వరద గణేశ వ్రత విధానం

Last visit was: Fri Dec 15, 2017 1:56 pm

Moderator: satyamurthy

వరద గణేశ వ్రత విధానం

Postby satyamurthy on Wed Apr 27, 2011 9:12 pm

శ్రీ గణేశ పురాణం - ఉపాసనా ఖండం

పార్వత్యువాచ:
51.001_1 తవ వక్యామృతేనాహంపితః ప్రీతాస్మి సాంప్రతం
51.001_3 పరంతు సంశయో మేస్తితం నుదస్వహిమాలయ
51.002_1 కేన కేన కృతం పూర్వం వ్రతమేతత్ మహీధర
51.002_3 ఆఖ్యాతం కేనవా కస్మైకః కాం సిద్ధిమితో అగమత్
51.003_1 ఏతత్సవిస్తరం బ్రూహి సంశయచ్ఛేదనాయ మే
51.003_3 యశ్చపృచ్ఛతియో వ్యక్తి గజానన కథాశ్శుభాః
51.004_1 శృణోతి అన్యోపి యో మర్త్యః స్త్రయస్తే పుణ్యభాగినః
51.005_1 జీవితం సఫలం తేషాం జన్మజ్ఞానంచ కర్మచ
బ్రహ్మోవాచ:
51.006_1 ఏవం తయా కృతప్రశ్నో హిమవానభ్యభాషత
51.006_3 వరదస్య గణేశస్య నానాజనకృతం వ్రతం
హిమవానువాచ:
51.007_1 శృణుపార్వతి వక్ష్యామి సంవాదంతే పురాతనం
51.007_3 సేతిహసం వ్రతస్యాస్య సర్వసిద్ధి కరస్యహ
51.008_1 కైలసే గిరివర్యేతు సుఖాసీనం జగద్గురుం
51.008_3 క్రీడమానం ముదాదేవైః గంధర్వైః పరమర్షిభిః
51.009_1 నతాస్తుత్వా మహాతేజాః పరిపప్రచ్ఛ షణ్ముఖః
స్కంద ఉవాచ:
51.010_1 దేవదేవ జగన్నాథ భక్తానా మభయంకర
51.010_3 నానాఖ్యానాని దివ్యాని శృతాని త్వత్ప్రసదతః
51.011_1 తృప్తింతా తన గచ్ఛా మిపాయం పాయంసుధామివ
51.011_3 అధునా బ్రూహిమే దేవ వ్రతం సర్వార్ధసిద్ధిదం
51.012_1 అనుష్ఠానేన కస్యాథకరస్థాః సిద్ధయో నృణాం
51.012_3 జాయంతే సాధకానాంతు వరదస్య ప్రసాదతః
శివ ఉవాచ:
51.013_1 సాధుపృష్టం త్వయాస్కంద సర్వేషాం హితకారకం
51.014_1 కథయామి తవప్రీత్యా మహాసిద్ధిప్రదం భువి
51.015_1 వినాయక ప్రియంతా త వ్రతానాముత్తమం వ్రతం
51.015_3 సర్వేషాం పురషార్ధానం సాధకం కృత్తికాత్మజ
51.016_1 వినాయజ్ఞై స్తధాదానై ర్జపహోమాది భిర్వినా
51.016_3 సర్వసిద్ధికరం స్కంద పుత్రపౌత్ర ప్రవర్ధనం
51.017_1 రాజానం రజపుత్రంవా తన్మంత్రిణ మధాపివా
51.017_3 వశమానయతి క్షిప్రం వ్రతమే తన్మహత్తమం
51.018_1 మహాపాపోప పాపైశ్చ బహుజన్మ సుసంచితైః
51.018_3 వ్రతస్యాస్య ప్రభావేణతైః పుమాన్ముచ్చ్యతే క్షణాత్
51.019_1 భాజనం సర్వసిద్ధీనాం జాయతేమానవో భువి
51.019_3 ప్రీతిదంతు గణేశస్యనానేనమ్ దృశక్షితౌ
స్కంద ఉవాచ:
51.020_1 తాతకస్మి న్భవేన్మాసి వ్రతమే తన్మహోత్తమం
51.020_3 విధానం కీ దృశంచాస్య కేన వాచరితంపురా
51.021_1 సర్వమే తన్మమచక్ష్వ యద్యస్తి కరుణామయి
శివ ఉవాచ:
51.022_1 నభశ్శుక్ల చతుర్ధ్యాంతు స్నాత్వా గురుగృహం ప్రజేత్
51.022_3 ప్రణమ్యతంగురం పశ్చాత్పూజయిత్వా యధావిధి
51.023_1 పాద్యాచమనవస్త్రాద్యైః భూషణైశ్చమహత్తరైః
51.023_3 తోషయిత్వాంతు తం సమ్యగాజ్ఞయ ప్రారభేద్వ్రతం
51.024_1 సర్వసిద్ధికరం త తవ్రతం గాణేశ్వరం గురో
51.024_3 త్వమేవ శ్రీగణేశోసి దిశకామప్రదం ప్రభో
51.025_1 ఉపదిష్టే వ్రతేతేనసార్ధం గంగాతటం వ్రజేత్
51.025_3 తటాకంవా దేవఖాతం తత్ర స్నాయా ద్యధావిధి
51.026_1 శ్వేతసర్షపయుక్తేన తిలకల్కేన షణ్ముఖ
51.026_3 స్నాత్వా ధాత్రీయుతే నేహకృత్వా నిత్యంగృహం వ్రజేత్
51.027_1 ఉపవిశ్యాసనే శుద్ధే పూజయిత్వా గణాదిపం
51.027_3 గురూపదిష్ట మార్గేణ వ్రతం పశ్యాత్సమారభేత్
51.028_1 మృదామూర్తిం గణేశస్య చతుర్థ్యాం శ్రావణస్యతు
51.028_3 ప్రత్యహం పూజయేత్క్రుత్వా యావద్భాద్ర చతుర్థికా
51.029_1 బ్రహ్మచర్యవ్రతే స్థిత్వా కర్తవ్యం వ్రతముత్తమం
51.029_3 ఉపవాసైక భక్తాభ్యాం నక్తే నాయాచితేనవా
51.030_1 చతుర్థకాలే భుంజీత హవిష్యాన్నం సమాహితః
51.030_3 అక్షారం మధురం భుంజన్ భక్తిమా నాచరేద్వ్రతం
51.031_1 జపన్ గణేశ్వరీం విద్యాం షడానన షడక్షరం
51.032_1 ద్విచతురక్షరాం వాపి తధైవైకాక్షరామపి
51.033_1 దశాక్షరమధస్కంద, ద్వాదశార్ణామధాऽపివా
51.033_3 నియుతం వ యుతంవాపి ప్రత్యహం జపయిష్యతే
51.034_1 తదర్థం వా తదర్ధం వా దశాంశం హోమమాచరేత్
51.034_3 ధ్యాయన్ గజాననం దేవం అహోరాత్ర మతంద్రితః
51.035_1 ప్రాప్తేప్రోష్టపదేమాసి చతుర్థ్యాంతు గజాననం
51.035_3 సౌవర్ణం పలమానేస తదర్థార్థేన వాపునః
51.036_1 మాయూర వాహనంకుర్యా దధవాఖుగతం శుభం
51.036_3 కృవామండపికాం తత్ర ధాన్యరాశిం ప్రకల్పయేత్
51.037_1 సౌవర్ణం రాజతం తామ్రం కలశం స్థాపయేత్తతః
51.037_3 తస్యోపరి న్యసేత్పాత్రేం రుక్మరాజ తతామ్రకం
51.038_1 వస్త్రయుగ్మేన సంవేష్ట్య సపాత్రం కలశంతతః
51.038_3 పంచపల్లవ సంయుక్తం పంచరత్న సమన్వితం
51.039_1 పీఠపూజాం పురాకృత్వా స్థాపయే త్తత్రంవిభుం
51.039_3 మూలమంత్రైశ్చ వేదోక్తైః పూర్వోక్తైరపి షణ్ముఖ
51.040_1 ధ్యాత్వా గజాననం దేవ మావాహ్య వరయాముదా
51.040_3 ఆసనంచ తధపాద్యం దద్యదచమనీయకం
51.041_1 అర్ఘ్యం రత్నయుతం స్కందస్నానం పంచామృతై శ్శుభం
51.041_3 సువాసితాభి రద్భిశ్చ స్నాపయే త్పరమేశ్వరం
51.042_1 రక్తవస్త్రద్వయం దద్యా దుపవీతం తధోత్తమం
51.043_1 నానావిధై రాభరణై ర్భూషయేత్పర మేశ్వరం
51.043_3 గంథాక్షతై ర్ధూపదీపై ర్నైవేద్యై ర్వివిధైరపి
స్కందునకు శంకరుడు గణేశవ్రతము నుపదేశించుట:
51.044_1 వటకా పూపలడ్డూక శాల్యన్న పాయసాదిభిః
51.044_3 పంచామృతై ర్వ్యంజనైశ్చ భోజయే త్పరమేశ్వరం
51.045_1 ఉద్వర్తనం కరే దద్యాత్ ఫలం తాంబూలమేవచ
51.046_3 కాంచనీం దక్షిణాం దద్యాచ్ఛత్రం వ్యజనచామరే
51.047_1 నీరాజనం మంత్రపుష్పం దత్వా స్తోత్రాణ్యుదీరయేత్
51.047_3 సహస్రనామ భిస్తుత్వా బ్రాహ్మణాన్పూజయేత్తతః
51.048_1 రాత్రౌజాగరణం కృత్వా గీతనృత్యాది మంగలైః
51.048_3 ప్రభాతే విమలేస్నాత్వా నిత్యంకృత్వా యధావిధి
51.049_1 పూజయేత్పూర్వవద్దేవం తతోహోమం సమాచరేత్
51.049_3 ద్రవ్యై ర్నానవిధైర్హుత్వా కుర్యా దాచర్యపూజనం
51.050_1 గో భూ తిల హిరణ్యాద్యం గురవే తన్నివేదయేత్
51.050_3 అన్యేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ ప్రదద్యా ద్భూరిదక్షిణాం
51.051_1 బ్రాహ్మణాన్ భోజయేత్పశ్చాచ్ఛత మష్టోత్తరం తధా
51.051_3 అధికాన్యది శక్తిశ్చై దధవాప్యేకవింశతిం
51.052_1 దీనాంధ కృపణేభ్యశ్చ దద్యాదన్నం సపాయసం
51.052_3 పునశ్చదక్షిణాం దద్యా త్ప్రగృహ్య శిషముత్తమాం
51.053_1 సుహృద్బంధుయుతోమౌనీ స్వయంభుంజీత సాదరం
శివ ఉవాచ:
51.054_1 ఏవంతేకథితం స్కంద వరదస్య వ్రతం శుభం
51.054_3 భుక్తి ముక్తిప్రదం నృణాం సర్వకామఫలప్రదం
51.055_1 పురాతన మితిహాస మస్మిన్నర్థే వదామితే
51.056_1 మహాధర్మపరో రాజా పురాభూత్కర్ధమాభిదః
51.057_1 పాలయామాస వసుధాం సాగరాంతాం స్వతేజసా
51.057_3 గుణైర్యస్య హృతాదేవా నిత్యం యత్సదసి స్థితాః
51.058_1 కదాచి ద్దైవయోగేన భ్రుగుస్తస్య గృహంయయౌ
51.058_3 తత ఉద్ధాయరాజా స బహుమాన పురస్సరం
51.059_1 ఉపవిశ్వాసనేశ్రేష్ఠే పూజితోగురువత్తతః
51.059_3 భుక్త్వాస్థితం మునివరం రాజా వచనమబ్రవీత్
రాజోవాచ:
51.060_1 భగవన్ సర్వతత్వజ్ఞ కించిత్ప్రుచ్ఛామి తద్వద
51.060_3 పూర్వజన్మనికశ్చాహం కిం మయా సుకృతం కృతం
51.061_1 యేనేదృశం మయారాజ్యం ప్రాప్తం నిహతకంటకం
51.061_3 ప్రాప్తంనైవ నృపైరన్యైః నచప్రాస్స్యంతి చాపరే
51.062_1 దేవానామపిపూజ్యోహం గంధర్వోరగ రక్షసాం
51.062_3 కుబేరసంపదాతుల్యాం సంపదం పశ్యమేమునే
51.063_1 త్రిలోక్యాం రత్నభూతం యత్తదానీతం స్వతేజిసా
51.063_3 యంయం పదార్థమిచ్చామి తం తం పశ్యామివేశ్మని
51.064_1 కేనేద్ధం కర్మణాప్రాప్తం తద్వదస్వ మమప్రబో
51.064_3 కామయేతత్పునః కర్తుం పుణ్యం పుణ్యవతాం వర
భృగురువాచ:
51.065_1 కథయామి నృపశేష్ఠ ప్రణిధాన బలాదహం
51.065_3 త్వమాసీః పూర్వజనుషి క్షత్రియోదుర్బలః శుచిః
51.066_1 కుటుంబ భరణార్థంత్వం ననకర్మాణ్యధాకరోః
51.067_1 క్రియామాణం చ తత్కర్మన చాసీత్ఫలదం తవ
51.067_3 అత్యంతనిష్ఠురైర్వాక్యై ర్దారాపత్యైశ్చపీడితః
51.068_1 అపృష్ట్యా పుత్రదారాం స్త్వం గతవాన్ గహనం వనం
51.069_1 విభ్రమన్ దిక్షుసర్వాసు దృష్టవానపి సౌభరిం
51.069_3 సిద్ధాసనే సమాసీనం సేవితం మునిపుంగవైః
51.070_1 కధయంతం మహవిద్యం శిష్యేభ్యో దుఃఖనాశనీం
51.070_3 దృష్ట్వాతం సౌభరిం దివ్యమన్యాం శ్చార్షిగణాన్నృప
51.071_1 దండవత్ప తితోసిత్వం భువితైస్చాబి నందితః
51.071_3 ఉపవిష్టః స్వాసనేచ మునినాతే నదర్శితే
51.072_1 పృష్టవానసితం దివ్యం లబ్థ్వావసర మాదృతః
క్షత్రియ ఉవాచ:
51.073_1 స్వామిన్ సంసార దు:ఖేన బహుధా క్లేశితో మునే
51.074_1 దారాపత్య సుహృద్భిశ్చ వాగ్బాణై ర్భ్రుశతాడితః
51.074_3 నవైరాగ్యం మనోయాతి నిష్ఠురేషు సుహృత్సుచ
51.075_1 శీతోష్ణ క్షుత్పిపాసాభిః పీడితోపి భ్రుశంమునే
51.075_3 ఉపాయం వదమే కించి ద్దుఃఖసాగర తారకం
శివ ఉవాచ:
51.076_1 ఇతి శృత్వా వచస్తస్య సౌభరిః కృపయాయుతః
51.076_3 ఉపాయం చింతయామాస నృపదుఃఖ వినాశనం
51.077_1 తతస్తం క్షత్రియం ప్రాహ సర్వపాప విమోచనం
ఋషిః ఉవాచ:
51.078_1 వ్రతం యత్కథయిష్యామి కురు నిశ్చితమానసః
51.079_1 యస్యానుష్టానమాత్రేణ సర్వదుఃఖలయో భవేత్
51.079_3 బ్రాహ్మణైః క్షత్రియై ర్వ్తేశ్యై స్తథా బ్రహ్మర్షిభిః క్రుతం
51.080_1 ముక్తాస్తే సర్వదుఃఖేభ్యః ప్రాప్తాః సిద్దిమనుత్తమాం
51.080_3 వరదస్య గణేశస్య ధర్మార్థ కామమోక్ష కృత్
క్షత్రియ ఉవాచ:
51.081_1 కోసౌ గణేశః కిం శీల కిం రూపః కిం స్వభావవాన్
51.082_1 కిం కర్మా కథముత్పన్న స్తత్సర్వం కథయస్వమే
51.082_3 యదిమేశ్రవఖాయాలం యద్యనుగ్రాహ్యతా మయి
ఋషి ఉవాచ:
51.083_1 యద్బ్రహ్మనిత్యం విరజం విశోకం జ్ఞానస్వరూపం పరమార్థభూతం
51.083_3 అనాదిమధ్యాంత మనంతపరం గణాధిపం తం ప్రవదంతిసంతః
51.084_1 యస్మాదోంకార సంభూతిర్యతో వేదాయతో జగత్
51.084_3 యేనసర్వమిదం వ్యాప్తం తం విద్ధిగణనాయకం
51.085_1 జగత్సర్జనకామేన బ్రాహ్మణా యస్య తుష్టయే
51.085_3 అబ్దానాంతు శతం పూర్ణంతపస్తప్తం సుదుష్కరం
51.086_1 తతోహృష్టమనా వేధాః ప్రసన్నం తమపూజయత్
51.086_3 నానా విధోపచారైశ్చ దివ్యరత్నైః ఫలైస్తథా
51.087_1 సిద్ధి బుద్ధీఉభేకన్యే మనసాకల్పితేదదౌ
51.087_3 తుష్టోదేవో దదౌ తస్మై విద్యామేకాక్షరీం విభుః
51.088_1 తతోలభ్థవరో బ్రహ్మాచకార సకలం జగత్
51.088_3 షడక్షరేణ మంత్రేణ విష్ణునాత్పోషితః పురా
51.089_1 కృత్వామూర్తిం గణేశస్య పూర్వోక్త విధినావ్రతం
51.089_3 అవ్యంగం వర్షమేకంతు నియమాన్ కృతనాన్హరిః
51.090_1 వరంలబ్ద్వా గణేశాత్తు పాలయామాసవైజగత్
51.090_3 ఏవం విధం విజానీహి గణేశం భువి సంస్తుతం
51.091_1 విశ్వరూపమనాదించ సర్వకారణ కారణం
51.091_3 తమరాధయ యత్నేన సర్వదుఃఖాద్వియుం క్ష్యసే
క్షత్రియ ఉవాచ:
51.092_1 కస్మిన్కాలే ప్రకర్తవ్యం ఏతద్వ్రత మనుత్తమం
51.092_3 విధినా కేనమే బ్రూహి సాంప్రతం మునిసత్తమ
51.093_1 కరిష్యే వచనాత్తేహం సర్వదుఃఖ ప్రశాంతయే
మునిరువాచ:
51.094_1 శ్రావణేऽబహుళేపక్షే చతుర్థ్యా మారభేద్వ్రతం
51.094_3 కుర్వీత పరయా భక్త్యా యావద్భాద్ర చతుర్ధికా
51.095_1 ఉపాచారైః పార్థివం గణనాయయకం
51.095_3 ప్రత్యహం పూజయేద్భక్త్యా బ్రాహ్మణాన్పూజయే త్తతః
51.096_1 త్వమేతత్కురు భూపాల సర్వాన్కామాన వాప్స్యసి
51.097_1 ఇతి శృత్వా వ్రతం తస్మాత్కృతవానసి సువ్రత
51.098_1 సమాప్తేతు వ్రతే తత్ర సౌభర్యాశ్రమమండలే
51.098_3 తాపత్తస్య గృహం దివ్యం గణేశస్య ప్రసాదతః
51.099_1 దివ్యనారీ నరయుతం దాసీదాస సమన్వితం
51.099_3 వేదఘోష సమాయుక్తం జాతం గో ధన సంకులం
51.100_1 దివ్యవస్త్ర సమాయుక్తా నానాలంకార సంయుతా
51.100_3 అప త్యైస్తా దృశైర్యుక్తా విస్మితాసి త్ప్రతీక్షతీ
51.101_1 ఆయాస్యతికదా భర్తేత్యేవం చింతాపరాభవత్
51.101_3 తావత్త్వం మునిమా మంత్ర్యగతోసి నిజమాలయం
51.102_1 దివ్యం తచ్ఛరణం హిత్వ స్వగృహం పరిమార్గయన్
51.102_3 తాద్భార్యాప్రేషితాస్త్వాం నిన్యుస్తద్భవనం నరాః
51.103_1 తతస్త్వయాపి విజ్ఞాతః ప్రభావో వరదస్యసః
51.103_3 తద్వ్రతస్య ప్రభావేణ రాజ్యభాగిహ జన్మని
శివ ఉవాచ:
51.104_1 ఇతిశృత్వా భృగోర్వాక్యం కర్హయో హర్షనిర్భరః
51.104_3 చకారసకలం రాజా భృగుణా యత్సమీరితం
51.105_1 వ్రతస్యాస్య ప్రభావేణ జ్ఞానవైరాగ్య వాన్నృపః
51.106_1 భుక్త్యాభోగాన్ యథాకామం స్థాప్యపుత్రా న్నిజేపదే
51.106_3 గతోగాణేశ్వరం ధామ యతోనావర్తతేపునః
51.107_1 సర్వార్థ సాధకం స్కందవ్రతానాం వ్రతముత్తమం
51.108_1 నైతాదృశం వ్రతం దానం శృతమన్యత్కదాచన
51.109_1 సర్వార్థ సాధకం స్కందవ్రతం కురుయదీచ్ఛసి
51.110_1 దేవదానవ గంధర్వై ఋషిభిర్మనుజైః కృతం
51.111_1 నలేన ఇందుమత్యాచ రాజ్ఞా చంద్రాంగదేనచ
51.111_3 సంప్రాప్తాః సర్వకామాంస్తే గతాగాణేశ్వరం పదం
గిరిరువాచ:
51.112_1 ఇతితే కధితం సర్వం సేతిహాసం వ్రతం మహత్
51.112_3 కురుత్వం మనసాధ్యాత్వా వరదం గణనాయకం
51.113_1 వ్రతమే తన్మహాభాగే శంకరం ప్రాప్స్యసే తత
51.113_3 స్నేహేన కధితం తేద్య ప్రకాశం కురుమావ్రతం
ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే హిమవత్పార్వతీ సంవాదే ఏకోనపంచదశో అధ్యాయః


Topic Tags

Gajanana, Ganesha purana in telugu, Ganesha purana online, Ganesha purana text, Ganesha puranam

  • NAVIGATION