022_1 ముక్తాఫలమయీం మాలాం లసత్కంచుక సంశ్రితాం
48.022_3 హేమరత్న మయీం కాంచీం కటీ క్షామవృతే శుభాం
48.023_1 గుల్భయోః శృంఖలే హైమే సింజచ్చారు సునూపురే
48.023_3 పాదాంగులీష్వపి పృధక్త్యత్తద్భూషణ ముత్తమం
48.024_1 ఏవం సర్వా నవద్యాంగీ రుదతీ విహ్వలా భ్రుశం
48.024_3 దృష్టా పృష్టానమాం వ్యక్తిగృహ్ణాతి సా తవాభిధాం
బ్రహ్మోవాచ:
48.025_1 ఇద్ధం నిశమ్య హిమవాం స్త్వరితస్తాం సుతాంయయౌ
48.025_3 సాంత్వయన్ హేతుగర్భాభిః వాగ్భిస్తామవదత్ సుధీః
హిమవానువాచ:
48.026_1 కిమర్ధం శోచసే సుభ్రూసృష్టిస్థిత్యంత హేతుకే
48.026_3 సర్వలక్షణ సంపూర్ణే సర్వశక్తి యుతేనఘే
48.027_1 అకర్తుమన్యధా కర్తుం కర్తుమేశే మహేశ్వరి
48.027_3 ఆవాప్త సర్వకామేచ సర్వప్రాణ్యంతరంగతే
48.028_1 సనియుక్తా శివేనత్వం సర్వాంతర్యామిణీ శుభే
48.028_3 అధాऽపియోజయిష్యే త్వాం శివేన శివకారిణా
48.029_1 ఉత్తిష్ఠేతి గృహీత్వా తా మాయయౌ నిజమందిరం
48.029_3 ననం దపార్వతీ తత్ర దృష్ట్వామేనాం సుతాన్వితాం
48.030_1 నిశ్వాసపరమా స్యాసత్ శ్ఛివం ద్రష్టుంసముత్సకా
48.030_3 ఉవాచ పితరం నత్వా సాధూపాయం వదస్వ మే
48.031_1 వ్రతం దానం తపోవాపి ధుష్కరం శివ లబ్ధయే
48.031_3 కరిష్యే తమహంతాత పూర్వవత్తప ఉత్తమం
బ్రహ్మోవాచ:
48.032_1 ఆవదజ్జనక స్తాంతు విచార్య మనసా అసకృత్
48.032_3 కార్యసిద్ధికరం శీఘ్రం ఉపాయం శృణు తంమునే
హిమవానువాచ:
48.033_1 శృణుపార్వతి వక్ష్యామి సాధూపాయం శివాప్తయే
48.033_3 ఉపాస్వ విఘ్నరాజస్య ధర్మార్ధ కామమోక్షదాం
48.034_1 అనుష్ఠితాం మహేంద్రాద్యై ర్దేవైశ్చ నారదాదిభిః
48.034_3 ప్రాప్తాశ్చ సిద్ధయస్తాస్తాః శక్రాది పదలక్షణాః
48.035_1 బ్రహ్మణః సృష్టి సామర్థ్యం దత్తం తేన మహాత్మనా
48.035_3 విష్ణోశ్చావన సామర్థ్యం దత్తం సర్వేశ్వరేణ హ
48.036_1 శివప్యాపిచ తే నైవ సామర్థ్యం సంహృతౌ ధృడం
48.036_3 శేషస్యాపి చ తేనైవ సర్వ విఘ్నహరేణచ
48.037_1 ధరాదరణ సామర్థ్యం దత్తం సర్వేశ్వరేణ హ
48.037_3 యస్య స్వరూపం నవిదు ర్బ్రహ్మాద్యా మునయోపి చ
48.038_1 వాచామగోచరో యోసౌ మనసో చాప్యగోచరః
48.038_3 గజానన స్వరూపేణ పరిదృశ్యోఅమీశ్వరః
48.039_1 అతస్తేనైవ రూపేణ సర్వారంభేషు పూజ్యతే
48.039_3 త ముపాసస్వ సర్వేశం మయాప్రోక్తేన వర్త్మనా
ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపాసనాఖండే అంబావిర్భావం నామ అష్టాచత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION