చతుర్ధీవ్రత కథనం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:50 pm

Moderator: satyamurthy

చతుర్ధీవ్రత కథనం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:11 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

పార్వత్యువాచ:
50.001_1 అహం మంత్రం నజానామి గిరీంద్ర మేవద స్వయం
50.001_3 అనుగ్రహం గణేశస్య యామి యామి శివం శివం
హిమవానువాచ:
50.002_1 మంత్రా నానావిధా దేవి నానాసిద్ధి ప్రదాయకాః
50.002_3 అసంఖ్యాతా గణేశస్య కాంశ్చిత్తేషు వదామి తే
50.003_1 కృత్వాపద్మాసనం నమ్యక్ నియమ్యఖాని సర్వశః
50.003_3 కృతన్యాస విధిః పశ్చాజ్ఞపం కుర్యా నిజేచ్ఛయా
50.004_1 ఏకాక్షరస్య మంత్రస్య లక్షం లక్షార్థ మేవచ
50.004_3 షడక్షరస్య మంత్రస్య నియుతం చాయుతం తథా
50.005_1 తథా పంచాక్షరస్యాపి దశాష్టాక్షరయోపి
50.005_3 అష్టావింశ ద్వర్ణమంత్రో జప్తవ్యో అయుత సంఖ్యయా
50.006_1 ఏవం నానావిధాన్ మంత్రాన్ జపంతి స్వేష్టసిద్ధయే
50.006_3 త్వంతు పార్వతి మేవాక్యం శృణు ష్వైకాగ్ర మానసా
50.007_1 ఏకాక్షరం షడర్ణంచ గృహాణ మంత్ర ముత్తమం
50.008_1 నభశ్శుక్ల చతుర్థ్యాంతం ఆరంభం కురు సువ్రతే
50.009_1 అనుష్టానం మాసమాత్రం కురుకార్యం భవిష్యతి
50.009_3 శివం ప్రాప్స్యసి నువ్యక్తం అన్యద్యచ్చాపి వాంఛితం
50.010_1 పార్ధివీ పూజితామూర్తిః స్త్రీయావా పురుషేణవా
50.010_3 ఏకా దదాతి సా కామ్యం ధన పుత్ర పశూనపి
50.011_1 అసాధ్యం సాధయేన్మర్త్యో మూర్తిద్వయ ప్రపూజనాత్
50.011_3 త్రిమూర్తి పూజనాద్రాజ్యం రత్నాని సర్వసంపదః
50.012_1 చతుర్మూర్తేః పూజయేద్యో ధర్మార్థ కామ మోక్షభాక్
50.012_3 సార్వభౌమో భవేద్రాజా పంచ మూర్తి ప్రపూజనాత్
50.013_1 షణ్మూర్తిపూజయా సృష్టి ప్రస్థితి ప్రళయ కృద్భవేత్
50.014_1 భూతం భవ్యం భవిష్యంచ వేత్తి దేవ ప్రసాదతః
50.014_3 త్రయ స్త్రింశత్కోటి దేవా వహ్నింద్ర శివవిష్ణవః
50.015_1 సనకాద్యా మునిగణః సేవంతే దశ పూజనాత్
50.015_3 ఏకాదశ అర్చనా ద్దేకాదశ రుద్రాధిపో భవేత్
50.016_1 ద్వాదశాదిత్య రాజ్యంచ లభేచ్చ ద్వాదశార్చనాత్
50.016_3 అతిసంకట వేలాసు కుర్యాద్వృధ్యా ప్రపూజనం
50.017_1 అష్టోత్తర శతం యావత్తావ త్తత్తదవాప్నుయాత్
50.017_3 మహాముక్తి మవాప్నోతి లక్షపూజనతో న్వహం
50.018_1 కరాగృహాన్ముక్తి కామః కారయేన్మూర్తి పంచకం
50.018_3 త్రిస్సప్త రాత్రాన్ముచ్యేత గణేశానుగ్రహాన్మునే
50.019_1 సప్తమూర్తీః ప్రకుర్వీత ప్రత్యహం పంచవత్సరం
50.019_3 మహాపాపాత్ ప్రముచ్యేత గణేశే భక్తిమాన్నరః
50.020_1 ఆజన్మ మరణాదేకాం పూజయేత్పార్థివీం నరః
50.020_3 గణేశస్సతు విజ్ఞేయో దర్శనా ద్విఘ్ననాశనః
50.021_1 తమేవ సర్వకామేషు పూజయేన్న గణాధిపం
50.021_3 తస్యైవ పూజయాప్రీతో సదేవః స్యా త్తథాస్వయం
50.022_1 సర్వరోగ ప్రపీడాసు మూర్తినాం త్రయ ముత్తమం
50.022_3 నవాహం పూజయేద్యస్తు సర్వపీడాం వ్యపోహతి
50.023_1 సౌవర్ణీ రాజతీ తామ్రీ రీతికాంస్య సముద్భవా
50.023_3 మౌక్తికీచ ప్రవాలీచ సర్వమేత త్ర్పయచ్ఛతి
50.024_1 ఏవంకృతే వ్రతేదేవి సర్వాన్కామ నవాప్స్యసి
50.024_3 యావద్భాద్రపదే మాసి చతుర్థీ పరిలభ్యతే
50.025_1 తస్యాం మహోత్సవః కార్యోయధా విభవ మాదరాత్
50.025_3 రాత్రౌ జాగరణం కార్యం తత్కధా వాద్య గయనైః
50.026_1 ప్రభాతే విమలే స్నాత్వా పూర్వవత్పూజయే ద్విభుం
50.026_3 గణేశం వరదం దేవం తతోహోమం సమాచరేత్
50.027_1 కుండేసాంగే స్థండిలే వా జుహుయ జ్జపేదశాంశతః
50.027_3 పూర్ణాహుతిం తతః కుర్యాద్భవి దానపురస్పరం
50.028_1 ఆచార్యం పూజయేత్పశ్చాద్గో భూవాసో ధనాదిభిః
50.028_3 బ్రాహ్మణాన్ వేదవిదూషః సపత్నీకాంశ్చ కాంశ్చనః
50.029_1 తేభ్యో భూషణ వాసాంసి దద్యాత్ శక్త్యాచ దక్షిణాం
50.029_3 దద్యాత్త్ర్సీణా మలంకారాన్ యోషిధ్భ్యశ్చస కంచుకాన్
50.030_1 తుష్టయే గణానాధస్య సిద్ధి బుద్ధి యుతస్య హ
50.031_1 విత్తశాఠ్యం నకుర్వీత యథా విభవ మాచరేత్
50.032_1 తతః సుహృజ్జన యుతః స్వయం భుంజీత సాదరం
50.032_3 ఆపరస్మిన్ దినేమూర్తిం నృయానే స్థాపయేన్ముదా
50.033_1 ఛత్ర ధ్వజ పతాకాభిః శ్చామరై రుపశోభితాం
50.033_3 కిశోరై ర్థండయుద్ధేన యుధ్యద్భిశ్చ పురస్సరం
50.034_1 మహాజలాశయం గత్వా విసృజ్య వినమలే జలే
50.034_3 వాద్య గీత ధ్వని యుతో నిజమందిరమా ప్రజేత్
ఇతి శ్రీ గణేశ పురాణే ఉపసనాఖండే హిమద్గిరిరాజసంవాదేచతుర్ద్గీవ్రత కథనం నామ పంచాదశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION