గణేశ పార్ధివ పూజావిధానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:42 pm

Moderator: satyamurthy

గణేశ పార్ధివ పూజావిధానం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:09 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

పార్వత్యువాచ:
49.001_1 దయానిధే గిరీంద్ర త్వం పితర్మే వద సత్వరం
49.001_3 ఉపాసనాం గణేశస్య సర్వేశస్య జగద్గురోః
49.002_1 యయా శివం సమేభ్యత్య శివంప్రాప్స్యామి శాశ్వతం
49.002_3 మర్త్యలోకేऽపి లొకానాముపకారో భవిష్యతి
హిమవానువాచ:
49.003_1 తవస్నేహ వశాద్దేవి రహస్యం పరమం శుభం
49.003_3 లోకానాం చోపకారాయ వక్ష్యే శృణ్వేకమానసా
49.004_1 ప్రత్యూషకాల ఉద్ధాయ నైఋతీం దిశమావ్రజేత్
49.004_3 ఆచ్ఛాద్య ధరణీం పూర్వం తృణకాష్ట దలైరపి
49.005_1 ఉర్వరాం వర్జయేత్ తిష్టన్నుత్సర్పన్నచ బుద్ధిమాన్
49.005_3 త్యక్త్వా మూత్రపురీషేతు యధోక్తం శౌచమాచరేత్
49.006_1 దంతజిహ్వా విశుద్ధించ కృత్వా స్నాతుం తతో వ్రజేత్
49.006_3 నదీం తటాకం వాపీంవా సరః కూపమ ధాపివా
49.007_1 కృత్వా పూర్వం మలస్నానం మంత్ర స్నానం తతశ్చరేత్
49.007_3 మృదావా చందనేపి తిలకం కుంకుమేవ వా
49.008_1 కుర్యాద్ధౌతే వాససీవా పరిధాయ శుభాసనే
49.008_3 ఉపవిశ్యైక చిత్తస్తు సర్వం నిత్యం సమాప్యచ
49.009_1 మృత్తికాం సుందరాం స్నిగ్ధాం క్షుద్ర పాషాణ వర్జితాం
49.009_3 సు విశుద్ధాం మవల్మీకాం జలసిక్తాం విమర్దయేత్
49.010_1 కృత్వా చారుతరాం మూర్తిం గణేశస్య శుభాం స్వయం
49.010_3 సర్వావయవ సంపూర్ణాం చతుర్భుజ విరాజితాం
49.011_1 వరశ్వాది స్వాయుధాని దధతీం సుందరాం ఘనాం
49.011_3 స్థాప్య పీఠేతతః పాణీన్ ప్రక్షాళ్య మేలయేత్సుధీః
49.012_1 పూజాద్రవ్యాణి సర్వాణి జలాదీని ప్రయత్నతః
49.012_3 అష్టగంధా నక్షతాంశ్చ రక్త పుష్పాణి గుగ్గులం
49.013_1 త్రి పంచసప్తభిః పత్రైర్యుతాన్ దూర్వాంకురాన్ శుభాన్
49.013_3 అష్టోత్తర శతం నీలాన్ శ్వేతానానీయ సుందరాన్
49.014_1 ఘృత దీపం తైలదీపం నైవేద్యం వివిధం శుభం
49.014_3 మోదకాపూప లడ్డూకాన్ పాయసం శర్కరాయుతం
49.015_1 సూక్ష్మంచ తండులాన్నం చ వ్యంజనాని బహూనిచ
49.015_3 సచంద్ర పూగచూర్ణాఢ్యం ఖాద్యఖాదిబిరసంయుతం
49.016_1 ఏలా లవంగ సంమిశ్రం తాంబూలం కేసరాన్వితం
49.017_1 జంబూ ఆమ పనసాదీని ద్రాక్షా రంభా ఫలానిచ
49.018_1 తత్తదృతుభవానీశే నీరాకేలాని చానయేత్
49.018_3 బహుప్రకార మార్తిక్యం కాంచనీం దక్షిణాంతథా
పార్ధివ గణేశవిధి:
49.019_1 ఏవం సంభృత సంభారః ఏకాంత స్థలమాస్థితః
49.019_3 చేలాజిన నేకుశమయే ఆసనేచ కృతాసనః
49.020_1 భూతశుద్ధిం ప్రకుర్వీత ప్రాణానాం స్థాపనం తథా
49.020_3 దిగ్బంధ పుర్వం దేవాంశ్చ గణేశాదీన్ మేత్పురా
49.021_1 అంతర్బహిర్మాతృకాశ్చన్య సేదాగమ మార్గతః
49.021_3 సన్నిధానాదికా ముద్రాః దర్శయేద్గురు మార్గతః
49.022_1 మంత్రన్యాసం తతఃకృత్వాషడంగ న్యాసమేవచ
49.022_3 పూజాద్రవ్యాణి సంశోధ్య తతో ధ్యాయేత్ గజాననం
49.023_1 ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం
49.024_1 పాశాంకుశధరం దేవం మోదకాన్ బిభ్రతం కరైః
49.024_3 రక్త పుష్ప మయీం మాలాం కంఠేహస్తే పరాంశుభాం
49.025_1 భక్తానాం వరదం సిద్ధిబుద్ధిభ్యాం సేవితం సదా
49.025_3 సిద్ధి బుద్ధి ప్రదం నౄణాం ధర్మార్ద కామమోక్షదం
49.026_1 బ్రహ్మ రుద్ర హరీంద్రాద్యైః సంస్తుతం పరమర్షిబిః
49.026_3 ఆగచ్ఛ జగదాధార సురాసుర వరార్చిత
49.027_1 అనాధనాధ సర్వజ్ఞ గిరీణ పరిపూజిత
49.027_3 స్వర్ణసింహాసనం దివ్యం నానారత్న సమన్వితం
49.028_1 సమర్ఫితం మయాదేవ తత్రత్వం సముపావిశ
49.028_3 దేవదేవేశ సర్వేశ సర్వతీర్థ హృతం జలం
49.029_1 పాద్యం గృహాణ గణప గంధపుష్పాక్షతైర్యుతం
49.030_1 ప్రవాళముక్తాఫల పూగరత్న తాంబూల జాంబూనద మష్టగంధం
49.030_3 పుష్పాక్షతా యుక్త మమోఘశక్తే దత్తం మయార్ఘ్యం సఫలీకురుష్వ
49.031_1 గంగాది సర్వతీర్ధేభ్యః ప్రార్ధితం తోయముత్తమం
49.031_3 కర్పూరైలాలవంగాది వాసితం స్వీకురుప్రభో
49.032_1 చంపకాశోక వకుళ మాలతీ మోగరాదిభిః
49.032_3 వాసితం స్నిగ్ధతా హేతు తైలం చారు ప్రగృహ్యతాం
49.033_1 కామధేను సముద్భూతం సర్వేషాం జీవనం పరం
49.033_3 పావనం యజ్ఞహేతుస్తేన యత్ స్నానార్ధ మర్పితం
49.034_1 ధేనుదుగ్ధ సముద్భూతం శుద్ధం సర్వజనప్రియం
49.034_3 మయానీతం దధివరం స్నానార్ధం ప్రతిగృహ్యతాం
49.035_1 నవనీత సముత్సన్నం సర్వసంతోషకారణం
49.035_3 యజ్ఞాంగం దేవతాహోరో ఘృతం స్నాతుం సమర్పితం
49.036_1 సర్వపుష్టికరం దేవ మధుస్నానార్థ మర్పితం
49.036_3 ఇక్షుసార సముద్భూతం శార్కరాం మనునోహరాం
49.037_1 మలాపహారిణీం స్నాతుం గృహాణత్వం మయార్పితాం
49.038_1 సర్వ మాధుర్యతా హేతుః స్వాదుః సర్వప్రియంకరః
49.039_1 పుష్టికృత్ స్నాతు మానీత ఇక్షుసారభవో గుడః
49.039_3 కాంస్యే కాంస్యేన పిహితో దధిమధ్వాజ్య పూరితః
49.040_1 మధుపర్కో మయానీతః పూజార్థం ప్రతిగృహ్యతాం
49.040_3 సర్వతీర్థ హృతం తోయం మయా ప్రార్థనయా విభో
49.041_1 సువాసితం గృహాణేదం సమ్యక్స్నాతుం సురేశ్వర
49.042_1 రక్తవస్త్రయుతం దేవలోక లజ్జా నివారణం
49.042_3 అనర్ఘ్య మతిసూక్ష్మంచ గృహాణేదం మయార్పితం
49.043_1 రాజితం బ్రహ్మ సూత్రంచ కాంచనం రత్నసంయుతం
49.043_3 భక్త్యోపపాదితందేవ గృహాణ పరమేశ్వర
49.044_1 అనేక రత్నయుక్తాని భూషణాని బహూనిచ
49.044_3 తత్తదంగే కాంచనాని యోజయామి తవాజ్ఞయా
49.045_1 అష్టగంధ సమాయుక్తం రక్తచందన మిశ్రితం
49.045_3 ద్వాదశాంగేషు తే దేవ తేవయామి కృపాంకురు
49.046_1 రక్తచందన సంమ్మిశ్రాంస్తండులాం స్తిలకోపరి
49.046_3 శోభాయై సంప్రదాస్యామి గృహాణ జగదీశ్వర
49.047_1 పాటలం కర్ణికారంచ బంధూకం రక్తపంకజం
49.047_3 మోగరం మాలతీపుష్పం గృహ్యాతాం పరమేశ్వర
49.048_1 నానాపంకజ పుష్పైశ్చ గ్రధితాం పల్లవైరపి
49.048_3 బిల్వ పత్రయుతాం మాలాం గృహాణ సుమనోహరాం
49.049_1 దశాంగం గుగ్గులం ధూపం సర్వ సౌంగధ్యకారకం
49.049_1 సర్వ పాపక్షయ కరం త్వం గృహాణ మయార్పితం
49.050_1 సర్వజ్ఞ సర్వలోకేశ తమో నాశన ముత్తమం
49.050_3 గృహాణ మంగళం దీపం దేవదేవ నమోస్తుతే
49.051_1 నానాపక్వాన్న సంయుక్తం పాయసం శర్కరాన్వితం
49.051_3 నానా వ్యంజన శోభాఢ్యం శాల్యోదన మనుత్తమం
49.052_1 దధిదుగ్థ ఘృతైర్యుక్తం లవంగైలా సమన్వితం
49.052_3 మరీచి చూర్ణసహితం క్వధికా వటకాన్వితం
49.053_1 రాజితా ధాస్యసంయుక్తం మేధీపిష్టం స తక్రకం
49.053_3 హింగూ జీరక కూష్మాండ మరీచి మాషషిష్టకైః
49.054_1 సంపాదితై స్సుపక్వై శ్చభర్జితై ర్వటకైర్యుతం
49.054_3 మోదకాపూప లడ్డూక శష్కులీ మండకాది భిః
49.055_1 పర్పటైరపి సంయుక్తం నైవేద్యం అమృతాన్వితం
49.056_1 హరిద్రా హింగు లవణ సహితం సూపముత్తమం
49.056_3 ససాముద్రం గృహాణేదం భోజనం కురుసాదరం
49.057_1 సు తృప్తికారకం తోయం సుగంధం చ పిబేచ్ఛయా
49.057_3 త్వయి తృప్తే జగత్తృప్తం నిత్యతృప్తే మహాత్మని
49.058_1 ఉత్తరాపోశనార్థం తే దద్మి తోయం సువాసితం
49.058_3 ముఖపాణి విశుధ్యర్ధం పునస్తోయం దదామితే
49.059_1 దాడిమం మధురం నింబ జంబ్వాంమ్ర పనసాదికం
49.059_3 ద్రాక్షా రంభాఫలం పక్వ కర్కంధూ ఖార్జురం ఫలం
49.060_1 నారికేళంచ నారింగ మాంజిరం జంబీరం తధా
49.060_3 ఉర్వారుకంచ దేవేశ ఫలాన్యేతాని దృహ్యతాం
49.061_1 ముఖపాణి విశుధ్యర్థం పునస్తోయం దదామితే
49.061_3 గృహాణాచమనం చారు కరాంగో ద్వర్తనం శుభం
49.062_1 నానాపరిమళ ద్రవ్యైర్నిర్మితం చూర్ణముత్తమం
49.062_3 సుగంధినామకం పుణ్యగంధి చారు ప్రగృహ్యతాం
49.063_1 చారు శాలూర సంభూతం వంశసార సముద్భవం
49.063_3 సీమంత భూషణం చూర్ణం లాక్షారంజిత మస్తుతే
49.064_1 సచంద్రపూగ చూర్ణాఢ్యం ఖాద్య ఖాదిర సంయుతం
49.064_3 ఏలా లవంగ సంమిశ్రం తాంబూలం కేసరాన్వితం
49.065_1 న్యూనాతి రిక్తపూజాయాః సంపూర్ణ ఫలహేతవే
49.065_3 దక్షిణాం కాంచనీం దేవ స్థాపయామి తవాగ్రతః
49.066_1 సితపీతై ధారకైః జలజై కుసుమై శ్శుభైః
49.066_3 గ్రధితాం సుందరాం మాలాం గృహాణ పరమేశ్వర
49.067_1 హరితాః శ్వేత వర్ణావా పంచ త్రిపత్ర సంయుతాః
49.068_1 దూర్వాంకురా మయాదత్తా ఏకవింశతి సంమితాః
49.069_1 ఏకవింశతి సంఖ్యాకాః కుర్యాద్దేవ ప్రదక్షిణాః
49.069_3 పదే పదేతే దేవేశ నశ్యంతు పాతకాని మే
49.070_1 ఔదుంబరే రాజతే వాకాంస్యే కాంచన సంభవే
49.070_3 పాత్ప్రేప్రకల్పితాన్ దీపాన్ గృహాణ చక్షురర్పకాన్
49.071_1 పంచారార్తిం పంచదీపై ర్దీపితాం పరమేశ్వర
49.071_3 చారుచంద్ర నిభం దీపం గృహాణ వీచివారణం
49.072_1 యధాస్య నేక్ష్యతే భస్మ తధాపాపం వినాశయ
49.072_3 స్తోత్రైర్నానావిధైః స్సూక్తైః సహస్రనామభిస్తతః
49.073_1 ఉపవిశ్యస్తు వీతైనం కృత్వా స్థిర తరం మనః
49.074_1 దీనాధీశ దయానిధే సురగణైః సంసేవ్యమాన
49.074_3 ద్విజ బ్రహ్మేశాన మహేంద్ర శేషగిరిజా గంధర్వ సిద్ధైస్తుత
49.075_1 సర్వారిష్ట నివారణైక నిపుణ త్త్రైలోక్యనాధప్రబో
49.075_3 భక్తింమే సఫలాం కురుష్వ సకలాంక్షత్వా పరధాన్మమ
49.076_1 ఇతి మూర్తిం సమభ్యర్చ్య దండవత్ప్రణిపత్యచ
49.076_3 జపేన్మంత్రం తతో దేవి సర్వసిద్ధి ప్రదాయకం
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనా ఖండే గణేశపార్థివపూజా విధానం నామ ఏకోన చత్వారింశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION